Délmagyarország, 1970. január (60. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-20 / 16. szám

Hz építőipai diktál Messzemenő következteté­seket nehéz ugyan levonni egyetlen vállalat belső me­chanizmusának vizsgálatából, de a cseppből is következ­tetni lehet a tengerre. A Csongrád megyei es a Sze­ged m. .1. városi Népi Ellen­őrzési Bizottság építőipari és közgazdasági szakcsoporttá a múlt esztendő végén vizsgá­latot végzett a Szegedi Ter­vező Vállalatnál abból acél­ból. hogy feltárja, mennyire hatottak az ú.1 gazdaságirá­nyítási rendszerben beveze­tett változtatások az építési és technológiai műszaki ter­vezési munka hatékonyságá­nak növelésére. Közelebbről: a tervező vál­lalat és a népgazdaság ér­dekeit hogyan lehet össze­egyeztetni abban a kérdés­ben. hogy a jövedelemérde­keltség ne csak a tervező­munka mennyiségének é6 ár­bevételének növelésére ösz­tönözzön. hanem a tervezett ű.i létesítmény építésének, szerelésének, valamint jövő­beni üzemelésének műszaki és gazdaságossági hatékony­ságának a javítására is. A vizsgálat elsősorban a Tervezés és építkezés Olcsóbban is lehetne rintkeretbe. s a beruházási vizsgálat során, hogy az ér­keretek betartása több eset- vényben levő anyagi ösztön­ben csak a korszerűség, a zés nem a tervezői munka gazdaságosság rovására tör- minőségének javítására ser­ténhet. kent. hanem továbbra is a A tervező vállalat tervez, mennyiségi munkára, az ár­az építőipari vállalat épít. A bevétel növelésére. Ebben kivitelező építőipar nemigen ugyan nem a központi intéz­tesz észrevételt a tervező te- fedések ludasak, inkább el­vékenvségre. annak korsze- marasztalható a tervező vál­rűtlenségére vagy a tervek lalat- aho1- kihasználva a ter­pazarló megoldásaira. Ennek vezöi lehetőségeit, to­alapvető magyarázata való- vábbra is csak az árbevé­telre összpontosítanak. A sze­gedi vállalat esetében a ta­valyi bevétel mintegy 30 szá­zalékkal magasabb, mint a tavalyelőtti volt. S az eredmény? A növekvő intenzitás mel­lett csökken a munka minő­színűleg az. hogy a kivite­lező vállalatok már a terve­zés során, a szerkezeti egyez­tetéseknél diktálják a tech­nológiát. ami drágább, na­gyobb készültségi fokú anya­gok beépítésével történő be­ruházást eredményez — ál- .HHHN-JBHH lapították meg a népi ellen- ségi színvonala. Sainálattal őrök. A miértre is választ állapították meg. hogy avál­adnak. lalati ösztönzési rendszer A kivitelező pozícióját ,a csak a mennyiségre inspirált, piacon kialakult helyzet ha- Persze a beruházók sem is­lakásberuházásokra, néhány tározza meg, az hozza létre, merték fel a tervezői munka kommunális létesítményre. Az ellenőrök véleménye sze- szerepét a létesülő beruhá­valamint az AKÖV forgalmi rint a kivitelezői piac hely- zások gazdaságosságának és telepének megvalósítására zete miatt — mivel a kivi- hatékonyságának alakulásá­terjedt kl részletesebben, telező' diktál — a drágább ban. s ezért nem ösztönzik Elöljáróban csak annyit! építéstechnológiai megoldá- külön a tervezőket minősé­hogv a régebben megváló- kerülnek előtérbe. Jelen- u sult létesítmények korszerű- le« ez* a megállapítást Igen ségére vagy gazdaságosságé- nehéz bizonyítani, hiszen a alaDD ra vonatkozóan kedvezőtlen költségtöbbletek sehol sem építési piacon kialakult hely­vélemény nem hangzott el bukkannak a felszínre, mivel zet. tekintettel arra. hogy az áz érdekeltek részéről. Egyet- a beruházó által elismert épftéfii technológiát a kivite­len panasz, hogv egy-egy be- költségeket egyik fél sem vi­ruházást bele kell szorítani tatia­az előre megállapított fo- Azt Is megállapították a jobb munkára. Leg­ennyire befolyásol az Zenei naptár Mozart-matiné Versenymű, szimfónia, nyitány es barokk mintára készült Sinfónia concertante töltötte ki a szegedi szimíó­nikusok vasárnap délelőtti Mozart-müsorat. A filhar­móniai matiné dirigense Er­délyi Miklós volt, s a színhá­zi koncert közönsége ezúttal öt budapesti előadóművészt hallhatott: Kiss Gyula a c­moll zongoraverseny-, Pong­rácz Péter, Kovács Béla, Tarjáni Ferenc, és Fülemile Tibor, a Magyar Fúvósötös tagjai, pedig a concerto szó­lóit játszották. Erdélyi Miklós személyé­ben a klasszikus repertoár elhívatott tolmácsa állt a zenekar élén, aki szigorú kö­vetkezetességgel valósítja meg -a Mozart-játék külön­leges hangzáskultúráját, tem­póbeli és ritmikai fegyelmét: ezekről a tényezőkről lemon­dani a mozarti világ elro­mantizalásának veszélyét rejti. A Szegedi Szimfónikus Zenekar értő partnere volt a karmesternek, bár az együttes pillanatnyi diszpozí­ciója valamivel alatta ma­radt legutóbbi hangversenyé­nek. A programban a szoká­sosnál valamivel több lassú tétel szerepelt — talán ennek tudható be, ha a koncert menete időnként elkényel­mesedett lelassult. Ilyen ér­zést keltett a c-moll zongo­raverseny második és har­madik tétele, noha a mű szólistája, a fiatal Kiss Gyu­la nemzetközi sikerei nyo­mán Szegeden is előnyösen mutatkozott be. Technikai képzettsége elmélyült muzi­kalitással párosul, finom ze­nei stílusérzéke átlagon fe­lüli. Csak így, felsőfokon szólhatunk a négy fúvós­hangszerre írt Sinfónia con­certante szólistáinak rendkí­vül cizellált, zeneileg-techni­kailag magas színvonalú közreműködéséről. A Magyar Fúvósötöst szívesen elhall­gatnánk önálló esten kama­razenei koncertjükön is. N. L lező diktálja, s mivel az épí­tési beruházások költségei­nek egy igen jelentős része a tervezőtől teljesen függet­lenül eldöntött ténykérdés, fgy már könnyű belátni, hogy a jelenlegi piaci hely­zet és az alkalmazott ösztön­zési gyakorlat nem inspirál a tervezőt munka színvona­lának javítására. G. L Adatok mágnesszalagon Hi egységes személyi nyllvántarlásról A Minisztertanács legutób- sálja azt is. hogy valójában bl ülésén határozatot hozott milyen adatokra van szük­az egységes személyi nyíl- ség. Részletes ..leltár'' készül vántartás bevezetésének elő- egyrészt a különböző minisz­készítéséről. A kormányha- tériumok. főhatóságok, orszá­tározat jelentőségéről és vég- gos szervek nyilvántartásai­rehajtásáról a következő tá­jékoztatást adták a Központi Statisztikai Hivatalban az MTI munkatársának: — A különböző igazgatási szervek sok esetben párhu­zamosan tartanak nyilván az egyes állampolgárokról ada­tokat. az is előfordul, hogy az adatok nem elég ponto­sak és megbízhatók. A sok­rétű nyilvántartási rendszer költséges, módszerei nem fe­lelnek meg a modern ügyvi­teltechnika követelményei­nek. Az egységes központi nyilvántartással gyorsabban, pontosabban és olcsóbban összegyűjthetik és kezelhetik a személyi adatokat. Az egy­séges személyi nyilvántartási rendszert néhány országban már kialakították, egyes szo­cialista és tőkés országok pe­dig. hozzánk hasonlóan, most foglalkoznak • a bevezetés gondolatával. — A kormányhatározat ér. telmében az egyséRe6 nyil­vántartás lehetőségeinek ki­dolgozására a Központi Sta­tisztikai Hivatal elnöke az érdekelt minisztériumok és ról. másrészt a különböző szintű tanácsok személyi nyilvántartási és jelentési rendszeréről. — A pillanatnyi helyzet felmérése után kerülhet sor az új. egységes nyilvántar­tási rendszer kidolgozására. Mindenekelőtt dönteni kell arról, hogy mely személyi adatokat vegyenek fel az nyilvántartásba. Mindenese'tre az államigaz­gatási szempontból szükséges valamennyi fontosabb ada­tot tartalmaznia kell az új ..személykartonnak". A szű­kebb értelemben vett anya­könyvi adatokon (név. nem. születési idő és hely. családi állapot, gyermekek száma) kívül a lakóhelyre, az isko­lai végzettségre, a szakkép­zettségre, a munkahelyre, az egészségi állapotra stb. vo­natkozó adatokat Is nyilván­tarthatnak. A központi nyil­vántartás feladata lehetne az is. hogy a változásokat folya­matosan nyomon kísérjék és 1 átvezessék. — Az elképzelések szerint az adatok a legmodernebb főhatóságok megbízottainak elektronikus gépek segítségé­vel mágnesszalagra kerül­részvételével munkabizottsá­got hoz létre. E bizottság el­ső feladata az lesz. hogy fel­mérje a jelenlegi szétszórt speciális nyilvántartásokat, feltérképezze a mostani nyíl. vántartásl rendszerek mód­ját, pontosságát, 6 megvizs­Képernyő Karinthy felfedezése nek. A modern technikára támaszkodó egységes köz­ponti nyilvántartási rendszer ily módon gyorsan szolgál­hat megbízható adatokat, egyszerűbbé, olcsóbbá teszi az adminisztrációt. — Az új személyi nytlván­| tartási rendszer kiépítése ' hosszú és bonyolult feladat, előkészítése több évet vesz igénybe. A Minisztertanács azt a feladatot adta a mun­kabizottságnak. hogy két éven belül készítse el a be­vezetés időpontjára, valamint a nyilvántartás részleteire vonatkozó javaslatait. (MTI) Hóviharban elhagyta gyermekeit A Veszprem megyei Tüs- rokonlátogatásra indultak, s keváron hétfőn eltemették a útközben érte őket a heves hatéves Horváth Ferencet és hóvihar. az egyéves Horváth Annát. Az eltűnt személyek hollé­akiknek holttestét az olva- tének felderítésére a rendőr­dásnak indult hóréteg alatta ség nyomozást indított és a községhez közeli erdőben, egv lakóhelytől távolabb eső fácánetetőben talált meg keszthelyi járás Bazsi köz­Csizmadia József vadőr. A ségében rátaláltak Horváth gyermekek anyjának holt- Jánosra. A lelkiismeretlen testét, aki ugyancsak a hóvi- férfi felelős felesége és két har áldozata lett. már ko- kisebb gyermeke haláláért: a rabban megtalálták. hóviharban ugyanis magára A családi tragédia részié- hagyta családját és elmulasz. tei a három holttest megta- totta megkísérelni a segítség­lálásával nem tisztázódtak, nyújtást. ugyanis az apa és a két idő- A rendőrség nemrégen sebb gyermek is nyomtala- megtalálta a két idősebb nul eltűnt. gyermeket is. akiket állami A bejelentésekből arra kö- nevelőotthonban helyeztek el. vetkeztettek, hogy az apjuk- Horváth János tüskevári la­kai eevütt elindult gyerme- kost a rendőrség letartóztat­kek hóviharba kerültek. A ta és folytatja a tragikus család rokonai arról tettek eset körülményeinek vizsgá­bejelentést, hogy Horváthék latát. (MTI) Irodalmunk nagy bohém­jéről, Karinthy Frigyesről köztudott: szertelen fantáziá­ja belekóstolt megannyi szaktudományba. Beváltatlan vállalkozása, a címszavak torzójánál megrekedt Új En­ciklopédia is tanúskodik ró­la: volt mondandója a szá­zad emberének. Háromfel­vonásos tragikomédiája, a Holnap reggel szerint volt mondandója a jövő emberé­nek is. (Milyen jellemző, idegen nyelven megjelent művei közül a Holnap reg­gelt eszperantóra fordították 1923-ban!) Ezek a mondan­dók általános emberi-erköl­csi konzekvenciák. Például. 1. A mű mögött mindig ott van az ember — szögezi le Bella bácsi (Ráday Imre). Megfordítva: mi történik, ha nincs ott az ember? Elszaba­dul Mars hadisten szekere. Ember Sándor (Bálint And­rás) találmánya az önműkö­dő népírtó repülőgép, ami halált vivő szárnyaival meg­keresi célpontját, a menekü­lő után befordul az utcán — csak fantázia szüleménye. De a mai rakétakorszak rea­litásainak is beiövendölt jelképei. A feltaláló nem vállalja hát: amint odafönn próbarepüléskor megsuhint­,ia a buta elmúlás, a halál­angyal szárnyszele, már tud­ja, a megkísértett bizonyos­ság elegendő élmény lesz a szükséges következtetések levonására. S odafönn egy­szeriben kiderül az is: 2. a formaság mégsem egészen az élet lényege. Mi­ként Beniczky gróf (Körtvé­lyessy Zsolt) ennek ellenke­zőjére esküdött. Vagy 3. nincsenek olyan fajta emberek, akikkel sohasem történik semmi. Nincs pre­desztináció. Ember Sándor­ral történt valami, amelynek tanulságaként az értelmetlen önpusztítást nem kockáztat­ja egyetlen asszonyért — még akkor sem, ha az álom­szép, ha az történetesen hűt­len felesége (Lehotay Mária: Szakács Eszter). 4. Végül a kiábrándító nagy kaland, a repülés fel­szabadít, elszakít a földönjá­rók esendő természetétől. Egyszerre oldja fel az ér­telmet és az érzelmet kicsi­nyes béklyóiból. Karinthy Frigyes darabjá­nak tévé-változatát Mészöly Dezső dramaturgiájával, Horváth Jenő rendezésében vetítették a képernyőn. A szombati bemutató felfedez­te: Karinthy számos ötletet tud a mai televízió számára. Érdemes belelapozgatni — tévészemmel is — írói ha­gyatékába. I. N. Jól telelnek a vetések A mezőgazdasági üzemek január közepi jelentéseiből kitűnik: az őszi vetések ed­dig jól teleltek. A 20—40 cen­timéter vastagságú hótakaró az erős decemberi fagyok ide­jén megóvta a növényeket, elfagyásra utaló jeleket jó­formán nem is találni. Az el­múlt napok olvadása nem kedvezett a mezőgazdaság­nak; a hótakaró túlságosan elvékonyodott és így jelentős területeken minimálisra csökkent a hó természetes szigetelőhatása. A hét elején meginduló újabb havazások az ország nyugati vidékén azonban javítottak a helyze­ten. ítélet a répceiaki perben A szombathelyi megyei bí­róság dr. Szüts Miklós-taná­csa hétfőn ítéletet hirdetett a répcelaki szénsavgyári rob­banás perében. Fél éves bí­rósági eljárás, több mint 70 tanú kihallgatása, 11 helyszí­ni szemle, az ország legneve­sebb szakértőinek meghallga­tása, minden részletre kiter­jedő alapos mérlegelés, vizs­gálódás előzte meg a bünte­téskiszabást. Kurunczy Ist­ván, elsőrendű vádlottat, a Dunántúli Kőolajipari Gép­gyár volt termelési osztályve­zetőjét, Kurucz István má­sodrendű vádlottat, a gvár volt gyártáselpkészítésl cso­portvezetőjét, Juhász János harmadrendű vádlottat, volt meovezetőt, Mészáros Kál­mán negyedrendű vádlottat, volt főmérnököt és Karsics László hatodrendű vádlottat, a Bányaműszak! . Felügyelő­ség volt vezetőjét, foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyezte­tésben és a társadalmi tulaj­dont károsító, • különösen nagy kárt okozó rongálásban, dr. Touttenoul Tibor heted­rendű vádlottat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésben mondták kl bűnösnek. Ezért Kurunczy Istvánt egy évi és nyolc hó­napi felfüggesztett, Kurucz Istvánt két évi és nyolc hó­napi, Juhász Jánost két évi ós hat hónapi, Mészáros Kál­mánt két évi, Karsics Lász­lót három évi és dr. Tout­tenoul Tibort nyolc hónapi szabadságvesztésre ítélték. Ügyészi indítványra Kurucz Istvánt, Juhász Jánost és Karsics Lászlót a tárgyalás után előzetes letartóztatásba helyezték. Hegyi Károly ötödrendű vádlottat, a Budapesti Kő­olajipari Tröszt vállalkozási főosztályának vezetőjét. Rad­nai Imre nyolcadrendű vád­lottat, a répcelaki szénsav­gyár főmérnökét, Molnár László kilencedrendű vádlot­tat, a gyár termelési osztály­vezetőjét, Schleinig Endre ti­zedrendű vádlottat, üzemve­zetőt és Szabó Ferenc tízen­egyedrendű vádlottat, a szén­savgyár volt üzemfenntartá­si osztályvezetőjét bebízonyl­tottság hiánya miatt felmen­tették. Az ügyész súlyosbításért, a vádlottak és védőik enyhíté­sért fellebbeztek. Szeged szobrai Kiss Ferenc (1860—1952) (151.) A szegedi erdők atyjának mcszkcportréját Ma­durassy Walter készítette. A másfélszeres életnagyságú szobor a nagy erdészről elnevezett technikum előterén áll KEDD, mm. 1970. JANUÁR 20. mm. 1970. JANUÁR 20. BááaÉW MHHKmMflMMIlBHH

Next

/
Oldalképek
Tartalom