Délmagyarország, 1973. június (63. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-17 / 140. szám

VASÁRNAP, 1973. JÚNIUS 17. 3 Debrecentől alig negyed- Mi arra számítottunk, hogy tek hazánkban. Diszpécser­óra járásra van a néhány több kell majd; csupán 1973- központ vigyáz az anyagellá­ezer lakosú kisközség. Lát- ban körülbelül ennyit kell tásra, a csarnok közepén szatra semmivel sem tér el gyártani. A piac azonban üvegfalú művezetői fülkéből a többi hajdú-bihari falutól, még nem mozdult meg, az irányítják a szalagokat, az útja inkább alkalmas a las- idén körülbelül 12 ezret ké- alkatrészek emberi kéz érin­sú lovas kocsinak, mint az szítünk, ezret exportra. Sok- tése nélkül érkeznek a fes­autónak. Es mégis nevezetes szor mondják nekünk, a 706- tő-, előkészítő műhelyekből, hely Téglás. Itt „készítik" a os Hajdú-gép nagyon drága, a raktárból, szabad időt a második mű- Én magam is úgy tartom: A kereskedelmi tapaszta­szakokban elfáradó háziasz- majd 9 ezer forintot kiadni latok, a vásárlók véleménye szonyainknak. Vagy egysze- egyetlen háztartási gépért, általában kedvező — ám rűbben: Téglás ma egyenlő nem kis dolog, s erre még egy-két kirívó hiba azért hazánk legnagyobb háztar- kevesen képesek nálunk. De akad. Például az újabb por­tási gépeket készítő gyárá- azt szintén meg kell monda- szívók motorjai „szeretnek" val, a Hajdúsági Iparművek- ni, hogy az automata mosó- leégni. A szervizben sokszor gép nem lehet olcsóbb, mert hetekig, hónapokig várakoz­üze_ bonyolult alkatrészekből nak javításra az épül. kel. KÉTMILLIÓN FELÜL Az met ne­héz meg­találni; automata mosógépek — alkatrészhiány Talán azért, mert fej- miatt. Hogyan gondoskodik letlen a technikájuk? HIM gyártmányairól? lyesen erről... százados fák között, szinte erdőben állnak épületei, s a látogató csak akkor ocsúdik fel, hogy nem valami ter­mészetvédelmi parkban jár, amikor hirtelen szemben találja magát a különféle a gyár legkisebb, legegysze­— Győződjön meg szemé- László Sándor, a vevőszolgá­KEDVEZÖ » KOOPERACIO acél alkatrészeket targoncavonattal. lati osztály vezetője a fejét Az autó- csóválja: — Közel tizenöt éves mo­sógépeink, centrifugáink ma is mennek, porszívóink szin­tén. Inkább ez a baj — ne­szérelik künk... Ami az alkatrész­némi ellátást illeti, abban igazuk mata mosó­gépeket szállító rűbb műhelyében Erdélyi össze. Ez a kifejezés Mihály főosztályvezető-he- kiegészítést követel: a gép van a vevőknek. Sokszor az­lyettes, az egyik kísérőm ládákba csomagolva, szinté zal utasítják el őket, hogy mondja: „Háromezer ember teljesen összeállítva jön a nincs alkatrész. Csak azt fe­dolgozik a HIM-ben, főként jugoszláviai Obod-cégtől. a lejtik el közölni: azért nincs, a környékről járnak be, pár- HIM-ben kizárólag a motort, mert nem kértek vagy elfe­százan pedig Debrecenből. Jó a fűtőtestet, meg a külső aj- , .. .. . , . ' a törzsgárda, de a szakem- tót szefelik rá; ellenőrzik, ejleueK renaelm­ber kevés. Márpedig nekünk majd visszahelyezik ugyan- Szerződésünk van a GEL­van min törni a fejünket... abba a papírdobozba, amely- KÁ-val, de ha valahonnan — Nehéz eladni a termé- ben néhány órával vagy Brigádok és a demokrácia A társadalmi és gazdasági élet sokré- Mindezekből következik, hogy mint fóru­tűségében igen előkelő helyet fog- mok, heterogének, a nagy létszám miatt lal el, s pozitív szerepet játszik a pedig alkalmatlanok a bensőségesebb, kri­szocialista munkaverseny, annak is a leg- tikusabb és alkotóbb légkörre, jobban meghonosodott formája, a szocia- A brigádok tanácskozásai látszanak a lista brigádok mozgalma. E kis csopor- legjobbnak arra, hogy érdemben megvi­tok, munkáskollektívák évek hosszú küz- tassanak bármit is. Az ilyen összejövete­delmeiben, a hétköznapi feladatok végre- leken ugyan sok az apróságnak tűnő kér­hajtása során kovácsolódtak össze és vál- dés, de a sok apróságból tevődik össze az tak minőségileg is jobbá, nemesebbé. A egész. Szóltunk már arról is, hogy a meg­brigádok megtalálták helyüket az üzem- szokott kis csoporton belül általában bát­ben, s egyre inkább betöltik azt a szerep- rabbak az emberek, nem éreznek semmi­kört, amelyet elvár tőlük a társadalom, a féle feszélyezettséget, könnyebben és egy­munkahelyi környezet, s talán amit ön- " * " ... maguk is megelégedéssel nyugtáznak. szerűbben fogalmaznak, hiszen „maguk között" mondják, amit mondanak. Nagy Korábban nem volt mentes ez a moz- hasznát látják azok a gazdasági vezetők, galom sablonoktól sem. A vállalások is vagy társadalmi szervezetek vezetői, ha olyanok voltak, hogy aligha lehetett meg- ellátogatnak egy-egy brigád tanácskozá­különböztetni a munkaköri kötelességtől. sára. Ilyen összejöveteleken nyíltan kér­Sőt, olyan felajánlások hemzsegtek az elő- deznek, bírálnak és hasonló válaszokat regyártott jegyzőkönyvekben, amelyeknek várnak. A közelség ebben a formában a nem teljesítése akár fegyelmi eljárást is legjobban érvényesül beosztott és vezető maga után vonhatott. Szerencsére manap- között. A munkásból lett vezető is újra ság^ nincsenek ilyen felajánlások a bri- visszamerülhet a régi közegbe, erőt gyűjt­het és erőt, bizalmat adhat volt munka­társainak. A kenderfeldolgozó ipar egyik kiváló brigádjának a vezetője meditálgatott ilyes­féleképpen: „Velünk úgy kell számolnia mindenkinek, mint egy testülettel, hiszen gádok naplójában. • A tekintélyt maguk a szocialista bri­gádtagok szerezték meg, amikor olyan fel­adatokat vállaltak, amelyeknek teljesítése valóban előrevitte a közös ügyet, segí­tett a gyár gazdasági eredményeit növelni, az egész munkásközösség jó hírét öreg­bíteni. Ily módon változott a gazdasági tizenöten vagyunk, s ha en elmondok bár­vezetés viszonya is a mozgalomhoz, tisz- "ol valamit, akkor egy kollektíva nevé­tázódtak a szerepkörök. Aligha lehet ki- ben, beszelek, mögöttem all a brigád, sebbíteni a szocialista brigádmozgalom amelynek tagjai regi dolgozók, szívükön viselik a gyár, a közvetlen munkahely ér­dekeit. Ügy is mondhatnám, hogy velünk már számolni kell. De hogyan fogadják nőségi termelésben "valamit javítani nem a magános megjegyzéseit? Attól függ, hogy szerepét az emberi magatartás formálá sában. Ez a legnagyobb eredménye a moz­galomnak. A mennyiségi, de akár a mi oly eget rengető dolog. Valamiből 100 he­lyett 105-öt készítünk, s 100 darabból nem mit mond, hol mondja és kinek mondja. De az ő szava csak egy ember szava, vé­90 lesz az első osztályú, hanem 95, ez akár leménye." Értettem én, hogy mit akar ki verseny nélkül is teljesíthető. Gyakran feiezm, mi a lényeg. A kis szervezet nem is az embertől függ a produkció ereie> státusza, magatartása, minősége — milyensége, hanem a géptől. Ellenben a magatartásbeli változások, az emberi tu­lajdonságok nemesedése sokkal nehezebb és mércével alig meghatáro^iató. Viszont ezer és ezer példája van az ilyen emberi változásoknak, amelyek elsősorban a szo­cialista brigádmozgalom érlelő kohójában születtek meg. További lehetőségek is rejlenek a szo­cialista kollektívák tevékenységében. Ilyen kiaknázatlan forrás az üzemi demokrácia erősítésének gyakorlata. Sokféle fórum van az üzemekben: műszaki és termelési ta­nácskozások, szakszervezeti gyűlések, a az változtatja minőségileg mássá a szo­cialista brigád minden egyes tagját. A ruhagyárban például tanfolyamokat is szerveznek a szocialista brigádok vezetőinek. A Kenderfonó és Szö­vőipari Vállalatnál évente rendszeresen megtartják a brigádvezetők konferenciá­ját. A DÉLÉP-nél nemrégiben kiváló cf­met nyert állványozó brigád úgy nyilat­kozik tennivalóikról, mintha a gazda fele­lősségét mindenben vállaikra vették vol­na. Ez már változás, mondhatjuk úgy is, pártalapszervezetek taggyűlései, a KISZ- hogy a szocialista brigádmozgalom erő­szervezetek rendezvényei, és más lehetősé- teljeg lépésej az üzemi demokrácia további gek. De ezek egy reszt vagy tul nepesek, , . ., vagy csak szűk körűek, azaz felölelnek kiszelesitesenek utján. S meg mennyi le­több munkaterületet is, de nem biztos, hogy a létszámnak megfelelő arányban. hetőség van! GAZDAGH ISTVÁN beket? — Nem, nem erről van nappal „706-os előbb érkezett. A műhelyében alig szó. Igaz, eddig mosógépből dolgoznak többen féltucat­több mint kétmilliót, cent- nál. rifugából pedig több mint 1 milliót készítettünk. Eze- szerepünk, s ez nem mente ket mind megvették az üzle- getőzés akar lenni, ellenke­tekből, ha jól tudom, száz zőleg: három esztendővel ez­háztartásra ma Magyaror­szágon legalább 70 mosógép, megoldást találtuk a koope­40 porszívó, s ugyanennyi rációs gyártásban. Jóformán centrifuga jut. De beszélhet- minden beruházás nélkül, nénk a padlókefélőkről, fű- rövid idő alatt sikerült meg­tőkészülékeinkről, vagy az teremteni a magyar automa­egyik legsikeresebb termé- ta mosógépet. Mi a gép szé­künkről, a melegvíz-tároló- relvényéért (ami értékben ról. Lassan a hazai háztartá- körülbelül az egésznek 80 sok gépesítésének első, nagy százalékát képezi) szállítjuk korszaka lezáródik, ám ez az Obod-cégnek a fűtőtestet, nem azt jelenti, hogy mi is a motort, meg az ajtókat, leállhatunk. Éppen ellenke- Ha ugyanezt teljesen mi ma­sürgős panasz érkezik, mondjuk a példában említett drága mosógépre — azonnal gépkocsin küldjük az anya­— Erre szorítkozik a mi got, a szerelőt. Ügy gondol­juk, a vevőszolgálat éppen úgy hozzátartozik a háztar­előtf a lehető legkedvezőbb tási gépek gyártásához, mint a fejlesztés — szó szerint: az embert kell szolgálnia. M. I. zőleg! gunk akarnánk megcsinálni, — Az automata mosógépre még akkor sem biztos, hogy gondol 1 olcsóbb lenne a mosógép, Ha marad az ár, a gép — Arra is, de még inkább sőt! arra, hogy mi közvetlenül érdekeltek vagyunk a nők továbbra is luxus, védelmében született párt- — Hát ez az, amire céloz­és kormányhatározatokban, tam. innen a fejtörés. A Szociológiai felmérésből tud- HIM azon igyekszik, hogy az juk. hogy a kereső foglalko- egyszerű alapforgótárcsás zású nők száma körülbelül mosógép meg az automata 2 millió, s ők naponta 4,2 órát kényszerülnek háztartá­közt ajánlani tudjon vala­mit. De ne szűkítsük a kört si munkával tölteni. Nekünk a mosógépekre; végre meg­kötelességünk, hogy a 2 mii- kezdhetjük a padlóápoló gé­lió háziasszony második mű- pek sorozatgyártását, ame­szakját minden adódó esz- lyek arra hivatottak, hogy a közzel (s természetesen Itt házgyári lakások szőnyeg- és háztartási gépekre gondolok) műanyag padlóit tisztítsák, csökkenteni lehessen. A ha- Amit egyébként kézzel talán gyományos mosógép, centri- a legfáradságosabb elvégezni fuga az első lépcső volt — az otthoni munkák közül, most következne a máso­dik... — Jó. maradjunk a legér­dekesebb gépnél. Mennyit adtak el eddig hazánkban a? automata mosógépből? VEVŐ­SZOLGÁLAT A Haj­dúsági Ipar­művek alighanem szerelőcsarnokai — Több mint húszezret a legfejlettebben szervezet­Magyar—szovjet vasúti tárgyalások Szombaton befejeződtek csolatos feladatokat. A ma­Debrecenben. a MÁV-igaz- gyar és a szovjet vasúti gatóság épületében a ma- szakemberek részletes prog­gyar—szovjet vasúti határ- ramot fogadtak el az 1973. forgalmi tárgyalások, a kül- évi alma-, zöldség- és gyü­döttségek vezetői aláírták a mölcsszállításokkal kapcso­megállapodásról szóló jegy- iatban, és fokozbttan előtér­ffwfj- Lmb^ HÍ?"" ^ helyezték az őszi konté­sag tagjai szamba vettek a Záhony—csapi átrakó körzet neres és raklapos almaszal­1973. évi forgalmával kap- lítás megszervezését. Nyitnak az építőtáborok Vasárnap megnyitják ka- rai. A fiatalok önkéntes púikat a Magyar Kommunis- népgazdaságot segítő mozgal­ta Ifjúsági Szövetség nyári, ma már 15 esztendős múltra önkéntes ifjúsági építőtábo- tekint vissza. A statisztikák . szerint a táborokban eddig Együttműködési megállapodás A Nagyalföldi Kőolaj- és zép- és alsó szintű veze­Földgáztermelő Vállalat 1978 tőit a speciális üzem- és végéig érvényes együttműkö- munkaszervezési feladatok dési megállapodást kötött az végrehajtására. Az OVK SÍaTSAzeZeOVKPZ°okt^si fialta, hogy az NKFV fel­koncepciót dolgoz ki az só szintű vezetőit saját tan­NKFV részére, hogy ennek folyamain részesíti tovább­alapján képezhesse ki kö- képzésben 460 ezren dolgoztak. Meg­mozgattak 2,5 millió köbmé­ter földet, megépítettek 18 kilométer hosszú utat, a mezőgazdasági munkákat se­gítve, leszedtek másfél mil­lió mázsa zöldséget es gyü­mölcsöt, megkapáltak 16 000 katasztrális hold növényt, s elvégezték több mint száz­millió szőlőtőke zöld munká­it. részt vettek jelentős ipa­ri beruházások megvalósítá­sában, s tettrekészségük megmutatkozott az 1970-es nagy árvízkatasztrófa idején is. amikor a KISZ KB fel­hívására 17 000 fiatal uta­zott a Szamosközbe, vett részt 2500 családi ház fel­építésében. Az idén 30 000 egyetemis­ta, főiskolás, középiskolás és szakmunkástanuló áldozza fel nyári szünidejének egy részét, dolgozik majd kéthe­tes váltásokban 36 központi építőtáborban. A táborozók napi hat órát dolgoznak, a csoportok kéthetenként vált­ják egymást. Az első turnus előtt vasárnap nvílnak meg a kapuk, az utolsó, ötödik turnus önkéntes munkásai augusztus 2-án teszik le a szerszámot. Elhunyt Diós Sándor Diós Sándor elvtárs, a párt és a munkásmozgalom régi harcosa, a Szocialista Hazáért Érdemrend, a Ta­nácsköztársasági Emlékérem, a Partizán Emlékérem, a Szocialista Munkáért Érdem­érem és még számos magas kitüntetés tulajdonosa, életé­nek 77. évében elhunyt. Diós Sándor 1896-ban szü­letett. 1918-ban kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Részt vett a Kommunista Párt makói szervezetének megalakításaban, és azóta is aktív tagja a pártnak. 1919­ben részt vett a Vörös Had­sereg fegyveres harcaiban. A felszabadulás után elsők között vett részt városunk­ban. Makón az új élet meg­indításában. Az 1956-os el­lenforradalom idején részt vett a városi pártbizottság székházának fegyveres őrzé­sében. a párt újjászervezé­sében. 1957 óta tagja volt a Partizán Szövetségnek; alapító tagja a munkásőrség­nek. Diós Sándort az MSZMP Makó városi Bizottsága sa­ját halottjának tekinti. Ham­vasztás előtti búcsúztatása június 18-án. hétfőn dél­után 4 órakor lesz az újvá­rosi református temető ra­vatalozójából. MSZMP Makó városi Bizottsága

Next

/
Oldalképek
Tartalom