Délmagyarország, 1973. október (63. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-06 / 234. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 63, évfolyam, 234. szám 1973. október 6M szombat Áras 80 fillér Uj törvények szerepe A z országgyűlés ülésszaka — hogy ezt a hivata­los kifejezést" használjuk — ezúttal mindössze egy napig tartott, mintegy példát mutatva a lé­nyegre törő, felelősségteljes tanácskozásra és a ha­tékony ügyintézésre. A tárgysorozat amúgy is a fe­lelős irányítás és az eredményes ügyintézés néhány elsőrendű kérdése körül csoportosult, legfelső szinten. Törvényt alkottak a Minisztertanács tagjainak és az államtitkároknak a jogállásáról és felelősségéről — egyszersmind a Népköztársaság minisztériumairól —, középpontba állítva azt a követelményt, hogy akit fe­lelősség terhel — s ez esetben nagyon is nagy felelős­ség —. annak a jogait is garantálni kell. mégpedig a szocialista demokrácia fejlődésével összhangban. A tör­vény félreérthetetlenül kifejezi a vezetés kollektív jel­legének fontosságát, mint a demokratizmus nélkülöz­hetetlen feltételét. Ám ez a szemlélet minden szem­pontból kötelez. Ezért a miniszterek és az államtitká­rok büntetőjogi, polgári jogi, munkajogi és államigaz­gatási jogi felelőssége teljességgel azonos a többi ma­gyar állampolgáréval, mert ez felel meg a jogegyenlő­ség elvének! Egyébként tudvalevő, hogy amit e vonatkozásban az országgyűlés most törvénybe iktatott, a mai, tény­leges helyzet és gyakorlat írásba foglalása, ám erre az úgynevezett kodifikációra mégis szükség volt, mert a szocialista törvényesség alkotmányos érvényesítése így kívánta. A statisztika — amelyről ugyancsak törvény szü­leiett, és amelyről sok embernek enyhén szólva vegyes benyomásai vannak —, nos, a statisztikai tevékenység sc nélkülözheti a korszerű, törvényes szabályozást. Mert azt senki nem vonja kétségbe, hogy adatgyűjtés­re és -feldolgozásra megfelelő módon és mértékben minden szinten szükség van. enélkül nem létezhet hat­hatós irányítás, tervezés, de eredményes mindennapi munka sem. Mindannyiunknak, akik ilyen vagy amo­lyan vonalon dolgozunk, tájékozódnunk kell, s ez nem képzelhető el statisztikai adatgyűjtésből származó in­formációk nélkül. Mi a törvényi rendezés célja? Egyrészt az, hogy a tájékozódási éhség növekedése együtt jár az adatgyűj­tés. sok esetben már egészségtelen szaporodásával, esetenkénti párhuzamossággal, szakszerűtlenséggel és felületességgel, aminek elejét kell venni. És a külön­böző szintű vezetés, nemkülönben az „egyszerű ember", miközben napi munkájában, döntéseiben, elhatározá­saiban nagy hasznát veszi a statisztikai tájékoztatás­nak — egyszersmind többet is vár tőle. A KSH elnöke négy pontba foglalta a követelmé­nyeket: megbízhatóság, gyorsaság, a költségek korláto­zása és nagy szakmai hozzáértés. A vitában felszólaló képviselők mindehhez észrevételeket fűztek: néha el­képesztő sürgősséggel, olykor több helyről is, más-más. módon kérnek azonos adatokat, másutt késve érkeznek az adatok, így nem lehet hasznukat venni a döntések­nél. Az is előfordul, hogy a párhuzamosan készült fel­mérések — az eltérő adatszolgáltatási utasítások miatt — jócskán eltérnek egymástól — mindezeken túlme­nően. az újságolvasó emberek is bizonyos közérdekű témákban — árak, bérek alakulásában, fiatalok, öre­gek, nők sajátos gondjaiban — mé^ alaposabban kí­vánnak tájékozódni. B izonyos, hogy az úi törvény segíteni fogja a to­vábbi egészséges fejlődést. A KSH közreműkö­dik majd a számítástechnikai fejlesztési prog­ram hathatós megvalósításában, a számítástechnikai szakemberképzésben, hiszen ez a korszerű statisztikai munka önérdeke. A hivatal elnöke, Bálint József ál­lamtitkár felszólalásában hangsúlyozta, hogy a statisz­tikának változatlanul egyik fő feladata a közvélemény tájékoztatása, amiben — hozzátehetjük — bizonyosan jó szövetségesre talál a szocialista sajtóban. A tartalmas vita nyomán törvényerőre emelkedett a statisztikáról előterjesztett javaslat is. Szinte kép­letes jelentőségű: a statisztika a társadalom önisme­retének — mondhatni — alapja, a modern élet egyik alaptörvénye! Ujabb olaj­teSepek A nagyalföldi kutató és feltáró üzem olajbányász szocialista brigádjai az év elején vállalták: olyan szer­vezettséggel és munkatem­póval dolgoznak, hogy elke­rüljék az év végi hónapok hajráját. A háromnegyedévi mérleg szerint a tervezett száztizenhat és fél ezer -mé­terrel szemben százhusifon­egy és fél ezer métert mé­lyítettek le, és terven felül hetvenkilenc rétegvizsgálatot végeztek el. A szegedi me­dencétől egészen a Hajdúsá­gig terjedő kutatási területen 52 kút fúrását fejezték be, újabb lelőhelyeket tártak fel. Többek között a Ferencszál­lási keleti l-es és a Zombori l-es kutatófúrásokkal újabb olajtelepekre bukkantak, Fegyvernek község területén új produktív gázmezőt tár­tak fel. Megkezdődtek a tanárképzés jubileumi ünnepségei Kitüntetések — Kiállítások Tegnap Szegeden megkez­dődött az az ünnepségsoro­zat, mellyel az általános is­kolai tanárképzés 25. évfor­dulójára és a Szegedi Tanár­képző Főiskola 100 éves ju­bileumára emlékeznek. Az ünnepségekre ' Szegedre ér­kezett dr. Polinszky Károly, a művelődésügyi miniszter helyettese. Képviselteti ma­gát a kétnapos ünnep^égso­Befejezte látogatását a szabadkai párt­munkásküldöttség Paraiiicsoits­tenger Az MSZtyfP Szeged városi tatét az egyetem tudomá­bizottságának . vendégeként nfös és oktató munkájáról: Szegeden tartózkodó szabad- az egyetemi pártszervezet kai pártmunkásküldöttség tevékenységéről dr. Krajkó tegnap, pénteken délelőtt dr. András docens, az égyetemi Ozvald Imrének, a városi pártbizottság titkára, az if­pártbizottság titkárának, jósági szervezet munkájáról Szabó G. Lászlónak és Deák pedig dr. Rákos István, a Bélának, a pártbizottság osz- JATE KISZ-titkára beszélt, tályvezetőinek kíséretében a A szabadkai pártmunkás­Szegedi Nemzeti Színházba küldöttség tegnap hazauta­látogatott. Giricz Mátyás 20t{ Szegedről. igazgató beszélt a társulat életéről, a tájelőadásokról, a •"•••••^•^••••••••^•M szegedi, a szabadkai, illetve | az újvidéki színházak kap­csolatáról. Mentes József színművész, a színházi pari • szervezet titkára a pártszer­vezet és a társadalmi szerve­zetek tevékenységéről tájé­koztatta a vendégeket, majd a vendéglátók válaszoltak a kérdésekre. A Sztipan Kopilovicsqak, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége szabadkai közsé­gi bizottsága titkárának ve­zetésével Szegeden tartózko­dó küldöttség a déli órák­ban látogatást tett a Sajtó­házban, ahol F. Nagy Ist­ván, a Délmagyarország fő­szerkesztője fogadta a ju­goszláv testvérváros küldött­ségét, és informálta a szer­kesztőség munkájáról. A delegáció tagjai délután a József Attila Tudomány­egyetem Dugonics téri épü­letét keresték fel. Dr. Fo­dor Géza akadémikus, tan­j székvezető egyetemi tanár, a JATE rektora adott tájékoz­igazgató, a potsdami küldött- iskola • tanarai, oktatói és ség élén dr. Henseke rektor dolgozói közül a következők áll. részesültek kitüntetésben: a Tegnap este a főiskola „Munka Érdemrend ezüst fo­dísztermében dr. Polinszky kozatá"-t kapta Hegedűs Károly kormány- és minisz- András főigazgató, dr. Kiss teri kitüntetéseket adott át István, és dr. Megyeri Já­azoknak a tanároknak és nos tanszékvezető főiskolai dolgozóknak, akik az elmúlt tanárok, valamint dr. Mucsi 25 esztendőben legtöbbet tet- Józsefné főiskolai docens. A tek a szocialista tanárkép- ..Munka Érdemrend bronz zés fejlesztése érdekében. Az fokozata" k«tüntetésben ré­rozaton hazánk tizennyolc ünnepségen az MSZMP KB szesült dr. Geréb György pedagógusképző intézménye, képviseletében megjelent tanszékvezető főiskolai ta­valafnint a Szegedi Tanár- Kardos József, a tudomá- nár és Bereczki Sándorné képző Főiskola külföldi test- nyos és kulturális osztály dr. gazdasági igazgató. Az vérintézményed. Az ungvá- munkatársa. Ott volt dr. „Oktatásügy Kiváló Dolgozó, ri delegációt D. V Csepur Ágoston József, a megyei ja" lett dr. Moholi Károly rektor, a nyitrái küldöttsé- pártbizottság titkára. Han- főigazgatóhelyettes. Fischer get Michel Sotak dékán ve- *os Mihály, a megyei tanács Ernő tanszékvezető főiskolai zeti. A szabadkai delegáció elnökhelyettese, dr. Ozvald tanár. VinkLer László főisko­vezetője dr. Tóth Lajos Imre, a városi pártbizottság lai tanár, Héjjas Endre fő­titkára és Papp Gyula, a iskolai adjunktus. Markos városi tanács elnökhelyette- András gyakorló iskolai igaz­se is. A jubileum alkalmá- 8at° és Bokányi Dezsőné fő­val az ország 66 főiskolai iskolai adjunktus. „Miniszte­tanára, oktatója és dolgozója ri Dicséret"-'oen részesült részesült kormány- és mi- Tót? Balázs föiskolai a<J­• , . . .... . .. , junktus. dr. Fórizs Sán­niszten k.tuntetesben A dor főiskola5 adjunktus „Munka Érdemrend arany és Adok Istvánné szakács. fokozatá"-t kapta dr. É. „Kiváló Dolgozó" kitüntetést Kiss Sándor, a Debreceni kapott Rdc~ József szak­Ta. . munkás, Kovács József labo­Tanitokepzo Intézet igazgató- ráns és Kovács Józsefné hJ. jielyettese. dr. Kálmánchey vatalsegéd. Zoltán, a Pécsi Tanárképző Tegnap délután két kiállí­Főiskola- főigazgatója. Márk tás nyílt -a jubileum t?s2tele­Bértalan, a Pécsi Tanárkép- tére. Az iskolatörténeti kiál­ző Főiskola tanszékvezető ta, lítást dr. Simon Gyula, a nára. Miklósvári Sándor, a Magyar Pedagógiai Társaság Művelődésügyi Minisztérium főtitkára, a képzőművészeti Pedagógusképző Osztályának tárlatot Szabó G. László, a vezetője és dr. Szűcs Lász- városi pártbizottság osztály­ló, a Ho Si Minh Tanárkép- vezetője nyitotta meg. (A ző Főiskola főigazgatója. két kiállításról lapunk 5. ol­A Szegedi Tanárképző Fő- dalán adunk ismertetést.) Nehéz lenne még megmondani, mennyi paradicsom termett BiZ idén. Sok és kitűnő. A meleg szeptember egy~ szerre érlelt meg minden fajtát, alig győzik szedni a gaz­daságokban az emberek. A konzervgyár sem tudja fogad­ni valamennyit Szegeden. A rúzsai Napsugár Téeszből itt készült fényképünk — Kecskemétre is szállítanak pa­radicsomot. Ülésezett a KISZ megyei bizottsága Ülést tartott pénteken a KISZ megyei bizottsága Szegeden, az Ifjúsági Házban, Pádár Lászlóné, megyei úttörőtitkár el­nökletével. A VIT-ről és a fesztiválon részt vett Csongrád megyei fiatalok mun­kájáról Szögi Béla, a KISZ megyei bi­zit.toságának első titkára számolt be. Oláh Miklós, a megyei bizottság titkára ismertette a bizottság és a vb II. félévi munkatervét. Személyi kérdésekben is döntötték: dr. Sebe Jánost, a bizottság tit­kárát érdemei elismerése mellett felmen­tették funkciójából, mert a megyei párt­bizottságon munkatársként dolgozik to­vább. Az ülésen nyújtotta át Borbély Gá­bor, a KISZ KB titkára Sebe Jánosnak a KISZ Érdemérem kitüntetést, sok évi ered­ményes munkájáért. A megyei bizottság tagjává, illetve Sebe János helyett a megyei bizottság titká­rává választották Horváth Lajost, a bi­zottság eddigi munkatársát. Az ülésen a megyei pártbizottság kép­viseletében felszólalt Gyárfás Mihály osz­tályvezető-helyettes. Somogyi Károlyné felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom