Délmagyarország, 1970. szeptember (60. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

60. évfolyam, 304. szám 1970. SZEPTEMBER 1„ KEDD Megjelenik hétfő kivéte­lével mindennap, hétköz­nap S. vasárnap 12 oldalon. ÁRA: 80 FILLÉR VTLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Losonczi Pál ismét Kairóban Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hétfőn folytat­ta vidéki körútját az EAK északi tartomanyaiban. Ale­xandriából. ahol az éjszakát töltötte, a közeli Kafr El-Da­varba látogatott. Megtekintette a helyi textilgyárat, amely az EAK harmadik legnagyobb ilyen üzeme: évente 112 millió méter pamutszövetet állit elö. A műhelyekben a gyár igazgatója kalauzolta Losonczi Pált, akit minden üzem­részben lelkes éljenzéssel és tapssal fogadtak a munkások. Az Elnöki Tanács elnöke rövid beszélgetést folytatott az itt dolgozó négy magyar szerelővel, akik a Kafr El-Davar-i textilgyár rekonstrukciójához szállított magyar gépeket ál­lítják fel. A gyárlátogatás végeztével a helybeli munkások az EAK és Magyarország barátságát éltetve búcsúztatták Losonczi Pál és kíséretét. Az Elnöki Tanács elnöke délután visszatért Kairóba. A magyar államfő nyilatkozata Losonczi Pál, hétfőn nyi­latkozatot adott a kairói rá­diónak, és szólt az európai biztonság biztosítására irá­nyuló lépésekről. Az Egyesült Arab Köztár­saság és a Magyar Népköz­társaság közötti kapcsolatok az élet minden területén ör­vendetesen fejlődnek — hangsúlyozta Losonczi Pál. A közel-keleti helyzetről szólva az Elnöki Tanács el­nöke rámutatott, hogy az imperialista békebontók el­leni harc fő terheit a Közel­Keleten az Egyesült Arab Jó vágányok, balesetmentesség Köztársaság népe és kormá­nya viseli. Hangsúlyozta Lo­sonczi Pál: a világ békéjé­nek biztosításáért harcoló erők számára elengedhetet­len követelmény az 1967. évi agresszió minden következ­ményének politikai úton tör­ténő felszámolása. Népünk és kormányunk ezért támogatja a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határozatát — mutatott rá. A továbbiakban az Elnö­ki Tanács elnöke a magyar nép imperialistaellenes har­Parlamenti tanácskozás a negyedik ötéves tervről és a választójogi törvény módosításáról Kállai Gyula elnökletével hétfőn, a Parlament Gobe­lin-termében értekezletet tartottak a képviselőcsopor­tok vezetői, az állandó bi­zottságok elnökei és a par­lament tisztségviselői. A ta­nácskozáson részt vett Vass Istvánné, az országgyűlés al­elnöke, valamint Drecin Jó­zsef, dr. Gadó Ottó és Hont János, az Országos Tervhiva­tal elnökhelyettesei. Elsőként Párdi Imre, az Országos Tervhivatal elnöke tájékoz­tatta a képviselőket a nép­gazdaság negyedik ötéves tervéről szóló törvényjavas­latról. Egyebek között leszö­gezte: a gazdaságirányítás reformja számottevően hoz­zájárult a harmadik ötéves terv sikeres teljesítéséhez, ezért alapelveinek változat­lanul hagyásával az új ötéves tervidőszakban folytatják a reform teljes kibontakozta­tását. Az Országos Tervhiva­tal elnöke részletes tájékoz­tatót adott a népgazdasági terv főbb vonásairól, az élet­színvonal tervezett alakulá­sáról. s kiemelten foglalko­zott a nemzetközi gazdasági együttműködéssel. Ezután dr. Korom Mihály iga zsagügy miniszter ismer­tette a vaiasztójogi törvény módosításáról szóló törvény­javaslatot, amelyet, mint is­meretes, a közeljövőben az országgyűlés elé terjeszte­nek. Az igazságügy-miniszter elmondotta, hogy a fennha­tósága alatt működő intéz­mény jogi formulákba ön­tötte a kormány és az MSZMP Központi Bizottsága áprilisi határozatát a vá­lasztójogi törvény módosítá­sáról, a szocialista demokrá­cia további kibontakoztatá­sára. Végül Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke ismer­tette a következő, őszi ülés­szak előkészítésének tenni­valóit. A napirendek fölötti vitában kifejtette vélemé­nyét Galló Ernő, Kerkay Andorné, dr. Gonda György. Inokai János, dr. Varga Je­nő, Polyák János, Varga Pé­ter, Vida Miklós, Gazsó Sán­dor, Bali Zoltán, Varga Zsig­mond. Illés Dezső, Papp La­jos, dr. Révay Zoltán, Iván Istvánné, Jedlicska Gyula és Kovács István képviselő. cainak tapasztalatait össze­gezve rámutatott: az igaz iigvért harcolók veszthetnek ugyan ütközeteket, de a dön­tő csatákban mindig győ­zelmet aratnak. Az Egyesült Arab Köztársaság nem all egyedül abban a harcban, amelyet népe és kormánya vív az imperializmus ellen: maga mellett tudhatja a szocialista országokat és a világ minden antiimperialis­ta erejét — hangsúlyozta Losonczi Pál. Látogatásunk során a magunk részéről ezt az összefogást kívántuk de­monstrálni — mondotta. Az európai biztonság meg­teremtésének problémájáról szólva Losonczi Pál megje­gyezte, hogy az imperialista erők nem voltak hajlandók elismerni a második világ­háború után Európában végbement jelentós társadal­mi átalakulásokat és emiatt a kontinensre az állandó po­litikai feszültség vált jellem­zővé. Itt állnak ugyanis szemben egymással közvet­lenül a szocializmus és az imperializmus fő erői. A harmadik világháború veszé­lyének elhárításához tehát elengedhetetlenül szükséges, hogy megteremtsék az euró­pai biztonság rendszerét — jelentette ki az Elnöki Ta­nács elnöke, hozzáfűzve, hogy ez jótékony hatást gya- i korolna az egész nemzetkö­zi helyzetre. A biztonsági konferencia feltételei adottak — jegyezte meg Losonczi Pál, arról szólva, hogy Európa-szerte kedvező visszhangra talált a Varsói Szerződés tagállamai­nak javaslata az értekezlet megtartására. Kedvező ha­tást gyakorolt erre a folya­matra a közelmúltban Moszkvában aláírt szovjet— nyugatnémet szerződés — állapította meg Losonczi Pál. Az európai béke és biz­tonság megteremtéséért foly­tatott harcunkban érezzük az antiimperialista erők. így az EAK népének és kormányá­nak szolidaritását és támo­gatását — jelentette ki, egy­úttal megköszönve e támo­gatást. Befejezésül Losonczi Pál j szovjet — szakember gyűlt rí létesítmények Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy a MÁV Szegedi Igazgatósága szép eredményt Ért el a vasútigazgatóságok közötti országos munka ver­senyben. Első félévi jó tel­jesítményükért vezérigazga­tói dicséretet kaptak a há­rom megyét összefogó szege­di igazgatóság dolgozói; eb­ből az alkalomból jelentős jutalmakat osztottak ki az élenjárók között. Mint más üzemekben, a vasutasok is arna töreksze­nek. hogy a felszabadulá­sunk 25. évfordulóját s a Lenin-centenáriumot köszön­tő munkaverseny töretlen lendülettel folytatódjék. Üj felajánlásokat, vállalásokat tettek a X. pártkongresszus tiszteletére. Ez az aktivitás jellemzi a szegedi vasúti csomópont üzemeit is, me­lyek közül a távközlő- és biztosítóberendezések fenn­tartási főnöksége a felsza­badulási jubileumi verseny­ben emlékplakettet s 5 ezer forint jutalmat érdemelt ki derekas munkájával. Mivel szeretnék köszönte­ni a X. pártkongresszust a szegedi vasutasok? Elsősor­ban olyan tettekkel, amikre a második félévben az adott munkahelyeken legnagyobb szükség van az éves terv si­keres teljesítéséhez. A pá­lyafenntartási főnökség dol­gozói például vállalták, hogy minőségi "munkát végezve, a pályák állapotát tovább ja­vítják úgy, hogy az elsö fél­évihez képest 5 százalékkal lesznek jobbak a vágány­mérési eredmények. A terv­szerű fenntartási tevékeny­séggel együtt a balesetmen­tességet is biztosítják, ök is és más üzemek is több újí­tás. hasznos ötlet megvalósí­tására törekszenek. Az állomás dolgozóinak felajánlásából: 950 tonnával akarják túlteljesíteni má­sodik félévi szállítási tervü­ket. Az őszi csúcsforgalom idején elegendő kocsit bizto­sítanak a szállítandó áruk­nak. Az önköltség csökken­tését szolgálja az a törek­vésük, hogy a közvetlen és irányvonatokat százszázalé­kos terheléssel közlekedtes­sék. Igyekeznek csökkented! a teherkocsi tartózkodási időt, az előjelentő és érte­sítő szolgálatot továbbfej­lesztik. A kocsi tartózkodási cgységidőből összesen két órát szeretnének „lefarag­ni". A forgalmi utazó sze­mélyzet 8 százalékos terme­lékenységnövelést tűzött ki célul. A kongresszusi tettekhez a vontatási főnökség is csat­lakozott: terven felül vég­zik el két gőzmozdony és 14 teherkocsi részlegvizsgálatait. A kocsi mosótelep ugyancsak többet vállalt, a motormű­helybeliek pedig a terv tel-; jésítése mellett a fűtés be­szerelésére is vállalkoztak." Ugyancsak terven felül két tárolóhelyiség felújítását végzi el a mozdonyműhely kollektívája. A célkitűzések közt szerepel a termelékeny­ség növelése, a terv túltelje-' sitése, az üzemeltetési ön­költség csökkentése is. A TBFF dolgozói a jobb távközlés érdekében vállal­ták a zavaridő csökkentését.' Tökéletesebben működnek majd a biztosító berendezé­sek is, ennek révén pedig kevesebb lesz a szükségtelen vonatmegállás. ötszázalékos költségcsökkentési vállalá­suk. ha megvalósítják, 400 ezer forintot ér majd. Ter­ven felül 300 ezer forint értékű javítási munkát akarnak elvégezni, s felaján­lásaik közt szerepel 2500 túl-; óra megtakarítása is. S. M. Energetikai beruházások 9 • Ot év alatt 50 milliárd forint beruházás A jövő energiaellátásával Hétfőn az általános köz- szes ipari beruházások egy-j kapcsolatos kérdések szere- gazdasági témákat, kedden a harmada. pelnek a Technika Házában villamosenergia-ipari és Az energetikai beruházá-; hétfőn délután kezdődött há- szénbányászati, szerdán pe- sokat — hangoztatta a mi­romnapos tanácskozás napi- dig a kőolajipari és a gáz- niszterhelyettes — alapvető-; rendjén. Az Energiagazdái- ipari beruházások kérdéseit en befolyásolja az energia­kodási Tudómányos Egyesü- vitatják meg. hordozók arányának váltoJ let meghívására körülbelül Megnyitójában Szili Géza zása. A századforduló óta a 250 hazai és mintegy 80 kül- miniszterhelyettes rámuta- világ energiaellátásában a földi — bolgár, csehszlovák, tott, hogy a negyedik ötéves szén részaránya 95 .szazalék­francia, jugoszláv, kanadai, terv időszakában a villamos- ról 37 százalékra csökkent, a lengyel, NDK-beli, NSZK- erőművek és elosztóhálóza- .szénhidrogének aránya ped: í beli. olasz, osztrák, svéd és tok. a kőolaj- és földgázipa- négy százalékról 55—60 szá­kő- zalékra nőtt. Nálunk jeler. köszönetet mondott Nasszer elnöknek és az EAK kormá­nyának, valamint népének a össze, hogy Szili Géza nehézipari mi­meghallgassa olajfinomítók, a szénbányák leg az energiaigények 52 és egyéb energetikai beruhá- százalékát elégítjük ki szén­zások fejlesztésének költse- nel és 42 százalékát szénhi övid látogatás alatt tanúsí- I niszterhelyettes megnyitóját Ke együttvéve kereken 50 rogénekkel, 1980-ban viszont tott baráti vendégszeretetért, és a további előadásokat. milliárd forint lesz, az ösz­flz ENSZ acél­szemináriuma Budapesten Dr. Kocsis József kohó- és gépipari miniszterhelyettes a Duna Intercontinental Szál­lóban hétfőn megnyitotta az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága acélbizottságának szemináriumát. Húsz ország csaknem száz szakembere vesz részt a tanácskozá­son. ahol a hengerművek ter­melékenyégének kérdéseiről tárgyalnak, összesen har­minckét előadás hangzik el. Magyar szakkörökben kü­lönösen nagy érdeklődés elő­zi meg a szovjet, az osztrák és az NDK-beli szakembe­rek előadásait, amelyek­hasznos segítséget nyújthat­nak Ózdon és a Dunai Vas­műben a rövidesen üzembe lépő folyamatos öntőművek lehető legjobb kihasználásá­hoz. Magyar szakemberek a munkahelyi környezet hatá­saival. a dolgozók szociális körülményeinek jelentősége­vei foglalkoznak a szeminá­riumon. UJ ivaros­központ A tervek szerint 1971-ben fejezik be az építkezést Kecskemét új városközpontjában. Jelenleg a megyei ta­nács. az MSZMP megyei pártbizottsága, a KISZ megyei bizottsága és az Alföldi Áruház épületét építik. Képünkön: Az új varosközpont eddig elkeszült és átadott épületei. ez az utóbbi aránya előrelát^ hatólag — eléri a 60—62 száJ zalékot. Ma hazánkban több nagy, epergetikai beruházás folyik." Gyöngyösnél például épül a 800 megawatt teljesitőképes-; ségü hőerőmű és az ellátásé-' ra rendelt visontai külfejtés," amelynek termelése öt év múlva előreláthatólag eléri az évi 7.5 millió tonnát. A Dunai Kőolajipari Vállalat évi 3 millió tonna kapacitá­sú köolajfinomítójának tel­jesítőképességét megkétsze­rezzük és ugyanott a 609 megawattos erőmüvet továb-í bi hat gépegységgel bővíti jük, amelynek teljesítőké­pessége egyenként 215 me-' gawatt lesz. A ma még a tervezés stádiumában levő," de a negyedik ötéves terv időszakában megkezdődő be­ruházásaink közül kiemelke-; dik a Tisza-mentén létesí­tendő 2 ezer megawattos hő? erőmű és az évi fi millió : tonna kőolajat feldolgozó új ' finomító. Együttes költségük meghaladja a 20 milliárd forintot. Az energiahordozók között MTI ROTO — KS I ugyan a jövőben a szénhid­rogének kerülnek túlsúlyba, de azért — szögezte ie a miniszterhelyettes — tovább­ra ls jelentős szerepük lesz a gazdaságosan termelő szénbányáknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom