Délmagyarország, 1971. február (61. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-28 / 50. szám

12 VASÁRNAP, 1971- FEBRUÁR 28. vlilcSle APRÓ ANTAL HAZAÉRKEZETT MOSZKVÁBÓL Apró Antal, a Miniszter­tanács elnökhelyettese szom­bat délután hazaérkezett Moszkvából, ahol a magyar —szovjet gazdasági és mű­szaki-tudományos együtt­működési kormányközi bi­zottság 10., majd a KGST végrehajtó bizottságának fi. ülésszakán vett részt MINISZTÉRIUM ÉS EGYETEM EGYÜTTMŰKÖDÉSE Szombaton a Budapesti Műszaki Egyetem tanácster­mében dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi mi­niszter, valamint dr. Perényi Imre, az egyetem rektora aláírta az 1971 és 1975 kö­zötti időre szóló szocialista együttműködési szerződést. A minisztérium és az egyetem között most öt esztendőre megújított szerződés kiterjed az oktatási, a tudományos és az ipari feladatok koordiná­lására. MEGHALT FERNANDUL Fernandel elhunyt — je­lentették szombaton délelőtt Párizsból. A filmvilág egyik legnagyobb nevettetőjének neve Fernand Contandin volt. Hatvanhét éves korá­ban, párizsi otthonában érte utói . a.halál. A hivatalos közlemény szerint elhunytát hosszú • szenvedés előzte meg. Barátai úgy tudják, hogy tüdőrákban szenvedett. Bíróságon A bíró: — Miért nem hajlan­dó • tartásdijat fizetni az első házasságából szár­mazó gyermeke részé­re? — Sajnos nincs mi­ből fizetnem. A máso­dik feleségem nem akar dolgozni! SZÉPIRODALMI FIGYELŐ A Szépirodalmi Könyvki­adó és a Bartók Béla műve­lődési ház március elsején, hétfőn este 7 órai kezdettel a művelődési ház nagyter­mében megrendezi hagyomá­nyos Szépirodalmi Figyelő­estjét. Az irodalmi esten köz­reműködik Borsos Miklós szobrászművész, Baróti De­zső. Dononkos Mátyás és Réz Pál irodalomtörténészek, va­lamint Bánffy György, Ben­kö Gyula, Bozóky István, Gordon Zsuzsa, Ilosvay Ka­talin, Káldy Nóra, Mensáros László és Orbán Tibor szín­művészek. Rendező Szűcs Já­nos. ELŐADÁSOK A POLITIKAI AKADÉMIÁN Az MSZMP Szeged városi bizottságának gazdaságpoliti­kai kérdésekkel foglalkozó akadémiáján március 3-án, szerdán délután fél 3 órai kezdettel a Szabadság film­színházban dr. Rácz János elvtárs, az MSZMP Csong­rád megyei bizottságának tagja, a József Attila Tudo­mányegyetem tanszékvezető docense Társadalmunk szo­cialista fejlődése címmel tart előadást (A sárga jelzésű igazolványok érvényesek.) Az időszerű politikai kér­désekkel foglalkozó akadé­mián március 4-én, csütörtö­kön délután fél 3 órakor a Szabadság filmszínházban dr. Rácz János elvtárs tart elő­adást Társadalmunk szocia­lista fejlődése címmel. (A pi­ros jelzésű igazolványok ér­vényesek.) Az előadásokat filmvetítés követi. Dr. PETRI GÁBOR A SEBÉSZTARSAS AG ELNÖKE A Magyar Orvosok Tudo­mányos Egyesületeinek Szö­vetsége keretében működő Magyar Sebésztársaság mi­napi közgyűlésén dr. Petri Gábor egyetemi tanárt, a szegedül, sz. Sebészeti Kli­nika igazgatóját választotta elnökévé. GYÖZÖTT PUSZTAMÉRGES ÉS SÖVÉNYHÁZA Az ifjúsági Vöröskereszt fél. évszázados. és. az úttörő­mozgalomf25|éves' jubileumá­ra 'csapatversenyeket (rendez­tek pénteken a szegedi já­rás úttörőinek részvételével Dorozsmán és Kisteleken. 150 pajtás vett részt a végig iz­galmas és színvonalas vetél­kedőkön, legjobban a pusz­tamérgesiek és a sövényhá­ziak szerepeltek. Ők jutottak tovább a március 7-én sorra kerülő megyei döntőbe. NÉPRAJZI GYÜJTÖPALYAZAT A Csongrád megyei tanács művelődésügyi osztálya és a Csongrád megyei múzeumok igazgatósága idén is meghir­deti hagyományos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatát. A pályázaton önkéntes gyűj­tők, honismereti és egyéb szakkörök bármilyen népraj­zi és nyelvjárási tárgyú, nyomtatásban még meg nem jelent eredeti helyszíni gyűj­tésen alakuló dolgozattal ve­hetnek részt. A pályamun­kákat az ifjúsági tagozat szá­mára április 30-ig, a felnőtt tagozat számára augusztus 3I-ig kell beküldeni a Csong­rád megyei múzeumok igaz­gatóságához. Nagy hírlapi zenebona kereke­dett egykor abból a zsurnalisztikái eszmefuttatásból, amely a hortobá­gyi gulyás szókincsét néhány száz szónyira saccolta. Nosza, rá is ver­ték az újdondaszi huszonötöt a népi írók az inkriminált szerzőre, akit ráadásul még azzal is megvádol­tak, hogy tul sokat koptatja a szé­kesfővárosi aszfaltot, s emiatt tak­sálja aiább a valóságosnál hortobá­gyi hazánkfia szókincsét. Noha gaz­dagabb az tán még az újságíróké­nál is. Hogy a vitában kinek volt igaza, máig sem tudom. Valószínűleg a hortobágyi gulyásnak, de az hallga­tott. Vagy mert kicsi volt a szókin­cse, vagy mert túl változatos dol­gokat tudott volna segítségével a vi­tatkozók fejére olvasni. Mindegy. Nem is azért hozakodtam elő ezzel a régi történettel, mintha az igaz­ságot akarnám kideríteni, hanem inkább apropót keresve előadandó mondandómhoz. Én ugyanis ismerek olyan magyar embereket, akiknek szókincse jóval kisebb annál a mérvnél, mint ami­nek birtoklásával a hortobágyi gu­lyásokat egykoron meggyanúsították. Hogy mennyi? Hát ...legföljebb néhány tíz, ha már mindenáron ra­gaszkodni akarunk a számokhoz. Igen, ezek a csekély szókincsű honpolgárok a mában élnek, a hu­szadik században, a hetvenes évek­nek az elején ... Felnőtt, többnyire iskolázott, munkaképes, alkalmazta­tásban levő egyének .., Minek kerülgessem a forró kását? Bolti, áruházi eladók. Jobbára höl­gyek. Itt mindjárt meg is állhatunk egy pillanatra. Valamikor, a megboldo­gult ántivilágban jó kereskedőnek, eladónak az számított, aki „lyukat tudott dumálni a vevő hasába"; aki annyit beszélt, hogy végül szegény vásárló egy olyan áruval szédelgett ki a boltból, amit bejövetelekor még esze ágában sem volt megvenni. Mondom, ez volt a megboldogult ántiidőkben. Az az igazság meg még napjainkban is tartja magát, hogy a hölgyek némiképp beszédesebbek férfi társaiknál. Hosszabban, kitar­tóbban, bő lére eresztettebben mond­ják a magukét. A bolti, áruházi eladónő, akiről szót ejtünk, ezek szerint több do­logra cáfol rá, amikor hallgat. Ré­szint a női bőbeszédűségre, részint a korábbi kereskedelmi ideálra. Hogy szókincse mekkora, azt első pillanatban pontosan még nem tud­hatni, de az néhány másodperc múl­va kiderül, hogy olyan hagyomá­nyos szófordulatok, mint például: jó napot kívánok, köszönöm szépen, mit tetszik parancsolni, viszontlá­tásra, máskor is tessék nálunk vá­sárolni — mondom, ilyenek nincse­nek nála raktáron. Némi vásárlásnak álcázott, ártat­lan célzatú nyelvészkedéssel rövide­sen megállapítottam: az elárusitonői szókincs két legfontosabb alapeleme a „nem" és a „nincs". Mint olyan ritka férfiú, aki él­vezetet leli az egyéni vásárlásban, odaállok a pulthoz és kérdezem: — Tessék mondani, van-e sima feketén kívül másmilyen színű és mintázatú zoknijuk? — Nincs — mondja a hölgy, és máris kitartóan bámul a levegőben egy képzeletbeli pontot. Mit tehet ilyenkor az ember? Megpró­bál tovább puhatolózni: — És tessék mondani, mikor kapnak új árut? — Nem tudom — hangzik a válasz, de én már tudom, hogy eközben tekin­tete újfent a képzeletbeli ponton pihen... Ha az ember ezek után sem adja föl a játszmát, esetleg egy utolsó dobása még lehet. De mit is kellene kérdezni? Hopp, megvan.— És tessék mondani, szoktak kapni barna színű zoknit is? — Nem —, de ekkorra már mérgesen villan a hölgy szeme, és habár köztudott, a sajtó nagyhatalom, jobbnak látom elkotródni. Tűnődtem rajta, hogyan lehetne megnövelni e szűkszavú hölgyek üz­leti szókincsét? Minthogy a kereske­delem még nem jött rá, én honnan tudhatnám? Talán mozgalmat kéne hirdetni. Esetleg anyagi érdekeltségű célzattal: szólj szám, telik zsebem. Vagy netán humanitárius mellék­zöngével: minden ellenkező látszat ellenére a vevő is ember, néha ő is megérdemel egy bővített mondatot. Az eredményt majd meglátjuk. Egyúttal azon bolti áruházi eladók, kiszolgálók szíves elnézését kérem, akik hajlandók voltak néha szóba­elegyedni velem. Nem róluk szól a mese. Fapp Zoltán Még nem múlt el a tél! Egészítse ki tüzelőszükségletét A Szegedi TÜZÉP Vállalat telepein és boltjaiban délnógrádi, berentei, tatai dorogi, komlói kocka és dió szenekből, iszapból, brikettből, kokszból nagy választék áll a lakosság és közület rendelkezésére. Szegedi TÜZÉP Vállalat Dr. BICZÓ GYÖRGY ELŐADÁSA AZ AKADÉMIAI KLUBBAN A Tudományos Akadémia szegedi bizottságának klubja előadássorozatot tervezett a negyedik ötéves tervről. A sorozat elsó előadását pén­tekem este dr. Biczó György, a városi tanács vb elnöke tartotta a városfejlesztés távlatairól. LOTTÓTA.IÉKOZTATÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 9. játékhéten öttalálatos szel­vény nem érkezett. Négy ta­lálatot 57 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 71 790 forint. Három találata 6456 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 317 ' forint. A kéttalálatos szelvények száma 173 803 darab, ezekre egyenként 15 forintot fizet­nek. A nyereményösszegek a nyereményilleték levonása után értendők. A közölt ada­tok tájékoztató jellegűek, SZABADKAI VENDÉGSZEREPLÉS Tokodi Ilona, a Tömörkény Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola negyedik év­folyamos tanulója — Berdál Valéria operaénekesnő tanít­ványa — március l-én, hét­főn este Szabadkán vendég­szerepel. A szegedi diáklányt a szabadkai filharmonikusok koncertjára hívták meg, amelyre a városháza díszter­mében kerül sor. A SZENTESI SZAKMUNKÁS­KÉPZŐRŐL A szakmunkásképzésről szó­ló törvény alapján a megyei művelődésügyi osztály fel­ügyelói megvizsgálták a szen­tesi 603. számú ipari szak­munkásképző vezetőinek és a közismereti tárgyakat oktató tanároknak pedagógiai tevé­kenységét. Az Írásos anyag­ból kiderül, hogy az iskola felszerelése még hiányos, de szakmailag és politikailag felkészült pedagógusok irá­nyítják munkáját. Gyászközlemények Fajdalmas megrendulessel köz­löm. hogy szeretett fivérünk, F.GRESI ODÜN, 67 éves korában elhunyt. Kívánságára elham­\ asztják. Részvétlátosatások mel­lőzeset kérem. Dr. Kugel riezső­né, dr. Pártos Istvánné. Orosz­lán u. 4. S. 2.71 347 Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett férj. édesapa, nagyapa és dédapa. PFTYKO KAROLY, életének 89. évében elhunyl. Te­metése március 3-án 14 órakor lesz az ÜJszegedj temető ravata­lozójából. A zyászoló család. Közép fasor 7«- T. 2700. VINKLER LASZEÖ KAMARATARLATA A szegedi sajtóház mű­vészklubjában holnap, hét­főn este 7 órai kezdettel nyí­lik meg Vinkler László fes­tőművész. kamaratárlata. Megnyitó beszédet mond Sze­lesi Zoltán művészettörté­nész. REDENCZKIÉK JUTALMA Ma, vasárnap délelőtt Tó­pén is kiállítják a művelő­dési otthonban a malajdold halmon három héttel ezelőtt talált ezüstpénzeket. 10 óra­kor adják át a megyei ntú­zeum. ajándékát.a, lelet meg­találójának, } Redenczki Ist­vánnak: T, í CIGANYBAL A HUNGÁRIÁBAN A Zeneművészek Szakszer­vezete március 4-én, csütör­tökön rendezi meg a Hun­gária Szálló összes termei­ben a hagyományos szegedi cigánvbálat. A műsorban fel­lép Madarász Katalin és Gaál Gabriella, Ormándy Vendel, Szegedi Ábrahám Antal, Tóth Lajos, Járay Margó és Kiss Gyula. Kisér Káté Kálmán héttagú népi zenkara és Lepény Istváa tánczenekara. ÜJ ESCAMILLO Pénteken este a szegedi opera Carmen előadásán a megbetegedett Littay Gyula helyett Börcsök István ének­kari tag énekelte Escamillo szerepét. A bravúros beugrás szép sikert aratott: a nagy­áriát meg kellett ismételnie, ben. BEAT-DÉLUTÁN A VASÚTFORGALMIBAN A salgótarjáni amatőr könnyűzenei fesztivál teg­napi, hódmezővásárhelyi se­lejtezője után ma, vasárnap délután fél 3 órakor a sze­gedi együttesek állnak zsűri és közönség elé a Vasútfor­galmi Technikum nagytermé­ben. SZOMBATI PIACI ARAK A csirke kilóját 26—28, a tojás darabját 1—1,10 forin­tért árulták. A burgonya ki­lója 3—4, a sárgarépa 4— 4.50, a gyökér 4,50—5, a vö­röshagyma 4,50—5, a fok­hagyma 10—14 forintba ke­rült. A fejes káposztáért 4, a kelkáposztáért 6. a kara­lábéért 4, a parajért 10—12 forintot kértek. Almát 5—8, szőlőt 14, szárazbabot 15—16 forintért lehetett kapni. A diót 12—16, a mák literjét 30—32 forintért adták. NEW YORKTÓL CHICAGÓIG Ezzel a címmel tart isme­retterjesztő előadást dr. Kol­tai Mátyás egyetemi tanárse­géd holnap, hétfőn este fél 7 órai kezdettel a Juhász Gyula Művelődési Központ­ban. Előadását színes diaké­pekkel illusztrálja. Az érzéki Wuvész A kis ravasz DELMAGYARORSZÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bizottságának napilapja. - Főszerkesztő: F. Nagy István. — Szerkesztőség és kiadóhivatal.' Szeged, Magyar Tanácsköztársaság utja 10.. tele­fon : 13-335. 13-003. - Felelős kiadó: Kovács László. — A lapol nyomja: Szegedi (Yvomda vállalat. Szeged, Bajesv-Zslllnsrky u, U. sa. (Indexi 13 033). — Előfizetési db egy hónapra Í0 forint. s 4 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom