Délmagyarország, 1975. március (65. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-12 / 60. szám

SZERDA, 1975. MÁRCIUS 12. 7 Közgazdasasi technikumi érett­ségivel rendelkező munkaválla­lót felveszünk. Jelentkezés Álla­mi Biztosító Városi fiókja Sze­ged, Takaréktár u. 7. A zákányszéki Május 1. Mg. Szakszövetkezet azonnali belé­pésre keres növényvédő szak­technikust, szakmérnököt, va­lamint kertészmérnököt. Fizetés a TOT irányelvek alapján, uta­zási költséget felvétel esetén té­rítünk. cím: Zákányszék, Május 1. Mg. Szakszövetkezel. Telefon 15. Felvételre keresünk számviteli foiskolai végzettséggel és ötéves gyakorlattal rendelkező pénzügyi osztályvezetőt, továbbá vendég­látóipart főiskolai végzettséggel üzemeltetési előadót és gyakor­lott gépírót. Pályázatokat bér­megjelóléssel március 50-ig kér­jük leadni. Pf. 70. A József Attila Tudomány­egyetem Ikarus 55-ös autóbuszra gépkocsivezetőt keres. Jelentke­zés: Szeged, Dugonics tér 13. Ellátási osztály. Pénzügyi főelőadót és anyag­könyvelöt alkalmazunk. „Költ­ségvetési szerv 324 116" jeligére a Hirdetőbe. A Taurus Szegedi Gumigyár beruházási és gépészeti gyár­részlege felvételre keres gya­korlattal rendelkező, egy műsza­kos tmk-munkára villanyszerelő szakmunkásokat, folyamatos üzemhez elektrlkusokat, karban­tartól gyakorlattal rendelkező elektrotechnikusokat üzemtech­nikusi munkakörbe, karbantar­tól munkákban jártas gépész­technikusokat és kezdó gépész­mérnököket. Kereset megegye­zés szerint, elektrtkusok kiemelt bérezéssel. Jelentkezés: Taurus Gumigyár, szeged, 5701, Buda­pesti út 4. .Munkaügyi osztály. A Kiskundorozsmai Szövöde felvesz lánccsévélő betanuló! munkakörbe az általános isko­lát elvégzett életkortól 45 évesig nőket. A betanulási ldö: 1 hó, vagv ennél rövidebb Idő. Igen jó kereseti lehetőségi Takarító­nőket ls felveszünk, előnyös bé­rezéssel. Vidékről bejáróknak útiköltség-térítést, szabad szom­batok, térítéses ebédbiztosltás! Jelentkezés mindennap, szom­bat kivételével a nyilvántartó Irodán: Kiskundorozsma, Kos­suth u. 16. Magas kereseti lehetőséggel, azonnali felvételre keresünk ko­vács szakmunkásokat és női, férfi betanított munkásokat. Ké­ziszerszámgyár, Rigó u. 38. Budapesti munkaalkalom! — Azonnali belépéssel felveszünk csomagolót, áruösszeállítót, áru­átvevőt, raktári segédmunkáso­kat. Fizetés kollektív szerint. Je­lentkezéseket személyesen vagv levélben kérjük. Csepel Jármű és Műszaki Kereskedelmi Válla­lat munkaügyi osztálya, 1136. Budapest. XUI. Dévai u. 20. A Szegedi Közlekedési Válla­lat VILLAMOS KOCSIVEZETÖI tanfolyamot indít 20 éven felüli férfi és női munkavállalók ré­szére. A tanfolyam idejére mun­kabért, az eredménytói függően külön prémiumot fizet. Ónálló kocsivezetőként elérhető havi kereset 2800—3000 Forint. Ezen felül évi 5000 Ft. tömegközleke­dési juttatás, egyenruha és sza­badjegyellátás. Jelentkezni lehet március 20-lg. Külső Pulcz u. 2. Forgalmi Osztályon. x Ipari vallalat szegedi munka­helyre kertészeti, vagy mezőgaz­dasági középfokú végzettségű férfit vesz fel felvásárlási elő­adó munkakörbe. „Sürgős 763/12" jeligére a Sajtóházba. x A Pincegazdaság a központi Irodához osztott munkaidőbe ál­landó munkára nem nyugdíjas takarítónőt vesz fel. Jelentke­zés: Szeged, Tábor u. 3. sz. Munkaügyi osztály. x A szegedi MAV Területi Egész­ségügyi Központ azonnali ha­tállyal alkalmaz érettségivel ren­delkező egy fő pénzügyi előadót. Bérezés megállapodás alapján az egészségügyi intézményekre vo­natkozó E. kulcsszám szerint. MAV utazási kedvezményt felvé­tel esetén biztosítunk. Közgazda­sági technikumi érettségivel és MAV gyakorlattal rendelkezők előnybe részesülnek. Jelentke­zés : a Területi Eü. Központ gaz­dasági vezetőjénél. Szeged, Le­nin krt. 28—30. földszint 18. x Csongrád megvet Tanács V. B. Szeged Járási Hivatal Pénz­ügyi Terv és Munkaügyi Osztá­lya Szeged, Széchényi tér 9. felvételre keres költségvetési előadói (revizori) munkakörbe Számviteli Főiskolai, vagy Ká­lász végzettséggel rendelkező Munkaalkalmak dolgozót azonnali belépésre. Fi­zetés a 15/1873. (XII. 27.) MÜM. sz. rendeletben biztosított lehe­tőségek szerint, önéletrajz a személyzeti Csoportvezetőnek küldendő be. x Falpari technikust, erdésztech­nikust, művezetői munkakörbe, asztalos szakmunkást gyártáskö­zi minőségi ellenőrnek, gépla­katost. rakodómunkást és mérő­óra ellenőrzőnek férfi munka­erőt felvesz az Alföldi Bútor­gyár, Szeged, Cserzy Mlhn XI. sz. x Érettségizett, gépírni tudó ad­minisztrátorokat felveszünk. Szeged, Lenin krt. 85. DFLRÖ­VIKÖT Nagyker, szegedi lera­kata. x Raktári munkára nődolgozókat és takarítónőt felveszünk. Gabo­na Tröszt szolgáltató vállalat. Szeged, sárkány u. 6. sz. x Szövetkezeti Szállítási és Szol­gáltató Vállalat szegedi telepére felvesz gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket és autószere­lőket. Jelentkezés a telepvezető­nél. Szeged, Felső-Tisza-part 32/B. Asztalos szakmunkásokat, női férfi segédmunkásokat, bútor­szállftó segédmunkásokat fel­veszünk. Jelentkezés: Bútoripari Szövetkezet, Szeged, Bárka u. L sz. alatt. Az Első Szegedi Járási Vegyes­ipari Szövetkezet felvételre keres cipőipari technikumi végzettségű munkavállalót, valamint bőripar­ban jártas raktárost. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél. Mérey u. 8., II. emelet. A Tápéi Háziipari szövetkezet felvételre keres 2 fő rakodót. Jelentkezés: Tápé, Móra Ferenc tér 6. Személyzeti és munkaügyi osztály. Jól gépeld általános admlniszt­rá?tort felveszünk. Jelentkezni lehet: Szegedi Mérlegkészitő Ipa­ri Szövetkezet, Szeged, Festő u. 7. sz. A Tömegcikk Készltd Ipart Szövetkezet felvesz érettségivel rendelkező kettő férfit csoport­tására munkaügyi, terv-pénz­ügyi, gyámügyi, általános Igaz­gatási ügyintézői munkakörök betöltésére. A munkakörökre felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A pályázók közül előnyben része­sülnek a jogi, Illetve közgazda­ságtudományi egyetemi végzett­ségűek. Bérezés a 15/1973. MUM. számú rendeletben foglaltak sze­rint. Felvételre Jelentkezni lehet Írásban vagy személyesen a sze­mélyzeti vezetőnél. DEGAZ felvételre keres gya­korlott építőipart teljesítmény­eiszámolót, kezdő vagy gyakor­lott bérelszámolót és anyagköny­velőt. Jelentkezés: Pulz u. 44. A VOLÁN 10. sz. Vállalat fű­tésszerelő szakmunkásokat, asz­talosokat, valamint fűtőolaj- 111. fűtőberendezések kezelésére vizsgázott fűtöket vesz fel. Je­lentkezés: Bakay Nándor u. 48. szám alatt, a müszakfejlesztésl osztályon, Abonyl Józsefnél. Az AMFORA Üvért Vállalat 51. számú lerakata gépelni tudó számlázót, árukönyvelöt és ko­csikísérőket vesz fel. Jelentkezni lehet szombat kivételével. Szeged, Gutenberg u. 12. sz. alatt. Felvételre keresünk azonnali belépéssel kőműves, asztalos, szobafestő-mázoló, gáz- és köz­pontifűtés-szerelő szakmunká­sokat, valamint segédmunkáso­kat, gépkocslrakodókat. Továbbá építőipari gyakorlattal rendelke­ző belső ellenőrt és nehézgépke­zelőt (kis kotrógépre). Nyugdíja­sokat éjjeliőrnek. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni: Szeged Járási Építőipari Szövet­kezet, Szöreg, Makai u. 57. A Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat központja felvételre ke­res gépíró munkavállalókat, fi­zetés megegyezés szerint. Je­lentkezés a vállalati központ fej­lesztési osztályán, Szeged, Béke u. 11—13. Laboránst felvesz az Állattant Tanszék, Egyetem u. 2. jelent­kezés 12 és 13-án. Szeged n. Téglagyár (Békete­lep) férfi, nöl segédmunkást fel­vezetői munkakörbe, _ valamint ve„ egymflszakos üzemeléshez női betanított dolgozókat. Je­lentkezni lehet: Szeged, Zákány u. 44. Mezőgazdasági gépszerelő szak­munkás bizonyítvánnyal és több éves szakmai gyakorlattal ren­delkező dolgozókat jó kereseti lehetőséggel állandó munkára felvesz a Szegedi Állami Gazda­ság. Munkaidő heti 44 óra, Illet­ményföldet ad a gazdaság, üze­mi konyha rendelkezésre áll. Jelentkezés a munkahelyen, a gazdaság kübekházl kerületében, a hirdetést követő 2 nap 9-töl 12 óráig. (A kübekházi autóbuszról az aranykereszt megállónál kell leszállni.) Oktatási előadónak 5 éven fe­lüli nagyüzemi mezőgazdasági, oktatási gyakorlattal rendelkező, egyetemet, főiskolát végzett szakember felveszünk. Szegedi Állami Gazdaság, szeged, Fürj u. 51. A DEFAG falemezüzeme fel­vesz férfi és női dolgozókat be­tanított és segédmunkási mun­kakörbe, valamint műszaki rak­tárunkba anyagkiadót. Felvétel esetén bölcsődei és óvodai ellá­tást biztosítunk. Jelentkezés: Szeged, Budapesti út 1. szám. Munkaügyi csoport. Állandó jellegű munkára ke­resünk öltözőőr-takarítói mun­kakörbe egy női munkaerőt. Je­lentkezés : Pannónia Szőrmcki­ké-.zito és Szőrmekonfekció Vál­lalat személyzeti vezetőjénél. Szeged, Attila n. 17—19. szám alatt. A szatymazl ÁFÉSZ pályáza­tot hirdet eszpresszó vezetőjé­nek, cukrász termelőüzem veze­tőjének családi alapon az 5/1972. sz. Bk. M. rendeletben foglalt pályázati feltételek mellett. Je­lentkezéseket Írásban kérjük az AFESZ Kereskedelmi Osztály el­mére. Érettségizett fiatal leányt ad­minisztratív munkakörbe, női segédmunkásokat és fiatal leá­nyokat betanított munkára ál­landó délelőttös műszakban is, tűzönöket és cipész szakmunká­sokat felveszünk. Április 4. Ci­pő- és Fapucskészítö Szövetkezet Szeged, Cseríy Mihály u. 30. B. A Bács-Kiskun megyei Tanács . V. B. kiskunhalasi járási hivata­la pályázatot hirdet átfogó ellen­őrzési és irányitói feladatok ellá­Jelentkezés a helyszínen. Technológust, vagy normatech­nológusl munkakörbe alkalma­zunk konfekcióiparban Jártas, gyakorlott dolgozót. „Mübőr-dl­vatclkk 326 457" jeligére a Hir­detőbe. Szegedi Kazánjavltó ISZ fel­vételre keres lakatos, hegesztő szakmunkásokat, valamint se­gédmunkásokat. jelentkezés: Szeged, Dorozsmai út 8. szám alatt. Hivatalsegédet, takarítókat, konyhalányt és nyugdíjas tele­fonközpont-kezelőt alkalmaz a Tanárképző Főiskola. Jelentkezés gazdasági Igazgatóságon. Házfel­ügyelőt lakáscserével, portási munkakör biztosítása mellett alkalmaz a Tanárképző Főisko­la. jelentkezés a gondnokságom Diesel- és benzinüzemű teher­gépkocsi szerelésében jártas au­tószerelőt, vasalónőket, általanos adminisztrátort és gyors- és gép­írót felveszünk, szegedi Patyo­lat Vállalat, Fonógyári út 6. Szegedi Termelőszövetkezet keres közgazdasági és üzemszer­vezői gyakorlattal rendelkező dolgozót — melléküzemágak köz­gazdasági Irányítására. „Üzem­szervező 324 467" jeligére a Hir­detőbe. Felvételre keresünk két mű­szakos konyhánkba gyakorlott szakácsokat és kézilányokat. Jé kereseti lehetőséget, vidékleknek albérleti hozzájárulást biztosí­tunk. Jelentkezés: Halászcsárda Szeged, Roosevelt tér 14. A Szegedi Ruhagyár felvesz munkavállalókat varrodai szak­munkás, betanított munkás, gyors- és gépíró, SZTK-Ugylnté­zőt, bérelszámolót, takarítónőket és segédmunkásokat. Jelentke­zés a vállalat munkaerő-gazdál­kodásán. A szegedi Üttörőhdz, Üttörő tér 22., egésznapos, vagy fél­müszakos takarítónőt keres he­lyettesítésre, lehet nyugdíjas is. Érdeklődni: S-től 16 órági De­zslnénél. Gyakorlattal rendelkező asz­talosokat és villanyszerelőket felveszünk. Csongrád megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat karbantartó üzeme, Sze­ged, Tisza Lajos u. 67. A Sziklai Sándor Középiskolai Kollégium felvesz 1 fő 8 órás, valamint 1 fő 4 órás takarító­nőt. Jelentkezés a kollégium gaz­dasági irodájában. Felvételre keresünk férfi se­gédmunkásokat gépkocsi rako­dói munkakörbe. Jelentkezni le­het Szeged, Szent István tér 3­szám alatt. A Tiszántúli Clpdkereskedelmi Vállalat szegedi lerakata bolt­vezető-helyettest, valamint bolti eladót keres felvételre. Képesí­téssel rendelkezők előnyben. Je­lentkezni lehet: Dugonics tér 11. Az Országos Takarékpénztár Csongrád megyei igazgatósága gépkönyvelőt és takarítónőt vesz fel. Jelentkezés: Szeged, Széche­nyi tér 1., I. emelet 9. Közlemények (x) FELHÍVÁSI A mezőgazda­sági lakosság jövedelemadójának 1975. évi kivetéséhez 1975. már­cius hó 15. napjáig a földterület fekvése szerinti Illetékes adóha­tósághoz bevallást köteles adni az aki az ország területén, a) gazdaságilag művelhető 1500 m! vagy ennél nagyobb földterü­letet használ; b) aki által a használt összes földterület 1500 m»-nél kisebb, de ezen belül a szőlő, kert, gyümöl­csös művelési ág csoportba tarto­zó terület együttesen a 800 rn: területet elért vagy meghaladja. Ha az adOzó több község (vá­ros) területén használ földterü­Az adóztatás módjának megál­lapítása céljából a gazdálkodás­ból elért bevételéről adóbevallást köteles adni az, a) aki 1,8 hektárt meghaladó szőlő, kert, gyümölcsös művelé­si ágba tartozó földterületet használ. b) aki gazdaságában az adó­évet megelőző évben rendszere­sen Idegen munkaerőt foglalkoz­tatott, ha a kifizetett munkabér pénzbeli vagy természetbeni ér­téke együttesen 100 000 Ft-ot el­érte, c) aki gazdaságában az adó­évet megelőző évben legalább 120 000 Ft forgalmi értékű ter­ietet, a földterület fekvése sze- melvényt állított elő, vagy érté­rlnt Illetékes minden adóható- kesltett. ságnál köteles bevallást benyúj­tani, s ezekben feltüntetni vala­mennyi községben (városban) használt földterületének adatait is. A lakóhely szerint Illetékes adóhatóságnál kell bevallást adni a kétévesnél Idősebb ló (öszvér) tulajdonosának (haszonélvezőjé­nek). Nem köteles bevallást adni az, akinek az előző évben használt és adóztatott földterületének nagyiágában, művelési ágában és katasztert tiszta Jövedelem, valamint a tulajdonában (ha­szonélvezetében) levő kétévesnél Idősebb lovak darabszámában változás nem következett be. Az az adózO. aki 1974. évben a gazdálkodásából 80 000 Ft-ot, vagy azt meghaladó tiszta jöve­delmet ért el, a fizetendő me­zőgazdasági lakoaság jövedelem­adóját az elért jövedelmének alapulvételével tartozik megfi­zetni. d) akit az adóhatóság a gaz­dálkodásból elért jövedelmének bevallására felszólít. A bevallási határidő elmulasz­tása miatt felemelt adó kivetésé­nek van helye, melynek mérté­ke az előirt adó 50 százalékáig terjedhet. Valótlan adatok köz­lése. illetve adatok eltitkolása pénzügyi szabálysértést képez. Bevallási nyomtatványt a föld­terület fekvése szerint Illetékes adóhatóságoknál. Illetőleg az Ügyfélszolgálati Irodánál (Sze­ged, Széchenyi tér 11. sz.) lehet beszerezni, ahol részletes tájé­koztatást adnak. Szeged Megyei Városi Tanács V. B. Pénzügyi Osztálya (x) Kalifornia nemzeti parkjai­ban címmel dr. Hevesi Attila tudományos kutató tart diafilm­vetítéssel kísért úti élménybe­számolót március 13-én délután 8 órakor a Postás Művelődési Házban. 1975. MÁRCIUS 12., SZERDA — NÉVNAP: GERGELY A Nap kel 6 óra 05 perckor, és nyugszik 17 óra 44 perckor. A Hold kel 5 óra 25 perckor, és nyugszik 17 óra 33 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél kedden —74 cm (áradó). SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ Délután 3 órakor: Légy jó mindhalálig. — Pomádé-bérlet. Este 7 órakor: Királyasszony lovagja. — Déryné-bérlet. MOZIK Szabadság: Oklahoma olaja. (Színes amerikai, 14 éven felüll­eknek, fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor). Fáklya: Ulzana. (Színes mb. NDK, fél 3, háromnegyed 5 és 7 órakor.) Vörös CsUlag: Délelőtt 10 óra­kor: Oklahoma olaja. (14 éven felülleknek, színes amerikai), délután negyed 4, fél 6 és há­romnegyed 8 órakor: Az utolsó szó. (14 éven felülieknek, színes bolgár.) ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3 sz. (13/57-es). este 8 órától reggel 7 óráig. — "sak sürgős esetben. BALESETI ES SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a Kórház (Tolbuhln sgt. 57.) veszi fel, se­bészeti ügyeletet az L sz. Sebe szetl Klinika (Pécsi u. 4.) tart. KISIPAROSOK ÉJSZAKAI INSPEKCIOS SZOLGALATA Március »-től 15-ig Juhász Jó­zsef lakatos (Szőreg, Béke u. 51.), Ferró Antal autószerelő (Galamb u. 7.), Gárgyón József lakatos (Vak Bottyán u. 24.), Szé­csl István tévészerelő (Mérey u. ti/C), Kovács Árpád villanysze­relő (Oroszlán u. 4.). Katona Tőzsef víz- és gázszerelő (Tarján 507. A.). Deák György olajkályha ALLATORVOS! ÜGYELET Szeged város területére Március 15-ig hétköznapokon este 6 órától reggel 8 óráig első­segély és nehéz ellés esetére ügyeletes: I. es III. kerület, Szőreg. Gyá­larét, Kiskundorozsma területén: dr. Palotás Gyula kerületi ál­latorvos Lakása: Szeged, Par­tizán u 7. Telefon: 12-694. II. kerület. Algyő. Tápé terü­letén: dr. Felber Ödön állami állatorvos. Lakása: Szeged. Deb­receni u. 34/A. Telefon: 17-458 Az állatorvos Kiszállításáról 9 hívó köteles gondoskodni. ESEll KOSSUTH 8.22: Margaret Tynes és Wies­law Ochman enekeL 9.00: Illés Béla müvei. 9.20: Nápdalok, néptáncok. 10.05: Nyitnikék. 10.40: Orosz muzsika. 11.30: A Szabó család. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Berki László népi zene­kara Játszik. 13.50: Válaszolunk hallgatóink­nak. 14.05: Balladáink világa. 14.25: Charlty, te édes! 14.49: Lendvay Kamllló dalaiból. 15.10: Harsan a kürtszól 15.45: A Honvédelmi Minisztéri­um Központi fúveszeneka­ra Játszik. 16.00: A világgazdaság hírei. 18.05: Dláktarlsznya. 16.35: Mozart: B-dúr szimfónia. 17.20: Telnitz Béla arcai. I. rész. 17.50: Az algirl csúcs után. 18.05: Köszöntjük a 75 éves Vá­sárhelyi Zoltánt. 19.25: Népzenei Magazin. 20.05: Búcsú Nemeth LászlótóL 20.53: A francia tenor alkonya. 31.10: Ananda shanker szltáron, Paul Lewison szintetizáto­ron és BUly Strange gitá­ron játszik. 22.15: Sporthírek. 23.30: Schubert: Tél! utazás — dalciklus. 33.33: oscar Feterson triója Ját­szik. 0.10: Két Hérold-nyitány. PETŐFI 8.05: Örökzöld dallamok. 8.50: Tíz perc külpolitika. 3.03 9.30 10.00 11.55 13.00 12.30 13.03 13.40 14.00 18.05 18.20 20.25 20.28 21.00 21.05 21.40 22.00 23.15 23.33 :Az Alarlus-együttes és a Capella Fldlclna-együttes felvételeiből. : Ml van a varázsdobozban? : A zene hullámhosszán. : Néhány perc tudomány. : Szirmay Márta és Szalma Ferenc enekel. : Balesetek, tüzesetek, bűn­ügyek. : Zenekart muzsika. : Orvosok a mikrofon előtt. : Kettőtől hatig ... : Külpolitikai figyelő. : Fiatalok hullámhosszán. : ÜJ könyvek. : Nóták. Kis magyar néprajz. Slágermúzeum. Latin-amerikai históriák. János vitéz. Részletek Ka­csoh Pongrác—Heltal Jenő daljátékából. A Rokokó-együttes Ját­szik. Eben: zongoraverseny. EHüiőI BUDAPEST 8.05: Iskolatévé. Földrajz. (Alt. lsk. 8. oszt.) (.58: Német nyelv. (Középlsk. I—IV. oszt.) 10.20: Delta. Tudományos htradó. 10.45: Hamis pénz. M. b. francia filmvígjáték. 12.25: Játék a betűkkel. 18.35: Földrajz. 17.23: Hírek. 17.30: Ovibolt. Óvodások műsora. 17.55: Rontás. Szatirikus népi játék. 18.25: A meglátott horizont. 19.05: Reklámműsor. 19.10: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Magyarországi néptáncok. 20.15: Aucasln és Nivolette. Ófrancia széphistória. 31.00: Oep indul. Kijev. 21.25: Jogi esetek. 22.05: Tv-hfradó 3. 22.15: Nézőpont. Merre tart • tőkés világgazdaság. BELGRÁD 16.35: Magyar nyelvű tv-naplö. 17.30: Kis világ. 18.15: Népi muzsika. 18.35: Tudományos stúdió. 20.00: A Fest '75 a tv-ben. Játék­film. 21.45: A film élete. Figyelem! Villany szerelő­műhelyemet március 1-től megnyitottam. Mindennemű villanyszerelési munkák szakszerű szerelését, javítá­sát garanciával rövid határ­időre vállalom. Király Jó­zsef villanyszerelő mester. Szeged. Széchenyi tér 5. Udvarban. Áramszünet Értesítjük fogyasztóinkat, hogy 1875. március 13-án 7 órától 12 óráig Algyő egész területén, valamint az Al­győi hídtól a Tisza jobb partján az ATKA-szlgetlg vezeték átépítési munkák miatt áramszünet keaa Fogyasztóink szíves elnézé­sét kérjük. DEMASZ Szegedi Északi kirendeltség Kunfehártón üdülőtelket vennék. „Sürgős 14 993' jeligére a Sajtóházba. » 9 stohás összkomfortos garázsos társaaházrá­szern átadó ,,1975 tava áll kesdés 15 087" jel­igére a Saltóhásba. * 9 saobás. konyhás, zpáj­SO8, fürdőszobás ház eladó, 180 arösöl kert tel. Szeged. Darda u. 38/A. trd.: e helyszí­nen délután 1 órától 4 óráig. z B repíthető 100—160 n.ö! telket vennék, kósmüve­sltett utcában, lehetőleg belterületen „Készpénz 14 990" jeligére a Sajtó­házba. x Beköltözhető biz aládó Felsóvároson. ,, Közmű vetített 15 939" jeligére kérem ajánlatokat a Sajtóházba. x Újsiercdlek! Eladnám á kamaratöltés mellett a lövöldével azemben, a Törökkanlztat u. 70. sz. 490 négyszögöles házhe­lyemet. 8590-ért. Továb­bá a Zen tat U. végén 3 hóid szántómat, ááétleg 1 holdat 6500-ért, a tób bit telesbe adnám 60 szazaiékos részesedéas-1. r.rd.: Imre u. 1 /B, vlz toronynál. Rsttyastelep, Óbéba! sor 3. szam alatti kettőszáz négyszögöl beépíthető te­lek eladó, trd.: szom bet éa vasárnap dél után 6-lg. Szeged környékén levő kis falusi hisam. nagy kerttel, építkezési lehe­tőséggel eladnám, vagy szegedi lakáéra cserél­nem „Minden megoldir érdekel 15108" jeligére a 8a)tóháibá. Háromszobás, kertéi ma gánhág, villamosmegál­lóhoz néhány percre áronnal! beköltözéssel al­ádó. Válaszokat „Nagy épltéai lehetőség 15 063" jeligére e Sajtóházbs. Egy 8 szobás, öisskom­tortos. gázfűtéses ma­gánház eladó. 3 szobás át agy 1 szobás ösZz. komfortoz lakáiezere szükséges. Ajánlatok — ..Nyár 19 069" JéUgáre z Sanóházba. Sárgán villamoshoz <0zé! umotélak tládó több építési anyaggá!. ,,Kp 15 C59" Jeligére á SaJ tóhiiba. Tölgyfa u. él. szám alatt 823 négyszögöl be­kerített gyümölcsös el a-'ó. Vlz van. Négyszög olonkéot 250,— Ft. Elcserélném 110 szögöl közművesített Balaton­parti telkemért. ame­lyen 30 négyzetméteres víkendház alapjait lerak­tuk, S 100-ért, vagy 110 L gépkocsiért, „Garan­ciális 16 013" jeligére t Sajtóházba. Kertes kétszobás, kom­fortos űjszegedl háza­mat eladom, vágy éleae­rálem OTP- vagy szövet­kezeti 2, vagy 3 + 1 szo­básra, „OTP-atvállalás 19 094" jeligére a Band­itáiba. Két hold ázdld-gyümöl­csössel, lakható tanyá­val felszereléssel 90 000 Ft-ért eladó. Érd.: este 6 óra után, Szzged, Csa­ba utoa 34. x Sárgán UdUIÖtak. zn. gedélyszztt tervrajzzal, építési anyagokkal át­adó. Vlz bsvazátvá, alá pok, bátonlsbak készen „Főútvonalon 324 129" Jeligére a Hirdetőbe, x 3 és fél siobáa, etása fűtéses, kertes társas­házrész villamostól 3 perera eladó. ,.90 négy­zetméter 334 001" Jellié­re a Hirdetőbe, x Kétezer egy szoba.kony. hág házrész eladó. Sze­ged. Partizán u. 34. Kistelek .belterületén 1300 négyszögöl gyümöl­csös öntözőberendezéssel, lakható épülettel, ga. ráaaaal, vagy a tóútvo nal mellett 300 négyszög­öl telek lakható épület­tel, hideg-meleg vízzel, garázzeel, mellékhelyi­ségekkel eladó. trdek. lődnl: Kistelek, Petőfi u. 39. ez. x Belvárost éfyémeletes nzgyméretü 3 szobás ház üresen, vagy lakiecsaré­vei eladó. „Május — 324 013" Jeligére a Hir­detőbe. z 3 szobás, központi tfltá­sü, garázsos magánház eladó. Petőfitelep, Csap u. 74. x Tápéi üdülőtelepen Iker­telek tervvel, építési cn gedéllysl, anyaggél át adó. „Sziámi 334 080" — jeligére a Hirdetőbe. x 309 négyssOföl szóló s dorozsmai sziksósfürdő­höz közel elzdó. Ke'ver hétvégi pihenőhely. Ér­deklődni: Kiskundorozs­ma, Tolbuhln u. 49. ez. Ház elsdő kétszobás­konyhái,, meUAkhelyláéf 900 négyszögöl kerttel, két reszben U megfelel, vlz, villany van, illan­dö buszjárat, bevezető kövesUt Szeged, Algyő kUlterUÍst II. kár. 31. Nógrádi buszmegállóhoz öt percre. üstókós utca l/B sz., száznegyven szögöl telek raktárhelyiség építésé­re eledé. Érdeklődni: Köozin. Bsjal U. 9. Eladó vagy kiadó há­zaspárnak ts gyerekkel szoba-konyhás magán­rtndelkasástt Uras lakás albérletbe. „Megegye­zünk 334 113" jeligére á Hirdetőbe. Aaotthálom legszebb ré­szén 1 kh tanyás Ingat­lan sUrtőasn sladó 3| ezerért, 3 erdő közö­ltetvén hás. Érdeklődni vasárnap Molnár Ferenc ásotthalom, VIII. kar 1193. újszegeden háromszo bát Uj ház elzdó. „Ker­tes 334 081" Jeligére z Hirdetőbe. Eladó egy szoba, konyha házrész. Hámén Kató u. 19. Czeglédl Mihály. EOTÍB Különböző típusú sző­nyegek, bebtlaztltását géppel, függöny, sötétíti tisztítását, rámára teszi télét vállalom. Hívásra házhoz magytk. Oláh vegytlsstltó. Jósika n >7. u. a Nyersbőr kikészítés, tr habundák. bőr-, szőrme ruházati cikkek tisztítá­sa, festése, átalakítása. Javítása. Brüsszeli krt. 29. Telefon: 16-439. r Bemhálók. klrltélazők. építő és útépítő vállala­tok, figyelem 1 Utólagos tereprendezéshez. féltől, télhez, díáiutákhoz ás egyéb főldmunkákhog 0— 20-as gépi osztályozott mészkövet. 0—130-as ká s| oeztályosott mészkő vet ajánl a Patt megye! Szolgáltató óá Csorna goló Vállalat, Budapest. XII.. Kékgolyó tz. 6. sz. Telefon: 189-889, 184-488 Kötöttem varrásához gyakorlott varrónőt ke­resek. Rózsa kötöde, Marx tér 9. x Villanyszerelést válla­lok Vörös Péter, Sze­ged. Tarján. 416. B. X. emelet 38. Műhely, Csaba u. 13. x z kh szántólöld kiadó megegyezés szerint. Szűcs Gáza, Domaszók 2S4 szám. Balogh Iskola mellett. x Üzlethelyiség eladó — Júeset Attila sgt. 17. Üzlethelyiség elzdó. vagy kisebb lekéiért elcserél­hető. „Sugárút 15 C25" jeligére a sajtóházba. Gépkocsival vidékre járó szegedi kisiparos mailé elmennék kísérőnek, vé­setni nem tudok. Ugyan, ott könnyű, tiszta mun­kát la vállalok. ,.Meg­bízható nyugdíjas 15 077" Jeligére a Sajtóházba. Törzskönyvezett 9 évez fekete hlm puli mtret us 8-án elveszett. Ké rem megtalálóját juta­lom ellenében Jósaef Attila Ht. 66. alatt 4r­tesitsen. Általa nes Iskolásoknak német nyelvoktatást vál­lalok. „Játszva tanul­hatsz 15 050" Jeligém a Sajtóházba. Gépész technikás másod­állásban munkát keres. „Otthon vágezhstö előnyben 15 088" jel­igére a Sajtóházba. Vállalatnál állást ke­resek saját személygép. kocsival, műszaki anyag, lamerettsl. „Mercedes" Jeligére a Sajtóházba. KSgaráset vennék a MEK-blsztró környékén. Cím: Tanács József, Bé­osl krt. 37—39.. HL 308. Ugyanitt. x Idóe néni. vagy hács eltartását lakásért vál. lalom férjemmel és 19 éves lányommal. „Szere tat 324 039" jeligére a Hirdetőbe. > ötéves gyakorlattal ren delkezö oklevelei vzgyétr (férfi) állást kerts. Leveleket „Családos — 144 881" Jeligére a vá­sárhelyi Hirdetőbe, Idóe személyt Oatal há­zaspár eltartana laká­sáért, vagy házáért. — „MegbecsüUUk 324 151" jeligére e Hirdetőbe. Raktarhelyiseg 50 oófy. zotméter. Belvárosban kiadó Érdeklődni: áltól, dl u. 8. Társasház építkezéshez társakat keretünk. „Ta­vasz 324 010" Jeligére • Hirdetőbe. Idóe személyt eltartását, gondozását vállalná egyedülálló középkorú nő, tanyai Ingatlanért. — „MOuthoa közel 334 075" Jallgéra z Hirdetőbe. Fél hold príma főid bér­be kiadó. „SUrgöz — 334 132" jtllféra a Hir­detőbe. Magányos nö Idóe néni, vagy bácsi eltartását vállalná. „Lakásért — 334 014" jeligére á Htr. de tó be. S só regen 1300 négyszög­öl told kiadó, vagy el­adó. Cim: Rákóczi u. aa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom