Délmagyarország, 1970. május (60. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK' A MAGYAR SZÖGIALlStA MUNKÁSPÁRT L A P j Á fifl. évfolyam, 191. exfcm 1970. MÁJUS U PÉNTEK Megjelenik hétfő kivéte­lével mindennap, hétköz­nap 8. vasárnap 12 oldalon. ARA: 1 FORINT MÁJUSI KÖSZÖNTŐ MAJTJSI VIRÁGOK Mohácsi Péter rajra Kállai Gyula fogadia Bernt Ingvaldsent Kállai Gyula, az ország­gyűlés elnöke csütörtökön a Parlament delegációs termé­ben fogadta a norvég parla­ment hazánkban tartózkodó elnökét, Bernt Ingvaldsent. A látogatással a magyar or­szággyűlés a norvég Storting elnöke között megkezdődtek a hivatalos megbeszélések. Az eszmecserén részt vett dr. Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke, dr. Pesta László, az országgyűlés jegyzője, a szociális és egészségügyi állandó bizott­ság elnöke, valamint Tan­cred Ibsen, a Norvég Király­ság budapesti nagykövete és Gunnart Hoff, a Storting fó­titkára. A megbeszélések után a vendégek megtekintették az Országház épületét. Ünnepélyes Május 1., a nemzetközi szabadulási emlékműnél munkásmozgalom nagy ün- ugyancsak katonai tisztelet­nepe alkalmából csütörtökön adással vonták fel május 1. a Parlament előtti Kossuth tiszteletére a magyar nem­téren ünnepélyes külsőségek zeti lobogót és a munkás­között, katonai tiszteletadás- mozgalom vörös zászlaját, ssl felvonták a Magyar Nép- Péntek délben a Kossuth köztársaság Állami Zászla- téren az Állami Zászlónál ját. Kürtszó jelezte Pesti zenés őrségváltás lesz. Endre vezérőrnagy, buda- i^a^mammmmmmmmmmmmmm pesti helyőrségparancsnok ér­kezését. A vezérőrnagy meg­hallgatta a csapatzászlóval felsorakozott díszszázad pa­rancsnokának jelentését — a Rákóczi-induló hangjai köz­ben — ellépett a díszegység előtt és üdvözölte a katoná­kat. Ezután díszőrök kísére­tében az árbochoz vitték az Állami Zászlót és a Him­nusz hangjai, valamint a díszszázad tiszteletadása kö­zepette vonták fel az árbóc­rúdra. Az ünnepi aktus befejezé­seként a díszegység és a ze­nekar diszmenetben vonult el az Állami Zászló előtt, A Gellérthegyen, a fel­Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a SZOT fő­titkára tegnap, csütörtökön este májusi köszöntőt mon­dott a rádióban és a tele­vízióban. Kedves elvtársnők, elvtár­sak! Tisztelt hallgatóink, né­zőink! Munkásünnepünk. május | elsejének előestéjén a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt központi Bizottsága, a For­radalmi Munkás-Paraszt Kormánv és a Szakszerveze­tek Országos Tanácsa nevé­ben köszöntöm dolgozó né­pünket. Üdvözöljük a gyárak, az üzemek, a bányák, a föl­dek, intézmények és hivata­lok dolgozóit. Üdvözlünk minden magyar dolgozót, aki alkotó munkájával hozzájá­rul történelmi céljaink, nagy feladataink megvalósításához. — Nemzetközi ünnepünkön köszöntjük a szocialista or­szágok dolgozoit, külön üd­vözöljük a kommunizmust építő szovjet munkásosztályt, az egész szovjet népet. Kö­szöntjük a kapitalizmus el­len küzdő munkástestvérein­ket, a nemzeti felszabadító mozgalmak harcosait, a vi­lág összes haladó erőit. — Testvéri üdvözletünket küldjük és szolidaritásunkat fejezzük ki mindazon né­peknek. amelyek fegyverrel küzdenek az imperialista ag­resszió ellen; köztük első­sorban a hős vietnami nép­nek, és a haladásért, az ag­resszió ellen küzdő arab jjépekpok. Tisztelt elvtársak! * — A holnapi napon immár Hő esztendeje, hogv az öntu­datra ébredt munkásosztály első ízben bontotta ki vörös zászlaját. Azok emelték ma­gasra a vörös lobogót, akik hittek a munkásosztály tör­ténelmi hivatásában és vál­lalták a harcot egy boldo­gabb. igazságosabb, emberibb társadalomért. Május elseje a munkásszolidaritás, az osztálycélok megvalósításá­ért, a munkásosztály hivatá­sónak betöltéséért folytatott harc ünnepe és jelképe. — Az első május elseje óta eltelt 80 év megmutatta, merre tart a világ. Az Inter­nacionálé dallamai ma egy­re erőteljesebben és szaba­dabban csendülnek fel min­denütt a földtekén, hirdetve a lenini gondolat diadalát. A proletár internacionalizmus világot átfogó és átformáló eszmévé Vált. A marxizmus —leninizmus elméletéből ko­runk legyőzhetetlen valósá­ga lett, A felszabadult mun­kásosztály diadalmasan ün­nepli ezt a napot. — Aki a maga munká­jából él. nemigen hisz cso­dákban, megváltásban. A munkások mindig tudták, hogy sorsukon fordítani csak közös erővel, összefogással, egy akarattal lehet. Hogy a csoda valóban nem segít és hogy csak az osztály leg­jobbjaiból kovácsolódott él­csapat vezetésével képes a munkásosztály felszabadulni, emberhez méltó életet meg­valósítani, ez ma már bizo­nyosság. Országok egész so­rában győzedelmeskedett a munkások joga és eszméje, milliók sorsa, élete vált em­berhez méltóvá. — A mai körülmények kö­zött különböző országok dol­gozói más és más nyelven fe­jezik ki magukat, más és más módon harcolnak, mégis egyek, mert összefogja őket a közös eszme. Egyre inkább érzik és tudjak, hogy a mun­kások kezében mindig a leg­hatékonyabb fegyver volt és marad a nemzetközi mun­kásosztály szolidaritása, egy­sége. Tisztelt elvtársak! — A májusi seregszemle számunkra felkészülés az új feladatok megoldására is. Az elmúlt 25 év eredményei a magyar dolgozók fáradságos, áldozatos munkája révén jöt­tek létre. Ezek az eredmé­nyek is mutatják, hogy ér­demes volt dolgozni, van miért lelkesedni. A jövő ten­nivalóinak megoldásánál — az ésszerűbb, az átgondol­tabb. a tervszerűbb munka mellett — az önzetlen mun­káslelkesedésre is építünk. A munkasok alkotó tevékenysé­ge nemcsak srz ország Sy»­rapodasá! szolgálja, hanem bizonyítéka annak is: a dol­gozók mélységesen megértik, hogy bár nagyszerű a meg­tett út. sok még a tenniva­ló. A dolgozó emberek szá­mára tartalmas és kulturált életet akarunk teremteni. Cé­lunk. hogy teljes társadalmi és szociális biztonságot nyújt­sunk minden dolgozó számá­ra. Rendszeresen emelkedő életszinvonalat akarunk biz­tosítani népünknek. Minden ember számara elérhetővé kívánjuk termi a kultúra, a művészet kincseit, mindazt ami boldogulásukhoz. igaz emberi életükhöz szükséges. — Ilyen szellemben te­kintjük május elsejét az al­kotó. a felszabadult munka ünnepének, amelynek jegyé-' ben • népünk előre tekint Olyan feladatok várnak ránk. amelyek még szebbé, tartal­masabbá teszik életünket. Terveink reálisak. ezeket munkásosztályunk. dolgozó népünk magáénak vallja. Kedves elvtársak! — Május elseje legyen mindenki számára kellemes, szép, derűs ünnep. Fejezze ki a magyar nép. a magyar munkások harci elszántságát a békéért, a haladásért, a szocializmusért vívott világ­küzdelemben. Engedjék meg. hogv e nagy ünnepünkön tiszta szívből, meleg szere­tettel kívánjak minden ma­gyar dolgozónak sok sikert a munkában, boldogságot, örö­met és jő egészséget életük­ben. — Éljen május elseje. a munkasósítály nagy nemzet­közi finn epe! Május elseje szegedi programja A nagygyűlésen Komócsin Zoltán mond beszédet Koszorúztak a szovjet haditengerészek Csütörtökön délelőtt a Hő- hajóegységek más parancs­sök terén, a magyar hősök nokai, köztük a dunai har­emlékművénél koszorút he- cok veteránjai és a hajóraj lyezett el a Szovjetunió fe- legénységének népes csoport­kete-tengeri flottája Buda- ja. pesten tartózkodó folyami Megkoszorúzták a szovjet hajórajának parancsnoka, F. haditeneerészek a eellérthe E. Pahalcsuk ellentenger- nat""ngereszek a geilerthe­nagy, a Szovjetunió hőse. SVi Felszabadulasi emlék­Kíséretében voltak a vendég művet is. (MTI) Ma, május elsején — a már több évtizedes hagyo­mányokhoz híven — gazdag politikai, kulturális program várja a szegedi dolgozókat, s természetesen vidám ma­jális, sokszínű szórakozási | lehetőség. Reggel 6 órától 7-ig zene­szóra ébred a város. Három zenekar járja a szegedi utcá­kat, Tarjántói Odesszáig, Rokustól Alsóvárosig. Délelőtt 10 órakor nagy­gyűlést rendez a Széchenyi téren azí MSZMP Szeged városi bizottsága, a Szak­szervezetek Csongrád megyei tanáqsa és a Szeged városi tanács. A térre a szokásos útvonalakon vonul fel a vá­j ros dolgozóinak színes máju­si menete. Ünnepi beszédet Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára mond. (Ha a nagy­gyűlést eső akasztaná meg. a Szabadság mozi lesz a színhe­lye.) A felvonulás és a gyű­lés időjén, illetve utána is egy ideig a város egyes ré­szein korlátozzák a közúti járművek forgalmát, az au­tóbuszok a szokásostól elté­rő útvonalon közlekednek. A nagygyűlést követően, 11 órakor a Széchenyi téren térzenét ad a munkásőrség zenekara, az újszegedi liget­ben felállított pavilonok, sát­rak között pedig megkezdő­dik a majális. Ezen a na­pon nem szednek belépődíjat a délelőtt 10-tól este 9-ig nyitva tartó Vidám Parkban. Délután 3 órára hirdették meg a Vidám zenés május kulturális műsort, melynek a Széchenyi téri dísztribün lesz a színhelye. A műsorban a szegedi művészegyüttesek lépnek fel, köztük az ÉDOSZ Szeged Népi Együttese. Ugyancsak délután 3 órai kezdettel tart előadást a gye­rekeknek a Bábszínház. Éljen május 1., a munkásosztály nemzetközi seregszemléje!

Next

/
Oldalképek
Tartalom