Délmagyarország, 1974. július (64. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-04 / 154. szám

8 CSÜTÖRTÖK, JÜLIÜS ft m 1 1 • 1 |w| fcisi ümé ra / »*L4«»«K skolatatarozás Leontyev fogott egy fehér papír­lapot, és a következő nyilatkozatot írta rá: „Nyomatékosan kérem, hogy ne nevezzenek ki osztályvezetőnek." Könnyedén aláfirkantotta az iro­mányt. és egy hanyag mozdulattal átadta a titkárnőnek. Nem telt bele egy óra sem, és az igazgató szobá­jában már együtt ült a rendkívüli tanácskozás. — Valamiféle Leontyev — kezd­te türelmetlenül az igazgató — nyomatékosan kéri, hogy ne nevez­zük ki osztályvezetőnek. Ki ez a szerencsétlen flótás? A tanácskozás résztvevői egy­másra néztek, összesúgtak, húzgál­ták a vállaikat. Végül Kurgapkin szólalt meg: — Bizonyára egy különcködő alak. — Miféle különcködő alak? — csodálkozott az igazgató. —• Csak nem ment el a józan esze? — Fiatal, tapasztalatlan még, — mosolyodott el Kurgapkin. — Meg­játssza magát... — A bolondot? — kérdezett visz­sza az igazgató. — No, rendben. Akkor majd én beszélek a fejével. — Már éppen be akarta rekeszte­ni az ülést, amikor hirtelen Szem­jonov emelkedett szólásra: — Nem kell azt úgy elkapkod­ni, — mondta különös hangsúllyal. — Én jól ismerem Leontyevet. Nem ostoba fickó. Csak úgy vaktá­ba nem firkálgat. — Mit gondol, mi volt az indító oka? — kérdezte az igazgató. — Nem ismerem az írás indíté­kát — felelte Szemjonov. Egy pillanatig csend ülte meg az igazgatói irodát. Kinevezés — Az hírlik felőle, az apja nagy kutya, — jegyezte meg Orlovszkij. — No, és akkor mi van? — hor­kant fel az igazgató. — Akkor mi van? Van ennek egyáltalán jelen­tősége? Mindezek ellenére valami min­denkiben motoszkálni kezdett. — Kedves barátaim, — kérlelte a társaságot az igazgató. — Bizo­nyára rendes, becsületes emberek a szülei. Egyszerű dolgozók. önök meg... — Nézzen akkor annak utána, hogy ki a nagybácsikája — hoza­kodott elő jelentőségteljesen Or­lovszkij. — Hogy nem szégyenlik magu­kat? Ilyen dolgokkal érvelni! — szidta a társaságot az igazgató. — Szégyen, gyalázat!... Közben viszont azon kezdte tör­ni a fejét, hogy tényleg ki is lehet a nagybácsi. De a nagybácsiról senki sem tu­dott mondani semmi konkrétat... — Pontosan nem is tudom — szűrte a fogai között Orlovszkij, kajánul mosolyogni kezdett. — Nagy kalapot hord, és alatta nem valami bizalomgerjesztő ábráza­tot ... Az igazgató felhúzta a szemöldö­két: — Ebben nincs semmi különös. A kérdés itt az: miért írta ezt a nyilatkozatot? — Tudta ő azt nagyon jól, miért csinálja.— — jegyezte meg Szem­jonov. — Mire célozgat ismét? — for­dult hozzá a direktor. — Ajánlom, fontolja jól meg, mielőtt döntene. Csak úgy vaktába nem írnak az emberek ilyen fontos dolgokat. Mi sem írunk egyikőnk sem, még csak hasonlót sem... — hadarta egyszuszra Orlovszkij. — Kinevezni! És már pontot is tet­tünk az ügy végére. — Dehát ezt ő saját maga sem akarja! — vetetté ellen az igazgató. — Így harcol a nagybácsikája el­len, — adta meg a felvilágosítást Orlovszkij. — Az a nagybácsika ragaszkodik a kinevezéshez, ő meg ellenkezik... Fiatal még a galam­bocskáim — ön úgy véli? — Kétségbevonhatatlanul. De döntsön ön... Kinek adjunk iga­zat? A fiatal tacskónak, vagy a ta­pasztalt nagybácsinak? Az igazgató felemelte a hangját: — Köpök a nagybácsikra meg a nagynénikre. Értik? Tudom én, magamtól is, hogyan kell dönte­nem! Ki szavaz az ellen, hogy ki­neveztük Leontyev elvtársat osz­tályvezetőnek? Ellenszavazatra, természetes, senki sem gondolt. A. L. Sárgorodszkie 21—26° Acs S. Sándor felvételei FelÖh'tják a Radnóti gimnázium homlokzatát. A Szegedi Építő Ktsz már befejezte a tetőszerkezet, a csatornák, és az ablakok feljavítását. Most az épület külsejét javítják, Illetve festik. Felvételünkön az állványszerelést örökítet­tük meg MUNKÁSSZALLlTÖ BUSZOK Ebben az évben elkészül az Ikarusban a magyar— NDK kooperációval kifejlesz­tett munkásszállító autóbusz nullszériája. A középméretű autóbuszhoz az NDK-gyár szállítja a fődarabokat, a karosszéria pedig az Ikarus­ban készül. A sorozatgyártás jövőre kezdődik, és az első évben mintegy 500—700 da­rabot készítenek. A követ­kező években ezekből a ko­csikból az Ikarus évente leg­alább ezret kíván gyártani. SZERDAI PIACI ARAK A csirke kilója 30, a tojás darabja 1,20—1,30 forintba került. Az újburgonya kiló­jáért 3—5, a sárgarépa cso­mójáéit 1—1,50, a gyökérért 1—2 forintot kértek. A vö­röshagyma kilója 5—6, a fe­jes káposztáé 3—4, a kelká­posztáé 4—5, a karfiolé 5—8, a paradicsomé 12—20 forint volt. A karalábé darabját 1—2, a zöldpaprikáét 0,50—2, a főzötök kilóját 2—3, az uborkáét 5—8, a zöldbabét 8—12, a zöldborsóét 6—7 fo­rintért adták. A retek cso­mója 1,50, a zöldhagymáé 1,50—2 forintba került. A fokhagyma kilója 20—22, a sóskáé 6, a gombáé 30—40, a nyári almáé 4—6, a körtéé 6—8, a cseresznyéé 10—14, a meggye 8—14, a sárgabarac­ké 5—8, az őszibaracké 4—8, a szilváé 4—5, a földieperé 8—10, a málnáé 20—24 forint volt. A ribizli kilójáért 10— 12, az egresért 6—8, a dióért 15, a savanyú káposztáért 8 forintot kértek. A mák liter­jét 30 forintért adták. LOSONCZI PAL ÜDVÖZLETE RICHÁRD NIXONNAK Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üd­vözölte Richárd M. Nixon el­nököt az Amerikai Egyesült Államok nemzeti ünnepe al­kalmából. A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE A Magyar Élettani Társa­ság a Magyar Tudományos Akadémia orvosi osztályának támogatásával július 3. és 5-e között Debrecenben tartja 40. vándorgyűlését. Az ünne­pélyes megnyitóra szerdán délelőtt került sor a Kossuth Lajos Tudományegyetem au­lájában. Az idei kor.gresz­szusra az ország minden ré­széből csaknem 500 kutató jelentette be részvételét. A vándorgyűlésen dr. Varga Emil egyetemi tanár — a gyűlés idei elnöke — tartot­ta meg az első előadást „Üjabb adatok a membrán­potenciál szabályozásában szerepet játszó anyagcsere­folyamatokra vonatkozóan" címmel. "Várható időjárás csütörtök estig: nyugat felől megnö­vekvő felhőzet, elsősorban északnyugaton záporral, zi­vatarral. Mérsékelt, fokoza­tosan megélénkülő, helyen­ként megerősödő, déli, dél­nyugati. majd időnként vi­harossá fokozódó és nyuga­tira, északnyugatira forduló szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 21—26 fok között. Esküvő után — Az esküvőnk után Károly eleinte minden reggel csókkal ébresz­tett. — £s később? — Később ébresztő­órát vett. FOTÓPÁLYÁZAT Július 15-ig lehet nevezni „A Balaton és az idegenfor­galom" című fotópályázatra, amelyet a két tóparti megye idegenforgalmi hivatala és a Magyar Fotóművészek Szö­vetsége hirdetett meg. A ma­gyar tenger idegenforgalmát bemutató és népszerűsítő fo­tópályázatra a Siotour sió­foki központjába kell bekül­deni a pályamunkákat. A leg­sikeresebb fotókat kiállítják a balatonföldvári üdülőhelyi klubban és a balatonfüredi galériában is. KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS — DIAKOKNAK Az Állami Ifjúsági Bizott­ság támogatásával az idén is sok ezer középiskolás diák üdülhet kedvezményesen az ország legszebb tájain: a Ba­latonon és a Dunakanyarban. Egy hét — teljes ellátással, szállással és programokkal együtt — 100 forintba kerül, s a résztvevők 50 százalékos utazási kedvezményt kapnak. Az érdeklődő középiskolások és szakmunkástanulók az Expressz utazási irodában még hozzájuthatnak néhány beutalóhoz. Az első csoport­ban is akad még hely, amely július 14-én indul nyaralni. ÜJ TÍPUSÚ BOJLEREK Anódos forróvíz-tfirolö gyár­tását kezdték meg a téglási Hajdúsági Iparművekben. Az űj termékből 65 000-et készí­tenek ebben az esztendőben. Az új eljárással készült boj­lerek élettartama sokkal hosszabb, mint az eddigieké. Az anódos betét megakadá­lyozza a rozsdásodást. Nagy előny, hogy bizonyos fokú elhasználódás után az anód­betétet könnyen ki lehet cse­rélni. Szöveg nélkül A Kulturális Minisztérium és a képzőművész szövetség felhívása 7 napos erdélyi körutazás autóbusszal. Szegedtől Szegedig augusztus 3-tól 9-ig, teljes ellátás. Részvételi díj: 2250,— Ft + költőpénz. Jelentkezés és részletes felvilágosítás: COOPTOURIST Szeged. Kelemen m -St Telefon-: 12-374. Gyászközlemények ' A. tiszasziveti Búzakalász Mg Tsz mély fájdalommal és meg­rendüléssel tudatja, hogy lfj. BARTÓK PÁL, DEÁK VINCE, DÉZSI FERENC, KÓBOR JÁ­NOS és ZEMÖ GYÖRGY tsz-ta­gok becsületes helytállásuk so­rán, tragikus körülmények kö­zött, üzemi baleset következté­ben életüket vesztették 1974. jú­lius 1. napján, A termelőszövet­kezet valamennyi elhunyt sz. ta­got saját halottjának tekinti, temetésük 1974. július 4. nap­ján 15 órakor lesz a Tiszaszigeti temetőben. Zcmó György teme­téséről később intézkedünk. T. 7413 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BICZÖK JÓZSEF szegcdi születésű torontói lakos 1974. Július 3-án életének 63. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése július 5-én 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető ká­polnájából. A gyászoló Kasza család. T. 7415 Mély megrendüléssel tudatjuk, hogv szeretett kisfiunk, GÁBOR JÓZSIKA életének 13. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése július 5-én 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ká­polnájából. A gyászoló rsalád, Oltványi u. 3. T. 7411 Tudatjuk, hogy BALOGH SAN­DOBN£ Vass Julianna hamvasz­tás utáni búcsúztatása július 5-cn 15 órakor lesz az Alsóvá­rosi temető kápolnájából. A gyászoló család, Boross József U. 16. T. 7409 Köszönetet (mondunk mindazon rokonoknak, volt munkatársak­nak. a Felszabadulás Tsz tagsá­gának és ismerősöknek, kik szeretett halottunk, FARAGÓ MENYHÉRT temetésén megje­lentek, részvétükkel és virágaik­kal mély fájdalmunkat enyhíted ni igyekeztek. Köszönetet mon­dunk továbbá a körzeti orvos­nőnek odaadó munkájáért. A gyászoló család, Algyő. T. 7408 Köszönetet (mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, kik szeretett halottunk, ILLÉS IST­VÁN temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. T. 7406 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, kik szeretett halottunk, özv. SEBŐK IMRENÉ temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Köszönetet mondunk to­vábbá a n. kórház orvosainak és ápolóinak áldozatos munká­jukért. A gyászoló család. Fa­ragói U. 30. X. 3405 A fasizmus felett aratott győzelemnek és hazánk fel­szabadulásának 30. évfordu­lója alkalmából mai festé­szetünk, szobrászatunk, gra­fikunk és iparművészetünk ünnepi tarlatait rendezik meg 1975 aprilisában. A Kulturális Minisztérium és a Képzőművészek Szövetsége ebből az alkalomból azzal a kéréssel fordul a magyar művésztársadalomhoz, a Ma­gyar Képzőművészek Szövet­sége, a Magyar Népköztár­saság Művészeti Alapja és a Fiatalok Stúdiója tagjaihoz, hogy a jubileumi kiállítások sikerét segítsék elő új al­kotásokkal, melyek számot adnak saját művészi fejlő­désükről, az elmúlt harminc esztendő nagy változásairól, hazánk társadalmi életének fejlődéséről. A 30. évforduló alkalmá­ból megrendezésre kerülő XII. magyar képzőművészeti kiállításra legfeljebb há­rom mű küldhető be (grafi­kai és éremsorozat egy al­kotásnak számít). Kérik a művészeket, hogy festmé­nyeknél a 4 négyzetmétert, szobroknál a 180—20o centi­metert ne lepjék túL A VI. országos iparmű­vészeti kiállítás célja, hogy iparművészetünknek az em­beri környezetet alakitó ha­tása ban betöltött szerepét és eredményeit mutassa be. A művészek három egyedi vagy ipari-művészeti alko­tással vehetnek részt. Az alkalmazott grafikai ki­állítás a műfaj fejlődésének legújabb eredményeit kíván­ja reprezentálni. A karika­túrakiállítás új művekkel vagy régi alkotások új fel­dolgozásával kívánja bemu­tatni az elmúlt 30 esztendő eseményeit. A kiállításokra szánt mű­vek beküldésének pontos idejét és helyét a rendező bizottság a későbbiekben közli. KBT-FOGADÓÓRA A Megyei Közlekedésbiz­tonsági Tanács soron követ­kező jogi, forgalmi és mű­szaki lanacsadásút ma, csü­törtökön délután 3 és 5 óra között tartja az MKBT tit­kárságán (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 23.). A félfogadó szakemberek Gyimasi László (Magyar Autóklub) és dr. Kun Szabó Ferenc (Szegedi 1. sz. Ügyvédi Munkaközös­ség). GENGSZTEREK Az amerikai gengszterek felfedezték, hogy a játékbar­lang az egyik legkifizetődőbb üzlet. A játékkaszinók nagy része gengszterek tulajdoná­ban van, és évente 50 milli­árd dollár vándorol a kaszi­nókból a gengszterek széfjei­be. Ez az összeg a nyugati világ leghatalmasabb kon­szernje, a General Motors forgótőkéjének éppen a két­szerese. DÉLMAGYARORSZÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának na­pilapja. — Megjelenik hétfő kivételével naponta, hétköznapokon 8, vasárnapokon 12 oldalon. — Főszerkesztő: F. Nagy István. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6740 Szeged, Magyar Tanácsköztár­saság útja 10. — Telefon: 13-535, 13-003. — Felelős kiadó: Kovács László. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged, Bajesy-Zs, a. 38. — Index; 39653. Előfizetési díj egy hónapra 30 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom