Délmagyarország, 1969. június (59. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-19 / 139. szám

János­ünnepély A magyar nyomdaipar dol­gozói több mint egy évszáza­da június utolsó vasárnapján rendezik meg János-ünnepé­lyíiket, Gutenberg János em­lékére. Az idei János-ünne­pélyre kétnapos változatos programot állított össze a Nyomda- és Papíripar és a Sajtó Dolgozóinak Szakszer­vezete. Az ünnepségsorozat június 28-án. szombaton a Népliget­ben íjászversennyel kezdődik, majd szombaton délután a Kisstadionban háromrészes vidám művészi műsorral folytatódik. Vasárnap dél­előtt szintén sportversenyek lesznek, akkor kerül sor a Nyomdász öregfiúk és az Üj­ságíró-válogatott labdarúgó­mérkőzésre. (MTI) Heti naptár Akárcsak az elmúlt hét, a következő sem lesz gaz­dag jelentős kulturális ese­ményekben. Néhány filmbe­mutató azonban érdekesnek ígérkezik, s a képzőművé­szet barátai között nagy ér­deklődésre tarthat számot a nálunk még jórészt isme­retlen — Erdélyből jött — Péterfy László festő- és szobrászművész kiállítása, mely vasárnap délben 12 órakor nyílik meg a mú­zeum kupolacsarnokában. A megnyitón László Gyula egyetemi tanár mond beszé­det, s utána — ez a külön­leges esemény is sajátossá teszi a tárlatot — részletek hangzanak el a budapesti Egyetemi Színpad Virágnak virága című műsorából. Közreműködik Jancsó Adrienne. Csengery Adrien­ne. Kecskés András, és Sallay Imre Máté. A hét filmjei közül első­nek a Szabadság moziban ma bemutatásra kerülő Extázis 7-től 10-ig című Munkaalkalmak Az Egyetemi Füvészkert kerti n*unkásokat felvesz. Jelentkezni lehet Újszeged, I.övölile u, 42. I)K. 617. Az EPFU budapesti 1. sz. üzemegysége szegedi kirendeltsé­ge alkalmaz gyakorlattal rendel­kező gépkoeslve/.etöket. Bérezé­sük alapbér plusz prémium plusz, különleges gépjárművön kezelési pótlek. Autószerelőket es autóvillamossági-szerelőket. Alapbéren feltll átlagosan 1,— l't'óra prémiumot biztosítunk. 44 órás munkahét, havonta két szabad szombat. Gépkocsi rako­dókat. teljesítménybérezéssel, szabad szombatok biztosítva, vi­dékieknek utazási költség rész­beni térítése. Jelentkezés mun­kanapokon 9—11, illetve 11—IS Ora között. Szeged, Osz u. 4. sz. alatti kirendeltségen. xDK. S18. Adminisztrációs muiikaban Jár­tas, jól gépelő női munkaerőt keresünk. Jelentkezés az „Ón­álló ügyintézés" DK. 819. jeligére a Sajtóházba. Gyakorlattal rendelkező marós és géplakatos szakmunkást ke­res felvételre a MAv Gépjavító l'zem, szeged, Tisza-pu. xDK. 20 127 Tehenészt keres felvételre la­kás biztosítással az Aranykalász Mgtsz, Röszke. xDk. 19 422. Bolti segédmunkást felve­szünk. Jelentkezés a DF.LTA ke­reskedelmi vállalat kirendeltsé­gén. Szeged, Kölcsey u. 4. Fi­zetés megegyezés szerint. Belé­pés azonnal. DELTA Kereske­delmi Vállalat. xDK. 820. A MAKÓI Egészségügyi Be­rendezéséket Gyártó Vállalat fő­mérnöki munkaköri, 5—10 éves ; szakmai gyakorlattal rendel­kező faipari vagy gépészmér- ! nbköt keres. Fizetés megegye- | zés szerint. Jelentkezés: szemé­lyesen vagy frásban a C'song- | rád megyei tan&rs vb ipari osztályának vezetőjénél. A VILLANYSZERELŐ-IPARI VÁLLALAT FELVESZ villany­szerelők mellé kubikosokat. Il­letve kubikosbrigádokat. Egy műszakos, heti tt órás 5 napos munkaidő, szabad szombattal. Kiemelt teljesítménybérezés. Idénypótlék. Kölönélési pótlék. Kedvezményes utazás és étke­zés. Természetbeni szállás vagy szállásköltség. Egyhónapos mun­kaviszony után a felvétel érde­kében felmerült utazási költsé­get megtérítjük. Jelentkezés: ] Villanyszerelóipari Vállalat raun­kaiigvi osztály, Budapest, VII., Síp u. 23. 10—17 éves leánytanulókat I könnyű munkára azonnal felve­szünk. Univerzál Ktsz, Szeged, Veresárs u. 47. S. 44 746 Jó kereseti lehetőséggel azon­nali belépéssel felveszünk laka­tosokat. esztergályosokat. cső­szerelöket. hegesztőket, ková­csokat. evalust, asztalosokat, villanyszerelőket. kőműveseket, csőszigetelőket, betanított férfi munkásokat fűtőket, szivattvii­kezelőt. szeneseket, salakozókai. Kéthetenként szabad szombat. Vidékieknek albérleti lakáslehe­tőséget biztosítunk. Hazautazást költséget térítünk. Jelentkezés: Hazat PamutszövOgyár Bp„ IV. Baross u. 99. XBp. 1715 Étteremvezetőt, szakképzett kereskedőt raktárosnak, erköl­csi bizonyítvánnyal, presszóba pénztárost, kávéfőzőt. pultost felveszünk. Alföldi Üzemi Ven­déglátó Vállalat, Lenin krt. 103. xS. 44 748 Hova menjünk ? Mit nézzünk ? filmet emeljük ki. Ezt a beat zenéről szóló riportfil­met eredetileg a tévé mu­tatta be, mint annakidején beszámoltunk róla. Ugyan­csak érdekes a Fáklya mozi újdonsága, az Elza. a vadon szülötte című angol film is, amelyet Joy Adamson ná­lunk is megjelent világhírű regénye alapján James Hill vitt át a filmvászonra. Mindkét film, tehát az Extázis és az Elza hétfőig szerepel a mozik műsorán. Hétfőn a Szabadságban A kacsa fél nyolckor csenget című nyugatnémet filmvíg­játékot vetítik, a világhírű komikus. Heinz Rühmann főszereplésével. A Fáklya mozi délutáni műsorán a Bajtársak voltunk című szovjet film szerepel, amely derűs hangon, kalandos for­mákat használva beszél az orosz polgárháború és in­tervenció korának epizód­jairól. Este — felújításként — a Cherbourgi esernyőket láthatja majd a közönség. A rádió és a televízió he­ti műsorából a hagyomá­nyos péntek esti bemutatót emeljük ki. Csontos Gábor A 144. napon című művét mutatja be ez alkalommal — este 8 óra 20 perces kez­dettel — a televízió Hor­váth Ádám rendezésében. A Tanácsköztársaság idején játszódó darab főhőse a nagy Somogy megyei forra­dalmár. Latinka Sándor. A darab főszerepeit Szakáts Miklós. Nagy Attila és Sinkó László játssza. Ingyen cseresznye Nagy érték ezen a tava­szon a cseresznye, a rossza is egy tízesbe kerül, hát még a , ropogósa. Az újszegedi ker­tes rokonok soha nem vol­tak tán még ilyen becsben, mint most. Ki-ki szegedi ez alkalomból felújította roko­ni és ismerősi kapcsolatait, hogy valamiképpen megússza anyagi összeomlás nélkül a primőrök időszakát. Persze, aki szemfüles volt, annak nem kellett Újszegedre men­nie; a városfejlesztés egészen újszerű módjának megisme­rését összekapcsolhatta cse­resznyeevéssel. A kft kis fa az Aradi vértanúk tétén nőtt, és olyan népszerűségnek ör­vendett néhány napig, hogy még ágait is megtördösték. A rosszmájúak szerint per­sze azért vannak ott ezek a fák, mert az elültetők csak el­méletben vizsgáztak nö­vényismeretből, de ét; nagyon jól tudom, hogy ez csak kez­dete egy nagyobb akciónak. Amikor is nem kell majd boltba, piacra járnunk, mert semmirevaló hársak, ecetfák és nyárfák helyett az utakat, cseresznye-, meggy- és ba­rackfák övezik majd. Addig csak kibírja valahogy a zse­bünk. V. M. 1969. JÚNIUS 19., CSÜTÖRTÖK NÉVNAP: GYÁRFÁS TÖBBFELÉ ZATOR. ZIVATAR Várható időjárás csütörtök estig: nyugatról felhősödés, többfelé zápor, zivatar. Fokozatosan megélénkülő, helyenként megerősödő és délkeleti, délire forduló szél. A nappali felmele­gedés nyugaton gyengül. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet általában 22—27 fok között, keleten harminc fok kö­zelében. A Nap kel 3 óra 46 perckor, és nyugszik 19 óra 45 perekor. A Hold kel 7 óra 36 perckor, és nyugszik 22 óra 51 perckor. VIZA LLAS A Tisza vízállása Szegednél szerdán plusz 437 cm. (Áradó.) SZÁZTIZENÖT ÉVE halt meg Kossuth Zsuzsanna (1817—1854). Kossuth Lajos leg­fiatalabb testvérhúga. Fiatalon lett özveggyé. 1849-ben elvállal­ta a szabadságharc honvédsége tábori kórházainak főápolónői tisztségét. A szabadságharc le­verése után titkos függetlenségi mozgalom tevékeny részese volt. Egy időre bebörtönözték, majd Amerikába emigrált, ahol nyo­masztó anyagi körülmények kö­zött tengődött, mig a börtön hónapjai alatt elhatalmasodott betegsége rövidesen sirba vitte. Egyike történelmünk legrokon­szenvesebb nőalakjainak Leve­lezése hűen tükrözi élénk szel­lemét. széles érdeklődési körét és demokratikus politikai fel­fogását. HATVAN ÉVE halt meg Abafi Lajos (1840— 1909) iró. könyvkidó és könyv­kereskedő. irodalomtörténész. Egvebek között nagv szerepe volt Kálmőny Isin nik. a Sze­ged környéki népköltészet gyűj­tésére való buzdításában. SZlNHAZ Nyári szünet. Gyászközlemények Hálás szívvel köszönjük ro­konainknak, barátainknak és munkatársainknak édesapank búcsúztatása alkalmából, munka­társainak, barátainak, a MAY dolgozóinak és a vasutas zene­kar tagjainak részvétnyilvánitá­sait. Hofgesang család. Dk. 19 429. Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, V'ER­BAI JÖZSEFNÉ. életének 66. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése június 20-án 14 órakor lesz a belvárosi te­mető ravatalozójából. Gyászoló férje. Hunyadi tér 8. T. 3196. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség és édesanya, liü testvér és rokon. PETŐ JÖZSEFNÉ Tölgyesi Irma. az újszegedi ref. lelkipásztor ne­je, cii. asszisztensnő, 50 éves ko­rában, türelemmel viselt beteg­sége után váratlanul elhunyt. Temetése június 20-án, pénteken délután 3 órakor lesz a refor­mátus temetőben. A gyászoló család. Gyapjas P. u. 6—8. T. 3195. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagv­mama és dédmama. HEGEDŰS JANOSNÉ Hegyes Terézia, éle­tének 82. évében hosszú szen­vedés után elhunyt. Kívánságára elhamvaszlatjuk. A gyászoló család, Szél u. 7. T. 3198. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halottunk, özv. KISPÉTER GER­GELYNÉ temetésén megjelen­tek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család T. 3192. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halmiunk, BUBORI JÓ­ZSEF temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Köszönetet mondunk to­vábbá az ideg- és elmeklinika, valamint a tüdőgondozó orvo­sainak és ápolóinak áldozatos munkájukért. A gyászoló csa­lid, Csuka u. 22. T. 3188. Megrendülten tudatjuk. hogy szeretett férj, édesapa és nagy­apa. BÁRÁNYI S ANDOR, éle­tének 61. évében rövid szenve­dés után elhunyt. Temetése jú­nius 20-án 15 órakor lesz az al­sóvárosi temető kápolnájából. A gyászoló család, Petőfi Sándor sgt. 69. T. 3201. MOZIK Szabadság: Extázis 7-től 10-ig. (Magyar, fél 4. háromnegyed 6 és 8.) Fáklya: délután 2 és 4. és este 6 és 8 órakor: Elza. a vadon szülötte. (Orosr.lánhűség.) (Színes angolt. Postás Mozi: Fantaszták. (5 és 7.). VIDÁMPARK Nyitva 13 órától 21 óráig. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Klauzál tér 3. sz. (13/57-esl este in órától reggel 7 óráié és a Kossuth Lalcs sgt 21. sz. (13/67-esl este 8 órától reggel 4-ig. Csak sürgős esetben. BALESETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket a II. sz. Sebészeti Kli­nika (Pécsi u. 4.) veszi fel. ÁLLATORVOSI ÜGYELET Szeged város területére Június 2i-ig este 6 órától reg­gel fi óráig (vasárnap nappal ls) elsősegély és nehézellés esetére ügyeletes dr. Komáromi János állatorvos. Lakása: Szeged. To­rontál tér 3. Telefon: 14-0154. Az állatorvos kiszállításáról a hívó köteles gondoskodni. ismertetés. 8.15 Don Jüan. Rész­letek Mozart operájából. 9.00 Krími és valóság. 9.25 Kedvelt régi melódiák. 10.00 Hírek. 10.05 A Postások szimfonikus zeneka­rának és a Vasas Művészegyüt­tes énekkarának hangverenye Salgótarjánban. 12.00 Déli kró­nika. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Melódiakoktél. 13.40 Nyár a Ve­lencei tónál. 14.00 Szabó Ferenc: III. szonáta, lf.20 Fényes Sza­bolcs operettjeiből. 15.00 Hirek. 15 10 Csak öregeknek. 16.00 A világgazdaság hírei. 16.05 Bar­tók: II. zongoraverseny. 16.38 Argirus királyfi és Tündérszéo Ilona. 16.58 Hallgatóink figyel­mébe! 20.04 Iliász. Homérosz eposzának rádióváltozata. 21.17 Hírek. 21.20 Zeneművészeink ref­lektorfényben. Közben 22.00 Hi­rek. Sport. Időjárás. 22.15—22.25 A Maghreb prófétát keres. 23.05 Gyöngyösi Rácz Géza népi ze­nekara játszik. Kemenes Sarol­ta és Csőr József énekel. 23.45 Bartók: Négy magyar népdal. 24.00 Hírek. 0.10—0.25 Tánczene. Petőfi 6.20 Torna. 6.30—8.05 Azonos a Kossuth-műsorral. 8.05 Könnyű­zenei híradó. 8.35 Külpolitikai figyelő. 8.50 Nóták. 9.16 Zenés képes könyv. II. kötet. 9.50 Stúdium. 10.00 A zene hullám­hosszán. Közben 11.00—11.03 Hí­rek. 11.50 Magánvélemény — közügyekben. 12.00 Mozart-mű­vek. 13.00 Hírek. 13.05 Miskolci stúdiónk jelentkezik. 13.20 Mi­gnon. 13.45 Időjárás- és vízál­lásjelentés. 14.00—18.00 Ifjúsági randevú — kettőtől hatig 18.80 Hírek. 18.10 Kotlári Olga virág­énekeket énekel, Mursi Sámuel furulyázik. 18.24 Feje fölött hol­ló. 19.00 Beethoven: II. szim­fónia. 19.32 Vendégségben. 19.52 Jó estét, 'gyerekek. 20.00 Esti krónika II. 20.25 Oj könyvek. 20.28 Ritmusturmix. 21.00 Csatári Dániel: Forgószélben. 21.10 Nép­dalok. néptáncok. 21.45 Ki ne­velje Melittát? 22 00 Könnyűze­ne. 23.00 Hírek. 23.10 Wagner: A walfcür — zárólelenet. 23.49 Filmzene. 24.00—0.10 Hírek. TÉVÉ RÁDIÖ Kossuth 4.30 Hírek. 4.33 Hajnaltól reg­gelig. 5.00 Hirek. 5.30 Reggeli krónika. 5.44 Falurádió. 6.00 Hí­rek. 6.30 Hirek. 6.45 Hallgatóink figyelmébe. 7.00 Reggeli krónika II. 7.15 Körzeti Időjárás. 7.30 ÜJ könyvek. 8.00 Hírek. 8.05 Műsor­Budapest 17.58 Hírek. 18.05 Mankó nél­kül. Riportfilm. 18.30 Machalia Jackson énekel. 18.40 A világ lapjaiból. 18.55 Esti mese. 19.05 Idegenvezető kerestetik. II. Ve­télkedő. 20.00 Tv-híradó. 20.20 Idegenvezető kerestetik. II. (A vetélkedő folytatása.) 21.10 Egy héttel a Kék fény után. Riport­műsor. 21.20 A postaláda. Sza­tirikus játék. (Ism.) 22.25 Tv­hiradó. — 2. kiadás. • Belgrád 17.45 Varázs küldemény. 18.15 Bosnyák népzene. 18.45 Filmom­r.ibusz. (Biter Justinov.) 20.35 Időszerű beszélgetések. 21.40 Folytatásos filmek. Bukarest 16.50 Orosz nyelvlecke. 17.15 F'onír-müsor. 17.45 Népi énekek. 20.00 Barbara őrnagy — tv-szín­ház. 20.50 Ifjú művészek — Szófiából. 21.50 Költemények. ADASVETEL Príma Tatran eladó Dugonics u. 33. Csaba 9. SZ. SZEGEDI BOLTJA FÉNYKÉPEZŐGÉPET, OBJEK­TÍVET, MOZIFELVEVÖT ES I.E­AIlOT, DIAVETÍTŐT. ÖRÖKVA­KUT, PRIZMÁS LATCSÖVET. Atirás végett KS 90—98-as 125 cm' MOTORKERÉKPAK­tulajdonos azonnal jelent­kezzék Béketelep, Nagy­szombati u- 24/b sz. alatt. Kpitkeaéshes, kerítésnek, padlónak deszka, 3 m bosszú eladó. Középkl­fcötó sor 3., magasföld­szint. x Kripta eladó Dugonics­temetóben. fcrd : Tóth Jénosnó, Juhász Gy. u. 37. Karfonruha­ív á sár június 17—30-ig. Anyag és nagyságtól fúggóen 50 Ft-tól. Olcsó matracok Oroszlán u. 4. sz. alatti boltunkban. 15—30 Ft-ért BÁV Szeged, Bajcsy-Zs. u. 19. X. S. 44 668 2 fotel, 2 szék, 1 re­kamié sürgésen eladó. Arany János u. 1. x 10 kaptár méhcsalád la­pozó-kaptárban, méz­készlettel eladó. Üjsze­ged, Rózsa F. sgt. 35. x Építkezéshez való daru féltonnás, valamint mo­torcsónak eladó. Érd.: 7—14, Arvlz u. 7/a. s KO© cnw-cs Trabant el­adó. Bakay Nándor u. 600-as BMW személy­gépkocsi eladó. Hétve­zér u. 3/b. x árengedménnyel felajánljuk megvételre rektárkészletünkbcn levő különféle típusú mo­torkerékpár, valamint az alábbi típusú gépkocsi alkatrészeinket: GAZ 51, GAZ 63, ZILL és TÁTRA 111 tehergép­kocsihoz. • A felajánlott alkatrészek új állapotban vannak. Érdeklődni lehet: Délmagyarországi Áramszolgál­tató Vállalat Üzletigazgatósága. Szeged, Kossuth Lajos sgt. 68. sz. Anyagosztály. Gaad&sáfft szerszámok, diófarönk, dunyhók. ré­gi bútorok eladók. Ér­deklődni lehet Boszor­kmiyszlget u. 50. x A hónapos süldők eladók. • Hídverő u. 10. sz. Vásárolok rekamiét, sez­lont, ágybetéteket, he­verőt, hármasszekré­nyeket, ruhásszekrénye­ket, asztalokat., széke­ket-. Ugyanott nagy vá­lasztékban bútorok ál­landóan kaphatók. Te­leki u. 6. Cserép, téglatörmelék, tető faanyagok, deszka, kélszárnyas szép ajtók, ablakok minden méretben eladók. Fogadalmi temp­lom mögött. 5. sz. H£«lós«obabútor eladó. | Peiofitelep. Pápai u. 8. j Teljesen új Sztár tv j sürgősen eladó. Petőfi­telep, Hangos U. 6. SJ Érd.: délután IS-tői. NDK mély gyermekkocsi igényesnek eladó. Ér­deklődni: Márta, Dózsa György u. 2, I 15. tíiiindítóa 150 cm3 NSU robogó eladó. Dugonics u. 38. Érdeklődni 15 órától. x 75Ő-es Zasztava sze­mélygépkocsi eladó. Kis­kundorozsma, Thököly u. Politúros hálószobabú­tor sodronyos eladó. — Táncsics M. 3/a, I. em. (Ady térnél ) x Fajta ti szita tojóhibnid­jércék eladók Clm: Al­sóvárosi ff. 167 x Agy betétek, sezlon, ío­tclágyak készen kapha­tók. Javítást vállalok. Sajka u. 12. Dudás kárpitos.' Kiadó írógép és egy számi tógép. Kossuth u. 25., félemelet 5. Olcsón eladók: három­laugú városa gáztűz­hely, sötét festett kom­binált szekrények, Pob­jeda autógumik. Mérey u 8 . ni. 8. Érdeklőd­ni délutá nőnként. 4­tőh ÜJ Moszkvics eladó 1970-re szóló utalványt beszámítok. Szeged, Pá­pai u. 2 a. Egy 6000 km-t futott P—10-es Pannónia mo­torkerékpár igényesnek eladó. Érdeklődni dél­után 2 órától. Retek u. 46/a. Skoda Octávia Super személygépkocsi eladó. Szeged, Cserzy Mihály u. 9. x 2 db nagyméretű Angol fotelszék eladó. Alföldi u. 22., II. ép.. íszt. 1. ajtó. Érdeklődni 8— 2-ig. CSÜTÖRTÖK, 1969. JÚNIUS 19. Kiadó 180x110 vasablak, szimpla faablakok. és használt ponyvák, Re­tek U. 19. Egy szovjet gyártmányú jól hü tő gép eladó. Ságváritelep, Kovácsud­var 10. Gárgyán Zol­tán. Nulla kilométeres Wart­burg de Luxé személy­gépkocsit vennék, vagy utalványt, ami 3—4 hó­napon belül megkapha­tó, legmagasabb áron. özv. Tülkös Lajosné, Dugonics tér 2. sz. Villany táskavarrógép eladó. Érdeklődni Tóth, Odessza krt. 20. B. Kétszemélyes pehely­dunyha, nagyképernyős I televízió, kétszemélyes j rekamié eladó. Püspök t u 11 c. 1 ajtós szép jégszek­rény eladó. Fodor, Pe- i töfl S. sgt. 16. 1969-re visszaigazolt I Skoda-utalvány átadó, i ..Ajánlatok" 44 713 Jel- j igére a Hirdetőbe. ÜJ állapotban levő 2 személyes fotelágy elÁdó. Érd. lehet: délután Mé­rey u. 20 b, II. 4. Jobbos csempetüzhely, balos teakályha eladó. Érd.: mindennap reggel 6—9-ig. Tolbuhin sgt. 61. sz. Eladó leveles szár. ősz u. 36. sz. 3500 km-t futott, ga­ranciás, kifogástalan ál­lapotú R—4 (Renault 850) személygépkocsi csa­ládi okból sürgősen el­adó. Ajánlatokat „Sür­gős" 20 106. jeligére ár­megjelöléssel a Sajtó­házba. (iaxpalaek eladó. Mak­kocerdiő sor 6, sz. Beépíthető cserépkályha, tolldunyha eladó. Ság­váritelep, Gera Sándor U. 33. X Egy B. 175-ös csónak­niotor eladó. Gutenberg u. 3. Bodó. x Csöves kukorica, 1 jó­hangú zongora, különle­ges íöldleper-palánta el­adók. Csongrádi sgt. 91. Vennék rövid kereszt­húros zongorát. „Hang­szer" jeligére vásárhe­lyi Hirdetcbe. x H A Z A SS A G Jókaii életű 68 éves em­ber házasság céljából megismerkedne rendes, egyszerű, szolid, nyug­díjas, korban hozzáillő nővel. „1500 nyugdíj" 44 707 jeligére a Hir­detőbe. Jómegjelenésü, magá­nyos asszony megismer­kedne házasság céljából 55 év körüli józané let ü férfival. „Független" — 44 303 Jeligére a Hir­detőbe^ Özvegyasszony megismer­kedne józanéletü, ko­moly férfivel 45-től, há­zasság céljából. „Bol­dogság merre vagy" — 20 059. Jeligére a Saj­tóházba. x 61 éves iparos házas­súg céljából megismer­kedne szerény, magányos növel, aki szereti a fa­lusi életet, szép gyü­mölcsös. szőlőm van, Szegedtől 8 km-re örök­lakásom van. Lehetőleg nyugdíjas írjon, kis tes­ti hiba nem számit. ..Mezei virág" 19 988. jeligére a Sajtóházba. Hathónapos tigriscsíkos német boxer kan. ol­csón eladó. Retek u. 30. Rendreara to és szalma­lehúzó új állapotban megegyezéssel eladó. Ár­pár Tsz, üllés. Telefon­20. x Opel Rekord gépkocsi. kifogástalan állapotban, első kézből. Igényesnek eladó. Dr. Salgó, Csong­rádi sgt. 8. x Moszkvics személygép­kocsi, Panni-robogó és női varrógép eladó. Érd.: 3-tól. Remény u. 6. sas. x 57 éves vasutas iparos, korban hozzáillő élet­társat keres házasság céljából. ..Boldogság" — 19 399. jeligére a Saj­tóházba 38 éves, Önhibáján ki­vül elvált. jólkereső szakmunkás férfi ezúton keresi korban hozzáillő hölgV ismeretségét há­zasság céljából. „Egy gyermek nem akaaúly" 20 096. jeligére a Saj­tóházba. x Házasság céljából 40— 55 évesig magas, bar­na férfi ismeretségét keresem., „Hűség" 19401. Jeligére a Sajtóházba. Ki mely ingatlannal ren­delkező 48 éves férfi házasság céljából meg­ismerkedne leánnyal vagy asszonnyal, gyer­mek nem akadály. „Jól jár" 20 175. jeligérc a Sajtóházba. 23 éves. 175 cm ma­gas. barna, költészetet kedvelő technikus fia­talember. komoly, társa­ság hiányában ezúton keresi hozzáillő', helyes, komoly gondolkodású, csinos, szőke, érettségi­zett vagy szakmunkás lány ismeretségét há­zasság céljából. Lakás szükséges. Csak kézzel írott, fényképes levelek­| re válaszolok. „Hold­fény 69" jeligére 20 102 a Sajtóházba. re a v fi R Kisebb tatarozáshoz kő­művest. asztalost kere­sek. Szatymazl u. 6. Jeney. Hősök kapujánál elve­szett másnak értékte­len Öngyújtómat nagyon kérem elhozni Jutalom ellenében. Partizán u. 1. szám alá. Dr. Ajtay. Ügyes fiút Ipari tanu­lónak felveszek, Gár­gyán lakatos. Ságvárt­telep, Vak Bottyán u. 24. sz. Egyedülálló nőt gonT dozónak lakásért kere­sek. Juhász Gyula u. 31. Törökné. . Matematikából pótvlzs­gára felkészítek. „Ta­nárnő" 20 207. jeligére a Sajtóházba. x Töltésnek való ingyen elhordható. Deszkake­rltér eladó. Győry, Jó­zsef Attila sgt. 8. Garázs kiadó. Kató u. 9. Hámán Gyógynövény szaküzlet­ből kedden tévedésből elvitt szemüveget szür­ke tokkal szíveskedjenek visszahozni. Vasárnap délelőtt arany­karkötöm elvesztettem. Megtaláló, nyomravezető a Szegedi 1. sz. ügyvédi Munkaközösségben jelent­kezzen. Magasan jutal­mazom. Dr. Mátyás. Német, angol, nyelvtaní­tás, fordítás. Gutenberg u. 26.. magasföldszint 2. Bérbe vennék kárpito­zott bútornak raktárhe­lyiséget, lehet pince vagy szín, vagy hasonló he­lyiség, „Raktárhelyiség" 44 537 jeligére a Hir­detőbe. Függönytisztítás rámá­ra feszítve Dugasz vegy­tisztítónál. Tápéi u. 7. Telefon: 13-635. ro rkettszegély lécet, par­keltát, minőségi kivi­telben készítőnél. Fa­e.< ztergályos, Bal íasor 47. sz. x A gyorsíróiskola dolgozók tagozatára jelentkezés íráspróbával június 23—24-én délután 5 órakor; beiratkozás 25—26-án délután 5 órakor. Érett­ségizettek íraspróba nélkül beiratkozhatnak. 6 DÉLMAGYARORSZÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom