Délmagyarország, 1969. június (59. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-11 / 132. szám

Munkaalkalmak A PNYV Szegedi Textilművek keres azonnali belépéssel laka­tos, ács és kőműves szakmun­kásokat, férfi segédmunkásokat, valamint női munkavállalókat. Gyárunkban kedvezményes ét­keztetés. textiljuttatás, évi két alkalommal kedvezményes tex­tilvásárlás, valamint a kollektív szerződésben meghatározott sza­bad szombat biztosítva. xDK. 778. A Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat SZEGKDI KENDERFO­NOGYA8A SZEGED, LONDONI KRT. 3.. azonnali belépéssel fü­löt. segéd-, illetve textilipari be­tanított munkára munkavállaló­kat vesz fel, NY ARI SZÜNIDŐ­BEN DIAKOKAT IS 14 éves kortól. Vidéklek részére mun­kahelyre történő szállításról, vagy albérletről gondoskodunk. Jó kereseti lehetőség. Minden második szombat szabad. xDK. 779. ESZTERGÁLYOST, szerkezeti és lemezlakatost, motorkerékpár műszerészt és segédmunkást azonnali belépéssel felvesz a szegedi Móra Ferenc Mgtsz. Je­lentkezés: Móra Ferenc Mgtsz, Bocskai u. 3 b. Fizetés megegye­zéssel. xDK. 780 A MAV Szeged-Tisza Szertár­főnökség (Tisza ptt.) felvesz fér­fi fizikai dolgozókat, belső anyagmozgatási munkakörbe. MAV menetkedvezmény, munka­ruha, ruhatérítés és üzenni ét­keztetés biztosítva, a munkabér pedig a MAV Kollektív Szerző­désben foglaltak szerint. DK 19 306 Gépírni tudó általános admi­nisztrátornőt felvételre keresünk azonnali belépéssel. Felszabadu­lás Asztalos Szövetkezet Anyag­áruforgalmi osztálya. Szeged, Márka u. 1. sz. Gépforgáccsal kevert fűrész­por ingyen elhordható Felsza­Magasnyomású és gáztüzelésű vizsgával rendelkező kazánfűtőt felveszünk. Egy fő férfi nyug­díjast kisegítő munkára felve­szünk. Gumi és Műanyag Ktsz. Szeged, Körtöltés u. 35. A MAKÚI Egészségügyi Be­rendezéseket gyártó vállalat fő­mértiöki munkaköri, 5—10 éves szakmai gyakorlattal rendel­kezői falpari vagy gépészmér­nököt keres, fizetés megegye­zés szerint. Jelentkezés: szemé­lyesen vagy Írásban a Csong­rád megyei tanács vb ipari osztályának vezetőjénél. Jő kereseti lehetőséggel azon­nali belépéssel felveszünk laka­tosokat. esztergályosokat. cső­szerelöket, hegesztőket, ková­csokat, gyalust, asztalosokat, villanyszerelőket. kőműveseket, csöszigetelöket. betanított férfi munkásokat, fűtőket, szivattyü­kezclőt. szeneseket, salakozókat. Kéthetenként szabad szombat. Vidékleknek albérleti lakáslehe­tőséget biztosltunk. Hazautazási költséget téritünk. Jelentkezés: Hazai Pamutszövőgyár Bp., IV. Baross u. 99. xBp. 1715 Földgáztüzelésű B W kazánhoz kezelöket veszünk fel. Orlentke­zés. Szeged. L sz. Téglagyár, Bajai út 2—4. xS. 44 ISO Szövöátképzős munkakörbe 16. évet betöltött fiatalokat felve­szünk. Leányotthoni elhelyezést biztosítunk. Jelentkezés levélben. Üjpest, Hazai Pamutszövőgyár, Budapest IV., Baross u. 99. xDK. 27 921 Női fodrász részlegvezetőt fel­veszünk tiszaszigeti részlegünk­be. Jelentkezés az Első Szegedi Járási Ktsz központjában. Sze-' gcd. Mikszáth Kálmán u. 5. sz. alatt. S. 44 514 Utasellátó Vállalat Szeged, nagyállomáson szakképzett fel­A Szegedi Patyolat Vállalat felhívja a ruhatulajdo­nosok figyelmét, hogy tárolási problémák miatt a kitisztított ruháikat a vállaló üzletekből váltsák ki. X. S. 44 390 I, A K A S JKxr szoba. Xonyhft. mcl- | Jcichelylaéggel főbérled lakásomat kétszobásra | tuerélném költségtérítés­sel. Balogh, Pusztaszert u 25. X t.yermcktelen házaspár külön bejáratú bútoro­zott szobát keres egy par hónapra. „Belváros előnyben" 19 741. jel­Írére a Sajtéházba Diplomáé fiatalember, sroreny. ktllöu bejára­tú szobát keres a Bel­városban „Július 1-tét" 19 754. Jeligére a Sajté­házba. b>.-wckolp.zék: Szép bel­városi. I. emeleti 3 szobás, összkomfortos lakásom elcserélném 1 tlb két- é» 1 db más­fel szobás L emeleti összkomfortoa lakásra ,,Vészekrakó'' 44 373 Jeligére a Hirdetőbe. K ttlén bejáratú bútoro­zott szoba, konyha al­bérletbe kiadó. Tápé, Úttörő út 25. } Vserelném udvari szo­ba- konyháa lakásomat bútorral es költségtérí­téssel. Kohaida, Madách ti 1/b. Érd.: 9—15 éráig. Albérleti szobát keresek két középiskolás leány részére, zongorábászná­láttal, szeptember 1-töl, lehetőleg „Dugonics tér közelében" 19 739 Jel­igére a Sajtóházba. apró­hirdetések Hálán bejáratú bútoro­zott szoba házaspárnak Tárogató u. 17/b. K iilou bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. két dolgozó lánynak vagy két. barátnőnek. Érd.: Varga József, Szeged, Cserepes, sor 1—3„ egész nap. Hódmezővásárhelyi bel­várost összltnmfortos, gézflttéefl lakásom elese, ré Iném szegedi szobu­konvhásért ls. „Jázmin 44 321" Jeligére a Hir­detőké llrlvároei háromszoba, összkomfortos lskásun­kst elcserélnénk két. különálló másfél szoba összkomfortos lakásért. „Különbözetet téritek" 44 344 Jeligére a Hir­detőbe. Oaaieköttősők! Belvárosi 3 szoba összkomfortos lakásomat elcserélném másfél es egy szoba összkomfortosért „Gar­zon jó- 44 241 Jeligére a Hirdetőbe. INGATLAN Punaáj váront másfél \runék magánházát készpénzért. Belvárosi, első emelet! négyszobás cserelakást adok „Bel­városi vagy főútvonal 19 876." Jeligére a Saj­tóházba x szobás szövetkezeti össz­komfortos lakásomat sze­gedi hasonló lakásra cse­retném. Harangozó An­dor, Dunaújváros. Dó­zsa György u. 32., n. 3 sz. Budapesti, Xlfl , ker., félkomfortos lakásom el­cserélném szegedi ha­sonlóért. Érd.: Szeged. Tápéi u, 6. Aleks/inné. Elcserélném 3 szoba, hallos, összkomfortos, nagyméretű, 8 helyiség­ből áll, három szobá­nak ls használható régi herfl belvárosi lakásom. 2 vagy 2 és léi szoba összkomfortos új laká­sért. „Csák Belváros" 44 310 Jeligére á Hirde­tőbe x Külön bejáraiéi bútoro­rozott szoba kiadfl ÚJ­s. rgeden, '••illek!, dnl Ta­vasz u. 23 Farkasék­rá'._ * Fiatal házaspár külön bejáratú bútorozott al­bérleti szobát keres. ..Bürgds" 44 368 Jel­it , re a Htidetóbe X Megbízható középkorú nőt albérletbe felve­szek Alaónyomáa sor 3 Sándor. Másfél szobás összkom­fortos fél ház eladó. „JlHsonló lakáscserével" 19 793. Jeligére á Saj­tóházba. x •Szoba/ ""konyha, előszo­ba. spájzos, kortes ház­rész beköltözéssel el­adó. Petőn telep. Vadas Márton u. 20 X Eladó a Sárga legszebb hrlyéu kétszintes, kom­fortos üdülő. Érd: Le­nin kit. 9.. I. 1„ hét­köznap 15—18 óráig. ltrkoltózhetd kétszobás magánház mdUéhépiae­bekkol eladó. Újszeged. ÜJszóregi u. IL (Ka maratöltésnél.) X Kozpontban nugyméretü 2 szoba Összkomfortos, erkélyes, gázfűtéses ÚJ társasházban hitel nél­küli beköltözhető laká­som eladom. „Készpénz" 44 332 Jeligére a szegedi Hirdetóbe. x 4 scobás 'miskolci há­zamat eltartásban rá­íratnám melegszívű fia­tal házaspárra. Posta­Hók 205. SanJarfatvan, Szegedi út 3. számú ház kert­tel eladó. 40 ezer Jcp. elszeged. Tiszavirág u. 15 sz. kertes családi ház eladó, azonnal el­foglalható. Érd.: Tisza­virág u. 20.. délután 3-tól, vásárnap egész nap. x 12.7 n-öl házhely, terv­rajzzal ép.-engedéllyel eladó Érd.: Petőfitelep. Vadas Márton u. 20. x Uoezorkánysalget u. 34. számú ház. eladó, lakás­átadással. (Alsóváros). Eladó 10 kh föld. eb­böl 2000 n-öl őszi- és kajszi barackos. 1 kit szőld, épülettel. Érdek­lődni egész nap Volford Imrénél, Mórahalom. Nyár u. g. x Ha/reszt vennek Szege­den, villamoshoz közel, értesítést kérek, Nyerges Dávid, Kiskunmajsa, Z6­Ja u. 12.. vagy „Szep­trmber 15. 19 301" Jel­igére a Sajtóházba ls lehot. x Eladó négyszobás ma­gánház teljes lákását­odással, 2 szobás cse­relakás szükséges. Va­sasszentpéter u. 16. sz. Dobóék. x Magáuhaa 2 szobás­konyhás melléképülettel. 250 négyszögöl telekkel eladó Petöfltelep, Má­jus 1. u. 59. x Eladó készpénzért, vagy elcserélném hasonló al­sóvároelért, rókusl nagy szobás, lakókonyhás, spájzos, pyárlkonyhás házrészemet. Garázs kialakítható. ROkuson. Csemegt u. 17. x 2x2 <aoba összkomfort házrész eladó. Francia u. 25. x Eladó 3 szobás közpon­ti fűtéses ház teljes át­adással. (Gedó.) Gla­rllrs J. u. 20,0). x rttéró Űrnél 2 szobás, gázfűtéses. földszinti szövetkezeti lakásomat killön bejuratú szobák­kal elcserélném csak belvárosiért, lehet szö­vetkezeti. vagy fél kom­fortos. 2 szobás. Illetve másfél szobás. ..Emelet nem számit" 44 540 Jel­igére a Hirdetőbe. VI házban levő föld­szintes 2 szoba összkom­fortos belvárost lakáso­mat elcserélném ugyan­csak ÚJ épületben levő 1 szoba összkomfortra. Ajánlatokat „I. emele­tig" 44 363 Jeligére a Hirdetőbe. x Júliusban kezdődő épít­kezésben Tiszára néző III emeleti 80 négyzet­méter alapterületű 3 szo­bás társasházrész Bel­városban átadó. „Ön­rész van" 1!) 784. Jel­igére a Sajtóházba. x 245 n-öl gyümölcsös el­adó. Újszeged, Lövölde u. 65 x 1961). beköltözhető tár­sasház háromszobás el­udó. Érdeklődni újsze­ged, rürj u. 19/b, De­ákné. X Családi ház beköltözhe­tő kertes két épületes eladó Külön lakásokká alakítható. Szabóné, Szél u. 49. Megtekint­hető: Június 16-én. x Beépíthető telket kere­sek. „Kp" 19 913. Jel­léére a Sajtóházba. f'Jvzeged, Hátszegedi por 11. sz. ház lskását­aáásal eladó x Ssép háromszobás ház. nsgy telken és 3 szo­ba bútor eladó. Vaskapu u 25. x Magasföldszint! ház nagy szoba, konyha, fás­kamra fizetési kedvez­ménnyel, azonnali át­adással 56 000 forintért eladó. Katona J. u. 24. EGYÉB ÚJsaegeden idős nénit vagy bácsit lakásáért, gondoznánk. „Becsület" 19 500. Jeligére a Saj­tóházba. x Gyászközlemények Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleség, édesanya, nagymama, CSALA KERENCNE, életének 62. évében rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése június 11-én 13 órakor lesz az alsóvárosi temető kápolnájá­ból. A gyászoló család, Nyíl u. 8. SZ. T. 3163. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férj, édesapa, uagyapa és testvér, KISS LÁSZ­LO, életének 58. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Teme­tése jtinius 12-én 13 órakor lesz a református temetó ravatalozó­jából. A gyászoló család. Hu­nyadi tér 19. T. 3165. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, özv. KECS­KEMÉTI JOZSEFNE temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Juhász Gyula u. 4. T. 3155. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, özv. DOCZI MIHALYNE temetésén megjelen­tek, részvétükkel és Virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk továbbá a II. ker. rendelőinté­zet orvosnőjének áldozatos nmnkájukért. A gyászoló csa­lád. T. 3151. Köszönetet mondunk mndazon rokonoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, akik szeretett ha­lottunk, KADAR IMRE temeté­sén megjelentek.. részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Benczúr n. 57. sz. T. 3399. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik szeretett halottunk, BALÖ SÁNDOR te­metésén megjelentek, részvétük­kel és virágaikkal mély fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Kisfaluelv u. ss. T. 3159. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottnnk, TAKÁCS ISTVÁN temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család, Kelemen u. 5. T. 3157. Ml? I I0L? | 32 hadulás Asztalos Szövetkezet, szolgálókat vesz fel. Jelentkezés Bárka ú. 1. sz. aiatll telepéről. » helyszínen. S. 44 534 Elvesztettem pénztárcá­mat a Bérkert u. 46. sz. eWtt. Kérem a be­csületes megtalálót fenti címre a postaládába dobja be, a pénzt meg­tarthatja. Megbízható takarítónőt keresek hetenként egy­szer négy órai mun­kára. Dr. Llszkay Ló­rándné, Szt. Miklós u. A Csm.-i Tejipari Vállalat Szeged, Budapesti út 8. kéri T. ügyfeleit hogy a vállalat részére szóló posta­küldeményeket a Jövőben Szeged I. 186. • számú postafiók címre, mig a szegedi telüzem küldeményeit Szeged I. 26. számú postafiók címre szíveskedjenek küldeni. xS. 44 334 1969. JÜNIUS II., SZERDA — NÉVNAP: BARNABÁS FELHŐSÖDÉS, FUTÓ ESŐK Várható időjárás szerda estig: keleten több. nyugaton ke­vesebb felhő. Néhány helyen, elsősorban keleten átfutó esó, zivatar. Mérsékelt, napközben élénk, egy-két helyen átmene­tileg erős északi szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 20—25 fok között. A Nap kel 3 óra 46 perekor, és nyugszik 19 óra 41 perckor. A Hold kel 1 óra 23 perckor, és nyugszik 16 óra 36 perckor. VÍZÁLLÁS , A Tisza vízállása Szegednél kedden plusz 153 em. (Áradó.) Közlemények (XI A Vasutasok Szakszerve­zete szegedi nyugdíjas csoport­ja az összes MÁV nyugdíjasok és nyugdíjas özvegyek részére folyó hó I3-án. pénteken dél­után 2 órakor az alsóvárosi vasutas kultúrotthonban. Rákó­czi utca 1. sz. alatt taggyűlést tart, melyre mindenkit szere­tettel vár a vezetőség. Városi Balét tiskola vizsgaelő­adása június hó 16-án, hétfőn 18.30 órakor a Szegedi Nemzeti Színházban. Balettmester dr. Ba­rőthy Zoltánné. Jegyek váltha­tók a színház szervező Irodájá­ban. (Kárász u.) naponta 10—17 óráig. xS. 44 219 HETVEN EVE, 1899-ben e napon nyílt meg nagy ünnepséggel a Közműve­lődési Palota új épületében a városi múzeum (a mai Móra Fe­renc Múzeum). Az első kiállí­tások régészeti és várostörténe­ti anyagot és az éremtárat mu­tatták be. HATSZ AZHETVENÖT ÉVE halt meg Roger Bacon <1214— 1294) angol szerzetes, a közép­kor legnagyobb tudósainak egyike. Á filozófia, az orvoslás mellett foglalkoztatta a bölcsek kövénele és az aranycsinálásnak kutatása, mégis 6 az első igazi természettudós, mert a fejlődés alapjául a matematikát, a ta­pasztalatot, a kísérletezést tette, ö találta föl a nagyltóüveget, fölfedezte a fénytörést. Javasol­ta a Julián-naptár kijavítását. Leírta a puskapor összetételét. Sok későbbi vívmány (a repülő­gép, tükrös teleszkóp stb.) el­vét sejtette meg. Merészen bí­rálta a skolasztikus bölcselőket, a hűbérurak önkényeskedésett, sőt a pápai széket is. ÁRAMSZÜNET Az Áramszolgáltató Válla­lat közli, hogy 1969. Június 13-án 6—15 óráig Bakay N. u„ Mura u„ Rigó u„ Pál u„ Üttörő tér, Kismartoni u„ Lajta u„ Rohonczi u. által határolt területen időszakos áramszünet lesz. Lőhűsbolt utfílt Tarjántelepen (József A. sgt. 148.) NYITVA: Csütörtök 7—14 óráig. Péntek 7—14 óráig. Szombat 7—14 óráig. 1 kg lóhús 14,50 Ft. Élelmiszer-kiskereskedelmi V. MOZIK Szabadság: A tigris. (színes olasz, csak 16 éven felülieknek, fél 4. háromnegyed 6. és 8 óra­kor.) Fáklya délután: Esős va­sárnap. (Magyar. 2 és 4.) Fák­lya este: Átutazók paradicsoma. (Csehszlovák. 6 és 8.) Postás Mozi: F.gy erkölcstelen férfi. (16 éven feülieknek. 5 és 7 óra.). T VIDÁMPARK Nyitva 13 órától 21 óráig. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Klauzál tér 3. sz. (13/57-es) este in órától reggel 7 óráig és a Kossuth Lajcs sgt. 31. sz. (13/67-es) este 8 órától reggel s-ig. Csak sürgős esetben. BALESETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket az L sz. Sebészeti Kli­nika (Pécsi u. 4.) veszi fel. ÁLLATORVOSI ÜGYELET Szeged város területére június 7-től 14-ig este 6 órától reggel 6 óráig (vasárnap nap­pal i£) elsősegély és nehézéi­lés esetére ügyeletes dr. Rost! Ir.ce állami álíatorvos. Lakása: Szeged. Gogol u. 6. Telefon: 13-648. Az állatorvos kiszállításáról a hívó köteles gondoskodni. mertetés. 8.15 Könnyűzene. 9.00 Kamarazene. 10.00 Ilirek. 10.05 Kinek van rá ideje? 10.25 Ver­senymüvek. 11.30 A Szabó csa­lád. 12.00 Déli krónika. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Tánczenei kok­tél. 13.15 Ifj. Lakatos Vince népi zenekara játszik. 13.45 Válaszo­lunk hallgatóinknak. 14.00 Paul Badura-Skoda zongorázik. 14.33 Pompadour. 15.00 Hirek. 15.10 Vivaldi: A négy évszak. 16.00 A világgazdaság hírei. 16.05 Nóták. 16.38 Hej. regő rejtem ... 16.58 Hallgatóink figyelmébe. 17.00 Hí­rek. 17.05 Külpolitikai figyelő. 17.20 Vendégszerkesztő: Radnal György. 18.00 Szálasi naplója. 18.18 Népzenei magazin. 18.39 Hallgatóink figyelmébe. 19.00 Es­ti krónika. 19.25 Patachou új da­lai. 19.25 Közvetítés az ÜJpestí Dózsa—Newcastle United WK döntő labdarúgó-mérkőzésről Közben: 20.45—21.00 Hirek. 22.00 Hírek. Sport. 22.15 A főbíró te­metése. 22.25 ÜJ felvételeinkből. 22.50 A franbia politika és a for­radalmi Magyarország. 23.09 Tánczene. 23.43 Angol kórusmü­vek. 24.00 Hírek. 0.10—0.25 Film­zene. Petőfi 6J0 Torna. 6.30—8.05 Azonos a Kossuth-műsorral. 8.05 Balettze­ne. 8.45 Tallózás a világsajtóban. 9.00—10.00 Ezeregy délelőtt. 10.00 A zene hullámhosszán. 11.55 Tu­dományos könyvespolc. 12.00 Hoífmann meséi. 13.00 Hirek. 1.7.05 Két szimfónia. 13.45 Idő­járás- és vízállásjelentés. 14.00 Kettőtől hatig. Zenés délután. 18.00 Hirek. 18.10 Utak. terek, emberek. 18.50 Hangverseny a stúdióban. 19.35 Május a Quar­tler Latinban. 19.34 Jó estét, gye­rekek! 20.00 Esti krónika n. 20.25 Üj könyvek. 20.28 Gondo­lat. 21.08 Sárközi Béni népi ze­nekara játszik. 21.28 Bölcső — nyoszolya — koporsó. 21.48 Ja­nlne Micheau és Ferrucio Tagi­lavini énekel. 22.20 Szimfonikus könnyűzene. 23.00 Hirek. 23.10 Kamarazene. 23.43 Endrédi Mi­mi énekel. Csikós István ctm­balmozik. 24.00—0.10 Hírek. 1 T F 9 R ADIO Kossuth 4.30 Hirek. 4.33 Hajnaltól reg­gelig. 5.00 Hirek. 5.30 Reggeli krónika. 5.44 Falurádió 6.00 Hi­tek. 6.30 Hirek. 6.45 Hallgatóink figyelmébe. 7.00 Reggelt króni­ka. II. 7.15 Körzeti időjárás. 7.30 ÜJ könyvek. 8.05 Műsoris­Budapest 17.58 Hirelc. 18.05 Dzsesszmuzsi­ka. 18.30 Pontosan 05-kor. Ju­goszláv rövidjátékfilm. 18.55 Es­ti mese. 19.05 Orvos, író. huma­nista. 19.35 Tv-híradó. 19.55 Te­lesport. Ü. Dózsa—Newcastle. Közvetítés a Megyeri útról. Vá­sárvárosok Kupája labdarúgó­mérkőzés. 22.00 Tv-híradó — 2. kiadás. Belgrád 17.15 Magyar nyelvű krónika. 17.45 Gyere, nöjjünk. 18.30 A va­don világa. 19.00 Az ember a Fcld és a Hold között. 19.15 Népszerű muzsika. 20.35 A köny­velő — dráma. 21.20 A Pique­Dame — Tv-opera. Bukarest 16.35 Bábfilm. 16.50 Német nyelvlecke. 17.15 Iskolások lap­ja. 17.45 Gazdasági fórum. 18.50 A pártkongresszus tézisei. 19.20 Svéd archivfilm. 21.10 Európai utazás. 21.30 Román komponis­ták. A SZEGEDI SZERSZÁMKOVÁCS KTSZ FELVESZ esztergályos, marós, géplakatos, szerszámkészítő ált, lakatos, kovács, hegesztő, fémcsiszoló szakmákra ipari tanulókat Jelentkezni lehet a Szerszámkovács Ktsz, Szeged, Bajai út 3. alatti központi telepén. Ausztria, Svájc, Olasz­ország autőtúrához Jo­gosítvánnyal rendelkező társakat keresünk. „Jú­lius" 44 343 Jeligére a Hirdetőbe. Mindennemű Javítási, építést kőművesmunkát vállalok. Honvéd tér 6— 6., földszint 7. SZERDA, 1969. JÜNIUS 11. Pénzt takarít meg9 lia az olaj kályhával együtt megvásárolja a huzat­szabályozót is Aru: 59,50 tt >• 'v ' ' . I Kapható a Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat boltjaiban Videkre utánvétlel szállítjuk HL 35 Fekete és horganyzott lágyhuzal, lemez, rúd- és idomacélok nagy választékban kaphatók a Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat boltjaiban XXI., KOSSUTH LAJOS U. 100. Telefon: 479-751. Nyitva: hétköznap: 8 órától 18 óráig, szombaton: 8 órától 16 óráig TV., ISTVÁN TÉR 4. Telefon: 293-013. Nyitva: hétköznap: 8 órától 18 óráig, szombaton: 9 órától 15 óráig VII., LANDLER JENŐ U. 28. Telefon: 428-073. Nyitva : hétköznap: 8.30 órától 16.30 óráig, szombaton: 8.30 órától 13.30 Máig. ÉS AZ ÖSSZES VASBOLTOKBAN. HK 315 TUZÉP-telepünk?n: Stukatorgipsz, nádpalló 3— 5 cm, bitumen, vb-geren­dák, kerítés oszlopok, vas­kapuk, gömbfenyők, ajtók, ablakok, tégla minden mennyiség­ben kaphatók Szatymazi Kmsz TÜZÉP­telepe Jó állapotban levő 2,5 ton­nás GAZ—51 M típusú tehergépkocsit eladunk, vagy ZSUK. Warszawa, Framó, Barkas—1000-es kis­tehergépkocslra cserelünk. Első Szeged Járási Ktsz. Szeged. Mikszáth Kálmán u. 5. Telefon: 11-555. S. 44 512

Next

/
Oldalképek
Tartalom