Délmagyarország, 1974. május (64. évfolyam, 100-125. szám)

1974-05-14 / 110. szám

KÉÖD 1874 MÁ JUS 1L Eső után permetezés Ha most lennének alkimistak,. le­térnének az aranycsinálás rögös, kö­dös és büdös útjáról- Gyorstaipalás­sal átnyergelnének, és azt kutatnák fejlajditó igyekezettel, hogyan Vehet könnyen, gyorsan l'otosoknak vegy­szert csinálni. Most aranyat ér. On­nan gondolom, mert egyik ismerő­sömnek van még fél liter. A bank legtitkosabb páncélszekrényébe akar­ja átvinni. Akarva-akaratlan, de ket kézzel veri nyájas eltartóit mostanában az OFOTÉRT, a fővárosban es vidéken egyszerre. Nem tehet mást, ha vegy­szert keres valaki, napszemüveget ajanl. Aki fényképezőgépet vesz ke­zébe, korra, nemre és vallasra való tekintet nélkül közös a sorsa: fény­j képezhet, amennyit akar, előhívni úgyse tudja. Ha maradék hívójában lenne is lélegzetvételnyi erő. akkor is ott állna megfürödve. Az allcimis­! tak még csak most próbálják, ecettel j vagy melegházi uborka levével le­(.. .het-e.iilm.et fixálni. Esetleg glauber­sóval? Ha ez így megy tovább, nyugod­tan hozzáláthatnak a múzeum előtti oroszlán letaposott farkának a res­taurálásához, Hivatalosan még nem Mosolyszünet mondtak ki, hogy itt a mosolyszünet, de minek rohamozzák hazaiak és bevándorló turisták legjámborabb vadállatunkat? Van, aki azt mondja, restaurálni sem kell, mire vegyszer lesz, kinő magától. Az ilyen beszéd­ben nincs igazság. Aki ezt mondja, csak a kereskedelmet ismeri Csal; jó tanáccsal szolgálhatunk. Őrizze továbbra is gyermeke moso­lyát, fényképezze le nyugodtan első lépteit is. Boldog hazassága napján örül majd az egész család. Hová te­gye addig? A hibernálás útjai kifür­készhetetlenek: tegye be a hűtőszek­rénybe. Az is lehet, rajönnek közben, hogy a kígyóbűvölők pikulaszavával a fil­met is elő- lehet hívni. Szegedi totósok «zt- hallottak, Bács­almáson van vegyszer- Kocsiba ül­tek. hosszú listával el, is mentek. Fölírták, kinek mit hozzanak. Ha mindent kapnak, két defekt és ten­geiytörés mire hazaérnek, Jánoshal­mán se kaptak, hemhógy Bácsalmá­son. Mire odaértek, mind a két cso­magot elvitték Pestre.' Csak örülni lehet annak, hogy ilyen jó a hírszol­gálatunk. Ha Szegeden tudni lehet, hogy Bacsalmáson Volt összesen kót csomaggal, akkor ne pamuszkod­j'unk. Kolléganőm, aki tényképezessel keresi kenyerét, külföldi kapcsola­taira büszke. Meglepték egy adag­gal. ma sem tudja, mi van benn — , de hívni még jó. Olyan, mint a fá­radt olaj, a képel tapogatni lehet, látni nem, de még mindig hív. Eddig képeiért irigyelték, most a hívójáért. Lakatra zárja. Magasságos Belker! Jo lenne m*r a Posi-tói is'. 1-egalabb egy levelet ...várunk. Ha azt ima, hogy -. jQstf£r­asszoiiyfán, Sajtoskálon, Vöcköndön. Pélpysztán, Pinkamindszenten, Nóg rádsipeken vagy Mjkekarácsonyfán tegnap még volt, elmennénk érte. Horváth Dézsa Kedvez a mostani időjárás a mezőgazdaságnak, a nö­vénytermesztés minden ágának, dc az eső utáni párás le­vegő kedvez a növényi kártevőknek is. Munkába indultak tehát a növényvédelem emberei a gyümölcsösökben és a szántóföldeken is. Képünkön Muesi György, az ópuszlasze­ri szövetkezet dolgozója almafák permetezését készíti elö. TANÁCSTAGI CSOPORT ÜLÉSE Tegnap, hétfőn délután a Szegedi megyei városi tanács tagjai I. kerületi csoportja ülést tartott a Hazafias Nép­18-23° Vurhaio időjárás kedd es­tig; főként nappali felhő­képződés, szórványosan zá­por, zivatar. Mérsékelt, időn* - ... . , . ,, . kélt megélénkülő. változó városi b.zottóaganak -• tanacstermeben. A múlt ev­ben végzett társadalmi mun­iránvü szél. Az évszaknak megfelelő hőmérséklet. Vár­ható legmagasabb nappali " hőmérséklet kedden 18-2.1 Marküs Kari tok közöli. 120 I ÉR A 1)0 káról és az idei tervekről oly. az I. kerü­leti hivatal elnökhelyettese tájékoztatta a tanácstagokat. Az üzemeltetesi feladatok A szegedi Felszabadulás végrehajtásáról Katona Já­Tsz véradonapot rendezeti. nos a hlvatal műszaki osz­amelyen a téesztagok közül Wánok vezetője számolt be. 120-an adtak önl;entescn vért. }f'°t!h;K } \ ENDÉGEI KI MIT TUD? A szegedi színház küszö­Holnap, szerdán délután 2 bönólló operaelőadasaia több orakor Szegeden, a Technika vendégművész is föllép. A Házában az Energiagazdálko- mal- keddi Don. Carlosban jdási Tudományos Egyesület Posa márki Bolla Tibor, a Csongrád megyei szervezete IJecsl Nemzeti Színház mű­enorgiagazdálkodási „Ki mit vésze lesz. Az Aioa május 17,-i és 21 -i bemutatóján Arnonasro Gazsó János, a Debreceni Csokonai Színház művésze lesz. s ez utóbbi Aida-előadás Ramfisz szere­pét Szabna Ferenc, az egy ­kori szegedi basszista, az Ál­lami Operaház magánéneke­tud?'' vetélkedőt rendez, be­nevezni u helyszínen is lehel. VONATPOTLÖ ACI'UBUSZOK A Szeged;—Békéscsaba vas­útvonalon kezdődő palyaiel­ujitási munkák miatt szqi"­cialól. május 1 ö - tol . május se veszi al 24-ig — szombat es vasár- mi^^mmmm nap jöveteiével — Szegedi Nagyállomás és Szeged Ró­kus vasútállomás között .vo­natpótló autóbuszok közie­kednek oda-vissza. Menet­rendjük a vonatok érkezési, illetve indulási idejéhez iga­zodik. A vonatpótló autóbu­szokra a vasúti menetjegyek ervényesek. KOSZORÚZÁS A második világháború be­fejezésének 29. évfordulója, a győzelem napja alkalmából a Nácizmus Üldözöttéinek Bizottsága vasárnap koszorú­zást ünnepséget rendezett a rákoskeresztűri. temetőben. A háború alatt a fasizmus rém­tetteinek áldozatául esett mártírok emlékműveinel az egykori koncentrációs tábo­rok volt foglyainak képvise­lői helyezték el a kegyelet koszorúit. EXPEDÍCIÓS VETÉLKEDŐ A „Nem térkép e taj" moz­galom befejezéseképpen a já­rás legjobb expedíciós őrsei­nek vetélkedőjét Vasárnap tartották az újszegedi KISZ­taborban."Á vetélkedőn álfa-' dályversenyben, általános tu­risztikai tudnivalókban, lakó­helyükkel, a járás nagyobb városaival és Szegeddel kap­csolatos ismertekben mérték össze erejüket a pajtások. Az első helyet a kisteleki Petőfi úti általános iskola Partizán örse szerezte meg. ők jutnak tovább a zánkai országos ex­pedíciós táborba. PSZICHOLÓGIAI ELŐADÁS Holnap, szerdán délután ti órakor a Juhasz Gyula Ta­nárképző Főiskola Április 4. úti klubjában dr. Garai László, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia pszichológiai intézetének munkatársa tart előadást „A szociálpszicholó­gia axiómái" címmel. KÉTSZÁZEZER KACSA Kétszázezer pecsenyekacsá­ra kötött szerződést idén a pusztaszeri Hétvezér Terme­lőszövetkezet, de minden le­hetősége adva van, -hogy 30 ezerrel megemelje tervét. Minden' héten tizézret adnak at a feldolgozóiparnak. IFJtiSÁGI PARLAMENT A kórházak, illetve rende­lőintézetek fiataljainak ifjú­sági parlamentjét Szegeden, a szakszervezeti székházban tartották meg. Mintegy 180 résztvevő előtt dr. Bogáts László igazgató-főorvos szá­molt be a gyógyító munká­ról, a fiatal egészségügyi szakemberekkel való törődés­ről, az ifjúsági törvény vég­rehajtásáról s a fiatalok helytállásáról. A MŰSZAKI HÓNAP MAI ELŐADÁSA Ma, kedden délután fei 4 órakor Szegeden, a Technika Házában a Magyar Hidroló­giai Társaság szegedi cso­portja előadást rendez: Té­•mar A - dél-alföldi" sfcikW ta­vak. BUSZT LOPOTT A KALAUZ Nem mindennapi ügyben indított vizsgálatot a Csong­rád megyei Rendőr-főkapi­tánysag közlekedési osztálya. Bódis Károly Szeged, Pacsir­ta utca4 3 B szám alatti lakoá, aki a 10-es Volán alkalma­zásában áll, mint buszka­lauz, ellopta vállalata CA 72—43-as rendszámú Ikarus autóbuszát, hogy azzal Sán­dorfalvára menjen. Bódis nem rendelkezik gépjármű­vezetésre jogosító vizsgával és ittas állapotban ült a vo­lán mögé. A Cserzy Mihály és a Teréz utca keresztező­désében az Ikarusszal neki­hajtott egy villanyoszlopnak. A gépjárműben mintegy 50 ezer forint értékű kár kelet­kezett. Kihallgatásakor Bódis Károly azt vallotta, hogy a kezelésére bízott és vállalata tulajdonát képező pénzzel nem számolt el. ellenben el­ivott belőle mintegy 150 fo­rintot. Az ügyben a vizsga­lat folyik. Meglepő fordulat •.Mjfn.'i'­Közlekedési balesetek TANCSICS­RM LÉK KIÁLLÍTÁS Táncsics Mihaly-emlékki­allitás nyílt vasárnap Békés­csabán. a Munkácsy Mihály Múzeumban. A Magyar Mun­kásmozgalmi Múzeum, a Pe­tőfi Irodalmi Múzeum, az Országos és Bekes megyei Levéltáruk dokumentumaiból rendeztek kiállítást Táncsics születésének 175. évfordulója alkalmából. TARJÁN JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL Szerdán, május lö-en dél­után 5 órai kezdettel a tar­.ani parthaz epületében Ta­4cs Máté főépítész tart elő­a 'azt a városrész jelenéről es lövőjéről. Az előadást a vái.ssl tartács es a népfront Fajdalommal tudatom. hogy. draga jó feleségem. no/.ŰKI JÓ ZSF.FN I Molnár Ilona hamvasz­tás utáni búcsúztatása ma, 14­én 14.30 urakor a Belvárosi te­metó ko.umbariumáüól a csalá­di sírba lesz helyrzve. Bozok) József, József Attila sgt. 44—46. Mely fajdalommal tudatjuk, hogv szereteti ferj. rdrsapa, nagyapa, ZSOLDOS JÁNOS, éle­tének 76. évében, hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése május 43-én 14 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló csálád. Alföldi U. 85. T 6992 Szeretett edesanyank, özv. JO­JART VOHALVNÉ (Domaszék), hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése május 11-én 44 órakor lesz a Domaszék! temetőben. A gyászoló család T 6991 Mely fajdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagy­mama cs dédmama, özv. SZABÓ ZSIGMO.VDNE Györkéi Erzsébet, életének 80. évebén rövid szen­vedés utan elhunyt. Trmetése május 15-én 15 órakor lesz a Református temetó ravatalozoja­bol. A gyaazolo család. Barát u. X az. T 6990 Fajo szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, SZŰCS FERENCE Sajhen Márta, eletének 74. évében bosszví -szén­védés után május ll-én elhunyt Tometese május 16-án 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravata­loznia hol. A gyászoló család. Taijao 109. T 6989 tarjá-j körzeti bizottsaga ptk.^hogj™ DÓNXCT'^VDR'YSNV: reodew Palkó Rozália, rövid szenvedés Gyász­közlemények utan elhunyt. Tcmetese május 14-én 14 órakor lesz az OJsze­gedi temető ravatalozójából. A gyászoló család, Kállai fasor 105. T 6987 Mell- fajdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, LAURITZ JÁNOS, életének 75. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Kívánságára elltaravasztatjuk. Búcsúztatása hamvasztás után lesz. Gyászoló felesége. Hajnó­czy u. 26. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagy­mama cs dédmama, özv, FAB­RIK TAMASNE Skulteti Viktó­ria, eletének 89. évében csen­desen elhunyt. Temetése május 14-en 13 órakor lesz a Belváro­si temetó ravatalozojaból. A gyá­szoló esalád, Kossuth L. sgt. 13. 8Z T 6984 Köszönetet mondunk mind­azoknak. akik édesanyám teme­tésén megjelenték, viragaikkal részvétükkel fájdalmunkat enyhí­tették. Csóti család. T 6972 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, CSURGÓ ISTVANNÉ temetésén megjelen­tek, részvétükkel és virágaikkal mély fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek A gyászoló csalad, Röszke. T 6M5 Köszönetet mondunk mind­azoknak. akik szeretett édes­anyánk. özv. FÜZESI PALNE temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal fájdalmun­kat enyhítették. Gyászoló gyer­mekei és testvére. T 6977 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, és munkatársaknak, akik szeretett halottunk, özv. SALLAV FE­FENCNE temetésen megjelentek, részvétükké! és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhiteni igyekeztek. A gyászoló család. Petőfi S. sgt. 6. T 6979 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleség. édes­anya. nagymama és dédmama, GAAI. ISTVANNÉ Bata Matild, életének 70. évében hosszú, sú­lyos szenvedés után elhunyt. Temetése május 14-én 16 órakor lesz H Sz.öregi temető ravatalo­zójaból. A gyászoló család. Sző­reg. T 6994 Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, nagy­apa. PANDT JÁNOS, 68 éves koraban elhunyt. Temctcsc a Belvárost temető ravatalozoja­ból május 15-én t3 órakór lesz. A gyaszolo esalád. T 6996 Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, ismerősnek, jő barátnak, akik dréSf férjem éa. edesapánk, POSTA FERENC te­metéséD részvétükkel és viraga­ikkal banatunkőo enyhíteni igyekeztek. Külön megköszön­jük a szegcdi I. Belklinika or­vosainak és ápololnak. akik öt hosszú betegségében fáradhatat­lan munkaval kezelték és ápol­tak. A gyaszolo cealad Sok közlekedési baleset történt- Szegeden és Csong­rád megyében az elmúlt hét végén. A balesetek oka figyelmetlenség, ittas veze­tés. Az utóbbi történt a Dóm téren is. Korsós Fránjó ju­goszláv állampolgár motor­kerékpárral közlekedett it­tas állapotban. Útszegélynek ütközött, és életveszélyes sé­rülést szenvedett. Ittasan kerékpározott Deák Mihály, Szeged. Csaba utca 72/B szám alatti lakos. A Nagykörúton a József Attila sugárút irányában haladt, amikor — állítása szerint — egy szerriélygépkocsi lesodor­ta járművéről. A kerékpárost sérüléssel szállították a men­tők kórházba. Gyalogátkelőben a Párizsi körút és a Mikszáth Kál­mán utca kereszteződésében Horváth József, Szeged, Kos­suth Lajos sugárút 72/B szám alatti lakost érte bal­eset. Egy személygépkocsi visszapillantó tükrében ru­• házata fennakadt, amelynek következtében az úttestre esett és sérülést szenve­dett. Ittasan közlekedett mo­torkerékpáron Balástya és Kistelek között Király Jó­zsef, Balástya, Tanya 67. szám alatti lakos. Utasa Gyu­ris Antal Balástya, Zrínyi ut­ca 2. szám alatti lakos volt. Bizonytalan vezetés követ­keztében Király gépjárműve az útpadkára sodródott, majd kerék vető kőnek szaladt és felborult. A motorost súlyos, utasát könnyebb sérüléssel szállították a mentők kór­házba. Álló személygépkocsija aj­taját figyelmetlenül nyitotta ki a Petőfi Sándor sugárúton Kovács Károly, Szeged, Hu­nyadi János sugárút 75. szám alatti lakos, A gépkocsi ajtajanak hajtott egy kerek­páros asszony, aki jármű­vével elesett, és sérülést szenvedett. Személygépkocsi elé ka» nyarodott kerékpáron köz* lekedve az E5-ös út Dorozs* mai úti szakaszán Miken István Szeged, Maróti utca 12. szám alatti lakos, aki az összeütközés következté­ben súlyos sérülést szenve­dett. A Tompa kapu és a Hor­gosi utca kereszteződésében Csizmadia József, Szeged, Bárka utca 14. szám alatti la­kos személygépkocsival ka­nyarodott, miközben elébe hajtott a motorkerékpárral haladó Kiss Antal,. Szeged, Nagyszombat utca 23. szám alatti lakos, aki megsérült. Műszaki hiba okozott sze­rencsésen végződő balesetet Szatymaz és Szeged között. Körbe fordult Fehér Emil, Jászladány, Kenderföld utca 25. szám alatti lakos sze­mélygépkocsijának kormá­nya, amelynek következtében gépjármüvével az árokba szaladt. Sérülés nem tör­tént, a kár több ezer fo­rint. • .. G "VERMEK RUHA­BEMUTATO A városi nőbizottság es » KOMPLETT Ruházati Válla­lat gyermekruha-bemutatót rendez csütörtökön, május 16-án 5 órakor a Bartók Béla Művelődési Központ nagyter­mében (Vörösmarty u. 3.). Ez lesz a nőbizottság mozgalmi évet záró összejövetele, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Belépés a ruhabemutatóra is díjtalan. DÉLMAGYARORSZÁG A 1Ugyar iLooúUlsta Munkáspárt Szeged városi Bizottságának na­ptlapja. — Megjelenik hétfő kivételével naponta, hétköznapokon 8, vasárnapokon 12 oldalon. — Főszerkesztő: F. Nagy István — Szerkesztőség ón kiadóhivatal: 6740 Szeged, Magyar Tanácsköztár­saság útja 10.— Telefon: 13-535, 13-003. - Felelős kiadó: Kováca László. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged, Bajcsy-Za, «• a n lads*: 89 URL Előfizettél dg egy hónapra 39 fartőt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom