Délmagyarország, 1970. május (60. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-09 / 107. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 60. évfolyam. 107. szám 1970. MÁJUS 9., SZOMBAT Megjelenik hétfő kivéte? lével mindennap, hétköz­nap 8, vasárnap 12 oldalon. ARA: 80 FILLÉR A fasizmus feletti győzelem 25. évfordulóján: ÜNNEPSÉGEK, KOSZORÚZÁSOK A fasizmus felett aratott győzelem 25. évfordulója al­kalmából tegnap, pénteken megkezdődtek az ünnepsé­gek. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa pénteken este a Vígszínházban rendezett ün­nepséget. Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szakszerveze­tek Országos Tanácsának fő­titkára mondott beszédet. Beszéde elején hangoz­tatta, hogy az évfordulók sorában a német fasizmus felett aratott történelmi je­lentőségű győzelemre emlé­kezünk, Negyedszazaddal ez­előtt. zúzta szét a diadalmas szovjet hadsereg a német fa­siszta haderők utolsó marad­ványait. Gáspár Sándor felidézte 1945. május 9-ét, a győzelem napját, s ennek kapcsán ki­emelte: — 1945. május 9-e lénye­gesen eltért a többi hétköz­naptól. mert az emberek tu­datáig hatolt: vége a hábo­rúnak. nem fenyeget többé a fasiszta erőszak, vége a megaláztatásnak, a szégyen­nek. a gyötrelemnek. A továbbiakban részletesen elemezte a hitleri fasizmus feleti győzelem körülménye­it. A Nagy Honvédő Hábo­rú éveiben — emelte ki — szemléletesen beigazolódtak V. í. Leninnek, a párt és a ^ovjet állam megalapítójá­nak mélyértelmű szavai: „Soha nem győzhetik le azt a népet, amelyben a munká­sok és a parasztok többsége felismerte, megérezte és meglátta, hogy saját hatal­mát. a dolgozók hatalmát vé­di: hogy azt az ügyet védel­mezi, amelynek győzelme biztosítja saját maga és gyermekei számára a kultú­ra minden javát, az emberi munka minden alkotását." Gáspár Sándor ezután ar­ról szólt, hogy a Nagy Hon­védő Háború szervezője és lelkesítője a Szovjetunió Kommunista Pártja volt. A továbbiakban Gáspár Sándor — egyebek között — megállapította: — A háború'borzalmainak és szenvedéseinek emlékét tompítja, elmoshatja idő, de tanulságait bűn lenne elfe­lejteni. Európában 25 éve béke honol. E béke azon­ban 25 éves szakadatlan harc eredménye, amelyet a Szovjetunió és a győzelem következményeképpen létre­jött szocialista világrendszer vívott és viv lankadatlanul az imperialisták agresszív erői ellen. Beszéde végén Gáspár bizottsága, a Szeged városi tanács és a népfront városi bizottsága ma, a második világháború befejezésének évfordulóján, a győzelem napján délelőtt 11 órakor koszorúzást ünnepséget ren­dez a Széchenyi téri szovjet hősi emlékműveknél. Ugyan­csak 1 koszorúzási ünnepség lesz délelőtt 10 órakor a Belvárosi temetőben levő román és fél 11-kor a Dugo­nics-temetőben levő szovjet hősi emlékműnél. Holnap, vasárnap délelőtt fél 11-kor Csehszlovákia fel­szabadulásának 25. évfordu­lója alkalmából a Tisza-parti ligetben levő lidicei emlék­kőnél lesz koszorúzási ün­nepség. Délelőtt 11 órai kezdettel a Bartók Béla Művelődési otthonban békehangversenyt rendez az Országos Béketa­nács. a népfront és a KISZ városi bizottsága. Sándor elmondotta: — Győzelemre emléke­zünk. amely alapja, forrása A győzelem napja alkal­lett és lesz további gyözel- mából megemlékezésre ké­meinknek. Hajtsuk meg ke- rült sor tegnap délután 3 gyelettel emlékezésünk zász- órai kezdettel Szegeden, az laját a hősök előtt, akiknek Ifjúsági Házban. A KISZ Szeged városi bizottsága és a Felsőfokú Vasútforgalmi Technikum rendezésében megtartott ünnepségen dr. Mészáros Rezső, a KISZ 1 Szeged városi bizottságának mondott beszé­jelenünket köszönhetjük, s fogadjuk meg: méltók le­szünk a békéért, a haladá­sért. a népek szabadságáért életüket áldozó hősökhöz. Méltók leszünk a béke, a szabadság, a szocializmus munkatársa történelmi feladataihoz, det; * Az ünnepi beszéd után ki­Tegnap megkoszorúzták a sorsolták azoknak a KISZ­Szabadság téri szovjet hősi akitvistáknak a nevét, akik emlékmüvet. Koszorúzási részt vesznek a csongrádi ünnepséget tartottak a ro- Körös-toroknál megrendezés­mán hősök emlékművénél és re kerülő jubileumi táboron. a fasizmus elleni harcokban Szeged 280 legjobb KISZ­hósi halált halt amerikai ka- istája közül 55-en nyertek tonák Budaörsi úti emlék- jogot az augusztus 10 és 15. művénél. között megtartandó táboro­Az MSZMP Szeged városi záson. bemre* rvcstü tömlők A szegedi EMERGÉ gumigyárban több korszerű gé­pet állítanak munkába. Képünk az egyik nemrég felál­lított NSZK-gyártmányú berendezest mutatja be, amely acélhuzallal fonja be a gumitömlőket. Ezzel a technoló­giával készült gumitömlők különösen nagv nvomas elvi­selésére alkalmasak. A páncélbevonatú tömlőket a szegedi EMERGÉ gyár az autógyáraknak szállítja. Jubileumi magyar kiállítás nyílik Moszkvában Dr. Dimény Imre Szegeden Az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásáron ma magyar napot tartanak Eb­ből az alkalomból, a vásár megtekintésére Újvidékre utazott dr. Diménv Imre mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszter. Jugoszláviába utazóban a miniszter pénteken este Sze­gedre érkezett és a megye­házán megbeszélést tartott. A megbeszélésen részt vett dr. Komócsin Mihály, a me­gyei partbizottság titkára. Szabó Sándor, a megyei partbizottság osztályvezetője. dr. Paczuk István, a megyei tanács vb elnökhelyettese, valamint dr. Fazekas Lajos, a megvei tanács mezőgazda­sági és élelmezésügyi osztá­lyának vezetője. Megyénk mezőgazdasági termelésének és fejlesztésének néhány időszerű kérdéséről volt szó. Később startol az Apoüo—14 A NASA csütörtökön hiva­talosan bejelentette, hogv az Apollo—14 eredetileg októ­ber 1-ére tervezett felbocsá­tását decemberre halasztot­ták. Kitüntetések A Magyar Népköztársaság ságának első titkára, Olga Elnöki Tanácsa hazánk fel- Lepesinszkaja, a Szovjetunió szabadulásának 25. évfordu- népművésze, a Szovjet—Ma­lója alkalmából a szocializ- gvar Baráti Társaság elnök­mus magyarországi építésé- ségi tagja. Leonyid Marti­hez nyújtott segítségük, va- nov költő és műfordító, Igor lamint a magyar és a szov- Mojszejev, a Szovjetunió jet nép közötti örök barátság népművésze. Grigorij Csuh­fejlesztése és erősítése terén raj filmrendező, a Szovjet— szerzett érdemeik elismeré- Magyar Baráti Társaság el­séül 100 szovjet közéleti és nökségi tagja, Aram Hacsa­művészeti személyiségnek ki- turján zeneszerző a Munka tüntetéseket adományozott. Érdemrend arany fokozatát Az Elnöki Tanács megbí- kapta, zásából Rapai Gyula, ha- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A mostanában gyakori sajtótájékoztatók sorában talán nem tűnt fel különö­sebben. az, amelyet dr. Sza­lai Béla külkereskedelmi miniszterhelyettes tartott a Parlamentben. Arra hívta fel a lapok képviselőinek fi­gyelmét, hogy A szabad Ma­gyarország 25 éve címmel ez év augusztus 20-án jubileu­mi kiállítást rendezünk Moszkvában, a Szovjetunió Népgazdasági Kiállításénak egyik pavilonjában, több mint 10 ezer négyzetméter nagyságú fedett területen. Még sokat fognak írni er­ről a bejelentésről az újsá­gok. Arról van szó ugyanis, hogy felszabadulásunk jubi­leumi évében különleges ki­állításokra készülünk a szov­jet. fővárosban. Célja: be­mutatni a Szovjetunió né­peinek, milyen eredményeket ért el hazánk az elmúlt 25 esztendő alatt, tehát a fel­szabadító hősök vére nem hullott hiába: tartalmilag gazdagítsa a két ország kö­zötti gazdasági kapcsolato­kat; mélyítse el még jobban a műszaki-tudományos együttműködést; újabb egyezményekkel tegye biz-' zánk moszkvai nagykövete pénteken átnyújtotta a Mun­ka Vörös Zászló Érdemrend­jét Mihail Leszecskónak. a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökhelyettesének, a szovjet —magyar gazdasági, tudomá- ! nyos. műszaki együttműkö­dési kormányközi bizottság szovjet részlégé elnökének. | Borisz Petrovszkij egészség­| ügvi miniszternek, a Szovjet —Magyar Baráti Társaság el­nökségi tagjának. Jekatyeri­na Furceva művelődésügyi I miniszternek, a szovjet—ma­gyar kulturális együttműkö­dési bizottság szovjet részle­ge elnökének, Msztyiszlav Keldis akadémikusnak. a Szovjet Tudományos Akadé­| mia elnökének. P. Fedosze­I jevnek, a Szovjet—Magyar ! Baráti Társaság elnökének, ag SZKP Központi Bizottsá­ga mellett működő marxiz­mus—leninizmus intézetigaz­gatójának. A kitüntetettek közül Jev­genyij Tyazselnvikov. a KomszomoJ. Központi Bízott­Elismerő oklevél-szegedi lakásszövetkezetnek toságosabbá további fej­lődésünket. S tekintettel ar­ra, hogy a 6 'milliós lélek­számú világvárosban a ki­állítás három hétig tartja nyitva kapuit, tovaüba is­merve a moszkvai lakossag élénk érdeklődését a magyar termékek iránt, máris bizo­nyosak lehetünk a nagysza­basú kiállítás sikerében. A HUNGEXPO Magyar Külkereskedelmi Vállalat — mint rendező — gondoskodik arról, hogy a kiállítás mél­tóképpen reprezentálja a magyar ipar eredmenyeit. Mintegy 2U0 vagonnal körül­belül ezerféle árucikket vi­szünk Moszkvába. A gépek és berendezések többségét működés közben vehetik szemügyre a kiállítás látoga­tói, a szovjet szakemberek, a külkereskedők pedig para­méterekből tájékozódhatnak egy-egy gép sajátosságairól, teljesítményéről. A mint­egy 170 jelentősebb magyar üzem gyártmányai között olyanok is szerepelnek majd, amelyek a két ország tudó­sainak együttműködéséből születtek meg. Bemutatunk olyan élelmiszeripari feldol­gozó „vonalakat" — termé­szetesen maketten —, ame­I lyek minden bizonnyal a szovjet konzervgyárakban is 1 alkalmazhatók lesznek. Lát­hatja majd a moszkvai kö­| zönség az Ikarus-gyár egyik különleges gyártmá­nyát, az Ikarus—250 elne­Mi kell ahhoz, hogy egy lakásszövetkezet olyan dicsé­rő oklevelet kapjon, amelyet a SZÖVOSZ elnöksége és a KPVDSZ elnöksége idén el­ső ízben juttatott az ország tiz legjobb lakásszövetkeze­tének? A szegedi Kálvin tér 3—4. számú lakásszövetke­zet példája szerint: aktív társadalmi munka, melyben jelentős részt vállaltak a házban lakó szakmunkások, pontos ügyvitel és gazdasági adminisztráció, évente pozi­tív költségvetésű zárszám­adások. hogv minden köz­gyűlés határozatképes le­gyen, hogv elnyerjék a Tisz­ta udvar — rendes ház ok­levelet, hogy az udvart par­vezésű légkondicionált autó­buszt is, amelyet a „szülők" guruló tárgyalóteremnek is neveznek: a luxusberendezé­seken kívül 180 fokban el­fordítható fotelek, tévékészü­lélek. rádió adó-vevő, elekt­romos írógép, diktafon, konyha, mosde stb. található benne. Kiállítunk Moszkvában mintegy 70 ruhamodellt, gyógyszeripari termékeket (amelyekből a Szovjetunió eddig is hatalmas mennyi­ségben vásárolt tőlünk), ezenkívül számítástechnikai berendezéseket. rádiókat, magnókat, textiliát, cipőt és így tovább. A moszkvai gyermeklátogatókat játékvá­rossal várja a kiállítás. Mint Kristóf László, a HUNGEXPO vezérgizgató­helyettese elmondotta, már megkezdődtek az előkészüle­tek. Negyven szovjet szak­lapba adtak fel hirdetéseket, tartottak sajtótájékoztatót a szovjet fővárosban is, to­vábbá százezres példány­számban színes prospektusok kiadásáról is gondoskodtak. A moszkvai kiállításnak mégsem a közvetlen üzletkö­tés az elsődleges célja, ha­nem az, hogy még jobban felkeltse az érdeklődést a magyar ipari termékek iránt. Természetesen üzlet­kötésekre is számítunk, fő­leg a kiállítás befejezése után. F. N. I. kosítsák, játszóteret építse­nek. tusolót — zömmel tár­sadalmi munkában stb. Tegnap este a MÉSZÖV Deák Ferenc utcai klubjában dr. Ábrahám László ügyvéd, a lakásszövetkezetek megyei választmányának elnöke is­mertette a jutalmazott Kál­vin téri lakásszövetkezet 9 éves munkájának eredmé­nyeit. majd Fischcr József, a SZÖVOSZ lakásszövetkezeti főosztályának műszaki osz- j tályvezetöje rövid beszéd ki- I sereiében átadta az oklevelet Sugár István lakásszövetke­zeti elnöknek és a jutalma­kat a vezetőségben tevékeny- j kedö tagoknak. Tovább mérsékelték az árvédelmi készültséget Az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tegnap délután tovább mérsékelte a készült­séget. és most már a leg­enyhébb. első fokú védeke­zésre tértek át a Tisza és a Hármas-Körcs valamennyi szakaszán. Szegednél április 23-án te­tőzött a folyó 843 centiméte­res vízállással, amelynél ma­gasabb szintet csak 1941-ben mértek. Az idei árhullámre­kord óta 95 centimétert apadt a folyó, s az elkövet­kező napokban átlagosan to­vábbi tiz centiméteres csök­kenés várható az előrejelzé­sek szerint. Ez is azt bizo­nyítja. hogv az árhullám le­vonulása továbbra is lassú ütemű marad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom