Délmagyarország, 1975. február (65. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-08 / 33. szám

0 SZOMBAT, 1975. FEBRUÁR 8, V HEHE Szintetikus magnezit Két szép gyermek boldog apja va­gyok, ennélfogva a kártyanaptár föl­találóját atyai kötelességből, hálás szeretettel, szívből köszöntöm. Meg azokat a velem egyívású szegényem­bereket is, akik akár két marékkal hordhatják haza a kis kártyákat, mégsem elég. Minden korosztálynak megvan a maga éhsége, a mostani gyerekek kis naptárral nem tudnak betelni. Félig vetkőztetett, vagy alig öltöztetett csinibabáktól a sok lóerős kombájnig minden előfordul cseme­téink gyűjteményében. Én most egy vadonat új radiátort keresek — szí­vességből Zsíros Béláné dorozsmai olvasónk mondja, valamikor tavaly közönsé­ges lemezradiátort rendelt a Hűtő­gépgyár bemutatótermében és min­taboltjában. (Budapest V. kerület, Sütő u. 2.) A megrendelést elfogad­ták, visszaírták, hogy legkésőbb 1974. december 31-ig küldik is a portékát. Óvatos volt a gyár, meg­eshet, hogy előbb is elkészül jó le­mezből a radiátor, ezért beleírta a Kártyanaptár hivatalos levélbe: az előszállítás jo­gát fönntartjuk. Nehogy reklamál­jon a kedves vevő december köze­pén, hogy ö csak szilveszterkor akart meleg fűtőtestet simogatni. Azt is vállalták, hogy levélben szólnak, ha útnak indul a bordás szerkezet. Kap­tak is egy levelet Zsírosék a napok­ban, már az eleje se jó volt. így kez­dődött: Sajnálattal közlöm... Ne gondolja senki, hogy a gyár ra­diátor miatt sajná'kozott. így szól a kurta mondat: „Sajnálattal közlöm, hogy a Hűtőgépgyár kártyanaptárt nem nyomtatott." Zsírosék nem tar­toznak a gyűjtögetők szektájába, nem értik a levelet, és nem tudják, mit lehet vele kezdeni. Mit lehetne? írják meg, ők meg örömmel közlik, nem is kell. Ellenben a radiátor na­gyon jól jönne — ha jönne. Ne rágódjunk most azon, mennyi­re jól jáma a gyár, ha legalább egyetlen apró naptára lenne. Meg­láthatná benne, elmúlt már Szilvesz­ter napja. Megkérem inkább a nap­tárak szilaj gyűjtőit, fiúkat és lányo­kat, kicsiket és nagyokat, ha vala­melyikük téves csomagolás miatt a kérve kért naptár helyett egy teljes méretű, szép és friss radiátort ka­pott, most az egyszer ne siránkoz­zon, és semmiképpen se küldje visz­sza. Szóljanak inkább Zsíroséknak. Fölajánlották, öt színes, műanyagra nyomott, lemosható, szép naptárat adnak érte cserében. II. D. KLUB CSONGRÁDON Közel hetven négyzetméte­res klubhelyiséget építenek a HÓDIKÖT csongrádi gyár­egységében, a régi öltöző anyagából. A bontást a gyár tmk-saí végezték társadal­mi munkában. A klub épí­téséhez 50 ezer forintot adott a szakszervezeti bizottság. Gyerekszáj — Hol a mamád? — Egy fél óríja át­ment öt percre a szom­szédba ... EGY TÉESZ — TÍZ KÖZSÉG HATARABAN Az ország legkiterjedtebb hegyvidéki közös gazdasága jött létre a Bükk hegység dé­li oldalán, Bélapátfalva köz­ponttal. A tíz község hatá­rát egvesítő Bükkalja Ter­melőszövetkezetben közös erőfeszítéssel, nagyüzemi módszerekkel, korszerű gépi eszközökkel szállnak szembe a mostoha' természeti adott­ságokkal. A 6500 hektáron gazdálkodó termelőszövetke­zet első közgyűlésén meg­jelölték a legfontosabb ten­nivalódat. Együttműködés A Nehézvegyipari Kutató Intézet elökísérlctei alapján, több éves kutatómunkával sikerült előállítani dolomitból és szénsavból szintetikus magnezitet. A Magnezitipari Művek tiszavárkonyi kísérleti üzemében napi 3 tonnát állít elő. Ez a mennyiség korántsem fedezi az országos igényt. Ezért új, nagy teljesítményű üzemre lesz szükség, amelynek ter­veivel a VEGYTERV tervezőgárdája foglalkozik. Képün­kön: A kísérleti üzem porleválasztó ciklonsora és égető­kemencéje. ' rC A SOMOGYI KÉPTAR REMEKEI A több mint ötvenéves kaposvári Somogyi Képtár képzőművészeti gyűjtemé­nyének mintegy 1500 műve közül válogatták annak a tárlajnak az anyagat, mely holnap, vasárnap déli 12 óra­kor nyílik Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum Horváth Mi­hály utcai képtárában. A Somogyi Képtár gyűjtemé­nyének jelentós részét ez alkalommal mutatja be elő­ször más városban. A tár­latot Bernáth Aurél Kossuth­díjas festőművész nyitja meg. KÉTSZÁZÖTVEN EVE halt meg Nagy Péter <1672— 1735), orosz cár. SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 órakor: VI. Henrik — EgresSy-bérlet. MOZIK Szabadság: A négy muskétás. (Színes francia, fél 4, háromne­gyed 6 és 8 órakor.) Fáklya: Jöjjön el egy kávéra hozzánk. (Csak. jt éven felüliek­nek, színes olasz, felemelt hely­árral, fél 3, háromnegyed 5 és 7 órakor.) Vörös csillag: délelőtt 10 óra­kor: A négy muskétás. (Színes francia), délután fél 4 és fél 7 órakor': 141 • perc a befejezetlen mondatból. I—II. rész. (Színes magyar," csak 16 éven, felüliek­nek, . duola helyárral.) Dugonics Mozi (Kossuth Lajos igt. 53.): 5 és 7 órakor: Macbeth. (Színes angol film, 16 éven fe­lül.) Postás Mozi: Ruszlán és Lud­milla. (I—II. rész, másfél hely­árral, 8 órakor.) ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. az. (13/57-es). este 10 órától reggel 7 óráig. — Csak sürgős esetben ' BALESETI Es SEBÉSZETI UGYEt.ET Ma a balesete: szenvedett sze­méíveket Szegeden a II. sz. Se­bészeti Klinika (Pécsi u. 4.) ve­szi fel. sebészeti ügyeletet az L Sebészeti Klirtka tart. KISIPAROSOK ÉJSZAKAI INSPEKCIOS SZOLGALATA Február 15-lg Gábor József autószerelő (Hernyós u. 16), Kazi Antal lakatos (Sallal u. 28.), • Báló Mihály tévészere'<3 (Tarján J 110. A. I. 6), Görög István' villanyszerelő (Fllllch K. u 32 ). Szűcs János vlz- és gáz­szerelő (Tarján 108 c.). Deák György , olaj kél vha Javító (Kis­kundorozsma. Deák F. u. 42.) tart éjszakai szolgálatot. ALLATORVOM CGV ELET Szeged város terflletére Február 18-ig szombat 13 őrá­BIOLÓGIAI SZABADEG YETEM A szemészeti klinika elő­adótermében tartják meg a biológiai szabadegyetem kö­vetkező előadását holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor. Dr. Berencsi György tan­székvezető egyetemi tanár előadásának címe: a termé­szetes és mesterséges kör­nyezet várható alakulása. NÉPZENEI KONCERT A KISZÖV-klubban ma, szombaton este 6 órától nép­zenei koncertet rendeznek. A hangversenyen fellép a budapesti Dévényi-együttes, a Szurdi-együttes, a Cauntri­trió és Torma László. A lottó \ nyerőszámai: 17, 26, 38,84,86 A Sportfogadást és Lottó Igazgatóság közlése szerint az Abonyban megtirt'.tt 6. heti lottósorsoláson a követ­kező számokat húzták ki: 17, 26, 38, 84, 86. EMLÉKÜNNEPSÉG A PANTHEONBAN Bolyai Farkas születésé­nek 200. évfordulója alkal­mából emlékünnepséget ren­dez az MTESZ Csongrád me­gyei szervezete és a Bolyai János Matematikai Társu­lat szegedi tagozata . ma, szombaton délben 12 óra­kor a Dóm téri Pantheon­ban. A kiváló matematikus domborművénél dr. Tandori Károly, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár mond emlékbeszédet. FELÚJÍTJÁK A PORCÉLAN­MÜ^EUMOT A Herendi Porcelán Mú­zeumot február 12-től a fel­újítás megkezdése miatt be­zárják. A herendi porce­lánművészet legértékesebb darabjait őrző múzeum ter­meit restaurálják. 1975. FEBRUÁR »., SZOMBAT — NÉVNAP: ARANKA A Nap kel 7 óra 02 perckor, és nyugszik 16 óra 55 perckor, A Hold kel 5 óra 11 perckor, és nyugszik 14 óra 30 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél pénteken plusz 120 cm (apadó). tói hétfő reggel 6 óráig, hétköz­nap este 6 órától reggel 6 óráig elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes. I. és 111 kerUlet. Szőreg. Gyá­larét. Klskundorozsma területén: dr. Janóczkl László állami állat­orvos. Lakása: Szeged, Galamb u. 10/A. fszt. 1. Telefon: 13-542. II. kerület. AJgyő. Tápé terü­letén: dr. Szúts László állami állatorvos. Lakása: szeged. Ju­hász Gyula u. 13/B. Telefon: 15-756. Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni EBRA KOSSUTH 8.22: Lányok, asszonyok. 9.42: A müncheni Bach zenekar hangversenye a Luganól Zenei Heteken. 10.05: A negyedik portré. 11.26: Mozart-művek. 12.20: Zenei anyanyelvünk. 12.30: Mag varán szólva... 13.45: Melódlakoktél. 13.30: Milyen leszek, ha nagy leszek? 18.40: Fiataloknak! 14.25: Oj Zenei ÜJság. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.10: örökzöld dallamok. 16.09: 169 óra. 17.30: Minden mindegy Jakab, meg a gazdája. 18.03: Korunk operacsillagai. 19.25: öt perc sport. 19.30: 139—660. — Az MT automa­ta közönségszolgálata. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Zenekari muzsika. 0.10: Melódlakoktél. PETŐFI 8.05: Zala Tóth Erzsébet, Kiss Károly és Szendrel Klára énekel. 8.42: Válaszolunk hallgatóink­nak. 9.03: Rip van WInkle. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Farkas Ferenc: Asztali muzsika. 12.10: Rose Bampton és Kim Borg énekel. 12.50: „Jelképek erdején át..." 13.03: Goldmark: Falusi lakoda­lom — szimfónia. 14.00: Napraforgó. 14.53: Éneklő Ifjúság. 15 00: Orvosi . tanácsok. 16.05: Jámbor László énekel. 15.27: Szerkesztőségi beszélgetés a Falurádióban. 16.05: Bikfalvy Júlia és Tihanyi József néodalokat énekel. IC 33: A hét műsorából. 17.44: A modern álomfejtés — II. rész. 18.15: Közkívánatra. 19.40: Kapcsoljuk a Csepeli Munkásotthont. Kb. 31.20: Népdalcsokor. 22.10: A Moszkvai Filharmónia vonósnégyes Játszik. 33.18: Slágerturmix. maa BUDAPEST 9.00: Kuckó. 9 30: Korok, versek... 10.20: Pintér: Egy óra múlva Itt vagyok. XHI. rész. Szöke­vények. 12.00: Mindenki közlekedik. 14.52: Egy zsiráf hazatér. Angol filmsorozat, n. rész. 15.20: Reklámműsor. 15.25: Filmek — Filmtörténetek. Rettegett Iván. M. b. szov­jet film. I. rész. 17 05: Az örökség. 17.20: Hírek. 17.25: Reklámműsor. 17.30: Parabola. 17.50: Beszélgetés dr. Dlenes Valériával. — I. 18 55: A látás hatalom. 19.15: Cicavízió. 19 30: Tv-híradó. 20.00: SZOMBAT ESTE. 20.01: Kérem a következőt. 20.15: I.ebár Ferenc: Friderika. 20 35: Molnár Ferenc: Valaki. 21.50: A Colcier Gate együttes műsorából. 22.15: Cvurkovies Tibor: Nemzet­közi magánv. Szatíra. 22 35: Farsang. Táncjáték. Kb. 22.50: Tv-híradó 2. 23.00: A buszon. M. b. angol té­véfilmsorozat. öregasszony nem vénasszony. BELGRÁD 15.45: Rönlabda: Mladost— Jedirstvo. 16.25: Kosárlabda: Rabotnicki— Jedinstvo. 18.15: Üavesen — szerencsésen — vetélkedő gyermekeknek. 20.00: Színház a házban. 20.30: Karnevál Cavtatban. 31.59: Facsemeték — szovjet Játékfilm. Helyenként kőd, hózápor Várható időjárás szombat estig: Változóan felhős, pá­rás, helyenként még ködös idő, majd felhőátvonulások. Önös szitálás, havas eső, hózápor. Mérsékelt, időnként meg­élénkülő délnyugati, nyugati, később északnyugati, északira forduló szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton: plusz I, plusz 6 fok között. ÖLTÖZÖ ÉS FÜRDŐ NAGYLAKON Könnyűszerkezetes öltö­zőt, illetve fürdőt építenek a KSZV Nagylaki Kender­fonógyárában. A 432 négy­zetméter alapterületű, négy­száz személyes épülethez vázszerkezetet a Fémmunkás Vállalat, panelokat az Or­szágos Szakipari Vállalat, el­szívó berendezést nedie a Csőszerelő Vállalat készí­tett. Az öltöző és fürdő át­adását őszre ígérik az épí­tők. ELŐADÁS FIATAL HORGASZOKNAK A szegedi Hermann Ottó Horgász Egyesület holnap, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel előadást rendez az egvetemi Béke-épület elő­adótermében (Rerrich Béla tér 1. szám) az ifjúsági hor­gászoknak. „A halak fej­lődése, növekedése, szaporo­dása és szaporítása" című előadást filmvetítés követi, melyen minden érdeklődőt szívesen lát az egyesület. Gyászközlem én vek A József Attila Tudomány­egyetem Kísé-Ieti Fizikai Tkn­széke mély fájdalommal tudat­ja, hogy DR. MAKAI LAJOS egvetemi docens, a fizikai tudo­mányok kandidátusa 1975. feb­ruár 3-án váratlanul elhunvt. A kitűnő pedagógus nemzedékeket nevelt a fizika szeretetére és korszerű oktatására, és emellett sokoldalú ismeretterjesztő tevé­kenységet fejtett ki. A fizikai szakmóds-ertan kiváló kutatójá­nak emlékét az intézet dolgozói és tanítványai kegyelettel őrzik. Búcsúztatására hamvasztás után kerül sor. Mély fáidalommal tudatjuk, hoev szeretett férj. édesaua, nagvapa. FEHÉR Gvötr,Y él­tének 69. évében hirtelen el­hunvt. Temetése febr. 10-én 13 órakor lesz a Dugonics-temető ravatalozójából. A gyászoló csa­lád, Duda u. 34. T. 9629 Mély fájd-lommal tudatjuk, hogv drága jó édesanvánk és nagymamánk, RACZ JOZSEFNÉ sz. Kiss Anna hosszú szenvedés után elhunvt. Temetése f. hó 10-én 13.30 órakor lesz az Alsó­városi temető kápolnájából. A gyászoló család. T. 9631 Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább féri. testvér és ro­kon, LANG GYULA életének 69. évében hosszú szenvedés utón elhunyt. Temetése febr. 10-én 15 órakor les-,: a Dugonics-temető -avatalo-óióhól. A rA-zvétiáto—­tás mellőzését kértük. A gyá­szoló család, Kossuth L, sefc. 32. T. 9632 Porté sújtva, bánatos szívvel tudatjuk, hogv d-áea gyerme­künk. MAUKSINSZKY MARIKA türelemmel viselt sok szenvedés után 16 éves korában hirtelen elhunvt. Temetése febr. 10-én 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozóidból. Rérgvéttátne-rts meiitzésát kértük. Gyászoló szü­lei és rokonai, T. 9634 Mély fáid-lommal tudatjuk, hoev szeretett édesanya, n-—­mama és dédm-ma. JUHASZ áOOSTONVE Szabó Terézia éle­tének 82. évében hosszú szenve­dés után elbnnvt. Temetése febr. 11-én 13 Órakor lesz a Belvárosi temető ravata'ozóiából. A gvá­szoló család, Sállal u. 18. T. 9635 Szomorú szívvel tudatjuk, hoev szeretett fért, éd-saon, napvana, dédana, TEMESVÁRI ANTAL életének 79. évében rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése febr. 11-én 11 órakor lesz a Bel­városi temető e-ivstsl-Tórthól. A gyászoló család, Hattyas sor 33. T. 9sa­Tudatjuk, hogv MONUS LÁSZ­LÓ hamvasztás utáni búcsúzta­tása febr. ll-én 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozó­jából. A gyászoló család, Lom ni cl u. 107. T. 96IZ Megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább fért, testvér és ro­kon, ROKA GYULA életének 85. évében hosszú szenved éz után elhunvt. Temetése febr, 10-én 15 órakor lesz az Alsóvá­rosi temető kánolná iából. A gyászoló család, Bocskai u. 9. T. 9627 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, kik szeretett édesanvánk, özv. Bö­Dö ISTVÁNNÉ temetésén meg­jelentek, részvétükkel és virá­gaikkal tnéiv fátdalmunkat eny­híteni i»ve'">ztek. A gyászoló csatád. Tartán 521. T. 960 ft Köszönetünket fejezzük ki mindazon társadalmi, gazdasági szerveknek, munkatársaknak, i-merősöknek, akik MeRhetetleu fértem, édesaoánk. MARA P& TER elhunyta alkalmából rész­v •"nyilvánításukkal. vtr<"aikkaJ fátdalmunkat envhftenl igyekez­tek. A evászoló esalőd. T. 9612 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, jó barátoknak, kik szeretett halottunk, özv.. BOTH FERENCNE temetésér­meetetontek, részvétükkel és vi­rágaikkal mélv fájdalmunkat envh«tent i-rekeztek. A gvá—ntó csatád. Tarián. T. 9623 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, kik szeretett halottunk, LtmAVVI JÁNOS hamvasztás utáni bú­csúztatásán megteientek. részvé­tükkel és virágaikká) mélv fáj­dalmunkat enyhit-»Tii igyc'-~-"rk. A gvéaéoló család. T. 961« Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jő barátoknak, szomszódoknak. k|k sze-etet.t halottunk. DflMáNY K41.MANNP t-metésén megje­lentek. részv*tükket és vlr'-aik­kal málv fétdalmnngat en*'b'teni ies-ekogtek. Köszönetet mondunk továbbá a körz.eti rendelő és az orvosi i! evetet minden d n' "nzó jónak, kik fájdalmát enyhíteni íevekeztek. A evászoló e«sléd, Kénvtelen sor 9. T. 9617 Szomorú SZ4vve| tudnthi v a leejobh testvér, nagvhó-si és rokon. GYARMATI vmtáLY, a budanesti Csemeee Vált-lat nyu­galmazott osztályvezetője rövid, súlvos betegség után február 4-én elhun"t. Kívánságára el­hamvasztanak. A gyászoló csa Iád. MátvAs tér 23. Mélv megrendüléssel tudatjuk, ho-v drága tó óde«-o*nk. rsgv­nn-tnk. ld. ROal JÓZSEF óieté­nek 68. évében tragikus hirte­lenséggel elhunvt. Dráea halot­tunkat 1975. február 9-én du. 13 órakor temettük a szőregl teme­tőben. A gyászoló család, Szőreg. DÉLMAGYARORSZÁG * Magvar Szocialista Munká-oán Szeged városi Bizottságának napilapja. — Meglelrnlk hétköznap 8. vasárnap 12 oldalon. — Fds7ezkesztrtí • F NAGY ISTVÁN Főszerkesztő helvettes • S7 SIMON ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: S74a Szeged Magvai Tanéeskffzr társaság útla in - Telefon; 13-535 13-003. - Felelős kiadó: KOVÁCS LASZLO — A lapot ovomta- Szegedi Nvomda sreeed. Bajcsy-Zsilinszky utca 28 - riőftretést dlj egy hónapra 20 forte! P> taftSSi 29 0S&

Next

/
Oldalképek
Tartalom