Délmagyarország, 1974. október (64. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-19 / 245. szám

IflflLo v6> Jtí O" ­VlUö PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 0ELMAGYAR0RSZA6 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁS <P Á R T L A P J M. évfolyam 245. szám 1974. október 19.. szombat Ara: 80 fillér Dr. Polinszky Károly avató beszédét mondja. Átadták az egyetem biológiai tanszékének épületét Dr. Polinszky Károly avatóboszédo Három évvel ezelőtt he­lyezték el a József Attila Tudományegyetem biológiai tanszéki épületegyüttesének alapkövét Újszegeden, a Kö­zép fasorban. Az építők ak­kor vállalták, hogy Szeged felszabadulásának 30. évfor­dulójára átadják az Y-alakú épületkomplexum első szár­nyát. Tegnap, pénteken délelőtt érkezett el az avatás ünne­pélyes pillanata. A JATE biológiai tanszékének épüle­te egy azoknak a létesítmé­nyeknek a sorában, melyek­kel Szeged felszabadulásának 30. évfordulóját köszöntötte a város. A 84 millió forint költséggel létrehozott, NDK­gyártmányú laborat' riumi felszerelésekkel, műszer­parkkal berendezett. 2o ezer légköbméteres épületben négy tanszék kapott helyet Újszegedre költözött az Ady téri épületből a mikrobioló­giai, a biokémiai, a geneti­kai. és az állatélettani tan­szék. valamint az izotópla­boratórium. Az előadóter­meket, a legkorszerűbb esz­közökkel felszerelt oktat ój és hallgatói laboratóriumo­kat és kutatóhelyiságeket már birtokukba is vet'ék a hallgatók és az egye'em ok­tatói. 1952 óta, amikor át­adták rendeltetésének a Bé­ke-épületben a JATE kérniDi intézetét, nem gyarapodott a tudományegyetem- éoületei­nek. oktató-nevelő és kuta­tómunkára szolgáló helyisé­geinek szám-, a hallgatói létszám viszont 60 százalék­kal nőtt. így különösen rngy volt az öröm az új é-nilet tegnapi átadó ünnepségén. A JATE biológiai tanszé'i épületének átadásán többek között részt vett dr. Pol'nsz­ky Károly oktatási minisz­ter. dr. Márta Ferenc aka­démikus, tanszákvevető egye­temi tanár, az MSZMP KB tagja. dr. Láng István, a Ma. bázisa is. Annak az évekkel tás-fejlesztési koncepciónak gyár Tudományos Akadémia ezelőtt elkezdődött tudo- helyességét, amely a bialó. főtitkórhelvettece Ott volt manytelepitési programnak giai kutatásokat Szegeden xotitKarneiyettese. utt voit ü;abb ere !ménye, melynek koncentrálja Most már jó­dr. Perjést László, a meg/ei keretében S-egedre koncent- részt az egyetem oktatóin tanács elnöke, dr. Szilágyi rálódott a hazai brl 'gus- múlik, hogy az objektív fel­Júlia. az MSZMP Cs-ngrád képzés és biológiai kutatás, tételek megteremtésével' a mewei bizottságának ta«ia Különösen jelent"snek ér- koncepció szellemi elvárás'i­megyei bizottságának tagja, ^^ ^ aJté ' a if ís teljesítsék.» Dr. Po­dr'.Omold Imre. a varou JATE üj oktaM_kutató kö,_ linszky Károly avatóbesédé­partbizottság üt ára és Papp „ontja az MTA újs eged, nek bef ,je,6 részében me,_ Gyula, a varost tanács el- Biologiat Kozpentjon-k nöke is. Részt vettek az ün- szomszédságában épült fel. nepélyes átadáson az MTA A két intézmény között már újszeged! biológiai közoont- létrejött szerződések a kiala­jának veretői, a szegedi fel- kult jó kapcsolatok bizonyít­sőek'atási inté'mények kén- ják. Az új biol'giii ku'atási viselői, valamint a tár"a'al- terül:tek eredményes műve­mi és tömegszervezetek kül- lését szolgálja. hagy a jövő döttei. pedagógussá körei jó né'-á­János a DÉLÉP nyan a Bi'lógiai Központ ál­Acs S. Sándor felvételei Az új egyetemi épület impozáns homlokzata. Heim műszaki iga-gat'! elyettese tal szervezett magas színvo­az építők nevében adta át a nalú • spéci álk "Hé "humokon bi-lógiai tanszék l-es számi vehetnek részt. 10—12 bioló_ épületét. melyet a Szegedi gus, illetve biológia—kémia Házgyárban előregyártóit szakos hallgató készí'het vasbeton szerkezetből, rövid szak-, illetve dinl-madolgo­határidő alatt készíte'tek el. zatot a biológiai központ la­Dr. Fodor Géza akadémik s boratóriumaiban. Jelentős a a JATE rektora köszönte két intézmény tudományos. meg — az egye'em vezetői kutatási kapcs"lata az egy­neváben — a léte ftményt. másnak nyújtott szellemi se­majd dr. Polins'ky Károly gíteég éppúgy, mint a közös tartott avat 'beszé "et. Emié- célok érde'-ében használt keltetett az áradás történei- korszerű mű zerpark. Nem mi dátumára, elmondta, hogy bazy'-ató figyelmen kívül e a bi lógiai tanszék nem csu- káderutánpótlás kölcsönös pán építői "arunk egyik jel- bi tosítása sem. képe. s nem kizáról g a he- „Az eddigi eredmények és lyi tudományos élet obje'-- a most kapott lehetőségek bi tuma. hanem a magyar fel- zonyitják annak a tudo­sőoktatás kiemelten fontos mánytelepitési és felsőokta­köszönte az építők és az egyetemi dolgozók munkáját és jókívánságait fejezte ki az új létesítm'ny oktatói­nak, hallgatóinak. Dr. Leindler L'szló aka­démikus. a JATE természet­tudományi karának dékánja a kar nevében sz'lt az ün­nepség résztvevőihez, majd dr. Pclinszky Károlv elvág­ta az épület bejáratánál fe­szülő nemzetiszínű szalagot A vendégek ezután megte­kintették az újonnan át­adott létesítmény előadóter­meit, laboratóriumi-kutat; egységeit. Összehívják az európai kommunista és munkás­pártok konferenciáját Befejeződött a varsói találkozó A lengyel fővárosban pén- mind a 28 résztvevő test- vábbá elfogadtak egy szoli­tek délután befejeződött az vérpárt küldötte. Pullai Ar- daritási nyilatkozatot, európai kommunista és mun- pád, az MSZMP küldöttsé- Az MSZMP küldöttsége káspártok kunzultatív talál- gének vezetője, a Központi Pullai Árpád vezetésével a kozója, amelynek munkájá- Bizottság titkára a csütörtö- találkozó befejeztével pén­ban 28 testvérpárt küldöttsé- ki ülésen fejtette ki az tek este hazaérkezett Varsó­ge vett részt. MSZMP álláspontját a napi- ból Budapestre. a - 1*11, * , - ... renden szereplő témákról. A delegációt a Ferihegyi A taiaikozo eiso Ket nap- A tanácskozás résztvevői repülőtéren Győri Imre, az ján — szerdán és csütörto- elfogadták a konzultatív ta- MSZMP Központi Bizottsá­kön — nyilatkozatot tett lálkozó záróközleményét, to- gának titkára fogadta. Záróközlemény a varsói konzultatív találkozóról 1974. október 16—18-án Munkáspárt, Luxemburgi viselt valamennyi párt részt Varsóban a Lengyel Egye- KP, Magyar Szocialista vett, egyetértés jött létre ab sült Munkáspárt és az Olasz Munkáspárt, Nagy-Britannia ban, hogy szükséges és cél­Kommunista Párt kezdőmé- Kommunista Pártja, Német szerű előkészíteni és üssze­nyezésére megtartott kon- KP, Német Szocialista Egy- hívni az európai kommunis­zultatív találkozón a kö- ségpárt, Norvég KP, Nyu- ta és munkáspártok konfe­vetkező pártok küldöttsé- gat-berlini Szocialista Egy- renciáját. gei vettek részt: Belga KP, ségpárt, Olasz KP, Osztrák Kifejezésre jutott az óhaj. Bolgár KP a Ciprusi Dolgo- KP. Portugál KP, Román zó Néo Haladó Pártla Cseh- KP' San Marin6i Kp- sPa" tó Nép Haladó Partja, cs-ii nyo, Kp Svójc. Munkás_ szlovakia Kommunista Part- párti Svéd Baloldali Párt ja, Dán KP, Finn KP, Fran- (kommunisták). Szovjetunió cia KP, Görög KP, Írország Kommunista Pártja, Török Kommunista .Pártja, Jügo- ,, * . • * - - A szeles körű testvén vé­szlav Kommunisták Szövet- ieménycsere eredményeként, sége, Lengyel Egyesült amelyben a találkozón kép­hogy a konferenciát 1975 közepéig hívják össze. Megállapodás született, hogy a konferenciát a kö­vetkező témának szenteljék: harc az európai békéért, biztonságért) együttműködé­(Folytatás a 2. oldalon.) Bolgár napok Kisteleken A kisteleki napok pénte- Nikolaj Trifonov, a BUL- VOSZ elnökhelyettese, Hu­ki műsorán jelentős ese- GARCOOP ve'érigazgat'ja nyadkürti Lajos, a MESZOV ménv zajlott le tegnap, per- Ott volt a megnyit'n dr elnöke. Sok meg°nygftrásánÖVet''Íe AntalffV György' 82 MSZMP Délután Kistelek elmúlt . ... Csongrád megyei végrehajtó három évtizeőénzk történel­mearendfzLe" vi z'nrósuí bizottságának tagja, a vá- mérői ifjúsági szellemi ve­szofgá" armak ^erület országgyűlés télkedőt rendeztek, a hat nyezésnek amelyet a HUN kepvise ője, Papdt József, a községi alapsre"vezet rész. GAROCOŐP és a BULGÁR megyei pártbizottság gazda- vételével. Este sikeres di­COOP az elmúlt években ságpolitikai osztály verető- vatbemutatót tartott a Fő. alakított ki. a SZÖVOSZ és Je- Bartolak Mihály, a SZÖ- városi Kézműipari Vallalat. a CENTROSZOJUZ segítsé­gével. A barátság elmélyí­tése mellett az ipari és élel­miszeripari termékek kölcsö­nös megismerése a cél. A te'sretős dekorációval bemu­tatott áruk többsége ruháza­ti jellegű. A szépszámú kon­fekci ' term 'kek, textíliák, műszőrmék. porcelánok, üveteáínyek. bőr_ és divat­áruk ízelítőt adnak a ' iste­le'úekn"k a pleveniek t r_ mékeiből, ugyanis 1974 au­gusztusiban a Kisteleki „EGYSÉG" ÁFÉSZ Pleven­ben. a fontos ipari város­ban muftta be és árusí­totta kétmillió forint értékű termá'-eit. A tegnapi ese­ményre eljött Kistelekre To­dor Koparov. a b"lg'r nagy­követség ti*kíra. Petko Va_ sziliev a boleár CENTRO­SZOJUZ elnökhelyettese. Szingapúr minisztere Budapesten Púja Frigyes külüg mi- ügyminiszters. aki pén'eken nisúer meghívására hivata. Budsnes+re érkezett, los látogatást tesz és tárgya- A Ferihegyi repülőtéren a lásokat folytat Magyaror- vendégek fogadta'ására meg­szágon Sz. Radzsaratnam. a jelent Púja Frigyes külügy­Szsngapuri Köztársaság küL. miniszter is, I Somogyi K^roiyní felvételt Sokan gyönyörködnek a színes üveg- és porlecán­edényekben..

Next

/
Oldalképek
Tartalom