Délmagyarország, 1973. október (63. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-13 / 240. szám

SZOMBAT, 1973. OKTÓBER 1 3. Szent-Györgyi Albert az orvosegyetem díszdoktora Avatási ünnepség Szegeden, a Központi Enyetem aulájában A Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsa, az általá­nos orvosi kar javaslatára úgy határozott 1973. október 5-i ülésén, hogy dr. Szent­Györgyi Albert Nobel-díjas professzort, a Marine Bio­logical Laboratory (USA, Woods Hole) tudósát, az or­vostudományokban elért nemzetközileg is kiemelkedő eredményeinek elismeréséül, a szegedi egyetemhez fűződő kapcsolatainak erősítéséül díszdoktorává fogadja. faz avatási ünnepséget teg­aap, pénteken délelőtt tar­tották meg a Központi Egye­tem aulájában. A világhírű tudós tiszteletére népes kö­zönség sereglett egybe, s rpár az épület előtt százan •és százan köszöntötték, az aula pedig zsúfolásig megtelt tisztelőivel, a szegedi egye­temek és főiskolák tanárai­val, a tudományos élet kép­viselőivel, egykori tanártár­saival és tanítványaival. El­jöttek az ünnepségre a test­véregyetemek küldöttei, az Egészségügyi Minisztérium, a társadalmi és tömegszerveze­tek képviselői is. Az elnök­ségben foglalt helyet dr. Zsödön Eva egészségügyi mi­niszterhelyettes. dr. Szent­ágothai János, a Magyar Tu­dományos Akadémia alelnö­ke. dr. Komócsin Mihály, a Csongrád megyei tanács el­nöke, dr. Ágoston József, a megyei pártbizottság titkára. Sípos Géza, a Szeged városi pártbizottság első titkára, dr. Biczo Qvörgy, Szeged me­gyei város tanácsának elnö­ke is. Az énekkar a Himnuszt énekelte, majd dr. Berencsi György rektorhelyettes mo" dott megnyitót és ismerti az egyetemi tanács határo­zatát. Beszédében summázta Szent-Györgyi Albert tudo­mányos és emberi érdemeit: biokémiai kutatásaival, az élet alapvető problémáinak, a sejt légzésének, az izom mozgásának, a rákos daga­natok mibenlétének tisztázá­sával és megértésével világra szóló eredményeket ért el, és ezzel önmagának, hazánknak és egyetemünknek is hírne­ve.t és dicsőséget szerzett. Ezután dr. Guba Ferenc, az általános orvosi kar dé­kánja ismertette a kitünte­tett életpályáját, tudományos és közéleti tevékenységét. Pozsony. Prága, Berlin, Hamburg, Leiden. Gromin­gen, Cambridge. Rochester, Szeged, Budapest. Woods Szent-Györgyi Albert Hole egyetemei és kutatóin­tézetei jegyzik történetük­ben a híres tudós nevét. > A szegedi egyetemre 1928-ban kapott kinevezést, s az Or­vosi Vegytani Intézetben ki­tűnő fiatal kutatógárdát, és az akkori idők modern fel­szerelését hozta össze, ami lehetővé tette a sejtlégzés, és ezen belül a C-vitamin in­tenzív kutatását. Itteni ku­tatási eredményei megbecsü­léseképpen nyerte el a leg­nagyobb tudományos elisme­rést, a Nobel-díjat 1937-ben. De az interíziv tudományos munka soha nem vonta eL figyelmét a világ eseményei­ről. így magát nem kímél­ve hallatta hangját, az em­beriséget fenyegető kataszt­rófáról. Mint a szegedi egye­tem rektora, a legnehezebb időkben is óvta az egyetemi r.iúságot a fasiszta befolyás­tól, és az igaz emberség kri­tériumainak felismerésére nevelt. Ugyanez a mély hu­manista magatartás jellemzi azóta is. Szent-Györgyi Al­bert kiváló tudományos munkásságának nemzetközi elismerését jelzi, hogy a No­bel-dij mellett a Claude Bernard, az Albert Lasker, és több más tudományos ki­tüntetés birtokosa, az angol, a német, az amerikai, a ma­gyar és más tudományos akadémiák rendes. . illetve tiszteleti tagja, a Sorbonne, a páduai. a cambridge-i. a pá­rizsi és a szegedi (szegedi tudományegyetem — 1937) díszdoktora. A hagyományos avatási szertartás szerint ezután dr. Berencsi György rektorhe­lyettes. dr. Guba Ferenc és dr. Kedvessy György déká­nok átnyújtották a díszdok­tori diplomát Szent-Györgyi Albertnek és kézfogással a Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává fo­gadták, az egyetem hallgatói pedig virágcsokrokkal kö­szöntötték. Nagy tapssal ünnepelte a közönség Szent-Gyórgyi Al­bertet, aki meghatott szavak­kal mondott köszönetet egy­kori egyetemének magas el­ismeréséért. — Megilletődötten es za­vartan veszem át ezt a dip­lomát. mint a megbecsülés és a szeretet jelét — mon­dotta, majd rendkívüli sze­rénységgel hozzátette: — Hi­szen én, mint polgár, sosem tettem többet, mint teljesí­tettem kötelességemet, mint kutató pedig kielégítettem saját kíváncsiságomat. Sa­ját egyetememtől és hazám­tól különösen kedves, a leg­kedvesebb ez a megtisztelte­tés, mert magyar ember va­gyok és ide tartozom, ha máshol dolgozom is. — Örömmel jöttem ha­samba, látni akartam itthon azokat a helyeket, ahol dol­goztam. és meg akartam győződni, hogy tanítványaim mivé fejlődtek. És volt egy titkolt kíváncsiságom is. A tudós képtelen dolgozni ,ha nem kapja meg a társadalom támogatását. Itt lépten-nyo­mon tapasztalom a tudo­mány nagy társadalmi meg­becsülését, s ezt az érzelmi battériát jöttem felölteni. Ezen túl erősíteni kívánom azokat a szálakat, amelyek Magyarországhoz, és a sze­gedi egyetemhez fűznek. Elmondta még a kitünte­tett tudós, hogy a magyar tudomány a tisztelet és a megbecsülés légkörében igen nagyra fog nőni. s hatalmas kincsévé válik az ország­nak. Felhangzott a Gaudiamus igitur, majd gratulációkkal és virágokkal halmozták el Szent-Györgyi Albertet. Az ünnepség után a Szegedi Or­vostudományi Egyetem foga­dást adott új díszdoktora tiszteletére. * Délután az MTA Szegedi Biológiai Központjában tu­dományos kerekasztal-beszél­' getést rendeztek a Nobel­díjas tudós részvételével Es­te a JATE KISZ-klubjában diákfiatalokkal találkozott Szent-Györgyi Albert, majd megtekintette. az egyetemi színjátszók előadását. Fogadás J. F. Karpovának, az OSZSZSZK miniszterelnök­helyettesének, az SZMBT alelnökének vezetésével ha­zánkban tartózkodó SZMBT­delegációt tegnap a Parla­mentben fogadta Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, az MSZBT el­nöke. Sándor József pártnapi előadása Tegnap, pénteken Szeged­re látogatott Sándor József, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a KB osztály­vezetője. A délelőtti órákban felkereste a megyei pártbi­zottságot. ahol Győri Imre, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a Csongrád megyei pártbizottság első tit­kára fogadta. A beszélgeté­sen részt vettek a megyei pártbizottság titkárai, vala­mint dr. Márta Ferenc aka­démikus, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a József Attila Tudomány­egyetem tanszékvezető egye­temi tanára. Délután Mórahalom nagy­község művelődési házában pártnapot rendeztek. A nagy­termet zsúfolásig megtöltő közönséget Ocskó László, a mórahalmi pártbizottság tit­kára köszöntötte, majd Sán­dor József tartott előadást az időszerű kül- és belpoliti­kai kérdésekről. A pártna­pon részt vett dr. Kovács József, az MSZMP szegedi járási bizottságának első tit­kára is. Bővítik a timföldgyárat Az Állami Tervbizottság nemrégiben jóváhagyta az Almásfüzitői Timföldgyár bővítésének a programját. A magyar—szovjet timföld-alu­mínium egyezmény és álta­lában a timföld növekvő ex­portja indokolttá tette, hogy ismét emeljék az almásfü­zitői üzem teljesítményét. Nemrég fejezték be ugyanis a gyár nagyarányú bővítését: csaknem másfél milliárd fo­rintos költséggel több mint kétszeresére, évi 280 000 ton­nára növelték a kapacitását. A beruházás sikerét bizo­nyítja az is, hogy túlszár­nyalják az eredeti progra­mot: az év végéig 285 000 tonna timföldet gyártanak. A timföldgyár és az ipar­ág szakemberei állandóan figyelemmel kísérik és érté­kelik az új berendezések tel­jesítményének alakulását, így derült ki, hogy bizonyos szűk kapacitások megszünte­tésével és kisebb kiegészítő egységek felszerelesével vi­szonylag kis beruházással is­mét számottevően lehetne növelni a gyár termelését. Javaslatukra döntött az Ál­lami Tervbizottság az újbóli gyárbővítésről. Az új prog­ram szerint mindössze 350 millió forintos költséggel újabb, évi 40 000 tonna tim­föld gyártására teremtenek lehetőséget. Vagyis 325 000 tonnára növelik a gyár tel­jesítményét. Többek között új golyósmalmot, iszapszűrő­ket, újabb kalcináló kemen­cét és több kisebb gepi egy­séget szerelnek fel. A beru­házás kivitelező tervezése már megkezdődött, és még ebben az évben megkezdik az alapozásokat is. 1977-ben fejeződik be a gyárbővités, de már menetközben számot­tevően emelik a termelést. Révai Józsefre Kegyeletes megemlekezés színhelye volt pénteken a Mező Imre úti temető munkásmozgalmi panteonja: megkoszorúz­ták a 75 esztendeje születet-t Révai József síremlékét. A hamvait tartalmazó urnánál az MSZMP Központi Bizottsá­ga nevében Friss István és Katona István, a Központi Bi­zottság tagjai; az MSZMP budapesti bizottsága részéről Somogyi Sándor titkár és Pál Lénárd, akadémikus, a Köz­ponti Fizikai Kutató Intézet igazgatója; az MSZMP Köz­ponti Bizottsága Párttörténeti Intezetének képviseletében Vass Henrik igazgató és Pintér István tudományos mun­katárs; az MTA Irodalomtudományi Intézete részérói dr. Sőtér István akadémikus, igazgató és dr. Szabolcsi Miklós, az Akadémia levelező tagja, ügyvezető igazgató; a család nevében Révai József özvegye helyezett el koszorút. # Révai József marxista irodalomtörténész, teoretikus, publicista, a kommunista párt harcosa. Egyik alapító tagja volt a Kommunisták Magyarországi Pártjának. n kereskedelmi dolgozók helvzete Mit mutat a szociológiai fölmérés 7 Somogyi Károlyné felvételei A díszdoktoravatási Qnnepség közönsége, előtérben a kitüntetett tudós A Kereskedelmi, Pénz­ügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete tegnap, pénteken délelőtt a szegedi Tisza Szálló tü­körtermeben rendezte meg Turgonyi Júliának, az MSZMP KB Társadalom­tudományi Intézete mun­katársának előadását, a kereskedelmi dolgozók helyzetéről. Az MSZMP Társadalom­tudományi Intézete 1971-ben érdekes és nagyon fontos szociológiai munkába kez­dett; azt kívánta megállapí­tani, hogy miként élnek a mai kereskedők? A több mint 210 ezer, a forgalom­ban közvetlenül részt vevő (ezúttal a nagykereskedelmet és a gyógyszer-kereskedel­met nem érintették) dol­gozó közül 2198 embert kér­deztek meg Budapesten és hét megyében. A „riportala­nyoknak" 82 kérdésre kellett válaszolniuk, amelyek fel­ölelték teljes élet- és munka­körülményeiket. A vizsgálat első fontos szakasza befeje­ződött — bár az elemzés még nem teljesen készült el — már most érdekes követ­keztetéseket vonhatunk le belőle. A Társadalomtudo­mányi Intézet felmérése megállapította, hogy a ke­reskedelmi dolgozók nagyon szorosan kötődnek az ipari munkássághoz. Már csak azért is, mert (származásukat tekintve) 45 százalékuk mun­kás családból került a ke­reskedelembe. Másrészt, mert családi állapotukat te­kintve több mint 50 száza­lékuknak felesége, vagy fér­je az iparban dolgozik. Ez a körülmény önmagában fel­hívja a figyelmet a politikai teendőkre is, meghatározza a kereskedelem dolgozóival szembeni feladatainkat, kö­telezettségeinket. A legérdekesebb kérdések arra irányultak: hogy érzik magukat a boltok, üzletek, vendéglők dolgozói? Teljesen elégedett közülük 24—26 szá­zalék, ők különösebb köve­telményeket nem támaszta­nak. Ám az is bebizonyoso­dott, hogy akik elégedettsé­güket nyilvánították, azok a legképzetlenebbek voltak. Sajnos a kereskedelmi dol­gozók munkakörülményei el­maradottabbak a munkásoké­hoz képest. Erre mutat, hogy munkahelyeiken általában nincs szociális intézmény, öl­töző, mosdó. Még elgondol­kodtatóbb — bár a kereske­delmi dolgozók több mint 65 százaléka nő, méghozzá fia­tal, gyermekét váró vagy ne­velő asszony — napi műszak­jában annyi lehetősége sincs pihenésre, mint a szalagnál dolgozó munkásnak. Napi nyolc órában egyetlen egy­szer sem ülhet le az ánülázf eladó, gyakori eset, hogy az üzletekben, elárusítóhe­lyeken egyetlen szék sincs. Nem csoda, hogy a megkér­dezettek (kereskedők) közül mindössze 9 százalék vala­szolt úgy, hogy gyermekét kereskedő pályára szánja. A helyzet azért súlyos, mert a kereskedelemben ma általá­nos gyakorlat, hogy a dolgo­zókat egy vagy másfel órá­val tovább veszik igénybe, mint amennyire munkaide­jük szól. A vizsgálat is bi­zonyítja, hogy amit tegnap és ma „megtakarítottunk" a munkakörülményeken, azt holnap SZTK-táppénzben, az egészségkárosodás miatt esetleg duplán kell megfizet­nünk. A helyzet tükrében látjuk, milyen indokolt volt a keres­kedelmi dolgozók munkaidő­csökkentéséről is határozni, s milyen szükség van a to­vábbi szociális intézkedések­re. M. L Törzsgárdajelvények a városi tanácsnál Szeged felszabadulásának 29. évfordulója alkalmából a szegedi városi tanács tanács­termében dr. Biczó György, a Szeged megyei város ta­nácsának elnöke törzsgárda­jelvényeket adott át azok­nak a tanácsi dolgozóknak, akik 20, 15, illetve 10 éve dolgoznak folyamatosan a tanácsi apparátusban, Húszéves folyamatos ta­nácsi munkáért a törzsgár­dajelvény ezüst fokozatát kapta Bakos Andrásné, Bö­dő József, dr. Engi Sándor, Juhász Imréné dr.. Farkas Pálné, Kertész Lajosné. dr. Kovács Lászlóné és Tóth Mi­hály. A 15 éves tanácsi munkát elismerő bronz fo­kozatú törzsgárdajelvényt huszonhármán, a 10 éves munkát elismerő oklevelet negyvenhaton kapták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom