Délmagyarország, 1969. július (59. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-11 / 158. szám

Kétszázmillió a szénsav- Koszorúzás gyár újjáépítésére Az üzemépületektől há­romszáz—négyszáz méterre jelölték kl a répcelaki szén-­savgyár tartályainak új he­lyét. Mint ismeretes, a ja­nuári robbanáskor a tartá­lyok közelsége súlyosbította a tragédiát. A betonalapzat már kész. A kétszázmillió forintos költséggel folyó újjáépítés, rekonstrukció során átépítik a desztillálótornyokat, az újak a régebbi kilenc méte­resek helyett 27 méteresek lesznek, s tisztább széndi­oxidot szolgáltatnak. Mongólia nemzeti ünnepe, a népi forradalom 48. évfor­dulója alkalmából a Mon­gol Népköztársaság buda­pesti nagykövetségének dip­lomatái — élükön OGsirin Cerendorzs ideiglenes ügy­vivővel — csütörtökön dél­ben megkoszorúzták a szov­jet hősök Szabadság téri em­lékművét. A mongol diplo­maták ezt követően a Hő­sök terén megkoszorúzták a magyar hősök emlékművét. II perceket kihasználva Nehéz nyár — Gépek ós kézikaszák — Fizet a főid ÉPÜLT: 1957-1969 Tavaly kilenc hétig nem járt eső e tájon, s a rekke­nő meleg próbára tette az emberek hitét, szomorú szív­vel járták a táblákat. Mint ezen a nyáron is. Az öreg­ember, akivel kiballagtunk mindjárt a falu széle alá, az országút mellé. így mond­ta: — Elvelte most a víz, nem­igen terem ezen már semmi. Oda a háztáji haszna. Ta­lán a közös nem hagy cser­ben. Ami tavalyról elmaradt, az lehullott ezen a nyáron. Bőven esett. A feketeföldi falvakban, a Maros—Tisza­szögében okozott leginkább belvízkárokat. Kübekházán, Tiszaszigeten több száz hol­dak kerültek víz alá. Jó­szerivel egynémely táblán bokáig gazolhatni most is a vízben. A termés nem vár­hat. Aratni kell. A tiszaszi­getiek, volt úgy. hogy lánc­talpasokkal vontatták a kombájnokat. A betakarítás mégsem állt meg. Lassan-lassan virulóbb lesz a hátér. Szikkad a föld, nőnek a remények. Igaz, a kübekházl Sarló és Kala­pács Termelőszövetkezetben 2 és fél millió forintos ki­eséssel számolnak. Ennyit írnak a belvíz rovására, ős­idők óta küzdöttek ezen a vidéken a belvizekkel, meg­érdemelné a falu, hogy a jövőben megoldódna ez a nagy probléma. Nehéz ez a nyár. Nehéz az aratás, a betakarítás. Sok helyt, ahol nem tudtak rá­menni a talajra a kombáj­nokkal, kétzikaszával vág­ják az ÚJ termést. A szövetkezet elnöke be­kopogott az AGROKER-hez, kombájnért. — Lenne egy kevés pén­zünk. nagyon szeretnénk egy gépet. Megdőltek a ga­bonák, nehéz lesz az idei aratás. De kombájn már nem volt. Hatvanat adtak el ezen a nyáron. Elfogyott. Mégse menjen el üres kézzel a szövetkezet elnöke, Győr­ből kértek segítséget, ahon­nan megjött a válasz: kül­dik a kombájnt. Azóta már dolgozik ez a „csodamasina". Minden órát, minden per­cet ki kell használni ezen a nyáron. A vasárnapokat is. Forrás kúton, a Haladás Ter­melőszövetkezetben ls ez a rend. Nincs ünnepnap. A gabonaföldek ontják a gaz­dag termést, a gyümölcsö­sök pedig a jóízű gyümöl­csöt. Szép nyár. Néhány he­te a járási tanács ülésén, korábban pedig a megyei képviselőcsoport ülésén hangzott el: probléma van a burgonyatermesztéssel. For­ráskúton nincs. Sőt. annyi­ra nincs, hogy új, homoki csodáról beszélnek. A bur­gonyáról. Ebben az eszten­dőben 300 holdon termesz­tenek. s 100 mázsás termést várnak holdanként. Csak ebből 10 millió forint be­vételhez jut a közösség. Ta­nulhatnak a többi üzemek. Roskadásig megrakodtak az őszibarackfák is. A köz­ponti telepre egyre-másra érkeznek be a szállítmá­nyok. 110 vagonnyi termés­re számítanak. Csak győz­zék elszállítani, eladni. Terem a sivány homok. A négykoronás föld most búzából 18—17 mázsát, rozs­ból 7—8 mázsát, tritiealéból pedig 15 mázsát ígér hol­danként. A kombájnok meg járják reggeltől késő estig a határt. Utánuk bálázógé­pek haladnak. Gyorsan, veszteség nélkül takarítódlk be a termés. Mint ahogy egy nagyüzemtől elvárható. S nincs gond az embere­ken. Ez a legtöbb. Sz. L. I. Hévíztársulás alakult a szegedI járásban Az új mechanizmus ha- esek iránt a szegedi jérás­tására alaposan megnőtt az ban is- Az els6 termálkút érdeklődés a termálvízkin­I I I I I I • I • I I I I I • • • • I I • • I I I,I I I • r I f ilmjei-a hét filmjei I I I I I I V II I A beszélő köntös Semmi kétség: ennek a Mítoszáth-regényből készült új magyar filmnek épp­úgy nagy közönségsikere lesz, mint a többi Mikszáth­regény adaptációjának. Rögtön mondjuk meg, hogy ezt a sikert ez a film meg is érdemli. Hibákat ugyan — súlyosakat és ke­vésbé súlyosakat egyaránt — akadékoskodás nélkül ta­lálhatunk benne. Szellemé­ben azonban mégis megfe­lel a film a regénynek. Nem akar több lenni annál, ami az eredeti munka: kikere­kített és megszépített tör-4 ténelmi anekdotánál. Egy epizód, múltszázadi modor­ban elbeszélve; ennyi A be­szélő köntös regényben és — szerencsére ennyi film­ben is. Azért szerencsére, mert az epizód anyagában van­nak olyan lehetőségek, ame­lyek a rendező Fejér Ta­mást a történelmi kaland­film. a szuperfilm monu­mentalitásának irányába vi­hették volna. Teszem azt, hatalmas török seregek vág­tathattak volna paripáikon Kecskemét felé. a város polgárai is nagyobb szám­ban szerepelhettek volna Horezenik Miklós kamerái előtt. Az efféle megoldások azonban idegen elemnek ha­tottak volna a Mikszáth be* szély anekdotázó, mindenfé­le értelemben kis méretek­kel dolgozó stílusában. Fe­jér Tamás a film apparátu­sát szerény és szolid kere­tek között tartotta; A beszé­lő köntös nem monumentá­lis történelmi alkotás. Amikor néhány ponton hi­bázott, éppen azért hibázott, mert engedett a történelmi monumentalitás csábításai­nak. Budavár nagyméretű bemutatását például Ilyen törekvésnek tekinthetjük. Szerencsére néhány pillana­tig tartott az egész, egyéb­ként komikusnak ható kép­sor; a vár hiteles ábrázolá­sa anyagilag is és máskép­pen is nyilvánvalóan túl­nőtte a film lehetőségeit. Jobb lett volna, ha elmarad. A nagyszámú színészse­reg jól megérezte, hogy az anekdotázó kamaradarab stílusán belül maradva kell megelevenítenie a regény eseményeit. Iglódi István, mint szorongattatott főbíró, Páger Antal, mint a főbíró lelkes apja, mint szerelmes feleség Detre Anna, akit egyébként most láttunk elő­ször a filmvásznon — szem­léletest és plasztikusai nyúj­tottak. A tanácsurak közül mindenekelőtt Kállai Fe­rencet kell kiemelnünk. O. L. csak a közelmúltban ké­szült el a tiszaszigeti Búza­kalász Tsz-ben, s máris újabb gazdaságok vállalkoz­tak a termikus hőenergia hasznosítására. A sándor­falvi, a röszkei, a dóci ter­melőszövetkezetek készül­nek legújabban a hajtató­házl és fóliaalagutas zöld­ségtermesztésben hasznosíta­ni a termálvizet. Megszün­tetik a palántanevelésben a bíogázos hajtatási eljárást. Ezáltal a szabadföldi pri­mőr zöldségtermesztés ön­költségei is nagy mértékben csökkenthetők. Sok szerves­trágya szabadul fel, melyet a talajerő-állapot javítására fordíthatnak. A szegedi járás termál­víz-hasznosításra szövetkező gazdaságai első lépésként közös társulatot alakítottak, majd pedig a megyei ter­málvíz-hasznosítási társulat­hoz csatlakoztak. Szeged fejlődése 120 fényképen Hogy mennyit változott Szeged utcáinak képe az elmúlt tizenkét esztendőben; hogy mennyi minden épült, szinte észre sem vesszük. Egy-egy építkezés előtt még csak megáll az ember, de azután, hogy el­készül a ház, megfeledkezünk róla. Kicsit emlékezetbe idézni, kicsit bemutatni azt a Szegedet, amely a mi munkánk nyomán épül, volt célja több mint öt hónappal ez­előtt, 1969. február 1-én indított soroza­tunknak. Százhúsz házat, épületcsoportot, utca­részletet fényképezett le fotóriporterünk, Somogyi Károlyné, korántsem minden újat, ami 1957 és 1969 között épült. Ezért hét elnézést kérünk minden olyan olva­sónktól, akinek lakóháza netalán kima­radt, s ő is szívesen eltette volna fényké­pét, néhány mondatos magyarázatát em­lékbe. Mert az bizonyosnak látszik, hogy sorozatunk népszefű volt: sokan kifejez­ték tetszésüket levélben, telefonon, még kisiskolások is jöttek szerkesztőségünkbe, s elkérték a fényképeket, mert környezet­ismereti órájukon jó hasznát láthatták. Értékeinket, eredményeinket felmérni fel­nőttnek, gyereknek egyaránt öröm. Hogy ebből az összefoglalóból se ma­radjon el az illusztráció, a 121. kép Szeged térképe. A pontok a nagyobb építkezések helyeit jelzik. Jól érzékelhető, hogy leg­jobban talán Újszeged fejlődött, azután a városközpont, különösképpen a Bécsi kör­út, a Párizsi körút, az Oskola utca környé­ke és a Lenin körút egyik szakasza. De jelölés nélkül nem maradt a város egyet­len pontja sem. Szeged különösen az utóbbi tizenkét esztendőben fejlődött nagyot, ennek elle­nére nyilvánvaló, hogy az építkezések tempója még mindig elmaradt az igé­nyektől. Talán majd most, az 1969—70-es években, s a negyedik ötéves terv Idején lesz az építkezés üteme olyan nagy, hogy lényegesen csökkenteni képes a hiányokat. E várakozás alapját az adja meg, hogy Szeged ipari-gazdasági potenciálja ezek­ben az években válik Miskolcéhoz, Pécsé­hez, Debrecenéhez hasonlóvá. Szeged te­hát rövidesen e tekintetben ismét egyen­rangú térsa lesz az ország többi vidéki nagyvárosának. Meglehetősen alacsony szintről Indul­tunk, ezt tudja minden szegedi: 1949. ja­nuár 1-én a város lakossága 86 ezer volt, ma közel 130 ezer, 1967 óta csaknem 40 ezer ember költözött Szegedre. A felsza­badulás utáni első évtizedben nem sok minden épült, először a második ötéves tervben mutathattunk fel jelentős ered­ményeket. Ekkor mintegy 4100 lakás ké­szült, közte 1600 magánerőből. Felépült Odessza első része, és sok régi belvárosi házra újabb emelet került Az elmúlt tíz év alatt 442 lakáshoz jutottunk emeletrá­építéssel, A harmadik ötéves terv állami költségből és magánerőből 3—3 ezer lakás felépítését írja elő. Az idei lesz az első olyan esztendő, melyben — egyetlen év alatt — több mint ezer állalmi és szövet­kezeti lakás épül. S hogy az ütem még to­vább fokozódik, abból is érzékelhető: Tar­jánban már panelekkel építkeznek, és megkezdték annak a szegedi házgyárnak az építését is, mely néhány év múlva már szinte ontja majd az új lakásokat. Akkor azután még nehezebb lesz „Épült" sorozatot Indítani... De lehet, hogy majd ismét megpróbáljuk! Fehér Kálmán Lengyelországban járt a Ladvánszky-kórus Tavaly decemberben ün­nepelte működésének 25. jubileumát a Csongrád me­gyei Állami Építőipari Vál­lalat szakszervezeti bizott­ságának együttese, a Lad­Négyezer új traktor A parlament legutóbbi ülésszakán dr. Dimény Im­re, mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter felszó­lalásában külön is méltatta annak jelentőségét, hogy megnőtt a mezőgazdasági üzemek erőgépvásárlási ked­ve. Az Agrotröszt illetékesei ezzel kapcsolatban közölték: Ezekben a napokban talált gazdára az idei négyezredik erőgép, ez azt jelenti, hogy az elmúlt év hasonló idő­szakához képest az üzemek 50—60 százalékkal több trak­tort szereztek be. A kereskedelem hónapo­kon át mind a gépek meny­nyisége, mind a minőség te­kintetében megnyugtató mó­don állt a vevők rendelke­zésére. A vásárlóknak nem kellett várniok, egy újabb traktorszállítmány megér­kezésére, igényeiket hat hó­napon át raktárról tudták kielégíteni. vánszky-kórus. Évről évre gazdag programok, külföldi meghívások jelzik a kórus életét. Reprezentánsai a szegedi nemzetközi eszpe­rantó találkozóknak is, így kerültek kapcsolatba a len­gyel zenekedvelőkkel. A napokban tértek haza Krakkóból és Zakopanéból, ahová az elismerő baráti meghívásnak eleget téve utazott az együttes. Nem tartottak hangversenyeket, mégis több ismerős kereste fel a kórustagokat, régi ba­ráti kapcsolatokat elevení­tettek fel. A 12 napos ki­rándulás programjában vá­rosnézések, baráti találko­zók, emlékmű-koszorúzás szerepelt. Az Ifjúsági esz­perantó klubban megtartott találkozón a kórus több len­gyel énekművet adott elő a vendéglátók anyanyelvén, amelyet a résztvevőkkel együtt énekeltek nagy si­kerrel. A kórus vezetője, dirigen­se Kertész Lajos, az együt­tes negyedszázados történe­tében felejthetetlen sikerek­hez vezette a dalostársa­kat. Az 1945-ös újraalakulás pillanatától Irányít, vezé­nyel, kórusműveket kompo­nál, ma is fiatalos lendület­tel, friss egészséggel. A heti két alkalommal gyakorló kórus több nyelven készül a szomszédos népek dalainak bemutatására is. A hazai program mellett az Építő­ipari Vállalat szakszervezeti bizottságának segítségével minden évben külföldi meg­hívásokon, baráti találkozó­kon vesznek részt. Bagaméry László PÉNTEK, 1969. JÜLIUS 11. DÉLMAGYAR0RS7ÁG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom