Délmagyarország, 1969. június (59. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-11 / 132. szám

Sxélfagyzot az őszinteségről Érintőleges elegancia — írja le a kifejezést az ÉS hasábjain Somlyó György, képszerű gondolattársítással fogalmazva a művekhez fel­színesen közelítő olvasó, kritikus megbocsáthatatlan módszerét. Egy ma divatos, mondhatnám krónikusan divatos észrevételező alap­állást, megnyilatkozást vá­dolva. A látszólag nyelvi szintagma —, amely meg­fordítva is körülbelül ugyanazt sugallja: „elegáns érlntőlegesség" — korjelen­ség, minthogy az érdeklődő­befogadó nehezen tájékozó­dik pl a művészeti sokarcú­sag egyedi példányaiban is küzdelmesen követhető (mennyiségében meg szinte felmérhetetlen) labirintusai­ban. Ezért van a sok „érin­tőleges eleganciával" van szó) származik. De nem erre mutat a modern zene klasszikus szabályokat szét­feszítő, felrúgó, majd ön­kényesen újabb és újabb szisztémákat kidolgozó | mechanizmusa (ami mel­lesleg a komponista-én, a szubjektum látványos teme­tője is lehet), a tiszta, te­hát mólyen őszinte zene megteremtésének igyekezete, vagy filmen egy Fillini, egy Antonioni életmű, s ne menjünk messzire, egy Jancsó oeuvre? De maradjunk az iroda­lomnál. Az én megnyilatko­zásának aztán nyelvi kife­jező eszközeiben is persze óhatatlanul előbúvik a to­tális-hűségre törekvés, az őszinteség, a nyers szóki- j Tárgynyereményt Szegeden Munkaidő­ki-" mondás, olykor a draszti­kum, amit az í: vesség esztétikai mondott vélemény; az egyes ^iJ^l^J^ művészeti ágakban ahány es „ Li r'w alkotó, annyi formáció, any- pMéroMott olvasó nyi igazságkeresés, hit, cél, eszköz, annyi sajátos alko­tói modor, a valóságlátás annyi szubjektív szempont­ja. Nem tudom, az eljöven­dő évtizedek, századok ho­gyan teszik helyükre a ma modernnek mondott művé­szeteket, milyen kategóriák­kal illetik majd (nehéz dol­guk lesz), valami közös tendencia azonban máris felsejthető az alkotófolya­matokban. S ez a hűség, az ábrázolandóval (személlyel, tárggyal, szituációval) szem­beni konok-csökönyös hű­ség, az őszinteség. Talán soha nem volt na­gyobb keletje (nem szere­pe: keletje!) az én, a szub­jektum jelenlétének, mint ma. A világnak, a környe­ző valóságnak az alkotó­gyakran visszataszítónak, erkölcstelennek, vagy fino­man lebecsülve primitívnek tart. Arról is hallani, hogy az olvasói ízlés (különösen nyugati tendenciák nyo­mán) egyre ijesztőbben be­éri az olcsó irodalommal, minek következménye (és viszont) a könnyűműfaj túl­burjánzása, a krimik, az üres szalonkönyvek, álnap­lók, a szóviccek szellemes­ségében elmerülő, az ese­ménybonyolításban kimerü­lő bestsellerek. (De a filmi és színházi bohózatok, a sekélyes vígjátékok, a bűn­ügyi logika-példák döm­pingje is!) Talaja veszne hát az írói szépmesterség­nek, a szorosan vett szép­irodalomnak? Aligha. Csu­pán ezúttal is disztingvál­ni kell. Az esztétikailag művész egyéniségétől képes tetsző, szép írás, a műgond­kifejezésében az átszürési dal kerekített mondatok él­folyamatnak egyre döntőbb ménye mellett felismerni a szerepe lesz ahhoz, hogy a puszta rálátásra nyersnek, kész mü, az alkotás, az új- netán szabadszájúnak, az szerűség igényével kerüljön „érintőleges eleganciával" a befogadóhoz. Előttem egy kpnyv, a Nobel-díjas japán író Kavabata Jaszunari Hóországa. ami a könyvhét alkalmával a napokban ke­rült a boltok kirakataiba. A mozgalom, melynek aposto­la éppen ez a japán szerző, az „újfajta érkékenységűek" cinevezését kapta, s lírai jelképrendszere szemléle­tesen tanúskodik valóságlá­tásának sajátos, szenzitív módszeréről. Kétségtelennek látszik: Kavabata valahol, valamiképpen maga is át­élhette azokat (vagy a hoz­zájuk hasonló) szituációkat, magasszintű műélvezet, melyek hősével történnek, olvasói intelligencia melyekből annak gondola­tai sorjáznak, miként el­képzelhetetlen fizikai átélés nélkül Jacques Borel pőre őszinteségű, erőteljesen szubjektív regénye, a Ra­jongás is (más kérdés, hogy életrajzi regény.) Aho­gyan napról napra telik, telítődik az Irodalmi, a művészeti arzenál, annál biztosabb mentsvár, védett terület az epigonizmus vád­jával szemben a szubjek­tum, az én rezervátuma. Ahány én, annyi szemüveg mered a valóságra, belőle annyi specifikum (még ha csupán lehelletnyi, apró, finom elkülönbözésekről is durvának, primitívnek tet­sző mai irodalomból az ér­téket, a tartalmában esz­tétikumot adó (mert akkor nyelvi eszközeiben is majd esztétikusnak tetsző), őszin­te, valósághiv irodalmat. És az értékest elkülöníteni a talmitól. Persze ha jól meggondol­juk, ez nem is olyan egy­szerű dolog. Még a fejlett ízlés, a mennyiségében és minőségi szelekciójában is tekintélyes olvasottság, a csalhatatlan recept hoz­zá... Nikolényi István Padot a megállóhoz A Sárkány utcában az au­tóbusz megállóhoz is elfelej­tették kihelyezni az ősszel le­szerelt padokat, írja Balogh István. Paprika utca 63. szám alatt lakó olvasónk. A buszra várakozók között sok a beteg, idős ember, s a hanyagság miatt kénytelenek az árok­parton ülve tölteni az időt. Tartós tatarozást Miért nem lehet tatarozás­kor kőporozni azokat az épü­leteket, amelyeknek a hom­lokzata nem tagolt, nem ci­zellált? — kérdi D. F. Felsőki­kötősor 2/a. szám alatt lakó olvasónk. De ha stílusvéde­lem miatt ezt nem teszik, akkor olyan maltert használ­janak, amely nem csupán 1— 2 hónapig tart a falon. Az Akadémia épülete, a Zsótér­ház homlokzata máris tönk­rement. Sok más példát is lehetne még említeni, ame­lyek azt bizonyítják, hogy az elkapkodott, nem megfelelő tatarozást a legtöbb esetben elölről lehetne kezdeni, mi­helyt befejezik. Jogos-e a portó? A kecskeméti főpostán megérdeklődte Kovács Tibor Lomnici utca 83. szám alatt lakó olvasónk ballagásra hí­vó, hosszú alakú levélborí­tékjának tarifáját. Megnyug­tatták, hogy egy forint a por­tóköltség, a szabványboríték rendszer csak 1971-ben lép érvénybe. A címzettel ennek ellenére portót fizettettek Szegeden. A József Attila su­gárúton levő postahivatalban érdeklődésére e szavakkal utasították el: „Nem látja a falon a postai szabályzatot? Nézze meg. Hosszú alakú boríték és nem szabvány két forintos bélyeggel szerelen­dő." Olvasónk a szabályzatból ott is azt olvasta, hogy a szabványt 1971. január else­jétől alkalmazzák. Ezek után végképp nem tudja, jogos volt-e levelének megportózá­sa, s ha igen, miért nem e szerint kapott felvilágosítást Kecskeméten. Lottó vásárlási utalványt nyer t Mészáros László, Dobó utca 74. szám alatt lakó olva­sónk. Az utalványt azonban csak a budapesti Lottó Áru­házban válthatja be. Vélemé­nye szerint Szegeden és kör­nyékén van annyi rendszeres lottózó — és szerencsés nyer­tes —, hogy a tárgynyeremé- ; nyeket vásárlási utalványra itt helyben is átvehetnék. Ja­vasolja, hogy jelöljék ki, i bízzák meg a Centrum Áru­házat ilyen utalványok bevfl­tására, ezzel még nagyobb kedvet csinálnának a lottózók­nak. a vízügynél Hibás cégtábla Két cégtábla is hirdeti a Kígyó utca 5. szám alatt, hogy „Higénia Háztartási Ve­gyibolt". Palló József, Dugo­nics tér 3. szám alatt lakó ol­vasónk észrevételezi, hogy a „higénia" szó a klasszikus és az élő nyelvek egyikében sem fordul elő, így értelmet­len. Helyesen „higiénia" meg­jelölés az értelmes, kívánatos lenne a cégtábla feliratának ennek megfelelő korrigálása. Nemzetközi orvoskongresszus A nemi betegségek ellen, küzdő Nemzetközi Unió jú­lasztotta. A kongresszust a Magyar Dermatológiai Társu­Gépkocsi-tulajdonosok figyelmébe! külföldi nyaralás, utazás esetére igénybe vehető a külföldi CBSCO nius 11—19 között Budapes- lat rendezi­ten tartja 26. kongresszusát, „ Ugyanebben az időben Bu­i i ni z. £ j , dapesten rendezi evi gyűlését ameynek elnokeve dr. Fold- a nemi betegségeket tanulmá­vári Ferenc professzort vá- nyozó angol orvosegyesület is. A tanácskozásokon egyebek között megvitatják a nőgyó­gyászati vizsgálatok jelentő­ségét és lehetőségeit a beteg­ségek korai felismerésében, valamint a venereas beteg­ségek járványtanát, kezelését. A kongresszusokon 21 eu­rópai és tengerentúli ország neves szakemberei vesznek részt. Hegakadályozni a balesetet Megdöbbentő, hogy a Bar­tók Béla teret szegélyező úton már a második halálos gyer­mekbaleset történt — írja dr. Vitos Zoltán, Blaha Lujza utca 5. szám alatt lakó olva­sónk. Három évvel ezelőtt az autóklub által rendezett an­kéton felszólalt olvasónk az Attila utca közlekedési veszé­veiről. Akkor saját gyerme­kének súlyos sérülése is kész­tette a felhívásra. Ennek eredményeként gyermekátke­lőhely jelző táblát tettek ki, de a gépkocsivezetők nem so­kat törődnek vele, mint a leg­utóbbi eset is bizonyítja. Javasolja olvasónk, hogy az egyébként is szűk Attila utcában tiltsa meg a közle­kedésrendészet az autóbu­szok, teherautók és vontatók közlekedését. Ezek járjanak a Kossuth Lajos sugárúton és a Tolbuhin sugárúton. A gyermekjátszóteret teljesen körül kellene keríteni, s ugyanakkor sebességkorláto­zó tábla kirakásával maxi­mum 20 kilométeres sebessé­get kellene előírni a tér kö­rül. Kedden budapesti székhá­zában ülést tartott a ME­DOSZ központi vezetősége. Ott volt dr. Soós Gábor me­zőgazdasági és élemezésügyi miniszterhelyettes és Beckl Sándor, a SZOT titkára. A központi vezetőség ezúttal a vízügyi szolgálat munkáját vitatta meé­Breinich Miklós, az Or­szágos Vizügyi Hivatal el­nökhelyettese beszámolójá­ban elmondotta, hogy tavaly — gondos előkészítés után — a vízügyi ágazat nyolc szervénél történt munkaidő­csökkentés. Az intézkedés hozzávetőleg 13 ezer dolgo­zót érintett, és az ágazatba tartozó szakemberek 32 szá­zalékának biztosította a sza­bad szombatot, illetve a több pihenési időt. A tapasztala­tok jók. ezért idén további 13 vízügyi szervnél 23 ezer dolgozó munkaidejének le­rövidítését tervezik. Így az év végre a vízügyiek 90 százaléka dolgozik majd 44 órás munkahétben. Tudományos ülésszak Dr. Molnár János művelő­désügyi miniszterhelyettes ünnepélyes megnyitó beszéde után az Iparművészeti Múze­umban megkezdte munkáját a Magyar Tanácsköztársaság idején alapított Hopp Ferenc Kelet-Ázsia Művészete Mú­zeum félévszázados jubileu­mára rendezett tudományos ülésszak. Mintegy negyven, nemzet­közileg elismert szaktekin­tély, ázsiai művészetének ha­zai és külföldről érkezett tu­dósai adtak egymásnak talál­kozót ez alkalomból a magyar fővárosban. Gyermekek bilincsben Mi történt az „isten angyalai fészkében?" Sok olasz újságban jelent meg még a közelmúltban is egy hirdetés, amelynek raj­za egy apácát ábrázolt, mi-' közben angyalok glóriával diszítik a fejét. A hirdetés címe ez volt: „Napjaink csodája". Azoknak a szülők­nek szólt, akik aggódtak szellemileg visszamaradt gyermekük sorsáért. Maria Diletta Pagliuca volt római katolikus apáca ígért boldo­gabb, élményekben gazda­gabb életet és nevelést a szerencsétlen sorsú gyerme­keknek emeletes frascatai villájában, amelynek hom­lokzatára ezt a nevet fes­tették: „Grotta-Ferratai Szent Rita". De a rendőrség, amely a minap razziát tartott a ne­velőotthonban, távolról sem nyilatkozott ilyen elragad­tatással Maria nővér intéz­ményéről. A riadőztatott rendőrök 28 gyermeket ta­láltak úgy. hogy legtöbbjü­ket az éjszakai pihenőre odaláncolták az ágyhoz. A négy és tizennyolc év kö­zötti fiatalok a verés félre­ismerhetetlen nyomait visel­ték testükön. Volt, akinek kezét-lábát gúzsba kötötték, mások meztelenül bujkáltak és jajgattak. Pagliuca nővért a hétvégi razzia után letartóztatták, majd a lapok közölték a jól megtermett asszony és a megkínzott gyermekek fény­képét. Volt olyan újság is. amely azt a riportképet kö­zölte, amelyen Maria Di­letta Pagliuca és ..gyerme­kei" kihallgatást kapnak VI. Pál pápától. A megdöbbentő történetre egy Nyugat-Németországban dolgozó olasz vendégmun­kás hívta fel a rendőrség fi­gyelmét. Az illető az otthon gondjaira bízta gyermekét. A napokban látogatta meg fiát és elborzadt a látottak­tól. Pietro Marra rendőr­felügyelő vette kezébe a nyomozást. Először egy volt tanítót hallgatott ki, aki rö­vid ideig az intézetben dol­gozott A pedagógus elmon­dotta. hogy az otthonban, amelyet a prospektusok „is­ten angyalai fészkének" ne­veztek, éheztetik, verik a bentlakókat. Az olasz ven­dégmunkás részt vett a raz­ziában. Mintha látogatóba ment volna, becsengetett a villa kapuján, majd, ami­kor Maria nővér kinyitotta az ajtót, a rendőrök félre­taszították a volt apácát és benyomultak az épületbe. Marra felügyelő és rendőrei kiszabadították a zokogó gyermekeket és megfigyelés vagy gyógykezelés céljából beszállították őket a Frasca­ti kórházba. A bilincsekeS helyettük Maria nővér kap­ta meg, aki — mint kide­rült — gondozottjait délután hattól reggel hat óráig kö­tözte az ágy lábához. Maria Pagliucát vád alá helyezték, amely — ha bíróság is elfo­gadja — öt évig terjedő bör­tönbüntetést vonhat maga után. Épült: 1957—1969 SZOCIALISTA ORSZÁGOK, valamint AUSZTRIA, OLASZORSZÁG és a NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG területein. Anyagi biztonságot nyújt törés, lopás és rablás, tűz, villámcsapás, robbanás és baleset esetén. Felvilágosítást nyújtanak fiókjaink és körzetfelügyelöink. éT.LAMI BIZTOSÍTÖ HK 312 Új műszó/gyártó üzem A nyergesújfalusi viscosa­gyárban megkezdték a negye­dik szintetikus szál üzem, a poliakrilnitril (PAN) gyár építését 870 millió forintos beruházást a Petrolber bo­nyolítja le. Az új üzem gé­peinek zömét Olaszországból vásárolják. A PAN-gyár ter­meléséhez az alapanyagot, az akrilnitrilt — kész termék ellenében Ausztriából vásá­rolják. Az új üzemet 1972 végén helyezik üzembe. Évi 4600 tonnás termelésével ez lesz a legnagyobb hazai szintétikus­szál gyár. Terméke — az ed­dig ismert vegyiszálak közül — a legjobban hasonlít a gyapjúhoz. Semmelweis Kollégium (100.) A női klinikával szemben épült fel 1962-ben az Orvostudományi Egyetem 200 személyes kollégiuma. Szabó István tervezte. SZERDA, 1969. JÚNIUS 11. DELMAGYARORSZAG 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom