Délmagyarország, 1971. július (61. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-18 / 168. szám

12 VASARNAP, 1971. TULFUS BC DÉLMAGYARORSZÁG Házastársak Vigyáznunk kell arra, hogy mit mondunk ked­ilesem. A gyerekek kel­lemetlen kérdéseket kezdenek nekem felad­ni. — Például. milyene­ket? — akarja tudni a frrj. — Hát azt, hogy tu­lajdonkeppen miért mentem, hozzád! Kamaszkorom óta szenvedélyes dohányos voltam, de megrendült egészsegi állapotom miatti örökös aggodalmam, sem az orvosi tanács, sőt meg a feleségem folytonos per­lekedése se volt elég ahhoz, hogy felhagyjak a cigarettával, vagy leg­alábbis csökkent.sem a napi 60 da­rabot. Már-már lemondtam magam­ról, amikor fordulat állt be az éle­temben. A vállalat, amelynél akkor alkalmazásban álltam, vidéki ellen­őrzéssel bízott meg. Mindennap úton voltam. Egy reggel a nem do­hányzóknak fenntartott kocsira szálltam fel, mert máshol nem volt hely a vonaton. Ott se bírtam ki sokáig cigaretta nélkül: rágyújtot­tam. Az utasok morogtak, különö­sen a férfiak, de rájuk se hederí­tettem. Akkor jött a kalauz és megbírságolt húsz forintra. Erre persze eldobtam a cigarettát, és ' újabb bírságolástól tartva, rá se gyújtottam addig, amíg le nem Nemdohányzó szálltam a vonatról. Ez érthető: a birságtól való félelem elnyomta bennem a szenvedélyt. A pénzere jobban vigyáz az ember, mint az egészségére. Másnap a pályaudvaron megint a nem dohányzók kupéjában ke­restem helyet magamnak, arra gon­dolva, hátha meg tudom ismételni az előző napi kitartásom. Sikerült. Menetrendszerűen ment minden, mint általában a vasútnál. Rágyúj­tottam, jött a kalauz, és megbírsá­golt. Húsz forinttal megint szegé­nyebb lettem, de csak egy fél ci­garettát szívtam el az egész hosszú úton. Így ment ez azután heteken, hónapokon keresztül. Egyre többe került nekem a szenvedélyem. De legalább a pénzbírság kifizetése után újabb cigarettára már nem gyújtottam. Tehát mégiscsak mérsé­keltem a nikotinfogyasztást. Égy szép este aztán számvetést csinál­tam. A Mátra, amit általában szívni szoktam, 17 fillérbe kerül darabon­ként; egy szál cigaretta — vagy amint a dobozon áll: szivarka — a bírsággal együtt 20.17 forintomba. Megér ennyit egy cigaretta? Nem!... És attól a naptól még a leghosszabb utazás során se gyúj­tottam rá többé. Innen pedig már csak egy lépést kellett megtennem ahhoz, hogy vonaton kívül se dohá­nyozzam. Ezt a lépést is megtettem; Azóta felölem fermentálhatnak dohányfermentálók... A közérdekre — jobban mondva a magánérdekre — való tekintettel adom közre most ezt a történetet. A történetben foglaltak hitelességé­ért felelősséget vállalok, de azért már nem. hogy másnak is lesz-e ilyen szerencséje a vasúttal..; Heves Ferenc Kaktuszgyüjtemény EOTTDTAJEKOZTATÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tajékoztatasa szerint a 29. heten öttalála­los szelvény nem erkezett. Négy találatot 53 fogadó ert el, nyeremenyük egyenként 69 648 forint. Három találata 5386 fogadónak volt, nyere­ményük egyenként 343 fo­rint. A kéttalálatos szelvé­nyek szama 154 532, ezekre egyenként 15 forintot fizet­nek. A nyereményösszegek a nyereményilleték levonása után értendők. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. MUNKATERÁPIA ÉS MŰVÉSZET Negyedik esztendeje rend­szeresen megrendezik kép­zőművészeti kiállításukat a pomázi Munkaterápiás Inté­zet művészi adottságú gon­dozottai. Az idén július 20-án a Budapest Szálló ga­lériáján nyitja meg dr. Gálfi Béla igazgató főorvos azt a tárlatot, amelyen mintegy 200 műalkotás — kisplaszti­ka, kerámia, festmények — kerül a nagyközönség elé. Az érdekesnek ígérkező be­mutatót dr. Stumpf Imre, a Munkaterápiás Intézet orvo­sa. valamint Borsódv László keramikusművész rendezte, es augusztus vegeig tekint­hető meg. Farkas János, az Izsáki Sárfehér Tsz főkönyvelője üveg­házat épített egzotikus növényeinek. Az új üvegházban mintegy 20 ezer darab kaktuszt helyezett el, jelenleg ez az ország legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménye. Farkas János minden szabad idejét hobbyjának szenteli. Több kül­földi kaktuszgyúitövel tart kapcsolatot, így szerzi be nö­vényeinek magjait. Képünkön: részlet a kaktuszgyüjte­mény bői TUDOMÁNYOS KUTATÓHAJÓ Leningrádban elkeszült, a Szovjet Tudományos Akadé­mia kutatóflottájának „Jurij Gagarin űrhajós" zászlósha­jója. A tudományos kutató­hajót a legmodernebb hazai gyártású berendezéssel lát­ták el, amelynek segítségé­vel képes az atmoszféra fel­ső rétegeinek vizsgálatara, és kozmikus berendezések irá­nyításával kapcsolatos fel­adatok ellátására. A „Jurij Gagarin űrhajós" kutatóhajó a világ legnagyobb úszó tu­dományos állomása. KÉSZEN A VEZÉRLŐTEREM Dél-Magyarország legna­gyobb beruházásán, a Bere­mendi Cementmű építkezé­sén ujabb és újabb területet vesznek birtokba a szerelök. akiknek lelkiismeretes, jói szervezett munkáján múlik, hogy a vállalas szerint jövő ilyenkor a BCM elsó gyártó­vonala cementet adjon. E hét legjelentősebb eseménye az volt. hogy az épitök át­adták szerelésre a gyáróriás vezérlőtermét. BANKRABLAS Hat személy pénteken el­követte Uruguay történeté­nek egyik legnagyobb bank­rablásai, és 160 000 angol fjont értékű zsákmányra tett szert. Az ország északi ré­szén fekvő Tacuarembo kis­városban elkövetett akcióval a rendőrség a tupamaro­szervezet tagjait vadolta. MAGYAR—SZOVJET ÜZLETKÖTÉS Moszkvában nagyszabású magyar—szovjet üzletkötésre került sor. A Komplex Válla­lat 1972-ben 2 millió 600 ezer rubel értékben alumínium­paneles hűtőberendezéseket szállít a Szovjetunióba. Az új megoldású hűtőberendezé­sek előnye, hogy üzembe ál­lításuk hétszert.e gyorsabb, mint a régi típusú hűtőhá­zaké. A Komplex Vállalat ugyancsak jövőre további 1 millió rubel értékben fog kü­lönböző árukat szállítani szovjet partnereinek. ESZPERANTISTA TERMÉSZETBARÁTOK TALÁLKOZÓJA Az ország egyik legszebb üdülőhelyén, a cseppkőbar­langjáról és mesterséges ta­vairól ismert Abaligeten szombaton megnyílt az esz­perantista természetbarátok negyedik nemzetközi talál­kozója. A tíznapos tábo­rozáson, amelyet a Magyar Eszperantó Szövetség és a Természetbarát Szövetség kö­zösen szervezett, nyolc euró­pai és tengerentúli országból érkezett turisták vesznek részt. GYÁRREKONSTRUKCIÖ Megfiatalodik az 50 éves romhónyi cserépkályhugyár. A Finomkerámiaipari Művek romhányi gyárának vezetői a hagyományos cseuépkály­hacsempékhez hasonló, de a mostani igényeknek jobban megfelelő új termék gyártá­sát. határozták el. Az előze­tes piackutatás alapján ke­rül sor a terv végrehajtásá­ra, amely az üzem teljes rekonstrukcióját irányozza elő. ÁRUSÍTJÁK A SZŰR BELÉPŐJEGYEIT A szegedi SZŰR, Futball­fesztivál '71 augusztus 15-i rendezvényére megkezdték a belépőjegyek árusítását. Az üzemi közönségszervezők, akik a Sajtóházba adták le igényléseiket, azok is a szín­ház Kárász utcai jegyirodá­jában kaphatják meg jegyei­ket. A színház minden jegy­pénztára hétfőtől árulja a belépőket. Ugyancsak árusít belépőjegyeket a Szegedi Ide­genforgalmi Hivatal Klauzál téri irodája is. A jegyek ára: állóhely 15, ülőhely 25 és 30 forint. Gazdag ezi NDK-MINISZTER HAZÁNKBAN Ilku Pál művelődésügyi miniszter meghívására két­napos ' baráti látogatásra szombaton hazánkba érke­zett Klaus Gysi, a Német Demokratikus Köztársaság kulturális minisztere. AMATÖR FOTÓSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Az ország minden részé­ből érkeztek szombaton Esz­tergomba amatör fotósok. A Népművelési Intézet első íz­ben itt rendezi meg a fotó­szakkörök és -klubok tagjai­nak nyári továbbképzését. A több mint hatvan amatőr fo­tós tíz napot tölt a Duna­kanyar „fővárosóban", Esz­tergomban. Ezalatt előadá­sokat hallgatnak, vitákat rendeznek a fotómüvészetről és megismerkednek a város nevezetességeivel. NEMZETKÖZI ÜTTÖRÖTALALKOZÓ Szombaton délután Fonyó­don ünnepélyes külsőségek között nyitották meg a már hagyományos nemzetközi út­törőt.alólkozó kétnapos ese­ménysorozatát. A program vidám szórakozást nyújt a Balaton déli partján üdülő pajtásoknak. A találkozón a fonyodi járás mintegy 1000 úttörőjén kívül szovjet, len­gyel, NDK és csehszlovák pionírok is részt vesznek. HANGYAINVAZIÓ Pécs öreg házaiban való­ságos hangyainváziót idézett elő a mostani hosszan tartó, száraz, meleg időjárás. Az utóbbi napokban rendkívül elszaporodtak az apró rova­rok, s a megfigyelés szerint — a bolyok szinte végelát­hatatlanul ontják az után­pótlást A falakban és a padlókban levő repedéseken át szinte „csurog" a sok hangya. Több helyütt való­sággal ellepték a lakásokat. DIÁK MŰVÉSZEK JUGOSZLÁVIÁBAN Kéthetes táborozásra gyűl­nek össze több európai or­szág diák képzőművészei a jugoszláviai Legényfaluban. A Belgrád melletti helység táborának lakója lesz a sze­gedi Tömörkény gimnázium és művészeti szakközépiskola öt diakja is, akik a KISZ Csongrád megyei bizottságá­nak szervezésében utaztak el a szomszédországba. Gazdag ezüstkincs leletre bukkant a Fejér megyei Vereb község határában szántás közben Molnár Já­nos traktoros. A bejelentés alapján dr. Kralovanszky Alán, a székesfehérvári Ist­Bozóky Mária grafikái Az üjszegedi November 7. Művelődési Központ tárlatai­nak sorában különösen ran­gos hélyet foglal el az a kiállítás, .amely tegnap, szombaton délután Bozóky Maria grafikusművész mun­káiból nyílt. Bozóky Máriát eddig első­sorban. mint könyvilluszt­rátort ismerhette meg a szegedi közönség, s mostani bemutatkozása különösen jó alkalom arra. hogy mint eredeti grafikákat készítő, önálló világú alkotóművészt is megismerhessük. Több mint 30 színes grafikaja egyszerre vall a jó technikai felkészültségről, a pelléro­zott ízlésről, a nagyfokú szí n érzékenységről. A grafikák mellett Bozó­ky Mária több hanglemez­fedőlap tervét is kiállították Újszegeden. Ezek a nagykö­zönség gyönyörködtetésére szánt lapok ugyancsak ötle­tekben gazdag, sikeres munkák. Bozóky Mária tárlatát dr. Rozványi Márta művészet­történész nyitotta meg. van király múzeum tudomá­nyos munkatársa kezdte meg a lelet,-r.en tő ásatást. A feltárás során 1719 darab, a XIII. század első feléből származó frisachi dénárra bukkant. Ez Fejér megye eddigi leggazdagabb kincs­lelete. Feltárása ismételtén bizonyította, hogy a balaton —székesfehérvári útvonal fontos kereskedelmi út volt a XIII. században, Gertrúd királynő hazájából főként Frisachból, ahol Gertrúd bátyja volt a püspök, érke­zett sok kereskedő hazánk­ba. Ezek a Balaton nyom­vonalán haladtak Székesfe­hervár felé. s innen indul­tak eladói, felvásárlói útra. Egy ilyen út emlékeként maradt ránk a verebi kincs­lelet. amelyet ma már fel­deríthetetlen oknál fogva rejtettek el. Az ezüstkincset a székes­fehérvári István király mú­zeumba szállították. A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bizottságának napilapja. - Megjelenik lielfd kivételével mindennap, hétkoznan 8. vasárnap 12 oldalon. — Főszerkesztő: F. Nagv István. - Szer­kesztőség es kiadóhivatal: Szeged, Magyar Tanácsköztársaság út­ja 10. Telefon: 13-535. 13-003. - Felelős kiadó: Kovács László. - A lapot nyomja: Szegedi Nyomda. Szered. Bajcsy-Zsilinszky utca 28. - index i 29 053. — Elótizetési díj egy hónapra 20 forint. Vadászat - kezdőknek A horgász vadászata Halat, vadat, s mi jó falaté

Next

/
Oldalképek
Tartalom