Délmagyarország, 1969. június (59. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-26 / 145. szám

Meddig élnek a babonák? Szerencse Szerencsétlen nap a pén­tek. Nem azért. mert. való­ban szerencsétlen, hanem mert rossz a híre. A Nap, a szél, az esö, a hó hiába nem tesz különbséget közte és hat testvére között, mi emberek megbélyegeztük. Amit pénte­ken Kezdenek sohasem sike­rül jól. Valahogy így lehet­ne összefoglalni az e naphoz kapcsolódó babonákat. A megfogalmazások persze vi­dékenként eltérőek, nem egy kacifántos, mosolyogtató is akad közöttük. A csángók úgy tartották, hogy pénteken nem szabad fésülködni, mert ..megtermik" az ember feje. hogy lassacskán elmúlnak, kivesznek a babonák. A tu­datlanság visszaszorulása, a természettudományos mű­veltség, a materialista világ­nézet terjedése ls hathatósan űzi a sötétséget. Mégis hall­ja az ember, hogy külföldön egy sor tizenhármak klubja működik, melynek 13 tagja minden pénteken együtt ebé­del. 13 órakor és 13-as szo­bát, 13-as autót bérelnek. Babonaság ez, vagy szamár­fül mutogatás minden avítt hiedelemnek? És arról, hogy vélekedjünk, hogy a babonás gyógymódokat eredményesen visszaszorító Bayer gyógy­A hetésiek szerint kedden és szer cég üvegtű palotájának pénteken nem szabad mun­kába kezdeni, mert szeren­csétlen lesz a ház. A Dunán­túlon még inkább a lógósok­nak kedveztek, mert ott hétfőt, szerdát és pénteket tartották munkakezdésre al­kalmatlannak. A pécslek sze­rint ki pénteken vágja a kör­meit, annak nem fáj a foga. (Ebben lehet is valami igaz­ság. mert a fogfájós ember nem ollóért, hanem Demal­gonért nyúl.) Már a pogányok is Kötetekre való pénteki hie­delmet lehet poros, vagy friss néprajzi munkákból öeszevadászni, de ezek nagy i-észére ma már Imitt-amott, ha emlékszik valaki. A gon­dolkodó emberek közül vi­szont sokan tudni vélik, a kereszténységhez. Nagypén­tek legendájához kapcsoló­dik minden pénteki hiede­lem. Igaznak tünlk ez, csak­hogy az időszámítás előtt jó­val a rómaiaknál és külön­böző pogány népeknél egy. "agy más formában találkoz­hatunk napunk kitüntetett­ként. másként kezelésével. A román népeknél az asszonyok jelentős védőszentjének Ve­nusnak, Venerisnek péntek volt a napja, néhány vidé­ken ekkor nem is 'dolgozhat­tak. A rómaiaknál vidám és szerencsés nap volt, ami ért­hető is. hisz a szerelmet ün­nepelték. Germán megfelelő­je Frija (innen származik ne­ve ls!) mór nem. ilyen egyér­telműen „jó" isten, mert a felhők ls hozzá tartoztak, ••agyis a termésbe bele szól­hatott! A kereszténység eze­ket a péntekhez kapcsolódó 13. emeletén nincsenek iro­dák? Ez vajon ugyanaz, mint az Üstökös utca 13. számú ház örököseinek 1909-es ké­rése a városhoz, hogy változ­tassák meg a házszámot, mert senki sem akarja meg­venni? Féljük-e még a pénteket? Foglaljuk össze ebbe az al­címbe előbbi kérdéseinket, vagy még általánosabban: mennyire élnek a mai, váro­si ember körében a babonák? Vizsgálódásunknál marad­junk meg pénteknél. Befo­lyásolja-e még ma is pél­dául a közlekedési szokáso­kat péntek? — hisz ezen a napon semmi nagyobb mun­kába. így utazásba sem ér­demes kezdeni. Válasszuk vizsgálódásunkhoz az 1967-es esztendőt, mert ekkor ja­nuárban és októberben még péntek 13 is volt A Tisza­pályaudvar napi személyfor­galmi bevételei szerint pén­tek, mint várható volt szom­bat és vasárnap után általá­ban a harmadik helyet fog­lalja el a forgalom szem­pontjából. Az egyre jobban terjedő szabad szombat, a víkend kikapcsolódásra, ki­rándulásra fordítása úgy lát­szik terjed. De vajon a 13­ára eső péntekeken nem ki­sebb-e a forgalom, mint a többi pénteken? Nem. Ezt az ósdi babonát már éppúgy fi­gyelmen kívül hagyja más városokban szerzett tapasz­talatok szerint is a mai em­Ler, mint Kolumbus, aki pénteken vágott a tengernek és Amerikával tért haza. És a házassági szokások? Vajon ebbe a nagy vállalko­zásba bele mernek-e vágni ennyit, szardán és vasárnap háromszor, csütörtökön ennél is többet. De a túlnyomó többség szombaton esküszik. A látszat pénteken ellen szól, de nem szabad elfelej­teni, hogy az anyakönyvve­zetők is szívesebben beszélik rá a szombati esküvőre a párokat, mert akkor csak1 egyszer kell parádésan öl-1 tözniük. Ne keressük tehát j itt a babonát! A statisztikák szerint egyébként tíz év alatt csupán fele annyian kötöttek péntek 13-án házasságot, mint más péntekeken. Múló- 1 ban van tehát erősen az e nappal kapcsolatos görcs is. De az eddiginél jóval lanto­sabbnak tarthatjuk, hogy új szokás van kialakulóban: a szerdai, a csütörtöki házas- j ság. Ez igazán mai szokás!; Feltehetően azt jelzi, hogy ekkor van a váltás a szak­szervezeti üdülőkben. Babonás vagy? — kérdez­tem egy barátomat. Leko­poghatom, hogy nem — vá­laszolta és bal kézzel alulról felfelé kopogott is asztal lap­ján. Mégis babonás lenne? Szó sincs róla! Egy kedves szokássá alakult már ez ben­ne éppúgy, mint az, hogy örül, ha az utcán kémény­seprőt lát. Mert nem amiatt babonás valaki, hogy örül-e ilyenkor, vagy sem, hanem azért, mert balga, mert világ­képe elavult és meghatározó szerepet tulajdonít nevetsé­ges hiedelmeknek. Hiedel­meknek, melyek megváltoz­va, babonás félelmüket le­vetkőzve itt-ott részévé, szí­nesitővé is váltak életünknek. Szóval Bayerék sem babo­nások. És felvilágosító mun­kánkat sem úgy kell végez­ni. hogy az autósok kocsijá­ból. az érettségizők kezéből kivesszük a „fétist", az „amulettet" — a kabalaba­bát —, hanem úgy, hogy megismertetjük a világot az­zal, aki még pénteken nem mer vonatra szálni. Megta­nítjuk látni és gondolkodni. Pünkösti Árpád Singapore érdeklődik Singapore-ból megkeresés érkezett az Ikarus-gyárhoz, hogy 180-as típusú autóbu­szokra volna szükségük. Sin­gapore-ban azonban még a bal oldali közlekedés szabá­lyai érvényesek és így a bu­szokat jobb oldali kormány­nyal és bal oldali ajtókkal kellene ellátni. A kérdést most tanulmányozzák az Ikarus tervezői. Klíma és szennyezettség hiedelmeket felerősítette, így Ü*:"ífkerl a ™ai házasulan­aztán napunk ebben a tekin­tetben minden társát meg­előzte. A szerbeknél, bulgá­roknól, cseheknél, oroszok­nál, finneknél, észteknél és nálunk inkább szerencsétlen­hek tartják. A lottónyertes szerint ..ez babona". De fel­jegyezték például Jászbe­rényben is. hogy a tyúkot pénteken kell megültetni, mert akkor jók lesznek a to­jások. Szerencse fel. szerencse le Véletlennek tulajdonitha­tó, hogy a babonák hiedel­mek túlnyomó többsége vala­miként a szerencséhez, vagy szerencsétlenséghez kapcso­lódik? Nem. Az ismeretlen világban kapaszkodókat biz­tos pontokat, miértekre vá­laszókat kereső ember a je­lenségeket elsősorban így csoportosította: Jó és rossz, szerencsés, vagy szerencsét­len, Még ma, a korszerű mű­velési módok, gépek és ke­mikáliák világában is mi­lyen erősen tudja befolyásol­ni a „szerencse", az időjárás, a termést, a megélhetést! Ré­gebben a szerencse forgan­dósága nem egyszer élet-ha­lál kérdés is volt. Ez magya­rázza nagy szerepét. Az esz­tergályos. a tisztviselő, a mérnök, de a garantált jö­vedelmű tsz-paraszt életé­ben is alig-alig van már he­lye a szerencsének. Egy vé­letlenül nyert külföldi út, de még egy autó, sem változtat­ja meg alapjában egy ember, család életét. Arról nem be­szélve, hogy ezek egyike sem olyan, amit becsületes mun­kával a többség nem tud. ha hosszú idő alatt is, de elér­ni. Ennek a gazdasági háttér­nek köszönhető elsősorban, dók? A századfordulókor, az 1896 és 1905 közötti tíz esz­tendő 17 péntek tizenharma­dikáján egyetlen házasságot sem kötöttek Szegeden! Ugyanakkor 1957—1966 ti­zenöt hasonló napján már öten fogadtak örök hűséget. A változás nyilvánvaló. De nézzük meg közelebbről. 1967-ben a házasságok 1,4 százalékát kötötték pénteken. Hétfőn és kedden kétszer van az A klímaváltozás egyik alap- Ez erős kihatással vető oka a Földön a légkör éghajlatra is. szennyezettsége, állítja Feo- Az atmoszféra szennyezett­fan Davitaja ismert szovjet sége Davitaja feltételezése földrajztudós. Szerinte a Nap szerint főképp az emberi te­sugárzó energiájának gytn- vékenység következtében nö­gülését a légkörben alapjá- vekszik. Ezt a feltételezést az ban véve az okozza, hogy az elektronikus számítógépekkel ózon és a vízpára szétszórja végzett számitások is alátá­az elsődleges napsugárzást. A masztják. Kiderült például, szovjet tudósok megállapítot- hogy a Kaukázuson túli te­ták, hogy a napenergiát a rületek, Közép-Ázsia és Sbi­légkör felső régióiban a por béria új ipari körzetei felett alakú részecskék is jelentős ez a szennyezettség az utóbbi mértékben gyengítik. Ez a 30—40 évben 50—190 száza­gyengülés egy év leforgása lékkai növekedett, alatt sok körzet felett egy A Szovjetunióban sokolda­négyzetcentiméterre számítva lúan csökkenteni igyekeznek 0,003—0,005 kalóriát tett ki. ezt a jelenséget. Szegedtől 18 kilométerre Egy jelentés margójára Zsombó község tanácsának azonban csak 2026 a lélek- rozatainak végrehajtása igy végrehajtó bizottsága egyje- szám. A belterületen 516-an, megszervezve rendszeresen lentést készített munkájáról, a külterületen pedig 1510-en megtörtént és erről a végre­Erre azért volt szükség, mert élnek. A belterületen 149, a hajtó bizottság a tanácsülé­a járási tanács végrehajtó bi- külterületen 466 lakás van. A sen beszámol..." Így megy zottsága mai ülésén értékel- munkaképes korú keresők négy oldalon keresztül. Ez ni kívánja munkájuk színvo- száma 1322 fő, s közülük volna a jellemző a munka nalát, mivel legutóbb négy 1191-en a mezőgazdaságban stílusára ls? Lehet, esztendővel ezelőtt foglalkoz- dolgoznak, az ipari munká- Sokkal érdekesebb viszont tak azzal. Érdemes a jelen- sok száma 72, a kereskede- a beszámolónak az a része, tést több szempontból is át- lemben 17-en, a közlekedés- ahol a falu közelebbi életé­lapozni: a falu anyagi gya- nél 16-an, s egyéb munkate- ről, illetve a tanács szak­rapodása miatt, a tanácsi ap- rületen 26-an találnak meg- igazgatási szerveinek a tevé­parátus munkastílusa, vala- élhetést. kenységéról esik szó. A té­mint a tanács mint állam- A lakosság ellátását segítik nyek ugyanis sok mindent hatalmi, közigazgatási szer- a kisiparosok, számuk 15. elmondanak önmagukban is, vezet, és a falu gazdasági bá- Ezenkívül van a faluban a de kihatásait tanulmányozva zisát jelentő szakszövetkezet bordányi tsz-nek egy dará- más oldalairól is bemutatják viszonya miatt is. lója és fűrésztelepe, a helyi a tanácsi munkát. Az építő­Virágzó Gyümölcsös szakszó- ipari árak változása például vetkezetnek egy gépműhelye, 1 millióval megnövelte a mű­a Gyümölcskert szakszövet- velődési héz kiadásait, de kezet pedig most létesít da- amikor a tanácsi ellenőrzés rálót „bogarászott", azonnal ol­_ A zBombói lakosság kultu- esőbb lett 200 ezerreL Érdé­községi Szegedtől 18 kilómé- rális igényeit szolgálja a kes. A berendezés megvásár­ter távolságra van A for- nenirégiben felépített műve- lásához az egyik helybeli galmat naponta 13 autóbusz- lídési ház, amely eddig ren- szakszövetkezet adott 200 000 járat bonyolítja le A köz- tábilisan működött. Van a forint kölcsönt. községben 83 darab televí­zió és 489 rádió. A különbö- ,, . ző sajtótermékekből 463 elő- MK elVeZIKí fizető van. de a példányon­_ kénti eladás is jelentős, ha- Ez a kölcsönkért 200 000 jelenleg v°"ía 2811 darab- Van to- forint megint csak érdekes vabbá a községben 97 darab valami. Megérdemel néhány személygépkocsi, 98 motor- sZÓt. Ugyanis a tanács veze­kerekpar... Az Idézethez tói most azt kérik a járás­kommentár nem szükséges, tói, hogy segítse meg őket 200 ezerrel, hogy az adóssá­Munkastílus fe\^MUtsék a szakBz6" , , , , , Olyan érzése támad azerru A jelentésnek ez a része a bernek, mintha azt a pénzt leggyengébb és legérdektele- valamelyik városi banktői nebb. Nem tudom, miből fa- kérték volna, nem pedig a kad ez, s miért ilyen száraz, he]yi emberek gazdaközös­szinte semmit sem mondo. ségétől. Végül is kik élvezik! Az alcímek igy hangzanak: a a faluei művelődési ház elő­kozsegi tanács végrehajtó bi- nyeit? Csak a községi ^ zottságának tevékenysége a nács nyolcfős dolgozó gár­tanács muködésevel kapcso- dáj3j Vagy az egész lakos­latban, illetve a vb tevé- ság? Nyilvánvaló, hogy min­kenysége es annak eredmé- denki. Amikor a szakszövet­nyf, , , , kezet áldoz a falusi művelő­éi fogalmazás is szegényes. désl házra, akkor valójában csak nagy általánosságban a saját tagjainak kulturáló­beszel Valahogy így: „A ta- dási lehetőségeihez nyújtott í!4^?^ u^r?2!^ 7éFe" mindössze csekély segítséget, hajtásáért donto többségében Nem szabadna ennyire elha. a végrehajtó bizottságot tette tárolni a közös dolgokat, hl­xl T v -S uenn7k kapos,a.n ,.a szen a falu egységes egész, végrehajtó bizottság felelősö­ket jelölt ki. A tanács hatá- G. I Növekvő jólét Szó szerint idézem a jelen­tés bevezetőjét: „Zsombó ség egész területe 4672 ka­tasztrális hold. amelyből a belterület 94 holdat foglal el. A lakosság száma a legutób­bi népszámlálás adatai sze­rint 2116 fő volt. |~(jgp janicsárok (33.) Amikor ilyen végzetesnek tűnő következte­tésig eljutottam, levágódtak gondolataim lát­hatatlan sorompói. Ez nem reakciós gondol­kozás? Addig mondja Dódi a magáét, addig pászítom nézeteimet a látszólagos ellentmon­dásokhoz, míg ide jutok. Ha Dódi pn°nd-ia' há­borgok. de a látottaktól magam is idáig ju­tok? De hát hol van az a bárányfelhőnyi te­rület. ahol nem is gondolnak gazemberségre? Már csak egy hónap volt az iskolaévből. Tes­tileg-lelkileg fáradtan vonszoltam magam. Vizs­gák, konferenciák, értekezések, marakodások. Hogy a gyűlölet mennyi energiát le tud kötni, arra még nem találtak fel mérőműszert. De az izmaimon érzem, az eszem járásán, hogy erőt­len vagyok, majd elesek. S egyszer csak egészen közel volt már az elutazásom ideje. Olyan kö­zel, hogy én kopott öreg konflison kocogtam az állomás felé. Mégis, a tavalyi várakozásho_z ké­pest messzinek tetsző, távolinak, valószínűtlen­nek tűnt a lánnyal való találkozás. Nem is na­gyon hittem benne. A múlt évi nagy várakozás keserű szájízt hagyott. Piszok, ronda, szerencsét­len az élet. Csak nyavalygok, eszem magam, fut­kosok. De eredmény, igazi, az erőfeszítéseimmel arányban levő? Mit ls akarok én? Hogy elismer­jenek az iskolában? Hogy a lány a nyakamba borulion' Igen. Hát olyan .soka* akarok én az élettől? Káros szenvedélyeket, extra életmódot álmomban sem tákoltam össze magamnak. Csak annyit, hogy ne olyan kevés cukrú. paradi­csommártás ízű legyen örökké a szám. Hogy más ízek is legyenek az életemben. Ahogy Szegedre értem, nem is mentem én mindjárt Joliékhez. Majd. Bár nagyon mentem volna. Nagyon meg kellett parancsoljam a lá­bamnak, hogy nem arra, hanem amarra. Azt vágytam legelőször, hogy telieszem magam ott­hon, aztán alszom egy hétig. Majd azután is lesz valahogy. Anyámék tudták a jöttömet. Birka­paprikás rotyogott, s galuska főtt hozzá. Bor is akadt mellé. Két asszonytestvéfem otthon ült a gyerekeivel. Kicsit tetszett, hogy fölöttükvalónak ismernek el. Hogy kimondatlanul ls tekintély vagyok. Végre, valahol. A ruhám, a fogam, a hajam meg a kezem vizsgálat tárgyává teszik. Mélyen megalázott hiúságom legalább Itthon buzogva bontotta rügyeit. Mennyire kell az em­bernek, hogy tartsák valamire. Tanácsaimat kér­ték gyerekeik ügyében. Gimnáziumba vagy technikumba járassák? Mi legyen belőlük? Föl­det nem adhatnak nekik, hát módot legalább. Módot. Legyen olyan, mint a nagybátyja! — Olyan ne legyen, az istenségét neki! — Miért? Mi bajod? A fejed sem fáj. — Azt csak én tudom. — Keveset tudsz? Észreveszik, hogy nincs érettségid? Kilenc napig nem mozdultam ki- a majorból. Ha már úr vagyok, legyek úr. Anyám­tól ezt-azt megtudhattam az erre való életről. Persze nem sokat tudott szegény. Csak a szom­szédok sorsát meg a rokonságét, A rádiót szen­vedéllyel fülelte, és mindenképpen a politikát akarta a helyére rakni. Nem tetszett neki, ha le­intettem, nem asszonynak való az. — De hát, fiam, azt magyarázd már el. miért van az, hogy eddig azt is megátkozták, akik a határon túl születtek. Aztán most meg a rádió örökké arról példázódik, hogy milyen becsületes népi közigazgatás van ott. Hogy tanulnunk kel­lene tőlük? Hm? — Tudja, anyám, mi a közigazgatás? — Hogyne tudnám, fiam, hát a hatalom a köz­igazgatás. A községháza. Ez hogy van, fiam? Hát te tanár vagy. Én tudatlan vagyok. — Nem értek a politikához. — Ejnye, fiam. ezt nekem mondhatod, de hát még a szomszédnak se mondjad, mert kinevet érte. Nem értesz, nem értesz, te tanárember vagy. Vagy nekem sem mered megmondani? — Ugyan, anyám, hát énrám az üres padlás kulcsa van bízva. A politika az más. Kismiska vagyok én ahhoz. — Apád is mindig ezt mondja. De hát ő még az újságot sem olvassa. Hétfőn felszaladtam Baloghékhoz. Nem vol­tak otthon. De egy cédula a névtáblájukhoz tűz­ve igy szólt: „Inspekciós vagyok az iskolában. Egyedül ült a teremben. Kézimunkázott A rá­dió dörömböl, az utcán veszettül csikorogtak a villamosok. Kezeltünk, és ő állhatatosan für­készni kezdett Alig álltam a tekintetét. — Azért vállaltam az inspekciót, hogy tudjunk beszélgetni. — Kitüntetsz. — Ügy beszélsz, mint egy polgár. Régen azt mondtad, jólesik. — Ez ugyanazt jelenti. — Szeretsz még? — Nagyon váratlanul ér a kérdés, hogy mond­jam? — Ne kertelj! — Nem szabad? — Illetlen. — Köszönöm. — Még most is a polgárok ellen hadakozol, aztán a !"" - auurjeiitet szeded magadra. — Veszekszünk? — Régen veszekedtünk. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom