Délmagyarország, 1972. október (62. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-10 / 239. szám

KEDD, 1972. OKTÓBER JO. Meghalt Gózon Gyula Itosszas betegség után, va­sárnap délelőtt, Budapesten 87 éves korában elhunyt Gó­zon Gyula Kossuth-díjas, ki­váló művész. Temetéséről később intézkednek. Gózon Gyula Érsekújvá­ron született 1885-ben. Ma­gán színiiskolából került 1902-ben különböző vidéki társulatokhoz, majd később Nagyváradra. Nagy Endre onnan szerződtette kabaréjá­hoz, ahol Gózon már fiatal művészként nagy feltűnést keltett. A következő évben a népopera színpadán játszott több sikeres operett humo­ros szerepében, majd fel­váltva működött operett- és kabarészínpadokon. 1919-ben a Király Színház tagja lett, s egyidejűleg Muskátli-ka­baré néven rövid életű szín­padot alapított, ahol későbbi felesége, Berky Lili, volt a primadonna. Nagy népszerű­séget szerzett az operett- és kabarészínpadokon, de mű­vészi becsvágya a dráma fe­lé vitte. 'így került 1927­ben a belvárosi színházhoz, majd 1935-ben a Nemzeti Színházhoz. Kiváló művészi alakításaiért szómos kitünte­tést kapott, a többi között 1954-ben Kossuth-díjat, 1955-ben a Magyar Népköz­társaság kiváló művésze cí­met, 1960-ban Munka Ér­demrendet, 1965-ben a Mun­ka Érdemrend arany fokoza­tát. Schönherz Zoltán emléke 1942. október 9-én egy azért mindenki, akit földbe nagyszerű kommunistát kí- tesznek. Sokat dolgoztam és sértek utolsó útjára a Mar- abban a hitben halok meg, git-körútl fegyház bazalt kő- hogy munkámban tovább vei kirakott udvarán. A fog- élek. Ha még egyszer szület­lyok zárkáikban összeszorí- nék és újból élnék, akkor tott ököllel adták meg az sem tudnék másképpen él­utolsó néma tiszteletet Schön- ni. Ahogy éltem, úgy is ha­herz Zoltánnak, a Kommu­nisták Magyarországi Pártja IIASARHELYI HETE Megnyílt az őszi tárlat lok meg." A Kommunisták Magyar­titkárának. Schönherz elv- országi Pártját és az egész társ utolsó szavaival a bitófa magyar ellenállási mozgal­alatt ls a független, szabad, mat 1942 nyarán és őszén demokratikus got éltette. Magyarorszá-sűlyos csapás érte, de a párt nem adta fel a harcot. A Meggyilkolása előtt néhány belügyminiszter bejelentése a nappal felemelt fejjel, és felsőházban, hogy a KMP bátran nézett bírái szemébe megsemmisült, tiszavirág éle­és hallgatta végig halálos tű. Még október hónapban ítéletét Bátor ember volt, megjelentek Budapest utcáin előre tudta mire számíthat, a párt röpcédulái. Az egyik nem kért kegyelmet Horthy röpcédulán az alábbi felhí­osztálybíróságától. Schönherz vást olvashatjuk: „Hiába kí­Zoltán elektromérnök volt, sérlik meg Kállay és vérebei már egyetemi évei alatt el- pártunk elsöprését, a sza­jegyezte magát a Kommu- badságharcosok kiirtását, Ma­nista Párttal. gyarország népeinek szabad­Nem félt a haláltól, bátran ságvágyót nem lehet megölni, vállalta azt, tudta, hogy nem Pártunk él, harcol, és harc­kap kegyelmet. Erről beszélt ba hív mindenkit Hitler zsar­harcostársának is. Erről ír noki uralma, Kállayék or­abban a levélben, amelyben szágáruló politikája ellen", elbúcsúzik szüleitől, húgától A párt rendkívül súlyos él­és a párttól: „Én nem csele- dozatok árán vitte győzelem­kedhettem másképpen, mint re a független, szabad, de­ahogy cselekedtem, mikor mokratlkus Magyarországot, felismertem, hogy milyen ve­szély fenyegeti embertársai­amelyért pártunk és a nem­zeti felszabadító mozgalom mat Magyarországon. Nem mártírjaival együtt 30 évvel hallgathattam, meg kellett ezelőtt Schönherz Zoltán is szólalnom, nem tehettem fiatal életét adta. másképpen... Nem hal meg K. S. Közelebb az igényekhez A járási TIT tervei A TIT járási elnöksége szeres munkájához kapcso­őszi-téli népművelési évad- lódva hirdet előadéssoroza­jára készülve fölelevenítette tot. Történelmi, politikai, a legutóbbi közgyűlésen egészségügyi, pedagógiai, megfogalmazott Igényeket és gyermek- és ifjúságvédelmi határozatokat. Ezekhez iga- témák szerepelnek a terv­zodva állította össze munka- ben, az évforduló Jegyében méltó helyet szentelve Pető­fi Sándornak. tervét. Legnagyobb gond tovább­ra is a járás egyes terüle­teinek és társadalmi réte­geinek egyenlőtlen részese­dése a kulturális javakból. Előadássorozatot tartanak a termelőszövetkezetek, ktsz-ek és AFÉSZ-ek dol­gozói részvételével is. Ti­Tanyai centrumokban a he- zenkét előadásból állnak lyi kezdeményezések kiegé- ezek a sorozatok, és az ér­szítéseként a járási elnökség dekelt szövetkezetek szak­négy művelődési autó rend­Zenei naptár A moszkvai rádió­zenekar koncertje Valószínűleg a fllharmó- szólag takarékos manuális nia műsortervezői is ilyen technikát szuggesztív ele­évadnyitást képzeltek el ganciával őrizte meg, kifeje­ideálisnak, mint az ldet volt. Vasárnap délelőtt a Moszk­vai Rádió és Televízió hír­neves szimfonikusai töltöt­ték meg a Szegedi Nemzeti Színház színpadát, s hozzá­zései világosak, pontosak, és ami a legfontosabb, a kon­cert tanúsága szerint együt­tese számára közérthetőek is. Persze a zene hullám­hosszán teremtett precíz juk mérten tekintélyes pub- adó-vevő hálózatnak másik likum is gyülekezett a ritka pólusán olyan remek muzsi­művészeti csemegének szá- kusokat találni, akiknek pél­mító szezonnyitóra. Szeren- dául a Kodály-mű fergete­csére az a máskor talán kel- ges tempója sem okoz tech­lemetlen körülmény sem be- nikai problémákat, s akik, folyásolta a közönséget, hogy ha alkalmat kapnak — mint a moszkvaiak műsorának ja- a Sosztakovics-szimfóniában vát minap közvetítette a te- gordonkán, a Galántai tón­levízió — úgy látszik, az élő cokban klarinéton — szem­muzsika varázsa, ha kiváló léletesen bizonyítják, hang­előadóművészek tolmácsol- szerük kitűnő szólistái is. ják, a leghatásosabb vonz- Csak felső fokú jelzők il­erő. Sosztakovics 15. szim- lethetik a Haydn-koncertben fóniája magyarországi be- bemutatkozó csellista, Vik­mutatóként hangzott el. a toria Jagling játékát. A ro­program második részében konszenves művésznőt ko­Haydn C-dúr gordonkaver- rábban már a tévé fertőd! senye, Viktória Jagling köz- hangversenysorozatában reműködésével és a Gálán- megismerhette a hazai kö­tői táncok. zönség, az ott egybesereglett Aki emlékszik még az külföldi impresszáriók elra­1959-es szegedi koncertre, gadtatással nyilatkoztak ró­ahol Alekszander Gauk va- la. A várakozásban itt sem rázslatos egyéniségével, apró csalódtunk, az első két tétel és különlegesen egyszerű, kl- puritán hangvétele, nemes fejező mozdulataival közölte tónusa, a harmadik virtuo­informáclóit hatalmas zene- zitása kétséget kizáróan a karának — most meglepő jövő nagy előadóművészét hasonlóságot fedezhetett ígérték a fiatal csellistában, fel az együttes jelenlegi di- Kár. hogy a vastapssal kö­rigensének. Gennagyij Rozs- vetelt ráadások ezúttal el­gyesztvenszkljnek £ tilosával, maradtak. Rozsgyesztvenszkij ezt a lát- N. I. mai igényeit is igyekeznek kielégíteni. Aktuális témákat dolgoz­nak fel a tanácstagi akadé­miák foglalkozásai, a Haza­fias Népfront pedagógiai előadásai, és az ifjúsági, egészségügyi, művelődéspoli­tikai előadássorozatok is. A téesz-szövetség nőbizottsága, a lányok-asszonyok több községben alakuló klubjait segíti majd szervezetten, Kisteleken és Mórahalmon pedig a helyi vezetőkkel történt megállapodás szerint váltakozó témájú vitafóru­mokat szerveznek. Sokféle forrásból táplál­kozik az őszi-téli előadások anyagi fedezete. Gazdasági szervek jóindulatától függ sokszor, hány előadást tart­hatnak egy-egy faluban. Az anyagi kötődés együttjér az­zal, hogy néhány szerződés­kötő vezető a közvetlen hasznot hozó szakmai elő­adást pártolja csupán, a szélesebb körű ismeretter­jesztést nem támogatja. Vál­toztatni szeretne az elnök­ség ezen a helyzeten, szor­galmazza az ismeretterjesz­tés biztos anyagi alapjának a megteremtését. Tapaszta­latuk az is, hogy a helyi TIT-csoportok nem veszik mindig figyelembe terveik elkészítésénél a helyi adott­ságokat, elképzeléseiket nem egyeztetik a társadalmi kö­vetelményekkel. Az egész ismeretterjesztő tevékenység célba találásá­nak fontos eszköze lenne, ha e két szorító tényezőt a ,most induló évad munkájá­ból ki tudnák küszöbölni. H. D. Vasárnap nyílt meg a hódmezővásárhelyi Tornyal János Múzeumban a XIX. Vásárhelyi öszi Tárlat. A Rozványi Márta művészet­történész által rendezett ki­állítást dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár, akadémikus, az országgyűlés kulturális bizottságának elnöke nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyi­tón a több száz érdeklődő között ott volt dr. Ágoston József, a megyei pártbizott­ság titkára és Hantos Mi­hály, a megyei tanács el­nökhelyettese is. A Tornyal plakettet és a munkajutal­makat Sajti Imre tanácsel­nök adta át. A Tornyai-pla­kett lejei nyertese Végvári Gyula Munkácsy-díjas kera­mikusművész lett. Munkaju­talmat kapott Almási Gyula Béla festőművész, Novotny E. Róbert festőművész, Rd­tonyi József szobrászmű­vész, és a Mónus-testvérek, Ilona, Ferenc és Sándor, né­pi iparművészek. Délelőtt Sajti Imre tanácselnök, fo­gadást adott a kiállító kép­zőművészek tiszteletére. Tizenkilencedik alkalom­mal találkoznak ezen az őszön a „paraszt-Párizs" múzeumában festők, szobrá­szok, grafikusok és iparmű­vészek, hogy számba vegyék és közönség elé tarják egy év alkotó munkájának kép­ben, szoborban, grafikai lapban, iparművészeti tárgy­ban realizált eredményeit A 19. kiállítás karakterét a legjelentősebb hódmezővá­sárhelyi képzőművészek munkái határozzák meg. A festői tradíciók legmarkán­sabb őrzői — Almási Gyula Béla Erdős Péter, s egy másik szálon Novotny E. Róbert — az alföldi tanya­világ rezzenetlenségét pró­bálják képekké menteni. Almási Gyula Béla két táj­képet (öszi szántás, Tél a Tiszán) és egy érdekes szín­hatású tanyai életképet mu­tat be (Kemencefűtő). No­votny E. Róbert friss szí­nekkel és lendületes ábrá­zolásmóddal festi az ezerar­cú Tisza különös pillanatait (Szürkület a Tiszánál, Tisza reggel, Tiszai liget ősszel). . Két temperafestményt ál­lított kl Szalay Ferenc. A Tükör című képén együtt a tanya rekvlzitumal, de a búboskemence már a tükör négyszögéből búcsúzik. A Házaspár című nagyméretű festményének két öregem­berfLgurája egy leélt élet után inkább a belenyugvást, mint megelégedettséget su­gall. Németh József most kiállított képel ls keleti freskótöredékekre emlékez­tetnek. Mezei Madonna és Triptichon című alkotása egyszerre valóságos és jelké­pes, ' mítikus-himnlkus és profán. Kurucz D. István Alföld-képei mélyről szóló vallomások. Fodor József nagyvonalú tételekre sza­bott Indulatos festményei (Tavasz, Somogyi ablak, Változatok egy témára) a táj és ember fűtött pillana­tait rögzítik. Fülöp Erzsébet lírai vénája teljes szépségé­ben bontakozik ki meleg emberi kapcsolatokat ábrá­zoló rózsaszín és türkisz le­begésű kisméretű képein (Gyerekkel, Ketten). Hézső Ferenc Változó idő című képe kulcsfestmény is lehet­ne. Hogyan lehet és kell a hagyományból, a népmű­vészetből újat, korszerű pik­túrát teremteni. Ez a korral együttlépés, ez a nyugtalan alkotói kedv kell hogy jel­lemezze valamennyiüket. Rendvágója még ősrégi munkát ábrázol, de korszerű fogalmazásmóddal, asszimi­lálva a népművészet deko­rati vitását. A most kiállító szegedi képzőművészek — Cs. Pataj Mihály, Pintér József, Zom­bori László és Zoltánfy István — magas szinten kap­csolódnak a legerőteljesebb vonulatokhoz. Cs. Pataj Mi­hály Késő ősz című olajtem­perája az újraszerkesztett alföldi táj Indulattól fűtött ábrázolása. Pintér József Erdélyi táj című képében a finom színkezelés és lírai előadásmód érvényesül. Zombori László két festmé­nye (Csendélet, Halász) a tiszai emberek mély ismere­téről, festőiségének gazdago­dásáról vall. Zoltánfy Ist­ván Nemzedékek 11. című triptichonjával bizonyítja, hogy senkihez sem hasonlít­ható, szuverén festőiség birtokosa. A grafikai anyag számát tekintve ls kevesebb a ré­gebbieknél, de sok lehetősé­get felvillant Csohány Kál­mán tusvázlat Dózsa-soroza­tából Fejér Csaba színes szénportréjáig. E két pólus között találhatjuk Ágotha Margit ötletgazdag metsze­teit, Rékassy Csaba rézkar­calt, Lleber Éva a víz hatal­mát, játékát és varázsát tet­tenérő akvarelljei t, Molnár Gabriella filozófikus és Som­lai Vilma erőteljes linóit. Igen színvonalas a tárlat szoboranyaga. Szép és szug­gesztív alkotás Borbás Ti­bor Radnóti-portréja, izgal­mas Dózsa-szobra. Az alföl­di ember jelenik meg Lisz­tes István rügyeket kereső Tavaszvárójában, Gádor Magda ötletes Vályogvető asszony figurájábaai, Nagy Sándor tömören fogalmazott alföldi embercsoportjában, Paál István Morzsoló asszo­nyában. A klasszikus görög szobrászat ihlette Tóth Valé­ria harmonikus figuráit, Kligl Sándor Gondoskodás című kisplasztikáját, Mészá­ros Dezső úgy egyszerűsíti a végletekig szobrait, hogy azok még mindig sugallják embervoltukat. Rátonyi Jó­zsef bronzfigurái modern, szellmesen groteszk alko­tások. Szabó Iván faszobrai régi formájában mutatják alkotójukat. Az érmek közül kl kell emelni Ligeti Erika nagy­vonalú és fantáziagazdag alkotásalt és Szabó Iván szép munkált. Érdekes pólusokat mutat be a kerámiaanyag. Egy kiállításon láthatjuk a nép­művésztestvérek, Mónus Ilo­na, Ferenc és Sándor ősi fazekasedényeket csillogtató funkcionális munkáit és Vég­vári Gyula modern, elvont és a kerámia lehetőségeit egyre tágító fallkompozí­cióit, Tandi Lajos 250 éves a Bethlen gimnázium Idén 250 éves a vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium. Az iskola, amelybőil a mai gimnázium kinőtt, több mint 400 esztendővel ez­előtt, 1560 körül létesült, egy földszintes, nádtetős, vályogépületben. Középisko­lává 160 év múlva, 1972-ben vált; a jubiláló mai gimná­zium erre a dátumra emlé­kezik. Az első esztendőben 14 diák tanult Vásárhely új középiskolájában, de a ta­nulók száma négy évtized múlva, 1822-ben sem emel­kedett a hatvan fölé, ami­kor új épületbe költözött át a mindössze 3 tagú tanári testület és az ifjúság. 1843­ban gimnázium, 1862-ben főgimnázium lett az öreg is­kola, amelyben ekkor már 8 osztály tanult. A mai, vörös­téglás épület 1897-ben ké­szült, s attól kezdve, külö­nösen a felszabadulás után, rohamos fejlődésnek indult az akkor már országos hírű intézmény. Erre á fejlődésre jellemző, hogy 1945 óta több végzett tanuló hagyta el az iskola kapuit, mint a meg­előző 250 esztendő alatt. Ma — 36 tanár vezetésével — 540 cjiák tanul az épületben. A jubileumra meghitt, bensőséges ünnepséggel em­lékezett a város és az isko­la. A Béke Szálló nagyter­mében rendezett ünnepségen megjelent dr. Ágoston Jó­zsef, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának titká­ra, dr. Gosztonyi János mű­velődésügyi miniszterhelyet­tes, Hantos Mihály, a Csong­rád megyei tanács elnökhe­lyettese, valamint Hódmező­vásárhely párt- és állami vezetői. Igen nagy számban jelentek meg az iskola régi tanárai, diákjai. Ünnepi beszédet dr. Ra.p­csák András egyetemi tanár, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora mondott. Ismertetve az isko­la történetét a Bethlen gim­názium hajdani diákja és ta­nára személyes hangú meg­emlékezésében főképpen azt hangsúlyozta, hogy az ősi gimnázium mindig helyet adott a haladó eszméknek, gondolatoknak, és mindig szoros kapcsolatban állt Vá­sárhely szellemi életével. 1848—49-ben az iskola diák­jai Igen nagy számban vet­tek részt a szabadságharc­ban, a Tanácsköztársaság Idején a gimnázium 40 fős diákcsapatat állított a for­radalom védelmére. A har­mincas években itt született az első kollégium a tanyai diákoknak. Vásárhely első napilapját a gimnázium egyik tanára alapította, a városbari az első képzőmű­vészeti kiállítást a gimnázi­um rendezte, a Tornyai­múzeum az iskola régészeti és történeti gyűjteményéből létesült. A mai iskola a nagyhírű elődök nyomdokain jár. Na­gyon jellemző erre, hogy az elmúlt öt esztendőben a Bethlen gimnáziumban vég­zettek 50 százaléka egye­temre került. Ez az országos átlag kétszerese. Melegen köszöntötte a ju­biláló iskolát dr. Gosztonyi János is, majd a gimnázium négy dolgozójának minisz­tériumi kitüntetéseket nyúj­tott át. Az Elnöki Tanács ki­tüntetéseit Hantos Mihály adta át. A Munika Érdem­rend ezüst fokozatát kapta dr. Grezsa Ferenc igazgató és Bodrogi Sándor tanár. A Munka Érdemrend bronz fokozatával Szappanos Jú­nosné tanárt tüntették kl. Köszöntötte a jubiláló Is­kolát Török József, az MSZMP vásárhelyi bizottsá­gának első titkára is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom