Délmagyarország, 1969. július (59. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-17 / 163. szám

Kitekintés c^ magyar iparfejlődésre As IKARUS gyár Kiút a „zsákutcából" A görög mondabeli Ikarosz viasszal összeragasztott szárnyakon próbálta meg az ember nagv álmát: a re­pülést. Alakja Jelképpé vált, szimbóluma lptt a nagy és bátor vállalkozásoknak. Leg­nagyobb hazai gépjármű­gyárunk ezt a nevet vá­lasztotta, egyszerre fejezve ki vele az újra és a nagy teljesítményre való törek­vesekel. Az ezredik autóbusz Autóbuszok, trolibuszok, a legkülönfélébb speciális jár­művek, masinák, szerkeze­tek, alkatrészek készülnek az IKARUS gyarban. Kigör­dülnek az üzem kapuján, bejárják a hazai országuta­kat, de bejárják szinte az egész világot is ezek a jár­művek. A gyáróriás termelő munkája, a több ezer műsza­ki és munkás alkotó Igyeke­zete valóban Ikarosz-i vál­lalkozást jelent. Hazánkban már a század elején volt kisüzemi autó­buszgyártás. Az üzem Iga­zi történelme azonban az államosítással kezdődik, l!)48-ban. Ekkor körvonala­zódik az a terv, hogy az IKARUS gyár profilja az autóbuszgyártás lesz. A feladat nagy, az ország köz­lekedési hálózatának újjá­teremtése, a személyszállítá­• si gondok megoldása. De már ekkor is messzebb te­kintenek, fölmerül az a terv is. hogy segítsék a baráti országok autóbusz-ellátását; már ekkor célbaveszik a külföldi piacokat ls. A kísérleti típusból ha- N marosan kifejlesztették a gyár első s mindjárt nagy sikerű önhordó-autóbuszát, az Ikarus 30-ast. Megkez­dődhetett a sorozatgyártás. Mintegy 3 és fél évvel az államosítás után pedig ki­gördült a gyárkapun az Ikarus ezredik autóbusza. Ezt az autóbusztípust igen sokfélére lehetett felhasznál­ni, például szervizbuszként is több külföldi országban teljesített hasznos szolgála­tokat. Az exporttevékenység növekedésével ugyanis lé­pést tartott a vevőszolgálat bővítése; amikoris műhely­berendezéssel ellátott Ika­rus-buszok jól képzett szere­lőkkel rendre látogatták a külföldi központokat. A helyszínen segítettek a fel­használóknak, a karbantartó­és javítóműhelyek dolgozói­nak. És születtek az újabb konstrukciók. Az Ikarus 60­asak elsősorban Budapest és a vidéki városok közlekedé­sébe vittek új vért, frisse­séget, gyorsulást. A későb­biekben külföldi igényre a gyár kifejlesztette ennek a típusnak a városközi válto­zatát is. A távolsági, részben pedig elővárosi forgalomba beállított Ikarus—601 és 602 jelzésű buszok rövidesen pótkocsival jelentek meg, mert a Csepel-motorok vo­nóereje már lehetővé tette. Ez egyúttal jeladás és irány­mutatás volt a nagy befo­gadóképességű autóbuszok további fejlesztésére. E fej­lődés csúcspontja az azóta már sorozatban gyártott csuklós autóbusz, az Ikarus— 180. Export­nagyhatalom Az exportban az évek so­rán nagyhatalommá fejlő­dött az Ikarus. Kivitele el­éri, sőt meghaladja a ter­melés 80 százalékát. Az első egyiptomi bemutatkozás volt ennek a fejlődésnek a kez­dete. A tapasztalatok alap­ján az Ikarus—30-as vaz­további meghosszabbításával, szá­mos egyéb változtatásssal speciális típusokat alakítot­tak kl. Ezek megfeleltek Egyiptom követelményeinek, az ottani viszonyoknak. S az évek során egyre nőtt az üzletfelek száma. A gyár a /n fpltptplplő világ több mint 30 országa- u / CILCICICIN. nak adja el eminens, mind keresettebb termékeit. A nagy konkurrencia kö­zepett, a tradíciókkal ren­delkező versenytársak mellé így zárkózott fel a hazai , ... , _ , termelés. Korszerű nagyipar mektől — így a Csepel au­született, melynek hírnevét togyartól,_ Magyar Vagon- és gait eredményesen ták fel a típusok fejlesztésénél. Megértek Az IKARUS egyre inkább szerelőgyárrá alakul át. En­nek megfelelően szerkezeti részeket nem készít, azokat az erre berendezkedett üze­már mintegy 25 ezer autó­busz hirdeti a világ or­szágútjain. Gépgyártól — szerzi be. Ke­resik a lehetőséget a tőkés cégekkel való együttműkö­déssel. is. Ennek keretébe tartozik a MAN-licenc meg­vásárlása. 1964 januárjában rekonst­rukció kezdődött az IKA­RUS-ban. Nagyarányú, szin­te minden részletre kiterje­dő felújítás volt ez, a leg­korszerűbbre tökéletesítették a technológiát. Időközben a gyár más formában is bő­vült, a székesfehérvári Al­talános Mechanikai Gépgyá­rat, mely részben autóbu­szok gyártásával is foglal­kozott, 1963-ban a mátyás­vezeYett""át! Az TutóbuTzok törzsgyárhoz csatolták, A sivatagtól a Kaukázusig Bizonyítottak, s bizonyíta­nak. Emlékezetes, hogy 1963-ban — a Csepel autó­gyárral közösen —, mintegy 20 ezer kilométeres afrikai, nagyrészt sivatagi próbaúton vett részt a gyár két autó­busza. Az útvonal a leg­megerőltetőbb területeken kitűnően helytálltak, s az út egyes állomásain sikeres kereskedelmi bemutatókat is tartottak. A 60-as évek elején több mlnt 15 ezer kilométeres tartós próbára küldték ki az elsősorban szovjet kí­vánságra kialakított Ikarus— 55 Lux gyorsbusz egyik min­tadarabját. Igen gyors át­menettel szokatlanul hideg és igen meleg éghajlatú vi­dékeken futott. Megjárta a Elsőrendű profilja a külön­leges gépjárművek gyártása lett. A rohamos fejlődés újabb és újabb beruházásokat tett szükségessé, így a gyártele­pek mindegyikén jelentős bővítések folynak, új épüle­tek emelkednek, új gépeket állítanak be, mintegy 700 milliós Deruházással; ennek az összegnek jelentős részét már felhasználták. Egyidejű­leg új technológiák alakul­Kaukázus legmeredekebb nak ki. Különleges elsősor­hágóit is, s nemcsak kifő- ban tőkés igények kielégíté­gástalan üzemkészségét bi- sere egyedi gyártó üzemet is zonyította, hanem azt is, berendeznek, hogy keskeny fordulókkal Mint a fenüekből kitűnik, tarkított, rossz utakon is két évtized alatt, az IKA­megállja a helyét — dacára RUS gyár az autóbuszipar annak, hogy teljes hosszúsá- élvonalába emelkedett Ma ga meghaladja a 12 métert, pedig hatalmas fejlődés előtt A fent említetteken kívül éli, s minden előfeltétele még egy sor országban jár- megvan annak, hogy konti­tak az IKARUS „expertí- nensünkön a legnagyobb ciói"; e próbautak tanulsá- autóbuszgyárrá fejlődjék. tán a beszélgetés elején em­lített, alkalmasnak bizo­nyulhat arra, hogy a napon­ként eljáró 120 emberből a dr. Nagymihály Sándor or­vos vesz még részt a kéré­sünkre rögtönzött beszélge­tésen. — Nem jó helyre tervez­Mégsem nyit ki időre7 Jó munkához idő kell — mondja a közmondás, a las­súhoz meg még több —, igazolja a szegedi Kossuth Halászati Szövetkezet új halászcsárdájának átalakí­tása. Három hete megírtuk, hogy avatás előtt áll az új halászcsárda, közöltük azt is, hogy a légcserélő be­rendezés félkész állapota miatt a június 16-ra terve­zett átadást elhalasztották július'elejére. Most már jú­lius közepe van, de csárda nincs, az új még nincs kész, a régiben pedig leltároznak. Július 14-én már a har­madik műszaki átadást tar­tották. de az előző kettő mintájára ez is meghiúsult a „féllábú" szellőztető be­rendezés miatt. Azért „fél­lábú", mert csak a szívó­ventillátor működik, amely az elhasznált levegőt kiszív­szerkezet hiányzik amelynek szállítását 1970 harmadik negyedévére ígér­ték —, így továbbra is zárt ajtó fogadja a tiszai halra éhező vendégeket. Furcsa, hogy senkinek sem sietős az új. halászcsár­da megnyitása, illetve a Sok embert kellene meg- pedig a grófi „előrelátás".) kérdeznem, hogy mit tud A születését megelőző bá­haslál J nét^im^katlytud1 róla!'A a 3600 holdas sövényházi úton járók közül tár kozepen jelölte ki he­is csak kevesen kanyarod- lyét. Panaszosan mondja a döntő többséget „ússza­nak be ide — mert miért is tanácselnök: azért Itt, mert tartsák" azzal, hogy hely­kanyarodnának? A mérnöki , k községet nem képvi. ben is tudnak kenyeret ad­vonalzo és ceruza ugy intéz- B * . , ... , kedett annakidején, hogy ez selt senki. ni kezükbe. a falu távol essen a világ A panaszos hangra látszó- A Virágzó Tsz a sándor­zajától. lag semmi ok, hiszen 17 év falvi Rózsa Ferenc Termelő­Ezek az én gondolataim, alatt takaros kis falu lett szövetkezettel társulva új,, amikor a tanácsháza felé Dóc. 150 házzal, iskolával, hatalmas istállót épít a nagy igyekszem. De csatlakozik üzletházzal, művelődési ott- legelő mellett, hogy meg­ehhez a gondolathoz az is- honnal, a most felújított és vesse egy korszerű tehené­kolaigazgató Lele Ferenc is bővített tanácsházával és a szet alapjait. Ezzel függ ösz­azok közül, akikkel körülül- még első évét járó — szol- sze az a terv is, amit nyu­jük Mesits Zoltán tanács- gálati lakással épült — or- godtan nevezhetünk tervlán­elnök szobájában a kerek vosi rendelővel gyarapodott colatnak: termálkutat fúr-; asztalt. Huszka Ferenc azóta. Erre a rövid időre nak, ha a terv valóra válik, párttitkár — egyben műve- nagyon szép történelem ez. A kút nagy területű hajta­lődésiotthon-igazgató — és A panasz fő oka, hogy tóházat fűtene, ellátná me­lakossága az ideális klsköz- legvízzel a kertészet és az ségi lélekszámnál is keve- istálló kiszolgáló épületeit is, sebb. Így pedig a falu nem a borjúnevelőt is, a községi tudja úgy eltartani magát, fürdőt is, artézi vízzel ve­hogy fejlődése ls biztosítva gyítve táplálna egy halas­ték ezt a falut, zsákutcába legyen. Ahhoz, hogy körze- tavat, kacsanevelőt, ezek vi­visz egyetlen útja is. Ott a ti orvoshoz jusson, „kölcsön" ze pedig bármikor bőséges Szili-saroknál lett volna jó kellett kérnie Sándorfalvától tartalékot jelentene a ker­helye, az útkereszteződés- Homokpusztát. A kereskede- tészet öntözésére, ben, hogy fejlődni tudjon. lem azt mondja, nem éri A nagy beruházás sok mun­ötünk közül Lele Ferenc meg bővíteni üzlethálózatát, kaerőt igényel majd, és az egyedüli „őslakos", ennek a művelődési otthon bevé- szakembereket a tsz. Jól a falunak a határában szü- tele „kasszasiker" esetén is választott az a hat fiatal is, letett akkor, amikor még kevés a továbbélésre. akj a termelőszövetkezetből csak határa volt, faluja nem, Két helybeli kisiparosa akar megélni. de legalább ennyire szívű- var, a falunak. Egy asztalos kön viselik a község — köz- és egy szobafestő. A kőmű­ségük — sorsát a jelenlevő ves nagyon keresett ember többiek ls. Itt is, elment tehát, néhány A tanácselnök olyan szép gyerek megtanulni a szak­tervet említ hogy kénytelen mát, de éppen a szakmájuk vagyok most a végére hagy- „vitte el" őket a faluból, ni. Ha megfelelő hátteret Sándorfalvi kőművesek jár­festünk neki, mégjobban ki- nak ki, a fodrász, a villany­ütközik szépsége. Mert ak- szerelő és a cipész se lát itt kor az is látszik, hogy az jövőt, csak átjárnak, élet sürgeti a terv megváló- Egyetlen útja keskeny és sulását. korszerűtlen. Három éve A mostani falu 17 éves. kész felújítási terve. Volt (Névadó ősét többször is már idő, amikor be se akart elpusztították: először talán jönni a busz a rossz út mi­a tatár barbárság, utoljára alt- Ez az első év, amikor már nem is ígérték a javí­tását. Kedvesebb virága is van Dócnak. Beszélgetőtársaim többször is említik, hogy az itt lakóknál dolgosabb embert másutt sem találni. Innen a világ Balástyára, Sövény­házára, Szatvmazra, Sándor­falvára nyílik, ezeket a fa­lukat szeretnék utolérni. Huszonhárom kisajátított portából két hónap alatt ti­zennégy kelt el, és ezen két év múlva mindegyikén ház áll majd. Kettőszobás szép családi ház. Az idén végzett nyolcadikosok közül hatan már kimondottan a tsz-felé fordítják szekerük rúdját A nagy terv, amit Mesits Zol­szövetkezetnek sürgős volna — ezt mutatja, hogy a ré­gi helyén elkezdtek leltároz­ni. a létszámot kibővítették, egyszóval költözni akarnak _, de minden igyekezet hiábavaló, mert hiányzik ja, de a friss levegőt befúvó a „gomb a kabátról". Érthe­tetlen az is, hogy az illeté­kesek csak nézik a tétlensé­get és nem tesznek sem­mit, hogy az ünnepi hetek előtt Vendégeket fogadhas­son az új halászcsárda. Megoldást kell találni és mielőbb kinyitni az új csár­dát Acs S. Sándor Horváth Dezső Hívatlan vendég Garázdaság és személyes szabadság megsértése miatt korábban már büntetőeljá-; rás indult Rúzsa József 27 éves, Szeged, Veresács utca 27. szám alatti lakos elleni Egy alkalommal botrányt okozott Öttömösön egy zárt­körű rendezvényen, duhaj magatartásával a rendez-, vényt annyira megzavarta, hogy a meghívott vendégek kénytelenek voltak haza­menni. A szegedi járásbíró­ság ismételten garázdaság miatt vonta felelősségre és 7 hónapi börtönre ítélte, s kötelezte, hogy a korábban próbaidőre felfüggesztett 5 hónapi szabadságvesztést is töltse le. A bíróság elrendelte szá­mára az elvonó kezelést is. Az ítéletet a szegedi me­gyei bíróság jogerőre emel­te. janicsárok (50.) — Értem én, Szirovicza elvtárs. És nem azért, mert szeretném, hogy könyörögjenek nekem, vagy akár most különösebben beképzelt lennék, hiszen semmi okom rá, de azért gondolják meg. Ne hamarkodják el. Maguk nem ismernek en­gem. Az éjszaka láttak először. Az én káderla­pomon az áll, hogy anarchista vagyok, hogy op­portunista, kispolgárkedvelő. Narodnyik, paraszt. És fegyelmezetlen, nagyszájú, se tekintélyt, se hatalmat nem tisztelő, önfejű, rapszódikus. han­gulatember. És nem tudom, mer nem ismerhet­tem meg belülről a pártfegyelmet, nem tudom, hogy hozzátörhetném-e magam a követelmé­nyekhez. Mert, ne tartson nagyképűnek, ha én valamiben ellentmondást, disznóságot vélek, ar­ra ráköpök, rákiáltok. Nem vállalom. Engem a pártfegyelem nem kötelezhet arra, hogy huny­jak szemet a gazemberség fölött! — Sőt, arra kötelezi, hogy szóljon. — De aki szólt, annak beütötték a fejét, Szi­rovicza elvtárs. Ez volt a gyakorlat. Millió pél­dát tudok erre. Én nem a saját sebem nyalom. Annyit mondhatok, nem idegen tőlem a gondo­lat. Nem ölbe tett kézzel várom, hogy tisztul­jon a helyzet, és akkor arra lépek, amerről ha­marább rotyog a húsos fazék. Mert tudom, hogy sokan ülnek, lesnek, tapogatóznak. De amikor kész lesz az étel, és föl lesz tálalva a jobbnál jobb funkció, mártírként jönnek elő az ölbe tett kezűek, és ítélkezni fognak elevenek és holtak fölött. A forradalom, a nemzeti szabadság, vagy mit tudom én, mikor tiszta a levegő, mi lesz az első szólam, de majd annak a szent nevében fognak rendelkezni, élni, visszaélni a hatalmuk­kal. — Nem szabad gyanakodni, rosszhiszeműnek lenni. — Bár amennyire én bízom és szeretem az embert. De ismerem a gyöngéit is. — Szóval, nem? — Nem. Egyelőre nem. — És a Dorgayval való barátságát hová sza­bad számítanunk? — Barátság? — Még az este is önnél ült. Nem utasításokat adott? — Ugyan. Mire utasíthat engem? — Ki tudhatja? — Szemrehányást tett. Levertem szerinte a legigazibb magyar megújhodást. És nvndenfajta mai, felkapott frázist a fejemhez vágott. — Ellenforradalmár! Le kell tartóztatni. Tar­tóztassa le! Ez nagyban megnövelné bizalmun­kat ön iránt. — Nincs okom rá. — Hogyan? A város legveszedelmesebb embe­re. Tudja ön, ki az a Dorgay? — Tudom. — És? '— Nem csinált semmit. Jár a szája. Fenyege­tőzik. És hány ezer ember mondja azt manap­ság Magvarországon, amit Dorgay? — Azok elvakított, megdühitett, sötétben bot­ladozó tömegek. Óriási különbség. Azok csak hisznek a demagógoknak. De Dorgay — tudatos. — Nem tartóztatom le Dorgayt, Szirovicza elvtárs. Nincs jogom rá. — Szóval barátok? —: Sajnos nem. — Miért sajnos? — Mert az egész városban nem volt, és nincs barátom. Én is oka vagyok. De Dorgay a világ végéig sem fér össze velem. Ezt érthető is. — Megérti őt? — Az ő szempontjából nézve meg kell értenem. Hazudna, ha közöttünk valónak valJaná magát. Nem hazudja. Megmondja, hogy ő reakciós. Hány reakciós hazudik mást! És él a miáltalunk, neki juttatott hatalommal. Nagy frázisokat mond, és amikor cselekszik, mindig amarra hajtja a vizet. És persze pártszerűen viselkedik, ismeri a tótum­faktumokat, jó újságokat szállít felelős beosz­tásúaknak, bókokat, kedveseket mond, hízeleg, feneket nyal, és törtet. És ami fontos, kitűnően él. — Mi fűzi össze önöket? — A tantestület egyetlen embere volt, aki szó­ba állt velem. És nem olyan fekete az ördög, amilyennek festik! — Hála? — Nem. — Akkor mi? — Talán megértés. — Hogy lehet reakcióst, megérteni? — Belőle már nem lesz haladó ember soha. Vele tudni kell bánni. És a hozzá hasonlókkal. Lelőhetjük őket? A föld alá nem bújhatnak! Itt élnek közöttünk! Milyen könnyű lenne, ha min­denki úgy gondolkodna, mint ön, vagy esetleg én. Akkor most nem ülnénk itt. Es Dorgay ak­kor sem békülne meg velünk, ha tej folyna a Ti­szában, bor a Dunában. Nem ők az urak. Nyi­tott seb rajta, amíg él. — És ezt ön megérti? — Igyekszem. Mindenkivel együtt kell dol­goznunk. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom