Délmagyarország, 1970. május (60. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-01 / 101. szám

* Május 1. ünneplése a világban Moszkva Ünnepi díszbe öltözött a szovjet főváros május 1. tisz­teletére. A felhőkarcolók, az óriás daruk tetején vörös zászlókat lobogtat a tavaszi szél. Hatalmas dekorációk, Lenin-portrék, színes tablók díszítik a házak homlokza­tát. Már csütörtökre virra­dó éjszaka ls díszkivilágí­tásban úszott a Kreml, az egyetem és számos magas­épület. A tündéri látvány­ban turisták serege gyö­nyörködött a Lenin-hegyen épült 37 emeletes állami egyetem kilátójáról. Róma Az olasz szakszervezetek ujabb öt itáliai tartományt szólítottak fel általános sztrájkra, tekintettel arra, hogy Róma körzetében sike­resnek bizonyult a szerdai munkabeszüntetés. Május 1­re a szakszervezetek 148 vá­rosban hirdettek nagygyűlést. Külpolitikai REFLEKTOR Ünnepel a világ. A szocialista államokban május el­seje munkaszüneti nap, majális. A kapitalista országok­ban tüntetnek. Olaszországban, Franciaországban sztráj­kolnak a munkások, Dél-Amerikában rohamrendőrséget vezényelnek az elnyomással szembeszegülő lázadók ellen. Közel-Keleten már harmadik évébe lépett a tűzszünet, de egy napra sem szűnt meg a frontvonalak közti harc: a hosszú izraeli megszállás fokozza az arab népek elszánt­ságát, erejét. A munka ünnepén is ropognak a fegyverek Indokíná­ban, Vietnamban. A szabadságharcban nem lehet megáll­ni, legfeljebb arra gondolhatnak a dzsungelekből előretö­rő hazafiak, hogy majd egyszer itt is lesz majális, a győ­zelem után, amikor kiűzték az amerikai Intervenciósokat, csatlósaikat. „Es addig? addig nincs megnyugvás. Addig folyvást küzködni kelL" Húrom nóp összefogása A nemzetközi szolidaritás testvéri közösséget vállal a vietnami, a laoszi, a kambodzsai néppel, súlyos harcuk­kal. Az utóbbi időben a délkelet-ázsiai térségben a viet­nami háború befejezését szorgalmazó tényezők kezdtek felülkerekedni ée a laoszi hazafiak viszonylag „csendes küzdelme" az ország belső ellentéteinek esetleges komp­romisszumom megoldását sejttették. A földrajzilag közé­pen fekvő Kambodzsa Norodom Szlhanuk vezetésével igyekezett megőrizni az ország semlegességét, hogy ezzel ls elősegítse a béke megteremtését Indokínában. A március 18-i reakciós kambodzsai államcsíny azon­ban derékba törte ezeket a tendenciákat. Az új rezsim vérfürdőt rendezett az országban„éltfoVietnamiak körében, s megkezdődött a Khmer nép fegyveres ellenállása. Né­hány nappal ezelőtt pedig a Laoszi Hazafias Front, a VDK, a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány ve­zetőinek é« Szihanuk hercegnek a részvételével a kínai határvidéken megtartották az indokínai népek konferen­ciáját. Ekkor határozták el a három nóp közös harcát. Maga Szihanuk jelentette ki a csúcstalálkozón, hogy az USA támogatásával a Lon Nol-Slrtk Matek-klikk né­hány nap alatt lerombolta Kambodzsa tekintélyét, béké­jét, függetlenségét,' semlegességét. A Khmer népet a már­ciusi államcsíny arra kényszerítette, hogy feladja békés semlegességét » a két másik testvérnéppel egy frontban harcoljon mindaddig, amíg vissza nem szerzi szuvereni­tását, szabadságát, függetlenségét. Pham Van Dong, a VDK miniszterelnöke többek kö­zött kifejtette: „Az indokinai népek jelen csúcsértekezlete a khmer, a laoszi é« a vietnami nép szolidaritásának megerősödését és megszilárdulását bizonyító konferencia, amely egyidejűleg a három nép közötti barátság és tartós jövőbeni együttműködésének új szakaszát jelzi." Az USA nyílt beavatkozása Az USA Kambodzsa semlegességét eddig sem tartotta be, többször bombázta az ország Vietnammal határos te­rületét, a szabadságharcosok „üldözése jogán". Ezt a „jogot" az amerikai hadügyminisztérium, a Pentagon kreálta, s móst tovább fejlesztette az úgynevezett Guam-doktrina alapján. E Nlxon-féle elképzelés már ismeretes: harcolja­nak a vietnamiak a vietnamiak ellen. A Fehér Ház urai kiterjesztették e manőverüket: öljék az ázsiaiak az ázsiai­akat, s Amerika lesz mindegyikük felett álló hatalom, ilyenformán saját véráldozatát csökkenti, de gyilkos esz­közökkel látja el bábjait, a néki hódolókat. Már a puccs utáni napokban a dél-vietnami kormány­csapatok amerikai segédlettel behatoltak Kambodzsa terü­letére. Egy ideig titkolták az intervenciót, utóbb már a Pentagon ls kénytelen volt beismerni. Amerikai automata fegyverek ezreit szállították Phnom Penh-be, a puccsisták kérésére, s közben a Fehér Ház úgy tett mintha tftrtóz­kodni akarna a beavatkozástól, az amerikai sajtó pedig Nixon elnök „nehéz óráiról" cikkezett. A népi ellenállás egyre inkább kiszélesedett Kam­bodzsában és egyáltalán nem volt váratlan, amikor a Pen­tagon tegnapelőtt hivatalosan közölte: az Egyesült Álla­mok hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai tanácsadók, a légierő gépei, valamint szállítóeszközök és egészségügyi csapatok a dél-vietnami hadsereg oldalán részt vegyenek a kambodzsai harcokban. Washingtonban azonban, ahol a megelőző álszent pro­paganda hatott, bombaként robbant a Pentagon bejelenté­se. Fulbright, a szenátus külügyi bizottságának elnöke súlyos hibának és tragédiának minősítette a nyílt beavat­kozást. Két demokrata és két republikánus szenátor: Mansfield, Church, Cooper és Aiken haladéktalanul ja­vaslatot nyújtott be, amely megtiltaná az amerikai kato­naság felhasználásét Kambodzsában. A terv azonban nem gátolhatja meg az elnököt az intervenció folytatásában — csak az Indokínai népek összefogása. A beavatkozásról hozott amerikai döntés következményei hoznak majd iga­zi nehéz órákat Nixonnak. Markovils Tibor Párizs A CGT-vel együtt a CFDT és a nagy francia pedagógus­szakszervezet, a FEN is részt vesz a francia dolgozók má­jus 1-i nagyszabású tüntető felvonulásán, amelyet a République tértől a Bas­tllle-ig tartanak meg. A má­jus 1-i tüntetésre szóló fel­hívást eredetileg a CGT egyedül adta ki. Időközben az.onban eredményesen vég­ződtek a többi szakszerveze­ti központtal folytatott tár­gyalások. Ottawa A Kanadai Kommunista Párt Központi Bizottsága üzenetet adott ki má jus 1. al­kalmából. A párt felhívja «z antiimperialista ée a demok­ratikus erőket, hogy min­denképpen törekedjenek az egység szilárdítására, fokoz­zák a harcot a délikelet­ázsiai béke megteremtéséért. Az üzenet síkraszáll az eu­rópai biztonsági értekezlet összehívása mellett is. London Londonban az angol ha­gyományúk szerint az idén ls a hónap első vasárnapján ünneplik május 1-ét. A kommunista párt, 15 szak­szervezet és több más tár­sadalmi szervezet rendezésé­ben a Themze-partról a Hyde-parkba Indul a dolgo­zók menete, majd a parkban megrendezésre kerülő gyűlé­sen baloldali munkáspárti képviselők is felszólalnak. Tavaszi szünet Genfben • Genf (TASZSZ, Reuter, AP) A 28 tagú genfi leszerelési bizottság csütörtökön befe­jezte tavaszi ülésszakát. A konferencia június 13-án folytatja munkáját. A záróülésén a Szovjet­unió, az Egyesült Államok, Anglia, Csehszlovákia és Svédország delegátusai szó­laltak fel. A három nagyhatalom képviselőinek záróbeszéde megerősítette, hogy a nyári ülésszakon jók a kilátások a tengerek és óceánok fenék­térségének atommentesítésé­vel kapcsolatos szerződés te­tő alá hozására. A leszerelési konferencia most véget ért ülésszakának másik fontos napirendi pontja volt a vegyi- és bak­tériumfegyverek teljes betil­tása. A csütörtöki záróbeszé­dekből kitűnik, hogy ebben a kérdésben a keleti és a nyugati álláspont közötti alapvető különbséget nem si­került felszámolni. Amerikai intervenció Kambodzsában • Saigon (AFP, Reuter) A 6aigoni kormány szóvi­vője közölte, hogy több mint 6500 dél-vietnami katona, amerikai repülőgépek és tü­zérség támogatásával, ameri­kai tanácsadók közreműkö­désével szerdán offenzívát indított a Dél-Vietnam te­rületébe benyúló úgyneve­zett ,.kac6acsőr" nagy kam­bodzsai kiszögellés ellen. A „Teljes győzelem — 42" el­nevezesű hadművelet az első olyan, amelyről a saigoni kormányzat hivatalosan be­ismerte. hogy kambodzsai te­rület ellen folyik. A hírt egy saigoni amerikai szóvivő is megerősítette. A saigoni rezsim egy Je­lentős létszámú csapategysé­ge — jelenti az AP az egy­ség parancsnokának közlése alapján — minden harc nél­kül bevonult Chipou és Pra­saout varosba. A katonai mű­veletben körülbelül 40 harc­kocsi és páncélos jármű vett részt, a zsoldosokat amerikai tisztek vezették. A saigoni hadsereg támo­gatására kiküldött amerikai helikopterek Kambodzsában csütörtökön véletlenül a kor­mánycsapatok egy zászlóal­jára tüzeltek, ötvenöt kato­nát megsebesítettek. • Phnom Penh (UPI, AP) A puccsista kambodzsai kormány katonai szóvivője csütörtökön nyugati hírügy­nökségek tudósítói előtt azt állítptta, hogy kambodzsai csapatokat nem kértek fel a közös dél-vietnami—ameri­kai hadműveletben valórész­vételre. sőt az akcióról elő­zetesen nem is értesítették őket. Csütörtökön megerősítették azokat a híreket, amelyek 6zerint háromnapos ostrom után a kambodzsai ellenál­lók kezére került Memot vá­rosa-, s így a hazafias erők számára megnyílt az út a Memottól körülbelül száz ki­lométernyire fekvő Kom­pong Cham. Kambodzsa má­sodik legnagyobb városa felé. • London <AP) A brit kormány nem adta meg támogatását Nixon ama elhatározásához, hogy ameri­kai tanácsadókat és légi se­gítséget küld Kambodzsába. Az AP ezt a következtetést vonja le abból a nyilatkozat­ból. amelyet a brit kormány csütörtökön Indokínával kap­csolatban kiadott. # Washington (UPI) A Fehér Ház szóvivője kö­zölte. hogy Nixon elnök be­szédét a kambodzsai hely­zetről csütörtökön, helyi idő szerint 21 órakor (magyar idő szerint pénteken hajnali 2 órakor) mondja el. Átkelési hadművelet • Kairó (MENA) Eszmat Abdel Megid, az EAK kormányának hivatalos szóvivője csütörtökön nyilat­kozott az egyiptomi fegyve­res erők csütörtökre virradó éjjel végrehajtott átkelési akciójáról. A hadműveletet nagy erők­kel hajtották végre az éj­szaka leple alatt, és annaik ellenére, hogy nem alkal­maztak mesterséges világí­tást, a holdfénynél mélyen behatoltak a megszállt Si­nai-félszigetre. Izraeli harci repülőgépek és páncélkocsik megkísérel­ték felmenteni a szoronga­tott egységeket, de az EAK erői egy gépet lelőttek, egyet pedig eltaláltak. A harcko­csik és páncélkocsik közül számosat megsemmisítettek — hangzott a tájékoztatás. Az akciót az egyiptomi tüzérség heves tüze fedezte. A harci feladat teljesíté­sekor három egyiptomi kato­na életét vesztette, kilenc pe­dig megsebesült. Csehszlovák­szovjet gazdasági megállapodások # Prága (MTI) Andrej Baroak csehszlo­vák külkereskedelmi minisz­ter és Szemjon Szikacs-kov, a Szovjetunió külföldi gazda­sági kapcsolatai állami bi­zottságának elnóke csütörtö­kön Prágában három jelen­tős szerződést írt alá. Ezek értelmében a Szov­jetunió segítsegét nyújt a prágai földalatti vasút épí­téséhez, két „Voronyezs" tí­pusú, összesen 1700 megawatt kapacitású atomerőmüvet szállít Csehszlovákiának és biztosítja négy panel-gyártó kombinát műszaki berende­zőit. Izraeli propaganda­kampány olytatódik a Szovjet- szetesen izraeli szempontból unió közel-keleti po- pozitív) megváltoztatása. Ha valami ilyesmi valóban litikája ellen három L . 7K. cuc" "arom Ha valami ilyesmi valóban nappal ezelőtt megindított, bekövetkezne, ez új, minden rágalmazó propaganda-kam- eddiginél veszélyesebb sza­fií^ü^ Va" kezdetét jelentené | lik, hogy a koncentrált had­járat célja távolról sem csak lélektani, hanem nagyon is történetében, katonai természetű. Mint az egyiptomi kormány hivatalos nyilatkozata rámutat, Tel Aviv ezzel a kampánnyal mindenekelőtt rá akarja bír­ni Washingtont, hogy mi­előbb szállítson Phantom és Skyhawk típusú ultramo­dern harci gépeket Izrael­nek. Mint emlékezetes, az Egyesült Államok nemrég megtagadta további harci gépek szállítását, de olyan fogalmazásban és olyan ki­tételek kíséretében, hogy azt már akkor sem lehetett komolyan venni. Az egyik legfontosabb ilyen kitétel „az egyensúly esetleges vál­tozásától" tette függővé a döntés gyors felülvizsgálá­sát. Nem vitás, hogy Izrael pontosan ennek az utalás­nak a jegyében jár el és ko­moly esély van arra, hogy Washingtonnal már koráb­ban egybehangolt akcióso­rozatról van szó. A jelenle­gi izraeli kampány célja az amerikai döntés esetleges „pozitív" (mármint termé­immár sokesztendős közel­keleti konfliktus viharos U Thant ENSZ-rotitkár a világ­szervezetben nyilatkozatot tett Leszögezte: mindaddig, amfg az ENSZ határozatai nem kerülnek végrehajtásra, a Közel-Keleten fo­kozatosan romlani fog a helyzet Bécsi konferencia • Bécs (UPI, AFP, DPA) Csütörtökön megtartotta ötödik munkaülését a stra­tégiai fegyverzet korlátozá­sáról tárgyaló szovjet és amerikai küldöttség. A bécsi konferenciához közelálló kö­rök szerint a másfél órát tartó munkaülés még mindig az álláspontok kölcsönös tisztázását szolgálta. Az ülés után hivatalosan beje­lentették, hogy a küldöttsé­gek a következő munkaülé­süket az amerikai nagykö­vetség épületében tartják meg. Az említett körök sze­rint a csütörtöki tárgyalás változatlanul „tárgyszerű" légkörben folyt le. Konkrét javaslatok nem hangzottakéi a stratégiai nukleáris fegy­verek korlátozására vonat­kozólag. Kölcsönös meg­egyezés szerint a tárgyalá­sok menetéről nem adnak ki hivatalos közleményt. Harc a francia elnyomó törvény ellen • Párizs (MTI) A francia nemzetgyűlés a csütörtök reggeli órákig el­húzódó ülése végén — mint várható volt — 368 szava­zattal 94 ellenében, 11 tar­tózkodás mellett, elfogadta a kormány által benyújtott törvényjavaslatot „a bűnözés új formáinak elnyomására". A törvényjavaslat, amely most a szenátus elé kerül, végleges elfogadása esetén súlyosan megbünteti az erő­szakosságba torkollott betil­tott tüntetések vagy más rendezvények éservezőit és résztvevőit, ha az erőszakos­ság kezdete után nem adnak utasítást a szétoszlatásra, il­letve tudatosan a helyszínen maradnak. A törvény az oko­zott károk megfizettetését is lehetővé teszi. A baloldali ellenzék teljes egységben élesen elítélte a törvénytervezetet, amely a kollektív felelősség elvének bevezetésével lehetővé teszi ártatlanok megbüntetését is. másrészt lehetőséget nyújt a gyülekezési jog és a szak­szervezeti jogok megcsorbí­tására. Ezeket az aggodalma­kat juttatta kifejezésre a vi­ta kezdete előtt a törvény­javaslat tárgyalásának a na­pirendről való levételét in­dítványozó. csaknem egyórás felszólalásában Francois Mit­terrand. aki a javaslatot va­lamennyi baloldali párt ne­vében tette meg. Ugyanakkor egész Fran­ciaországban 11 párt, szak­szervezeti egyesülés és tár­sadalmi szervezet felhívásé­ra több millió francia vett részt a harci nap során a sztrájkokban. tüntetéseken, nagygyűléseket rendeztek, aláírásokat gyűjtöttek és a dolgozók küldöttségei felke­resték a hatósági szerveket Hosszúhullám PÉNTEK, 1970. MÁJUS 1. Az Ifjúsági Ház ez évben is megrendezi az Üjszegedt Vigadó Étteremben minden vasárnap 4—8 óráig a hagyományos < ifjúsági zenés délutánokat A „FORTUNA" zenekar létszik. Belépődíj: 8,— Ft. Minden fiatalt szeretettel vár a RENDEZŐSÉG ©Ciudad Guatemala (Reu- tottak Rodriguez Dlaz száza­iért dósra, a megválasztott elnök Guatemalában elfajulással testőrére. Diaz fejsérülések­fenyeget az a terrorhullám, kel került kórházba, de mór amely a hónap elején a túl van az életveszélyen, nyugatnémet nagykövet meg- A rendőr az ötödik halá­gyilkolásával vette kezdetét, los áldozata annak a kölcsö­Az erőszakcselekmények nös bosszúhadjáratnak, amit legújabb áldozata egy rend- a szélsőjobboldali terrorszer­őr, akit géppisztoly-sorozatok vezetek és a baloldali geril­terítettek le, amikor meg- Iák vívnak néhány hete egy­próbálta feltartóztatni egy mással. A meggyilkolt sze­gerillacsoport autóját. A ge- mélyeket többnyire az útszé­rillák ezt megelőzően egy len találják meg átlőtt ko­benzinkút mellett tüzet nyi- ponyával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom