Délmagyarország, 1976. január (66. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-01 / 1. szám

2 Csütörtök, 1976. január i: mm |FEBRUÁR MÁRCIUS Á7RILIS 0XTÖ3ER AUGUSZTUS SZEPTEMBER NOVEMBER NEMZETKÖZI POLITIKAI ESEMÉNYEKBEN IGEN GAZDAG ESZ. TENDOT ZARTUNK. SZERKESZTŐSÉGÜNK MINTEGY HÁROMEZER RIPORTKÉPBÖL VÁLOGATTA KI A MOST KÖZREADOTT TIZEN­KETTŐT. HOGY AZ OLVASÓ EMLÉKEZETÉBE IDÉZZE EGY-EGY HÓNAP KIEMELKEDŐ ESEMÉNYÉT. Az ENSZ-közgyűlés általá­nos politikai vitájában szep­tember 23-án fölszólalt And­rej Gromiko szovjet külügy­miniszter, és javasolta: ve­gyék föl az ülésszak napi­rendjére a tömegpusztító fegyverek új fajtái és új rendszerei kidolgozása és előállítása betiltásának kér­dését. Leonyid Brezsnycv, az SZKP KB főtitkára október 3-án á moszkvai Kremlben fogadta a hivatalos látogatáson a Szov­jetunióban tartózkodó Fran. cIsco da Costa Gomes portu­gál köztársasági elnököt. A libanoni főváros belső kerületeiben újra röllángoltak a harcok a szembenálló fe­lek között. A képen: fegyve­resek cirkálnak hevenyészett harci jármüveken Bejrút bel­városában. Fejszál szaúd-arábiai ural­kodó ellen (fent, balra) már­cius 25-én merényletet kö­vetett el Fejszál Ben Abdel Aziz herceg, a király -kiszá­mítUatatlaa. de beszámítha­tó" unokaöccse (lent, jobbra). Szaúd-Arábia új királyává *J meggyilkolt Fejszál 63 éves öccsét, Khaled Ibn Abdul Azlzt (lent. balra) kiáltották kl; a trónörökös Fahd herceg (lent, jobbra) lett. A dél-vietnami népi fel­szabadító fegyveres erők a tavasszal, ellenállást lejtve ki a párizsi megállapodás meg­szegőivel. szemben, a helyi lakosság támogatásával a déli országrész minden tartomá­nyát megtisztították a Thieu­rezsim zsoldoscsapataltóL A DIFK fegyveres erői április 30-án bevonultak Saigonba. A nem hivatalos látogatá­son Kubában tartózkodó George McGovern demokra­tapárti szenátort (balról, fehér ingben) májns 8-án vidéki útjára elkísérte FIdel Castro kubai miniszterelnök. Helsinkiben, a Flnlandia­palotában augusztus 1-én 35 nemzet legmagasabb rangú vezetője — közöttük Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának tagja — alá­írta az európai biztonsági és együttműködési értekezlet harmadik szakaszának záró­okmányát. Tizenhetedik alkalommal érkezett a szovjet fővárosba — az idén februárban mi. niszterelnökként — Harold Wilson, a Brit Munkáspárt elnöke. A képen: Leonyid Brezsnyev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitká­ra és Harold Wilson angol kormányfő a tárgyalások megkezdése előtt. Mögöttük (középütt) James CaDghan brit külügyminiszter. A történelmi jelentőségű szovjet—amerikai űrkísérlet alkalmával július 17—19. kö­zött összekapcsolva keringett a világűrben a Szojuz és az Apollo űrhajó. A két nap alatt a két úrhajó legénysé­gének tagjai kölcsönösen meglátogatták egymást és kö­zös kutatómunkát végeztek. Képünkön: Donald Slayton (lent) és Aleliszej Leonov a Szojuz—19 fedélzetén. A hónap utolsó napján Genfben megkezdődtek a stratégiai fegyverrendszerek korlátozásáról a szovjet­amerikai tárgyalások. A ké­pen a két küldöttség vezető­je, Szemjonov szovjet kül­ügyminiszter-helyettes (jobb oldalt) és Johnson amerikai nagykövet a tárgyalások új­rakezdésekor. S®?^^J-^v'íV®?^^^^!!-:" -S»f . '•A': át. í mim » JÚNIUS DECEMBER Anvar Szádat egyiptomi el­nök június 5-én megnyitotta a Szuezi-csatornát, amelyen az 1967 júniusi izraeli ag­resszió következtében nyolc ssztendeig szünetelt a hajó­orgalom. A nyitó hajókon­'ojt, élén két torpedórombo­lóval, Port Said határában száz halászhajó köszöntötte. A képen: a nyitó hajókon­ved tr-mmmsséio Ebben a h^naoban decem­ber 8-tól 12-.g tartó,i* meg VIL kongresszusát a Lengyel Egyesült Munkáspárt. 17-től 21-ig pedig L kongresszusát a Kubai Kommunista Párt. Mindkét kongresszuson Ká­dár János, az MSZMP KB el­&ő titkára képviselte a ina* SJH V»iMmpnfot,3*ah

Next

/
Oldalképek
Tartalom