Délmagyarország, 1971. augusztus (61. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-28 / 202. szám

SZOMBAT, 1OT1. AUGUSZTUS 28, m Magyar­koreai tárgyalás A magyar—koreai gazda­sagi kapcsolatok időszerű kerdeseinek megtárgyalására koreai delegáció tartózkodik hazánkban. A delegáció ve­zetőjét, Kim Ju Gün-t, a KNDK gyógyszergyártási és orvosműszeripari főigazga­tóságának vezetőjét pente­ken fogadta dr. Szita János miniszterhelyettes, a nem­zetközi gazdasagi kapcsola­tok titkárságának vezetője. Ml jött az eső Tegnap, pénteken reggel raz napjai akadályozták a Csongrád megyében is elbo- jó talaj-előkészítést. A me­rült az ég, s helyenként zi- zőgazdasági kísérleti inté­vatarok alakultak ki. Szege- zettől kapott tájékoztatás den és környékén a késő szerint a zivatar, eső ázfcat­esti órákig mintegy 3—4 ta talajon jobban elvégez­milliméter csapadék hullott, hető már a tarlóhántás. Az eső rendkívül jól jótt, De az eső segített a ké­a mezőgazdaságnak, hiszen sőbben érő kukoricák fejlő­az elmúlt hetek forró, szá- désében is. Uj felállásban a népi ellenőrzés Az új rendelkezések értei- jék a vállalatok, szövetkeze­mében a népi ellenőrzési bi- tek. intézmények feladatait, zottság vezetőit és tagjait, a gondjait és napi problémáit, tanácsi választási időszakkal melyeket az ellenőrzésben azonos időtartamra a megyei igen jól lehet hasznosítani, tanács választja. A megyei tanács választotta meg jú lius 1-i ülésén a Szeged vá­j rosi és szegedi járási népi I ellenőrzési bizottságot is, mely azelőtt nem volt. Az Milyen a feladata és hatásköre a városi-já­rási népi ellenőrzési bi­zottságnak? zik-e meg, vagy pedig eddig a megyei NEB mellett dolgozó népi el­lenőrök egy része átke­rül a városi NEB-heza hatáskörrel és a felada­tokkal együtt? Autóbuszok világszínvonalon Az Ikarus-program sikere változásairól kértünk felvi­lágosítást Tihanyi ErnőtőL a megyei népi ellenőrzési bi­zottság elnökhelyettesétől. Az idei Budapesti Nem­zetközi Vasárt követően nagy figyelmet érdemlő hír járta be a világsajtót: Ma­gyarország 72 millió rubel értékű autóbuszexportról írt alá szerződést a Szovjetunió­val. Az autóbuszok számát és értékét tekintve, ez a vi­lág eddigi legnagyobb ilyen jellegű szerződése. Lényegé­ben arról van szó. hogy az Ikarus Gyár jövő évi terme­lésének tekintélyes részét el­adta, s az idei 3010-zel szem­ben jövőre 3610 Ikarus­autóbuszt vesznek át a szov­jet megrendelők, mégpedig ezer darab csuklóskocsit, ugyancsak ezer darabot a távolsági járatok céljairaké A több külföldi díjat nyert Ikarus—250-es autóbusz szülő Ikarus—55-ös típusból, herautó-karosszériók javítá- egész fordulalszám-tarto­910 darab Ikarus—556-os sávai is foglalkozni kezdtek, mányban. Ugyanakkor az típusút és 700-at az Ikarus— de mé& 1920-ban is csupán igen kedvező tüzelőanyag­250-es távolsági luxusautó- 40 munkással dolgozott az fogyasztás kis teljesítmény­buszból. üzem. A felszabadulás után; súllyal és hosszú élettartam­Ugyanakkor egy másik hír 1948 januárjában adták át mai párosul. arról tudósított, hogy az az első Ikarus-autóbuszt a A tömeges személvszállí­B. J. Egvesült Arab Köztársaság fővárosnak. Ezután látvá- tásnál ma az utazóközönség 150 magyar gyártmányú nyos fejlődés következett: még a városi utazásnál is autóbusz átvételére szerző- 1949~ben 175- 198R-ban -3800 jogos és megalapozott igé­űött ötmillió dollár érték- autóbusz készült az Ikarus- nyeket támaszt. A Ikarus ben, s ezzel 800-ra emelke- ban A negyedik ötéves terv- Gyár 200-ag típuscsaládjának dik a közel-keleti országban időszakban több mint 41 tagjait már ezen igények je­futó városi és városközi lka- ezer autóbuszt gyártanak, az gyében készítették a konst­rus-autóbuszok száma. Ezzel eloz° bt evben kibocsátott ruktőrök. Jellemző lett a a magyar autóbusztípusok mennyiség kétszeresét. 1975- nagy felületű üvegezés, az ab­spanyol, francia és olasz cé- ben pedi» csaknem 11 ezer lakok, és különösen a szélvé­gek gvártmánvait előzték darab lesz az «vi autóbusz- dők igen nagy méretűek, az meg a versenyben De szól- felemelésünk! utasoknak valósagos körkilá­hatnánk arról is hogy az Az Ikarus G.vár életében tásban van részük az autó­igenves svéd vevők szívesen a c'öntó fordulat akkor kő- buszból. a vezető pedig a vásárolják az Ikarus-karosz- ékezett be, amikor a Mi- legnagyobb biztonsággal lát­szériaval ellátott Volvo-vá- n.sztertanacs 1968-ban köz- hatia az elötte bonyolódó zas autóbuszokat, vagy hogv programmá nyilván.- forgalmat es a jó, elhelye. eddig 180 autóbuszt száilí- :otta a kozut> Járműgyártás « ' . elnmye tott az Ikarus Kuwaitnak komplex fejlesztését, E ki- ^tt tukrok segrtsegevel a Sauer-moíorokkal A Szov- emelt P10*1'™ keretében je- mögötte levőt is. jetuniót követően legkomo- le"tos beruházásokba, konst­lvabb szocialista kereskedel- fukcios es technológiai fej­mi partnerünk az NDK. ahol ies"lesűe kezdtek a Győri évente 1200—1400 • magvar Magyar Vae°n- Gépgyár­autóbusz ..ál] csatasorba" ban- az IkarUs Gyar buda" Valutáris szemszögből vizs- pf>tl es szekesfehervari tele­gálva a kérdést ugyancsak a Csepel Autogj'árban, elégedettek lehetünk: a köz- a K:smotor- es Gepgyarban, üti jármüvek exportja 1970- az Autóvillamossági Felsze­ben 154 millió rubel és 8.3 'elesek Gváraban. es még millió dollár volt 1975-ben sok mas vallalatnai. 272 millió rubel és 17.8 mii- Kétségtelenül „minőségi lió dollár érteket ér majd el u8™st'' jelentett a magyar Semmi kétség, az Ikarus- autóbuszgyártás törtenetében autóbusz felsorakozott a leg- az> hoSV Győrben elkezdték jobbak mellé. világmárka a teljesitmenyű Rába lett. A ma már Európa leg- ~MAN Diesel-motorok gvár­nagvohb autóbuszgyárai kö- taSaf külföldről vásárolt li­zé tartozó Ikarus Karosszé- cenr alsPÍan. A húszezer ria- és Járműgyár őse az a dolgozot foglalkoztató gvóri kis műhely volt. amelyet a nat?yuzem gyartoszalagjat múh szazad végén Uhry lm- evente 13 ezer Raba—MAN­re kovácsmester lovaskocsik m0t0r ha8v'a el- Ez a kltu" javitására alapított Néhánv no- hathengeres motor lágy, év elteltével nagyobb mű- nyugodt jarast biztosít, nagy helv váltotta fel a régit, te- rugalmasság melllett az — A megyei NEB mellett .. „ . .., .... .„, — A bizottság feladatait különböző szakcsoportokban l^Unl^ mt^Lv egyertelmüen meghatározza működő népi ellenörök je­nepi ellenorzes munkajanak ° .„„„ • • - va_ .... ... - az 1968- evi ,5- torveny, va- lentös reSze nagyon lelkesen lamint ennek vegreha.itasa ... .. . . . .. során kiadott 41,1968-as kor- aktívan vette jci reszet e many számú rendelet. En- társadalmi munkából. Ügy nek megfelelően ellenőrzi a gondoltuk, hogy a városi­gazdasági, szociális, egész- jarási bizottsóg megerősítése # Hogyan működik az új ségügyi kulturális agaratok uéu megköveteli hoev felállásban a néni ellen- fejlesztésenek megvalosita- leueuen megKoveien, nogy őrzés? sát, a lakosság életkorúimé- a megyei NEB mellett dol­nyeivel közvetlen kapcsolat- gozó társadalmi aktivistáink . _ ban alltó célkitűzések vegre- része továbbiakban — Szegeden a nepi ellen- hajtasat, segitseget nyújt az őrzéssel kapcsolatos vizsgá- áRami és állampolgári fegye- nagy rapasztalatuk es szak" lati feladatokat ezt megelő- iern megszilárdításához, a mai felkészültségük birtoká­zőe" a Csongrad megyei Né- tersadalmi tulajdon vedel- ban a városi NEB mellett pi Ellenorzesi Bizottság latta . . ' . . el. mely kifejezésre jutott a m«hez. erositesehez es fej- vegezzek munkajukat ' bizottság elnevezésében is. lesztéséhez, a munka szer­Ez azt is jelentette, hogy a vezettebbé és gazdaságosab­megyei NEB munkatervét a w tetelehez. Feladata továb­megyei tanacsnak es a va- , . , , ... .. , rosi tanácsnak is jóvá kel- ba a felelőtlen, lelektelen lett hagynia, mindkét tanács ügyintézés, a pazarlás elleni felkérhette a bizottságot, küzdelem hogy számoljon be munka- _ A bizottság vizsgáiati jarol, a NEB tisztségviselőit , , , . .. és tagjait mind a két ta- feladatait tervszerűen végzi, nács választotta. A megyei Alapvetően az illetékes párt­ás a megyei jogú városi ta- bizottságoktól, városi tanács­nacs vb-ülésein rendszere- tól ^ megyei NEB-től ka- nők gazdasági és szociális sen képviseltette magat a ^ „ . , *. . . . . . .. . . ... . NEB P°ff feladatoknak tesz ele- helyzetenek megjavításáról — A Népköztársaság Elnö- get. Ezek átfogó, nagy je- szóló kormányhatározat vég­ki Tanácsának 1971. évi 9. lentőségű, több gazdálkodó rehajtását; a belső és a fél­sz törvényerejű rendelete, szervet érintó vizsgalati fel- ügyeleti ellenőrzés, valamint valamint a Magyar Fórra- . . , _ , .... . .. . dalmi Munkás-Paraszt Kor- adaf°k- Termeszetesen mun- a koltsegvetesi revízió hate­mány 19 1971. sz. rendelete kájuk része a lakosság pa- konyságát az állami gazda­módosította az 1968-ban ki- naszaival és közérdekű be- Ságokban, továbbá az anyag­hirdetett rendeleteket oly- jelentéseivel való foglalko- mozgatás és rakodás-gépesí­forman, hogy ahol a laras . . c. , ,. , , ... , . székhelye város, ott járási- 288 1S- Hatásköre Szeged tes helyzetet egyes konnyű­városi népi ellenőrzési bi- megyei városra és a szegedi ipari, élelmiszeripari és köz­zottsagot kell választani. Ez járás1 területére terjed ki. Az lekedési vállalatoknál. A ide­vonatkozott természetesen a eikepzeiések szerint ellenőr- gyei NEB munkatervébe ik­megyei varosokra is. A tör- , ... , " . , , vény módosításának megfe- 2681 hataskorukbe kerülnek tatta a megyei tanács epi­lelően megalakult a Szeged a tanácsi vállalatok, a kis- tési osztályával együttmű­megyei városi és szegedi já- ipari és a mezőgazdasági ter- ködve a KPM. és a tanácsi rasi nepi ellenőrzési bízott- melőszövetkezetek. valamint kezelésű közűthalozat fenn­sag. A városi NEB elnöke a tórcavállalatok és intéz- tartasa helyzetenek vizsgá­aktívan részt vesz a tanács mények egy része. latát, különös tekintettel a % Milyen vizsgálatokat vé­gez a Csongrád megyei és a Szeged városi-já­rási NEB a második fél évben? — A megyei népi ellenőr­zési bizottság országos vizs­gálat keretében ellenőrzi a munkájában — tanácsülé­sek és végrehajtó bizottsági ülések állandó meghívottja, és tartja a kapcsolatot a vá­rosi és a járási pártbizott­ságokkal és társadalmi szer­vezetekkel. Szorosabb kap­csolat alakulhat ki a vizsgá­landó szervezetek és a nepi népi ellenőrzési bizottság kö­zött is. Lehetőség nyílik ar­Finn professzor látogatása Szegeden Tiszántúli jogásznapok Pénteken a Nyíregyházi Jogiász Szövetség főtitkara Tanarképző Főiskola nagy- nyitotta meg. majd dr. Ko­termében megkezdődtek a rom Mihály igazságügyi mi­tiszántúli jogásznapok, megnyitón megjelent megnövekedett közúti forga­I Mindez azt jelenti, hogy lomra. Szeged és a járás lakos- — A városi-járási NEB sága ügyes-bajos dol- valamennyi országos vizsgá­gaival a városi és já- latban részt vesz. Feladata rási XEB-hez fordul- továbbá, hogy a tervezett és jon? terven felüli vizsgálatokon túlmenően népi ellenőri ak­Amennyiben annak tivahálózatát kialakítsa, meg­ra, hogy jobban megismer- vizsgálata a népi ellenőrzés szervezze, és szakmai cso­^mmmmm^^m hatáskörébe tartozik, a jövő- portokba tömörítse. A népi ben feltétlenül ezt a bizott- ellenőrzési bizottság tagjai és ságot kell megkeresnie a la- a bizottsághoz tartozó népi kosságnak panaszaival és be- ellenörök biztosítékot jelen­jelentéseivel. A városi-járási tenek arra. hogy a NEB ma­NEB a városi tanács bérhá- radéktalanul eleget tegyen a zanak I. emeletén kapott he- társadalmi elvárásoknak, és lyet. az ellenőrzés eszközeivel se­gítséget nyújtson társadalmi ^ A bizottság népi ellen- és gazdasági célkitűzéseink öri aktivahálózalát a végrehajtásához, pártunk po­köreljövöben szerve- litiká.iának megvalósításához. 1% J Somogyi Károlyné felvétele Ylppö professzor (jobbról) és felesége megtekintik a sze­gedi gyermekkórházat Kedves vendégei voltak dr. Szórády István igazgató­A niszter tartott előadást a j tegnap a szegedi gyermek- főorvos kíséretében tekin­dr. jogalkotás időszerű kérdé- j kórháznak: a világhírű finn tették meg a finn vendé­Korom Mihály igazságügyi seiröl. Foglalkozott néhány, gyermekgyógyász, A. Ylppö gek, majd a kórház orvosai­miniszter, dr. Varga József, új törvény és jogszabály professzor és felesége — aki val kötetlen beszélgetésen a Minisztertanács Tanácsi előkészítésével — így az íf- szintén gyermekgyógyász - a magyar egészségügy és a Hivatalának elnökhelyette- jüsági és a szövetkezeti tor- I látogatott el Szegedre. Ylppö magyar gyermekgyógyászat se dr. Tar Imre. a megyei vénnyel, amelyek az ország- professzor, aki a korasziilót- kérdéseiről tájékozódott, pártbizottság titkára és gyűlés őszi ülésének napi-.tek megmentésének szentel- Ylppö professzor, aki nem Orosz Ferenc, a megyei ta- rendjére kerülnek. [te tudományos kutatásait, először jár hazánkban. Bu­nacs elnöke. Ezután dr. Varga József magvar tanítványainak meg- dapestre is ellátogat, majd A rendezvénvsorozatot dr. beszélt a tanacsi munka , hívásara érkezett hazankba. a bécsi gyermekgyogyasz­F.tanüher Árpad, a Magyar korszerúsiteserőL !a aaegecü gyermekkórhazai kongresszusra utasak. Alacsony vízállás a Tiszán Az öntözőcsatornákba 9—10 méteres emeléssel juttatják a vizet Hetek óta mínusz 100 cen- kell emelni a Tisza, a Maro' timéter alatti szintet jelez a és a Körös vizét, hogy el­szegedi hídnál ievö vízmér- juttassák az öntözőcsatornák­ce. A Tisza mélyen vissza- ba. Ettől függetlenül húzódott, medrébe. zavartalan a nagy kitér­Az emlékezetes tavalyi jedésü öntözöfürtök feltől­nagy árvíz tetőző magas- tése, ságával összehasonlítva a folyó menti 'szivattyútele most csaknem II méterrel pek éjjel-nappal üzemelne' kisebb a folyó. Az Alsótiszavidéki Vízüg Hozama is hasonló arány- Igazgatóság egész Csöng"' ban csökkent: másodpercen- ra, valamint Békés és ként 260 köbméter vizet szál- megye egy részére kitér, lít, még tizedrészét sem an- körzetében ebben az ide. nak mint tavaly június hó- ben 130 millió köbméter v: ^Közepes vízállásnál általa- zet bocsatottak a "tezögaz ban 4—5 meter magasrk, dasagi üzemek rendelkezé­-most pedig 9—10 meteroe sere.

Next

/
Oldalképek
Tartalom