Délmagyarország, 1975. december (65. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-10 / 289. szám

Szerda, 1975. december 10. 5 Amíg a paprikából fűszer lesz "Tapasztalatcsere a képer­nyőn. Kalocsa környéke és Szeged vidéke termi a hazai fogyasztás és a külkereske­delem szempontjából egy­aránt számba jöhető fűszer­növény zömét, 9 ezer hektá­ron. A két termelési körzet szakemberei cserélték ki rö­vid műsorban eddigi, egy­mástól eléggé eltérő tapasz­talataikat tegnap délután a televízió kamerái előtt. Dr. Berta Jenő, a fajszi szövet­kezet elnöke és Bokor dor, a szegedi körzet nemrég szerveződött termesztési rendszerének Irányítója fel­váltva mondta el, hogy a 150 éve kereskedelmi áru­ként számontartott, és száz éve exportcikknek is számító híres fűszernövényünk ter­mesztése néhány évvel ez­előtti mélypont után újra fellendülőben van. A mély­pontnak egyszerű oka volt: egyre fogyott az emberkéz a paprika mellől. Kimondva a fellendülés magyarázata is egyszerű: egyre több gép dolgozik a földeken, és egy­re több új termesztési, szá­rítási módszert alkalmaznak A fajsziak szédítő számmá álltak elő. Kísérletképpen idén búzasűrűségűre is ve­tettek palántázás nélkül pap­rikát, és hektáronként 250 mázsát takaríthattak be er­ről a területről. Kiugró adat ez, de az átlag is jó: 160 mázsa Fajszon, 80—90 mázsa Szeged körzetében. Szeged jobban ragaszko­dik a termesztési hagyomá­nyokhoz, ez is elhangzott a riportban, de itt is ered­ményre vezettek a palántá­zás nélküli kísérletek, és az eresz alatt szárított, fonálra fűzött vagy hálókba töltött paprikával idén már alig ta­lálkozhattunk. A termálvíz­zel dolgozó szikkasztó az utóérlelő szerepét is nagysze­rűen betölti. Olcsöbb lesz-e a korsze­rűbb termesztéssel a papri­ka? — kérdezte a műsor ve­zetője, Varga János. Egyelő­re még csak ott tartunk, hogy a gépesítés többletkölt­ségeit fedezi a sokszorosára emelkedett többlettermés. Igaz ugyan, hogy az emberi munkaerő egyre megfizethe­tetlenebb a mezőgazdaság­ban, de a gépesítés is drága. A rövid beszélgetés szán­déka szerint tovább tekintett a paprikatermesztés mai és várható állapotán: módszert igyekezett adni az egés i zöldségtermesztésnek, ahol a kieső munkaerőt ugyanúgy, mint a paprikánál, géppel kell pótolni. A végső igaz­ság szinte közhelyszámba megy: érdemes, lehet és kell az új megoldásokat keres­ni. Paprikából öttonnányit fogyasztunk el Itthon, és het­venmillió devizaforintot áru­lunk belőle. Egész zöldség­termesztésünkre jellemző ez a kettősség: hazai ellátásun­kat is szolgálnia kell, és a külföldi piac lehetőségeit ls ki kell használnunk. IL D. Á szinkron­terminál sorozat­gyártása A székesfehérvári Videoton számítástechnikai gyárában kedden, tegnap megkezdték a szlnkronterminál sorozat­gyártását. A saját tervek alapján felépített számítás­technikai berendezés telefon­vonalakon kapcsolható adat­átviteli rendszerhez, közpon­ti számitógéphez, de maga is rendszerezi az információkat ás lyukszalagozó, valamint sornyomtató készülékkel is rendelkezik. Az új számítás­technikai al állomás Iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. A Videoton az idén száz darab szinkronterminált gyárt, főként hazai megren­delésre és a szocialista or­szágok számára. A jövő év­ben az új berendezés nyugati exportjára is sor kerül, és több nemzetközi vásáron mutatják be működését. (MTI) Fiatalkorúak bűnözéséről A Csongrád megyei tanács ban tavaly 21 fiatalkorút vb Szegedi Járási Hivatalá- vontak felelősségre, idén már ban kedden tartották a sze­gedi Járási gyermek- és if­júságvédelmi munkabizott­ság ülését Zsombő, Baks és Röszke községek albizottságainak beszámolói után dr. Tóth Péter, a fiatalkorúak ügyésze ismertette a fiatalkorúak bű­nözésének járási tapasztala­talt Elmondta, hogy az utób­28-at. A népesebb városok, Szeged, Hódmezővásárhely és Szentes „előkelő" helyen áll a megyei statisztikában, a szegedi járásban Sándorfalva és Mórahalom vezet A megvádolt fiatalkorúak nagy része hátrányos családi környezetben él, többségük szülei elváltak, nem ritkán alkoholisták, vagy börtön­bi tíz évben a felnőttbűnözés büntetésüket töltik. A gyér­csökkenését mutatják az or­szágos statisztikák, ezzel nek a veszélyeztetett környe­szemben a fiatalkorúak által zetben élő fiatalok felkutatá­ílkövetett bűncselekmények sára, segítésére, gyakran ál­száma nem mérséklődött, sót Másolják. vételüket 2gyes megyékben megszapo­rodott. Míg a szegedi járás­Szimfonikus est A Szegedi Szimfonikus Ze- tó, szolid, stabil jelzőkkel nekar hétfői színházi kon- szoktunk illetni. Szólamát certje — Pál Tamás első ze- becsületesen eljátszotta, nekari fellépése Szegeden — azonban ezen túl különöseb­szép sikerrel zajlott le, s ben nem rázott fel. A kar­méltán. A zenekari hangzás mester és a zenekar itt in­sokszor meglepően tiszta, kább a pontosságra és az al­szép és plasztikus volt. kalmazkodó kísérésre szorit­Különösen megnyilvánul- kozott tak mindezek az erények Mendelssohn III. (SJeót) Weiner Leó Csongor és Tün- szimfóniájának előadása sok de szvitjében. A mű, mely- örömet okozott Minden té­r.ek bemutatója 1915-ben telben volt valami figye­volt, igen jó kompozíció, lemre méltó: az első tétel lí­mlndenképpen kora magyar rai e-moll témája, a töretle­zenéjének legmagasabb nül végigvezetett rohanó II. szintjét képviseli, sőt hang- tétel, a lassú tétel lírát vo­szerelése sokszor Bartókét, nóstémája és fúvós gyászin­Kodályét ls fölülmúlja. Stí- dulója, s végül a finálé hősi lusbelileg a századforduló száguldása, és himnikus zá­francia—orosz késóroman- rórésze. A Mendelssohn­tikus-impresszlonista iskolái- szimfónia előadása kidolgo­hoz áll közel, és megállja az zottságban kissé elmaradt a összehasonlítást Rimszkíj- Welner-szvité mögött A Korszakowal, Ravellel, sőt a hangszercsoportok hangzás­fiatal Stravinskyval is. Wei- aránya ls kilengett néha: ner partitúrájának gazdag egyszer a fafúvókat nem hal­színvilágát igen szépen kel- lottuk eléggé a vonóskartól tette életre a zenekar. A (II. tétel), máskor a vonós­hangzásegyensúly tökéletes dallamot a trombitáktól és volt a különböző hangszer- az üstdobtól (I. és II. tétel). A részletproblémáktól elte­kintve azonban szép koncer­tet hallottunk, bizonyságát annak, ahogyan egy vidéki zenekar a fejlődés útját jár­ja az európaibb szint felé. Pál Tamásról szólva ezúttal hadd emeljem ki azt a gon­doskodó jellegű nyugalmat, amellyel zenekarát irányítja, és amelyet mindig megőriz­ve inti a belépéseket, eme' ki minden fontos szólamot, és exponált helyzetben levő egyes hangokat is. A Wei­ner-szvJt előadására még so­(soportok között. A hangver­íeny legkidolgozottabb, leg­árnyaltabb, emlékezetes pro­dukciója volt. Örülünk, hogy fit a méltatlanul háttérbe szorult művet hallhattuk, s rzt htssTük, hogy a század első felének magyar zenéjé­ben vannak még olyan mű­vak, ame'yeket Bartók és Kodá'y árnyékában is ész­re kell vennünk. Csajkovszkij Variációk egy rokokó témára című művét Jacob Dula román gordon­kamüvés* siólójával hallhat­tuk. Dula azoknak a hang- Rai eirUékesni fogunk, szereseknek a csoportjába & c u 4 s 7-Wtoatk, akiket a megbúha-j Huszár Lajos A fiatalkorú bűnözés okai között az alkoholfogyasztás első helyen szerepel. A szegedi járási gyermek­és Ifjúságvédelmi munkabi­zottság ez évi munkájáról /les Zoltán, a járási műve­ődésügyi osztály vezetője, a munkabizottság titkára ké­;zített beszámolót, egyúttal felvázolta a jövő év felada­tait is. Menekülés az égő toronyból üJSAGHtR! TŰZ pusztított a romfeketén tódult kl a füst, Németh József volt a kö­SS. •EBSrW-á? pernye és szikra A három vetkező, aki nem bírta tó­kások azonnal leereszkedtek émber visszafordult, mert vabb: toronyból, viszont fenn- alulról hullámokban tört- fel Inkább leugrok, nem a hőség. Visszamentek a akarok megégni! — Cseh Jó­munkaterületükre. zsef megfenyegette, hogy — Helikopter jön segíteni rögtön leüti, majd újra éne­— jött a hang a rádión. kelt nekik egy sort Gyula a két gyerekét kezd- Egy doboz cigarettájuk te emlegetni. Sajnálta őket, volt, de csak három szál gyu­, . „„ . ... mi lesz velük, ha neki baja fát vittek fel, az már elfo­mek apja; a 20 éves Nemeth esik? A to reszketett, gyott. Németh József felsírt. József csesznek! géplakatos; ropogott. Az acélcsavarok el- _ Életünk utolsó ciearefc­ro anltthó? tZ KÍ^ví Pattantak és hullottak lefe- táját se tudU meg^újUrl Ldón is eLütt volSf S lé" ?é,me\h íózsff ^ Teltek a felórák. a hárorr. aaon ts együtt voltak, szen- ta (rjanak levelet, pár sort, ember lassanként furcsár tesre alig ket hete érkeztek, és _ mint tengerészek apa- * lassanként furcsar, aogy a torony felújításának iackp0stát _ eresszék szél­utolsó szakaszában elvégez- nek. (JÓ lenne {gy elbúcsúz­zék a rájuk eső reszt: 240 ni STnvit61; akl Pesten tanul az élelmiszeripari főiskolán, és 17 éves.) Mélyen lent dolgoztak a tűzoltók, de a toronyban, mint hatalmas kéményben, maradt a magasban bárom szerelő, akik előtt a füst. az átforrósodott acélszerke­zet és a lángok elvágták a menekülés útját. ök hárman — a 32 éves Fekete Gyula nyíregyháza­sóstói gépszerelő, két gyer­méter magasságban hor­ganyzott kazánlemezzel kel­lett befedni a „csutkát", a legfelső antennatartót A csutka 22 méter hosszú, 60X60 centiméter széles, megnyugodott A magasból nem lehet lejutni, az épít­mény biztosan összedől; (Cseh Józsefnek eszébe ju­tott, mivel búcsúzott tőle So­mogyi Márta, a 16 éves. veszprémi kislány: „Nehogy bajba kerüljön". Tudta róla; hogy néha keresi a veszélyt négyszögletes toronycsúcs! egyre följebb jött a tűz. Fe- Elnevette magát: tehet ő ró­külsó felszínén járószék mo­zog, ezt két embet, hajt ja ké­zi erővel. Ennek segítségé­vel dolgozhatnak a magas­ban. Hárman végzik ezt a munkát, kevesebb nem le­het több nem fér itt el. December 5-én, pénteken reggel fél 7-kor a három szerelő felment munkahe­lyére, a 183. méterig lifttel, onnan tovább a függőleges vaslétrán. Hideg volt, fújt a szél is, a torony a széllöké­sektől kilengett. Ittak a for­ró teából, és felcsavarozták az első lemezt Akkor mond­ta Fekete Gyula: — Fiúk, lent valami ég. Mind a hárman lenéztek. Cseh József leszólt az URH­rádión: — Mi van, Bandi bácsi, füstöl a torony? kete Gyula Idegei nem bír­ták tovább. Egyre a két gye­rekét emlegette, nem látja már őket többé: A két fiatal tréfált vele, hogy vigasztalja Cseh Jóska énekelni is kez­dett azt, hogy „Kósza szél", meg „Vén cigány", míg a másik kettő rá nem ripako­dott Nagyon várták azt a heli­koptert A lentiek ls segíteni pró­báltak. Bódi István és KdUai Ödön hegesztők az anyag­szállító csörlővontatású ko­sárral gumicsövet akartak feljuttatni 60 méter magas­ba, hogy onnan is olthassa­nak. A három ember fent­ről visszautasította őket ne­hogy ők is föntrekedienek. la, ha nem fél semmitől? — Az iskolai felelésektől, azok­tól félt csak.) Ketten ••• A tüzet közben lent eloL tották. A torony lassan hűlt, remegett Fekete Gyula a derekára kötötte a lemezek felhúzására szolgáló kender^ kötelet, és kérte társalt en gedjék őt le, megkísérli első nek a lejutást Ha rosszul lenne, majd visszahúzzák. Ezen összevesztek, mert ve­szélyes dolog volt füst és korom borított mindent a két fiatal maga akart elin­dulni. Az „öreg" győzött zelő visszaszólt: — Nyugalom, gyerekek, -tincs semmi baj, jönnek már a tűzoltók. Odaföntről messzire látni, valóban jöttek, szirénázva. 3k a járószéket csavarva el­indultak lefelé. Reszketett, izolt a torony... A torony néhány szán — 60, 120, 180 méteren — kis ajtók, nyílá­sok vannak. Ezeken már ko szaka­és 220 Részeg volt a hajtó - ketten meghaltak Lapunkban annak Idején rendőrségi hírként megír­tuk, hogy Kisteleken két külföldi rendszámú kamion összeütközött az E5-ös úton, amelynek következtében az egyik kamion vezetője, Ohlmann Jean Marié fran­cia állampolgár és utasa, Preuss Meta NSZK-beli ál­lampolgár a helyszínen éle­tét vesztette, az anyagi kár pedig meghaladta a 2 mil­lió forintot. A két kamion összeütkö­zését Karakás József 63 éves. Kistelek, Tanya 567. s'ám alatti lakos okozta, aki az esti órákban kivtlágítatlan lovas kocsit hajtott közepes fokú alkoholos állap Jtban A francia kamion vezetője ké­sőn vette észre a lovasko-, rsit, amelyet lelökött az útt 'estről, a következő pillanat­ban pedie áthaladt a me­netirány szerinti bal oldalra és összeütközött a vele szem­bejövő másik kamionnal. Az ügyet most tárgyalta a szegedi járásbíróság dr. Lévai litván tanácsa. A bí­róság megállapította Kara­Néhányan a külső létrán D _ . _ Próbáltak felmenni 200 mé- ^^ 2SJ a magas Bencstk András csörlőke- térig, hogy onnan létrát tá- ságig, míg a külső létrát ul masszanak hozzájuk, defor- nem érte Ott megállt, hogy ró volt a vas, vissza kellett * másik kettőt irányítsa, fordulniuk. A két fiatalember mér: ... .... _ . ... mindig fönt volt a „esut­íj fLE™ — Jl SE k4"" l-™ indultat letel. s ••ssusr.st ssss.'jssrsr, paszkodtak a korlátba, úgy sima fémlapon, kapaszkod , fújt a szele. Fekete Gyula nélkül le kellett jutni a lét félt tőle, azt mondta, nem ráig. Belül még izzott min­„ . . „ „,„,*„ den, mint a kemencében. megy bele, mert nincs alatta Ketten leengedték ltt ^ semmi, csak levegő, kat, de hogyan jutnak le ők? A torony ekkor megrop- Találtak egy félig égett kö­panL Izzó vasdarabok hull- téldarabot, a jó tornász Cseh tak le róla. A kis rádión kö- József Ubát ..,,., . antennacsőre helyezte, zolték a íöntiekkel, hogy a ugyanúgy a másikat, aztán a nagy erejű széllökések miatt fölötte lógó Némethnekmeg a helikopter helyzetét nem fogta a lábát Biztositóövüke lehet stabilizálni, ezért a egymás kötelébe akasztották mentés lehetetlen. Így lógtak összekapaszkodva a mélység fölött. Föllebb. aníg lehet— SMÍ Fekete Gyula váratlanul *yör>g« Fekete Gyula felkiáltott: centiről centire irányította — Adjatok egy eigit! — őket Még három lépés kel­Pedig soha nem dohányzott, lett a létráig, utálta a füstöt Addigra már lentről isfel­Cseh József hozzáérintette jöhettek odáig. Kávét, teát és a gyufát a forró fallemez- ..,..., . . , , hez, s a fellobbanó szállal lnJekciót kaptak. Dédelget­meggyújtotta a cigarettát, ték, ölelgették őket és na­Nézték, hogy száll le nem gyon sokan sírtak közülük, messze a helikopter. A nad- A három ember két ésfé] rágjuk már füstölni kezdett, ... .. „ . ígf otthagyták munkahelyü- 6rás megpróbáltatás után ért ket és a felette húzódó 6—8 földet a tévétorony csúcsá­méíeres szakaszon másztak ról» 240 méter magasságból, fölfelé, a kiálló peremekbe s hétfőn már mind a hár­és kábeltartókba kapaszkod- ma« folytatták munkájukat va, amíg a toronyból tartott Somogyi Károlyné kocsival olyan időpontban hajtott az E5-ös úton, ami­kor arról mindennemű fo­gatott jármű ki volt tiltva. Ezt tetézte részegségével, és azzal, hogy kocsiján lámpa nem égett, nem ls éghetett, mert a szakértők megállapí­tották, egyáltalán nem volt benne petróleum, A vádlott csak részben ismerte el bű­nösségét, csupán abban, hogy tiltott időszakban haj­tott a főútvonalon. Azt ál­lította, hogy kocsiján a lám­pa égett, és hogy összesen egydeclnyl tömény szeszt ivott. A tények ennek el­lent mondtak. A vádlott vé­rében 2,22 ezrelék volt az alkoholtartalom, a petróle­umlámpa pedig esyáltalán nem égett Ezt vallották a büntetőel tárás során meg­hallgatott tanúk is. A szegedi járásbíróság megállapította Karakás Jó­zsef bűnösségét, amellyel két ember halálát okozta, ezért a vádlottat 3 év fog­házra ítélte A bíróság eny­hítő körülményként értékel­te a vádlett büntetlen elő­életét és előrehaladott korát kás Józsefről, hogy « Jovaa Az ítélet nem jogerők, Szeged megyei városi tanács vb kereskedelmi osztálya pályázatot hirdet a Szegedi élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnál GAZDASAGIIGAZGATO-HELYETTESI (főkönyvelői) állás betöltésére. Feltételek: közgazdasági egyetemi vagy pénzügyi­számviteli főiskolai végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Fizetés a belkereskedelmi vállalatok vezető állású dolgozóinak bérezésére vonatkozó szakmai bér­táblázat szerint. Jelentkezési határidő: 1975. december 31. A pályázatokat a Szeged megyei városi tanács vb kereskedelmi osztálya eimére (6745 Szeged, Széche­nyi tér 10.) kérjük beküldeni. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom