Délmagyarország, 1970. szeptember (60. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-25 / 225. szám

6 / VASÁRNAP. 1970. SZEPTEMBER 28. VIVŐ VB Ma: csapat­összeállítás Párbajtőrcsapatunk világbajnok Tegnap délelőtt a magyar dott a találkozó, aztán a len- vesztett Barbulszklval szem­parbajtőrcsapat az NSZK el- gyelek vezettek l:0-ra. de ben. s így a lengyelek elhúz­len vívta az elődöntőt: Magyarország—NSZK 8:6. A győzelmeket: Schmitt, Nemere (3—3), Kulcsár (2) szerezték. A másik elődöntőben Len­Az osztrákok ellen készülő gyelorszég R:3-ra legyőzte magyar labdarúgó-válogatott Svájc csapatát, keret tegnapi programja a terv szerint zailott le: Röplabda VB Döntőbe jutott női válogatottunk A bulgáriai röplabda VB-n női nyolcas döntő résztve­a magyar női válogatott a vői: Bulgária, NDK, Japán, selejtező utolsó mérkőzésén -Csehszlovákia, Koreai NDK, a szovjet válogatottól 3:0 Románia, Szovjetunió. Ma­arányú vereséget szenvedett, gyarország. röplabdásaink azonban már Véget értek a férfi csoport­előző győzelmeikkel biztosi- mérkőzések is. Magyarország tották a nyolcas döntőbe ju- csapata Jambolban Firmor­tasukat. i szág ellen szerepelt és 3:1 Ma szünnap lesz Várná- arányban győzött, de két ve­ban, a döntő első fordulóját reséggel nem jutott a döntő­Az osztrákok elleni össze­állításra péntekén kerül sor. ekkor hirdet csapatot Hoffer József szövetségi kapitány. Öriésj izgalmak közer>ette veresége következett. 6:6 kezdődött, meg a párbajtőr után Nemere és Gonsior lé­csapatdöntő. amelyet Kulcsár. Nemere és Erdős tak 7:6-ra. Schmitt követke? győzelmével a magyarok 3:1- zett Butkiewicz ellen, re. Az elönv azonban nem Schmitt 5:3-ra győzött, és szombaton bonyolítják le. A be. maradt meg. » lengyelek ezzel 11 év után ismét vi­húztak el 5:4-re. lágbajnok lett a magyar pár­Nemere maid Schmitt gvő- baj tőrcsapat, zött. s ígv sikerült ismét Magyarország—Lengyelország előnyhöz jutni (6:5). Kulcsár 7:7 (61:70 kapott találat­arány) Győzelmek: Schmitt (3), Á félidő félidejében a SZAK-pályá­gyar é6 lengyel vívott. Kettős vereséggel a ma­válogatott A Csongrád megyei labda- mondanak rúgó-bajnokságból hat for- nak. dulót bonyolítottak le. Mivel Az Alsóvárosi MAV-nál ... „ , . „ itt a létszám csak tiZenné- nagy súlyt helyeznek az pett pástra, talalkozoiuk ket- Nemere (2). Kulcsár es Er- £yes tulajdonképpen már az utánpótlás nevelésére. Máeo­kezdő­tős vereséggel végződött. dős (1—1). illetve Gonsior. őszi idény „félidejéhez" ér- dik csapatuk, valamint az Tehát a döntés az utolsó Niebala és Barbulszki (2—2), keztek a csapatok. A szege- ifjúsági és a serdülő együt­Tájékozódási Tisza Kupa Szöreg körzetében került a Körösy Statisztikai Tech­sor a Csongrád megyei Tá- nikum (Kovács, Horváth) jekozódási Futó Szakszövet- csapata. seg Tisza Kupa versenyere. A serdülő fiúk versenyét A csapatverseny alapjául Pálok (Déry M. Technikum) szolgáló egyéni versenyben nyerte Molnár (Kolacskovsz­az ifjúsági fiúknál Mákos ky (LTE) és Galgóczi (Dé­és Hírt (mindkettő. Textil- ry M. Technikum) előtt, techn.) végzett a második, Csapatban a Déry Techni­illetve harmadik helyen, s kum (Pálok, Galgóczi) lett igy 5 helyezési ponttal e az első, második a Kolacs­kategória csapatversenyét is kovszky LTE (Molnár, a Textiltechnikum nyerte — Szűcs), harmadik a Textil­saját, második csapata előtt, technikum (Horváth, Szalai) (Varakó, Korom). Az ifjú- csapata. sági lányoknál hármas sze- Az összesített eredmények gedi siker született: az alapján az ifjúságiaknál a SZVSE két versenyzője, Un- vásárhelyiek őrzik egy évig gi és Bárkányi végzett az el- a Tisza Kupát, míg a serdü­ső két helyen, a serdülő löknél a szegedi Kolacs­Szabó (Textiltechn.) előtt. A kovszky LTE versenyzői csapatversenyben az SZVSE (Molnár, Dezső, Szűcs Ta­„ mas, Varga Ágnes és Sza­(Lngi, Bárkányi) nyert a ^ Katalin) br/onyultak a Hódmezővásárhelyi Frankéi legjobbnak, s nyerték el a Technikum előtt, harmadik vándordíjat. diek közül eddig az Építők tesük kitűnően szerepel. A . , szerepelt legeredményeseb- fiatalok közül Várkonyi. gyaroknak jobb volt a tala- 3—4. hebert. Svájc—NSZK ben> Gellér. Sinkó (kapus). Dó­két asszóra maradt. A ma- Butkiewicz (1). latarányuk, amikor Érd06 8:6. Edzé&rö! jövőt PATIK ARANKA A tizenöt éves bajnok A Szegedi Sportiskola versenyzőjének neve nem ismeretlen az at­léták előtt. Egy évvel ezelőtt, az úttörőolim­pía versenyein tűnt fel, s már abban az évben országos serdülő baj­nokságot nyert két számban: távolugrás­ban és a 60 méteres síkfutásban. Az 1970-es idényre hosszú és erőteljes alapozással készült, a Tisza-parti Gimnázium másodikos tanulója. En­nek meg is lett az eredménye: Fodor Zo­li versenyről verseny­re javította eredménye­it Magasban 180, tá­volban 650 centimétert ugrott, s 11,6 másod­perc alatt futotta a 100 métert. Ilyen ered­ményeket 15 éves atlé­ta még nem ért el Csongrád megyében, de országos viszonylatban is élen áll. korcsoport­jában. Ezt bizonyítja, hogy nem talált le­győzőre a vidéki, majd a legutóbbi orszá­gos bajnokságon sem. R. E. Azt hallottuk: két hónap­pal ezelőtt férjhez ment. Engedje meg, hogy sok bol­dogságot kívánjak. Csanádi Jozsefnének hívják, de a sportéletben azért továbbra is Patik Aranka marad. Így szokták meg a szur­kolók és az újságolvasók, kár lenne ezen változtatni. — Hány éve játszik a Szegedi Spartacus röplabda­csapatának színeiben? — Kerek tíz éve. Én va­gyok már közöttük a „leg­öregebb". — De még mindig a legjob­bak egyike. S a tíz év sok sfép sikert is hozott. Tagja volt a magyar ifjúsági vá­logatottnak, s „világot járt kislány" lett magából. Az edzőtáborokban sokat látott és tanult. Ha edző lenne, miben változtatna a vidéki csapatok edzésmódszerén? — Erősebb technikai ed­zéseket tartanék. Ügy ér­zem, mi ebben vagyunk el­maradva a fővárosi csapa­toktól. Ezenkívül: nagyobb lehetőséget adnék az ifjú­ságnak. — S itt. a csapatánál mi­lyen szintű a felkészülés? — Ügy érzem jó! Heti 4 alkalommal edzünk. Ebből 1 erőnléti, 3 pedig játék és taktikai jellegű. A kollektí­va is jó, csak egy-egy vere­ség okoz közöttünk némi disszharmóniát. Sajnos, NB l-es csapat létünkre csak egy pályánk van. s ezért együtt készülünk fel az If­júságiakkal. Nem valami fényes lehetőség ... — Elégedett saját magá­val? — Igen! Most megy a já­ték. — Akkor megkérdezem: mit vár a vasárnapi, nyír­egyházi mérkőzéstől? — A legnehezebb találko­zó lesz ez a mérkőzéseink között. Ha megnyernénk, nagy lépést tennénk előre a Az Építőknél Palotai Já- monk06 II.. Szécsi. Gács és no6 edző örömmel beszélt Szőke helyet kapnak az el­arról. hogv játékosai a mér- sö csapatban is. Emellett az ' közéseken betartják az uta- idősebbekre is számítanak. A sításokat. és ez is egyik tit- legutóbbi súlvos vereségük ka a sikereknek. Azzal azon- azonban azt bizonyítja, hogv ban már nem túlságosan di- — mint az elmúlt ho66zú csekedett. hogy vasárnap évek sorén — mo6t is rao6zo­Mindszenten csapatából meg- dikusan szerepelnek, történt az első kiállítás. Üj- A Móravárosi Kinizsi meg­szőregi pályájukkal elégedet- nyerte ugyan a tavaszi bal­tek mert a talaja kifogásta- nokságot. most mégis gyengél­lan. kedik. A védelem és a csa­A Spartacusban két saját társor gyengébb formáját bi­nevelésú fiatal. Virágh és zonyítja a 7—12-es gólkü­Martono6i hétről hetre jó Iá- lönbség is. A legutóbbi Spar­tékkal tűnik ki. Nekik egye­li. csoport bajnokságának a ,6re njnCs saiát'SPortteleoük. megnyeréséhez. Vasárnap nem ment jól a játék. Ezt nálunk általában formaja­vulás szokta követni. Hátha most Ls így lesz. Jósolni nem merek, őszintén: egy kicsit tartok ettől a mérkő­zéstől. de a Juta-pályán, mint al­bérlők. megfelelő otthonra találtak. A Kendernél abban bíz­tacus elleni győzelem azon­ban nagyon jól jött a Csere­pes soriaknak. A Postásnál is nagy örö­met okozott a legutóbbi két pont. Panaszuk, hogv ottho­nak. hogv a legutóbbi két nuk. a Juta-pálya, kiesik a győzelem nem a véletlen mű- várostól. Az edzések a korai ve volt. az együttes övári sötétedés miatt mindig ko­György keze alatt tovább ia­~ aíéTr- hmeoijedni vul. és felzárkózik az élcso­nem kell. Különben sze- ... retném megtudni: a röplab- Portba. Jo hír. hogy az ui­da sportágban hogy becsülik szegedi kendergyár melletti meg anyagilag az NB l-es játékosokat? — Pillanatnyilag nincs állásom. Így! (Megjegyez­zük: a Vas- és Fémipari Ktsz két műszakba akarta elhelyezni saját NB l-es já­tékosát.) — Külföldi útjuk volt-e az idén? — Nem. Kevés a pénz.. — A mérkőzéseken az egyesület vezetői megjelen­nek-e? Érdeklődnek a csa­pat iránt? Elvégre a Spar­tacus Szeged egyetlen NB l-es röplabdacsapata. — A Spartacus SC elnöke gyakran megnézi munkán­kat és a mérkőzéseken is megjelenik. De a többi „sportfórum" mintha azt se tudná, hogy a világon va­gyunk. — Mostoha gyerekeknek érzik magukat a többi sport­ág mellett? — Sajnos, igen! új pályájuk hamarosan el­készül. s így végleg búcsút rábban kezdődnek, s mivel a játékosok különböző helye­ken dolgoznak, csak nehezen tudnak időben kiérni. Sze­retnének visszamenni a külső Vasutas-pályára. M. K. Sérültekkel, hideg vízben K. Gy. Táblázatok Még hullámvölgyben Ar VB I B-s kézilabda-baj­nokságban a Videoton hel.vz.ote reménytelennek látszik. A láb­lázat állása a kövclkczö: IS 16 1 I 388:236 33 18 .1 4 5 370:348 22 18 11 - 7 327:2.74 23 18 9 1 8 336:299 19 18 9 - 9 334:323 18 18 8 1 9 297:306 17 18 8 1 9 278:304 17 18 8 1 9 306:341 17 18 6 3 9 330:346 13 10. Szfv. MAV 18 7 - 11 270:324 11 11. Vári F. 18 6 2 10 279:330 14 12. Videoton 18 3 2 13 246:321 8 Az alábbiakban a (eke NB II keleti csoportjának állasát mu­tatjuk he: 1. FTC 2. Ozdi K. 3. TFSE 4. Komi. R. 5. G.vöri M. 6. Csömör 7. Szeg. V. 8. Tisza C. 8. Misk. B. Váci Forte—Szegedi Tanár- Laukó. Bojki. Nagv Katalin, kepzó 15:11 (5:5), NB Il-es Ördögh. Görbe. Józsa. Ko­női kézilabda-csapatunk hét- vács Éva. Imrei Klára, közben Vácott, játszott baj- Emödi. noki fordulót. Sajnos, most A következő mérkőzést a sem sikerült kikerülniük a csapat idehaza, a Kisstadi­vereségsorozatból. bár lelke- ónban játssza. Ellenfele sen és javuló formában küz- Szarvas lesz. döttek. Az új lányok átiga- _ __ . . _ S=0=R=0=K=B=A=N 1. MGM Vasas 21 55 932 108 9 Ikarus 21 54 617 93 3. Z. Danuvia 21 53 263 93 4. DVTK 21 55 696 88 5. Érdért 21 53 887 86 6, K. MAV 21 53 047 86 7. sz. MAy 21 52 932 82 8. Szened! Ép. 21 52 555 82 9. KISTEXT 20 51 601 81 11). K. Pelőfl 21 33 263 80 11. Sz. Postás 31 32 808 80 12. Ceglédi Ep, 21 53 188 74 13. Gy. MEDOSZ 21 52 813 71 14. H. MEDOSZ 20 47 344 64 A megyei férfi kézilabda-bajnokság állása 1. Sz. Vol. II 17 16 - l 374:229 32 2. Sz. Ep. 17 16 - 1 374:233 32 3. M. VSE 17 12 1 4 340:313 25 4. SZEOL 17 II - C 321:276 22 5. Sz. Ken. 17 11 - 6 303:272 22 6. Szen. K. 17 3 - 8 332:325 18 7. Sándori. 17 6 - 11 247:299 12 8. H. Por. 17 6 - 11 239:291 12 9. Sz. Spart. 17 S- 11 212:287 11 10. Mindszent 17 4 - 13 265:330 8 11. Sz. Textil 17 4 - 13 283:337 8 12. H. MET. 17 - : 17 169:235 ­A H. METRIPOVD csapata feloszlott, visszalépett a bajnok­ságból. Szeged városi labdarúgó-bajnokság zolasát sem sikerült még tel­jesen megoldaniok. úgv lát­szik. egves helyeken mester­ségesen is akadályt, gördite­Ma. pénteken Szegeden 1KV— nek az átigazolások elé. Pe- SZVSE megyei tekemerkőzés dig a vezetőség komoly erő- ^Ut^S* ?z fesziteseket. tesz az ugy gvors SZVSE-SZAK NB I-CS térti he­lebonyolítása érdekében. lyi rangadót délután fél 3-toi a ruhagyár négyes csarnokában. Az eredmény alakulásában * erősen közrejátszott, hogv u játékvezető nyolc hetméte­rest ítélt a szegedi csapat el­len. A Tanárképző színeiben j^Ií^g*; a következő játékosok lát­szottak: Vangei — Angliában 2:2 (1:1) arányú döntetlen eredménnyel ért vé­gei a Manchester c ity—BoloRna A találkozó az. an­klubok kupaküzdel­mének döntője volt.. Az első Kutas, dontőt a Bologna l:ü>ra nyerté Így a kupa is az olasz csa­paté lett. • Szombaton Sz. Építők—Móra­városi Kinizsi megyei labdarúgó­mérkőzés lesz az Építők űj­szóregt pályáján, délután fel 4 órai kezdettel. * Az angol válogatott — mint Ramsey kijelentette — már megkezdte az előkészületeket az 1974. évi ' vllágbajnoksagra. Az angol tigaválogatott 1:0 12:0) aranyban győzött az északír li­gavalogatott ellen. 1. Tanárképző 2. Volán 3. Ruhagyár 4. IKV 5. EMERGC 6. Közi. 7. DEFAG 8. MINO 9. Mihályt, to. Konzerv. 11. Gyálarét 12. Siketek Hctközben: képző 2:1 (1:0). Alapfokú nagypályás labdarúgó-bajnokság 4 3 - 1 17: 4 6 4 2 2 - 10: 3 C 4 2 2 - 9: 3 6 4 2 1 1 12: 5 5 3 2 1 - 9:3 5 4 2 11 7:6 5 1 2 - 2 19: 8 4 3 111 7:5 3 4 1-3 8:21 2 2 - - 2 1:12 ­3 - - 3 1:14 ­3 - - 3 1:17 ­EMERGÉ—Tanár­Ambulanciához hasonlított. a Kisstadion öltözője, ahol a Volán kézilabdásai vetkőz­tek a keddi edzésen. Mintha nem is sportcsatából érkez­tek volna Hollósek, hanem egyenesen Waterlooról. Ba­ranyainak megrándult a csuklója, a sérült Ínszalago­kat fáslival erősítette; Hol­lós behajtott karja tehetet­len, arda zsibbadt; Hertelen­di szintén a csuklóját fájlal­ta: Csáki tokszalagszakadás miatt harcképtelen. A többi­ek apró plezúrokkal úszták meg az ózdj és a komlói vendégszereplést. Kővári Árpádot, a csapat kapitányát kerestem. Behív­ták katonának — válaszol­ták kórusban társai. Nincs irigylésre méltó helyzetben Kovács Iván ed­ző, a szombati FTC elleni mérkőzés előtt. Mielőtt a várható összeállításról kér­dezném. az elmúlt két vidé­ki vereségről szeretnék hal­lani. — Nagyon megy az ózdi­aknak. Válogatott játékosuk. Marosi remek dolgokat mű­velt. Gólt keveset dobott, viszont rengeteget előkészí­tett. Egy percig sem állt nekünk a mérkőzés, kapu­saink indiszponáltan védtek, alig találkoztak labdával. Mindennél többet mond: 36 lövés ment kapura, ebből 30, a hálóban kötött ki. Komlón más volt a helyzet. Ilyen jól az idén még nem játszottunk, de ilyen brutá­lis együttessel sem. Elfárad­tak a komlóiak, s az elvesz­tett energiát hallatlan dur­vasággal pótolták. Sajnos ezt igazolják sérültjeink. A vereséghez a játékvezetők kritikán aluli működése is hozzájárult. — Várható összeállítás szombaton'.' — Csupán Hertelendi já­téka biztos, sérülése rendbe­jöhet. Magam sem tudom az összeállítást. mindenesetre nagyon nehéz mérkőzés lesz. A Fradi 9 ponttal vezet, s már feljutott az NB I-be, no de hajtani fogunk, s a sérülések ellenére úgy ér­zem, ismét jól fogunk ját­szani. Hazai pályán lesz a mérkőzés, számítunk a kö­zönség biztatására. Játéko­saink bizonyosan meghálál­ják, nagyon kell a pont. Radics János szakosztály­vezető kért szót. — Kellemetlen helyzetbe hozott bennünket a gázmű­vek is. Két hónapja lezárta a gázvezetéket, mondván: két nap múlva ismét lesz gáz. Azóta hideg ősz van. s nem tudnak meleg vízben fürdeni a játékosok. Közel tucatnyi csapatot érint ez! A vendégegyüttesek is hideg zuhanyt kapnak, ami nyá­ron elviselhető, dé ilyen hi­degben ... Meddig várjunk még ? A szakosztályvezető nyi­latkozatához nem kell kom­mentár. Acs S. Sándor Rövidzárlat 1. SZEOL IV. 4 4 _ _ 20: 3 8 2. Fémip. V. 4 4 • ­16: .1 8 3. Sz. MAV Ali. 4 4 . 8: 3 8 4. Vendéglőid 4 2 I 1 12: 4 3 5. Városi T. 4 9 • 2 8: 3 4 6. MAV Rök. Ali. 1 2 „ 2 7: 4 4 7. Epüiik 4 ­3 1 7: 9 3 8. Húsos 3 1 ­2 3: 4 2 9. OTP 4 1 _ 3 3:11 3 10. DEGAZ 4 • I 3 6:12 1 11. Vízügvig, 4 • 1 3 7:16 1 12. Vízmüvek > ­­3 3:22 ­BKV Előre—SZEOL 96:68 nagyarányú győzelme ellené­(41:31). NB Il-es férfi ko- re sem volt jobb a SZEOL­sárlabda-csaoatunk az árvízi nál. azonban minden dobása helyzet miatt elmaradt utol- sikerült. A szegedi csapat só mérkőzését Budapesten, az szinte „záriatosan" küzdötte OKISZ-teremben játszotta le végig a mérkőzést, s kivétel Wein—Mihályovszki játék- nélkül mindenki gyenge na­vezető-páros irányításával. A pot fogott ki. SZEOL csapatának tagjai . , . , . . „ Schmidt. Faragó. Kisteleki. A Jeg!?bb d°bok: Pancso­dr. Dobó Zöllei voltok Cse- yai 42' lUetve Zöllei 25. Jók: re: Moidovay. dr. Kiss. Hé- púncsovai. Zborak. A szege­zsö. Wirth. Kertész. di csapatból senkit sem le­A BKV Előre együttese a het kiemelni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom