Délmagyarország, 1973. február (63. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-24 / 46. szám

41 SZOMBAT. 1973. FEBRUÁR M. >S——— Művészet és építészet Beszélgetés Borvendég Bélával Ki gondolná, hogy egyes házak utcasorai legalább ugyanaz a differenciálódás, és nyugati építeszek a iantasz- annyira bántóak, mint a vá- átstrukturálódás zajlik le, tikusan megszaporodott üres rosi lakótelepek. Vélemé- mint például a film és a te­múanyag flakonok lelhasz- nyem szerint 15—20, építé- levízló megjelenésével a drá­nalasaban latjuK az építeszet szek által megtervezett kü- ma területén. A közös is­megújulását. Mások a világ- lönböző típusú családi házból mérvek mellett megjelen­méretű lakásprobléma meg- álló minlalakótelep megépí- nek a sajátos jegyek, a kü­oldasát nem lakások építésé- tése segítene kimozdulni a lönösségek is. Nyilván más ben, hanem korszerű háló- holtpontról. Ha az építtetők alfája az építészetnek egy zsákok tömeges gyártásában nemcsak a szomszéd házát parlament tervezése, más egy képzelik. Ezekhez a teóriák- látnák, hanem a megvalósult ipari objektumé és megint hoz képest nagyon reálisnak elképzeléseket, a Jó példákat más egy szétszerelhető ván­tűnnek az „eldobható házak", is, talán segíteni tudnánk dorló kiállítási csarnoké. A melyek impregnált papírból azon. amin semmiféle tíous- bővíthetőség, az átalakítha­készülnek, s még közelebbi tervgyűjtemény nem segít. tóság igénye a zárt struktú­megvalosulást Ígérnek a föl- # rák helyett nyitottakká teszi fújható és variálható szerke- — Művészetnek nevezhet- az építészeti alkotásokat, zetek. Ezeket az érdekes és jük-e ma az építészetet? Olyan organikus rendszerré, figyelmet keltő elképzelése- — Ha művészetnek fogjuk mely alakítható, szervesen ket Borvendég Béla. Ybl-dí- fel. akkor tükröznie kell al- bővíthető, növelhető. A rao­jas építész mondta el külföl- kotójának közlését. Mivel dern építészeti produktumok di szaklapokat idézve. egy-egy megvalósult építé- egy része éppen a ..gyorsuló • szeti alkotás rendkívül de- idő" szorításában felveszi a A fent említett elképzelő- terminált és differenciált, tartós fogyasztási cikkek sek bármennyire is fantasz- csak a legmélyebb rétegek- egves tulajdonságalt Ezzel tikus regényeket Idéznek ben fedezhetők fel az építész számolnunk kell. ezért kell bennünk, valamire figyelmez- személyes közlései. A legjobb elgondolkodnunk a ma még tetik az építészeket, s ben- alkotásokon azonban mindig sokak számára nevetségesnek nünket is. Az épitőművészet ott van az alkotó kézjegye, ható és az építészek körében a huszadik században, külö- gyakran alig észrevehető is vitákra ingerlő elmélete­nösen a század második fe- mélységekben. Többek között ken elképzeléseken ezért lében óriási és világméretű ezért sem tartják művészet- kell keresnünk például a fei­valtozásokat él át. A „gyor- nek az építészetet, ezért fújható és variálható szer­sulo idő" és a tudományos- nem Ismerik az emberek még kezetek nálunk is megvaló­technikai forradalom korá- a legjelentősebb építészek sítható lehetőségeit, ban hol a helye, és mi a nevét sem. Az építészetben Tandi Lajos szerepe annak a művészet­Örömmel jött nek, mely olyan művészet­történeti értékű tárgyi ob­jektumokat produkált, mint például a Kheops-piramls, a Szent Péter bazilika, gótikus katedrálisok és barokk szé­kesegyházak ezrei és sorol­hatnánk a példákat. — A történelem évszázadai alatt az építészet nagyon so­kat változott. Ez nem jelenti azt, hogy alapvető sajátossá­gúit elvesztette volna, de céljai és feladatai módosul­tak. Bármilyen óriási és széles körű is a változás, egy dologról semmiképpen nem w _ _ ^ mondhat le az építészet. Ar- ' viseli. A köztársaság gyorsan főre jutó" villamosenergia'­Távvezeték a hegyekbe Befejezéséhez közeledik a gítésére növelik a már mű­települések teljes villamosí- ködő erőművek teljesítmé­tása Örményországban. A nyét és újakat is építenek, tengerszint felett 3000 mé- Többek között itt készül a teres magasságban fekvő Kaukázus vidék első alorn­földeken gazdálkodó terme- erőműve és egy nagy hőerő­lőszövetkezetek. is beiktatják művet is létesítenek. 1975-re az állami hálózatba. A táv- a köztársaság energiaterme­vezetókek építésével kapcso- lése több mint kétszeresére latos költségeket az állam nő. Örményország ez egy ról, hogy elsődleges célja az emberi környezet humanizá­lása. Alkotásaival a mate­riális igényeken túl humá­. nus tartalmakat, ingergaz­dag körülményeket kell te­remtenie. — Ellenérvként a sokak által hangoztatott véleményt idézhetjük, miszerint egyre több stresszhatás, temérdek kellemetlen inger ér ben­nünket naponta. S erre még az építészet is dob egy la­páttal? — Az egyik oldalon je­lentkező rengeteg kellemet­len és bántó stresszhatást kellemes Ingerekkel ellensú­lyozni lehet. Ezekből a kel­lemes, megnyugtató inge­rekből az építészet is sze­retne minél többet adni. — Erre is van ellenpélda. Éppen az új lakótelepek mo­notoniája, ingerszegénysége. — Az első figyelmeztető lény: a föld lakóinak fele, közel másfél milliárd em­ber egyáltalán nem lakik. A másik, hogy a hazánkban tömegesen jelentkező lakás­igényeket rövid idő alatt ki kell elégíteni. Ez csak töme­ges sorozatgyártással sike­rülhet. Az ipar természeté­ből adódóan nem humánus. Az t ipar termékeit az építé­szek tehetik humánussá. Ipar és építészet kapcsolata most alakul, formálódik, hi­szen csak szoros kapcsolat­tal, közös erőfeszítésekkel és együttműködéssel valósíthat­juk meg a társadalmi fel­adutokat. Az építészeknek 1 meg kell ismerni a korszerű j anyagokat, technológiákat, meg keli tanulniuk „iparul" ahhoz, hogy érthetővé, hu­mánussá tudják tenni az emberi életek kereteit. A há'-uyári énitkezést is meg kell tanulni az iparban dolgo­zó szakembernek és építész­nek egyaránt. Tudjuk, hogy még csak gyerekcipőben já­runk, s egyhangúak a lakó­telepek. De a falusi házso­rok éop ilyen monotonok. Az egyforma, sátortetős kocka­fejlődő mezőgazdasága és termelésben már most is az ipara szükségleteinek kielé- elsők között van a világon­Könyv Fleischer Antalról Elismerésre méltó a Zene- Itt érdemes feljegyezni, hogy badtéren Hubay Cremonal műkiadó törekvése, hogy Menner János annak a Men- hegedűsét. Ez alkalommal egymás után jelennek meg a ner Lajos pesti zóngorata- nyilatkozta a Délmagyaror­múlt és a jelen alkotóiról fü- nárnak volt a fia, akinek ne- szágnak: „Az én dédelge­zetszerű könyvecskék, ame- ve a Liszt Ferenc hazatérté- tett elképzelésem, hogy a lyek kiváló muzsikusok éle- re összegyűlt társaság tagjai szegedi szabadtéri játékokat tét és munkásságát ismerte- között szerepel. Érdekes to- maximális jelentőségű Fest­tik. vábbá, hogy Isoz Kálmán ze- produktionokká lehetne nö­Ebben a ciklusban jelent netörténeti kutató a Muzsika vélni..." meg Németh Amadé opera- 1929. évi számában feljegyzi: A róla szóló könyvecske házi karnagynak, Fleischer „Beethoven Fidelióját har- szerint hihetetlen munkát volt tanítványának monográ- mad'k átdolgozása után, más- végzett. Ö mutatta be a Fals­fiája. Nem célom a köny- fél évvel a bécsi bemutatót taffot, Sztravinszky Tűzma­vecske részletes ismertetése, követően 1916-ban a budai darát és sok újdonságot A elöljáróban csupán annyit, színházban is előadták. Kar- Nemzeti Zenede karnagykép­hogy Fleischer 1913-tól a mester Czibulka Alajos volt, zőjét és zenekarát vezette. Népopera, 1915-től az Opera- kinek felesége Menner Babett Tanítványa volt Ferencsik ház korrepetitora, 1918—1939. kitűnő énekesnő, jutalomjá- János és Doráti Antal. A júliusáig, 20 éven keresztül tékaként énekelt." Fleischeü-Zsolt—Hollós— az Operaház karmestere volt Fleischer másik tanára a Csuka zongoranégyes évekig Ezen idő alatt tehetségével, ktasszikus és brahms-i zene- szerepelt a rádióban Közben energiájával, munkabírása- elmélet kitűnő teoretikusa: komponalt Vendégként din­val általános elismerést küz- König Péter volt. Fleischer £ált Bécsben, Londonban, dött ki maeának — nemcsak me]eg szivére jellemző hogy Barcelonában, Triesztben, itthon, külföldön is. tanárait rajongásig szerette. Torinóbaji, Rómában, Ná­Ezúttal elsősorban szegedi Menner később meghalt, Kö- polyban, Milánóban, Go­kapcsolatait szeretném a nig Péterrel pedig ez a szere- teborgban. Helsinkiben könyvecske kiegészítéséül tel őszinte barátsággá mé- es Stockholmban. Tobb feljegyezni. Ivült. és végig megmaradt, külföldi, kecsegtető ajánlatot Makón született 1889. má- Emellett tisztelője és őszinte kaPott'^ .f^éséüí jus 30-án. A század elején a barátja volt Figedy-Fiehtner goznu Érdemei elismereseul család Szegedre költözött A Sándornak is. aki már a szá- az Operaház néhány eve Demeter-templomtól a Tisza- zad első évtizedében zeneka- Fle scher-bérlet sorozatot partig húzódó Szegfű utcá- rával szimfónikus hangverse- nyitott. ban. alacsonv házban laktak, nyéket adott. Az ő meghívá- Sokat lehetne még monda­A klinikák helyén a volt Pa- sára dirigálta először a sze- ni róla, mint emberről, éles, iánknak akkor még csupa gedi filharmónikus zenekart érdekes muzsikusegyéniség­ilyen apró házacskái őrizték 1931. június 14-én. Műsoron ről. Minden alkalommal bol­a múltat Antal a piarista Weber: Eurianthe nyitánya, dog örömmel, szinte kitárul­gimnáziumban végezte a 3. és Mozart Jupiter szimfóniá- kozva jött Szegedre, tfjú6á­4. osztályt, majd átiratkozott ján, Fichtner: Hegedűverse- gának és tanulóéveinek váro­a kereskedelmi iskolába, ott nye és Járay-Janácsek: sába. Soha nem feledte el. érettségizett A tehetséges Szvitje szerepelt mennyi mindent köszönhet zongoranövendék a Városi 1933-ban többek közt Csaj- jó pályakezdésének, örült, ha Zenedében kitűnő muzsikus kovszkij V. szimfóniáját, segíthetett örült minden si­tanárt kapott az idősödő 1935-ben Bruckner IV. szim- kernek. Szegedinek érezte és Menner János személyében, fóniáját, 1937-ben Mahler IV. aki „a kötelező tanulmányo- szimfóniáját vezényelte, mint va"otul magal" kon felül is foglalkozott ve- vendégkarmester. 1937. janu- Németh Amádé könyve le, sőt különleges ujjgyakor- árjában Mozart Szöktetését, gondos munka eredménye latokat is írt számára. Neki áprilisban Don Pasqualet diri- szl'nes epizódjaival mindvé­kX-*r»Ket«e fámért n'opist* gálta a szegedi színházban. ' érdekes olvasmány Meg­tudását." Felkészültségét jel- Utána a Tömörkény Társa- fg eraexes oivasmany. meg iemzi, hogy eltávozása e.öi.t ság tiszteletbeli tagjává vá- érdemli, hogy a szegedi ze­1907. március 10-én a zene- lasztotta. 1937. nyarán ő ta- nei Intézmények és kultúra iskolának a Tisza-szállóban nitja be Mascagni számára a munkásai, muzsikusok, zene­tartott hangversenyén Doh- Parasztbecsületet, ekkor már b -f, kézbe Vegvék nányi zongoraversenyét ját- olaszországi sikerekkel a háta szotta — zongorakísérettel, mögött, és dirigálja a sza- Dr. Belle Ferene Az alsóvárosi templom Szegednek a Dömötör-torony után legrégibb műemléke irodalomtörténeti vonatkozásokban is gazdag. Nem annyira a templom, mint in­kább a rendház. Gyűjteményében őrizték azt az értékes palástot, a firenzei takácsművészet 15. századi jeles alkotását, melyet a hagyo­mány szerint Mátyás király adományozott 1475 októberének végén a Dömötör-templom kopott miseruhaban szolgáló papjának. Heliai Gáspár így irta le, igaz, hogy ö pünkösd napjára tette az esetet: lm, a gyíllés pünkcst mást napján vala. Szent Demeter templomában benne vala, Ajialos nagy inisét mcghallgata, Nagyuraknak seksága udvart álla. Mise után uraknak király monda: Szent Demeternek vagyon hitvány ruha, ijmlékezetcre neki offerálok, Az érdemes szentnek Jobb küntbst adok. vilndjárt szép felsS .ruháját levonA, Ajtatosságból azt ndaadá. Hogy misemondó ruha szép legyen belőle. Mely hatvanezer forintot megérne. Ez lenne mtndéltig Szent ihmeterben. Az isteni szolgálatban Szegeded. * A drága kazula ma a Móra Ferenc Múzeum­ban van. A ferenceseknek különösen a török hódoltság alatt volt nagy szerepük a szegedi művelődés történetében. Nem csak papjuk, ha­nem tanítójuk és orvosuk is volt a „barát" az itt maradt népnek. A török eleinte támogatta a hitújftóknak az alsóvárosi templom megszer­zésére irányuló próbálkozásait. Abádi Benede­ket, a híres könyvnyomtató prédikátort különö­sen kedveibe a szegedi basa, és meg is fenyegette a barátokat, ha nem húzzák meg magukat, ki­űzi őket a városból. A helyzet azonban az 1562. évi nevezetes hitvita után megváltozott; ok­mány nyugtatta meg a barátokat a templom­hoz való jogukról. Az „alsóvárosi disputa" pedig hamarosan mondai hagyománnyá vált. Először Telek Jó­zsef prédikációgyűjteményében (1762) olvasha­tó, említi Dugonics András is (1794), Ordlvánsz Konstantin (1830), Weber Károly (1853); novel­lisztikusan földolgozta Mikszáth (1883), Palotás Fausztin (1886) és Gárdonyi Géza (1897) is. Az alapmotívum minde^yikb: n közös: a hit­vita során a barátok megszorultak, már-már a protestánsok győzedelmeskedtek a szegedi basa színe előtt, amikor a konyháról valami együ­gyü fráter megmentette a helyzetet ravasz és fondorlatop kérdésével. Mikszáth így eleveníti föl a prédikátornak nekiszögezett kérdését: „Azt mondja meg nekem kegyelmed, ha már olyan okos — dörgé a szakács — hányan voltak a nagy próféták? A prédikátor sértődve válaszolt: — Hogy kérdezhetsz ti lem Ilyen nevetséges kicsi­séget? Ámde a basa közbeszólt: — De csak mondja meg kegyelmed, ha tudja. — Jól van, barát, ha nem tudtad, hát megmondom — szólt kelletlenül a prédikátor. — Négyen vannak: Ézsaiás, Jeremiás, Uzekiel és Dániel. A fráter féloldalt a hasára pillantott, s így szólt ravaszul: — Nem jól tudja nzt kegyelmed, prédikátor uram. Hát az ötödik próféta, az Isten legnagyobb prófétája, Mohnmmed, hol maradt? A basa elnevette magát. Tetszett neki az ötlet, meg hogy haza lehet menni ebédelni. — Igazad van. barát — szólt fölkelve helyéről. — Tied a templom! Es azóta a barátoké ls maradt mindvégig a templom." Kár. hogy Mikszáth nem használta föl szó szerint Ordinánsz Konstantin szövegét, mert abban a régi magyarság jó ízű nyelvén, így szói a basa a baráthoz: — Ne félj, pap gazda! Tiéd a templomi Egyébként érdemes művel ődéstórt érieii szak­írónk, Kovács János, a hagyományból merítve azt állítja, hógy' az alsóvárosi templom tetejét addig díszítő kakast, ekkor levették, és — ki tud­ja, milyen viszontagságok után — háromszáz év múltán, újból megaranyozva, ezt tették az új református templom (1883) tornyára. Igaz-e ez, vagy csak újabb legenda, nincs rá bizonyí­ték. Dugonics András is megörökített egy anek­dotát, valamely másik együgyű alsóvárosi em­berről, aki a barátoknak volt udvari szolgája, és a Préda nevet viselte. Emberünk jól meg­tanulta a gvárdián prédikációjából, hogy az ember egyformán vétkezik gondolattal és cse­—— —— lekedettel, merthogy a gondolat egy a csele­kedettel. így aztán ő a rábízott munkát, hogy a szénát árkolja körül, nem végezte el, hanem, amikor felelősségre vonták. így felelt meg: a kazal körül úgy körülgondolta az árkot, hogy jobban soha se lehetne. Történetéből Móra Fe­renc is tárcát írt Préda címmel (1927), s em­lékét őrzi a szegedi szHásmcndás: körülgondol­ta. mint Préda a barátok szénáját. De volt az alsóvárosi rendháznak író lakója is, a nemrég fölfedezett páter Kiss István (1733 —1798), a magyar barokk kitűnő írója, Mikes Kelemen és Faludi Ferenc mellett a magyar széppróza kiváló mestere. Kéziratban a gyön­gyösi rendházban fönnmaradt Jeruzsálemi uta­zás című művét 1958-ban Rómában adták ki \ Jászberényben született ferences barát 1794 és 1791, majd ismét 1792 és 1795 között lakott a szegedi zárdában. Második szegedi tartózko­dása idején írta meg — valószínűleg korábbi (1770 körüli) latin nyelvű fogalmazványa alap­ján szentföldi utazásának (1766—69) történetét Két passzusát hadd idézzem jó ízéért, tanulsá­gáért. „Négy esztendők alatt — írja — egész a földnek kerekségét megkerülhetném Szeged­ről mindenütt á vízen, és ismét Szegeden ug­ranék ki a vár alatt való Nepomucénos Sz. Já­nos képénél, vagy ahol tetzene. ha mingyárt a Boszorkányok Szigeténél is." Nagyboldogasz­szony napján Alexandriában telve találta a templomot, s a misén mindnyájan imádkoztál: énekeltek, úgymond: „nem ollyan kanászosar.. mint itt, alsó Magyarországban.. Csupán érdekességként említem, hogy Veres Péter 1917-ben. amikor híradós tanfolyamra Szegedre vezényelték, a Cserepes sori barak­kokban lakott, s vasárnaponként — bár protes­táns volt — századával kénytelen-kelletlen el­járt az alsóvárosi templomba misére Ott látta és hallgatta a később hérosztratoszj hírességé Zadravecz István páter gvárdiánt prédikálni. Juhá.sz Gyula két szép versével örökítette mog az alsóvárosi templom köré fonódó népi vallásosság szegedi mitológiáját. .4 Fekete Mária (1924) és a Haviboldogasszony (1928) című ver­seiben a szegényparasztság égi és földi messia­nizmusának ád költői kifejezést. S ugyancsak ő emelte be költészetéi-e a szegedi Dózsa-lcgen­dát is, azt a hagyományt, mely szerint itt, a templom körüli ősi temetőben hantolták el Dózsa levágott fejét: Dózsa fejét Itt adták át a földnek, Mikor megjárta a zord bitót. De hallgat róla mist a csöndes «sker„ Magyar titok. De még te-zélnl fog! Az ilitfirtsi temetőbea

Next

/
Oldalképek
Tartalom