Délmagyarország, 1969. június (59. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI YAR0RS1AG MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 59. évfolyam, 124. szám 1969. JÜNIUS 1„ VASÁRNAP Megjelenik hétfő kivé­telével mindennap, hét­köznap 8. vasárnap 12 oldalon. ARA: 1 FORINT Fock Jenő hazaérkezett ausztriai látogatásáról Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, aki az osztrák Ügynökségben, az UNIDO­kormány meghívására — felesége társaságában — hiva- ban és a Duna-bizottságban, talos látogatást tett Ausztriában, szombaton délután Célszerűnek tartják, hogy a visszaérkezett Budapestre. A miniszterelnök kíséretének nemzetközi szervezetekben ez tagjai voltak: dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnök- az együttműködés továbbmé­helyettese. Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyet- lyüljön és erősödjék, tese, dr. Baczoni Jenő, a külkereskedelmi miniszter első A kormányfők egyetértet­helyettese, dr. Szekér Gyula, a nehézipari miniszter első abban' ^ az .ato"?s°­.. . , _ . _ , rompo-szerzodes jelentősen helyettese, dr. Rosta Endre, a kulturális kapcsolatok xn- hozzájárul az általános és tézetének ügyvezető elnöke. Kurtán Sándor, a Külügy- teljes leszerelés megvalósítá­mmisztérium csoportfőnöke, dr. Simó Jenő, a Magyar sához és a világbéke biztosi­Népköztársaság bécsi nagykövete, Rácz Pál. a Külügy- k^sérikV^i"8^ minisztérium protokoll osztályának vezetője, dr. Randé szerelési bizottság ^írgyalá6-" Jenő, a Külügyminisztérium sajtófőosztályának vezetője, sait, és bíznak abban, hogy Kovács Sándor, a Minisztertanács elnöke titkárságának a leszerelést további haté­vezetője és dr. Szatmári István, a Külügyminisztérium kony mtézkedések segítik elő. . _ A QGiKGlGt-azsiai helyzet­osztrák referense. tel kapcsolatban a felek ki­Fock Jenő és kíséretének fogadására a Nyugati pá- fejezték azt a reményüket, lyaudvaron megjelentek: Fehér Lajos és dr. Ajtai Mik- hogy a jelenleg Párizsban fo­lás, a Minisztertanács elnökhelyettesei, dr. Bíró József )yó tárgyalások a vietnami . * . , , , . _ . .. _ .. , .. , , ,, , kerdes mielőbbi megoldásá­külkereskedelmi, dr. Csanadi György közlekedés- és pos- hoz vezetnek az 1954-es gen­taügyi, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi fi megállapodás alapján, miniszter, Szilágyi Béla külügyminiszter-helyettes. to­vábbá a Minisztertanács titkársága és a Külügyminisz­térium több vezető beosztású munkatársa. Jelen volt az érkezésnél az Osztrák Köztársaság bu­dapesti nagykövetségéinek több képviselője. amely szerint a vietnami népnek lehetővé kell ten­ni, hogy maga dönthessen jövőjéről. A közel-keleti helyzet kér­désében a felek aggodalmuk­nak adtak kifejezést. Remé­lik, hogy a Biztonsági Ta­nács 1967. november 22-i ha­tározata alapján a konflik­tust sikerül úgy megoldani, hogy megvalósuljon a tér­ség valódi békéje. A baráti légkörben foly­ZárőkOzlemény a magyar-osztrák tárgyalásokról Fock Jenőnek, a magyar A látogatás alkalmat nyúj­forradalmi munkás-paraszt tott a nemzetközi kérdések kormány elnöke május 27- megtárgyalására. Ennek so- . . .... „ , tői 31-ig hivatalos látogatást rán különös figyelmet szen- ^j0" tárgyalásokon a felek tett Ausztriában. Fock Jenő teltek az európai biztonság vegdl hangsúlyozták a két miniszterelnököt fogadta kérdésének. Ezzel kapcsolat- orszaS ™.„ éllamférfiai Franz Jonas szövetségi elnök, ban mindkét fél kifejtette ál- szemetyes talalkozoinak je­látogatást tett dr. Josef Kla- láspontját, a március 17-i bu- lentosegét, a kétoldalú kap­us szövetségi kancellárnál, dapesti felhívásnak megfe­dr. Hermann Withalm alkan- lelő, európai biztonsági kon­cellárnál és dr. Kurt Wald- ferencia tervéről. Azonosan csolatok minden területen lehetséges továbbfejlesztése, a béke és a nemzetközi meg­heim külügyminiszternéL ítélik meg a konferencia je- *rtés fenntartása érdekeben A magyar Minisztertanács lentőségét, egyetértettek ab- hasznosnak tart­elnöke látogatása során kul- ban, hogy azt alaposan elő Jak' bogy a. ket ,or^ag turális intézményeket, lakó- kell készíteni. Ebben a szel­es ipartelepeket tekintett meg Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke és dr. Josef Kla­us szövetségi kancellár tár­gyalt a kétoldalú kapcsola­tokról és az országaikat érin­tő nemzetközi kérdésekről. A magyar kormány képviselői és az illetékes osztrák szak­lemben üdvözölték a finn kormány javaslatát, amely mányának tagjai és vezető tisztviselői a jövőben is folytassák a véleménycserét a nuimaii, javiuiaba,. aiiici/- . , , . , ... .... ... ,, ben felajánlja jószolgálatait ,fel.eket kolcsonosen érdeklő a konferencia előkészítésére, valamennyi kérdésről. „. ... ,, Fock Jenő miniszterelnök Mindkét fél hangsúlyozta i,OSonczi Pálnak, a Magyar az Egyesült Nemzetek Szer- Népköztársaság Elnöki Taná­vezetenek szerepet a vilagbe- csa einökének a nevében hi­ke fenntartásában és a vitás vatalos magyarországi láto­miniszterek külön megbeszé- nemzetközi kérdések meg- gatásra hívta meg Franz Jo­léseiken elsősorban a kétől- oldásában. Megelégedéssel nas köztársaság elnököt, aki dalú kapcsolatok továbbfej- nyilatkoztak a két ország a meghívást köszönettel elfo­SStóSr. két együttműködéséről az euró- gadta. Az időpontban diplo­pai gazdasági bizottságban, máciai úton állapodnak meg. a Nemzetközi Atomenergia (MTI) ország jószomszédi viszonya jellemezte. A kormányfők megelége­déssel állapították meg, hogy a dr. Josef Klaus szövetsé­gi kancellár 1967. évi ma­gyarországi látogatása óta eltelt időszakban minden te­rületen továbbfejlődtek or­szágaik kétoldalú kapcsola­tai. Gyümölcsözőnek és a két­oldalú kapcsolatok tovább­fejlesztése szempontjából hasznosnak ítélték meg a dr. Josef Klaus szövetségi kan­cellár 1967. májusi hivatalos látogatása alkalmával létre­hozott általános vegyesbizott­ság tevékenységét. Mindkét fél egyetért az­zal, hogy az elmúlt évek­ben kedvezően fejlődtek a gazdasági kapcsolatok. Egyet­értés alakult ki abban is, hogy reális lehetőségek van­nak a kereskedelmi és gaz­dasági kapcsolatok tovább­fejlesztésére mind az árucse­re eddigi, hagyományos for­májában, mind a két ország vállalatainak együttműködé­sében. A gazdasági kapcso­latok fejlesztése új lehető­ségeinek feltárása érdekében 1968. novemberében ipari, gazdasági és műszaki együtt­működési egyezménvt kötöt­tek. Az abban előirányzott kormányközi vegyesbizott­ságnak mielőbb meg kell "kezdenie munkáját. Erösebb a nemzetközi munkásmozgalom egysége Komócsin Zoltán nyilatkozata a nemzetközi tanácskozás előkészítő bizottságának befejező ülésszakáról A kommunista és mun- május 23—30 közötti ülés- leni harc feladatai a jelen­káspártok június 5-én szakán. legi szakaszban és a kom­Moszkvában kezdődő nem- AZ előkészítő bizottság munista és munkáspártok, zetközi tanácskozásának elő- munkájában részt vett test- valamint az összes antiimpe­készítő bizottsága pénteken, vérpártok képviselői nagy rialista erők akcióegysége". LríLS^^ feladatot oldottak meg. KÉRDÉS: Eszerint az elökészi­jezte munkajat. ixomocsin Többször is, részletekbe me- »ö munka fs eredménye abban Zoltán a* MSZMP Politi- nően megvitatták a fő do- ^a^íminVJ^S^6"01^ Bizottságának tagja, az kumentumtervezetet és a 3 '^f™" "! t-'~ bi_ VALASZ: Mi a magunk előkészítő bizottság munká- testvérpártok jában részt vevő magyar zottságainak áUárfögíalásai részéről az egész előkészítő küldöttség vezetője vála- utan mo6t alapul elfogadták munkafolyamat nagy jelen­szolt Hável Józsefnek, az & a nemzetközi tanácsko- tőségét abban látjuk, hogy zás elé terjesztik azt fokozatosan lépésről lépes­re előrehaladva egyre erö­sebb lett az egységre való törekvés a kommunista és , , . _ . , munkáspártok között. Ennek jeszt még három fontos do- ^ k^ejezésre jutott a kumentumtervezetet: a viet- t—tvérnártnk eevséees aka­nami nép harcával valószo- testvérpártok egységes aka­,., ... ., ... . rata az antnmpenaiista lidantas nyilatkozatat; a vi- erőivel való szo­lág1 "épéihez intézendő bé- ^„^SS kefelhivást; valamint a Le- . ,,„„?í„ ntn-centenárium megünnep- A h^v 4u5.fr.aiL meg azt is állíthatjuk, hogy MTI és Nemes Jánosnak, a Népszabadság moszkvai tu­dósítójának kérdéseire. Az alábbiakban közöljük Komó­csin Zoltán nyilatkozatát központi Az előkészítő bizottság alapul elfogadta és a nem­zetközi tanácskozás elé ter­a tizenöt hónapos előkészítő munkának — egyébként minden mást megelőző — KERDES: Hogyan értéken Komócsin elvtárs a kommu­nista és munkáspártok tanács­kozását előkészítő 15 hónapos Időszakot és az előkészítő bi­zottság most befejeződött moszkvai Ülésszakának eredmé­nyeit? lésére felszólító állásfogla­VALASZ: Ismeretes, hogy iasnak tervezetét. A testvér­a kommunista és munkás- pártok túlnyomó többségé­pártok nemzetközi tanácsko- VPi oevütt mi is azt valliuk" zásának előkészítése a múlt hogy a fő dokumentumé ÍT^^^T'á^' év februárjában, a Budapes- vezet teljes mértékben meg- lrdemif á'dozT ten megtartott konzultatív feiel a múlt év februárjá- ni é® erőfeszítéseket tenni, találkozóval kezdődött meg. barli budapesti találkozón az> í1?^ ma, a nemzetközi A tanácskozás előkészítő bi- a nemzetközi tanácskozásra munkásmozgalom egysege zottsaga H»68 novemberéig közösen elfogadott napirend- erosebb, a kozos osszefogás Budapesten több ülést tan- nek: Az imperializmus el- (Folytatás a 2. oldalon.) tott A budapesti találkozókon mammmm^mm^^a^mmmmmmmmm^^mm^^mmmmmmmm beható véleménycsere folyt a testvérpártok között, amelynek egyik fő feladata az volt, hogy közös terveze­tet készítsen a nemzetközi tanácskozás elé. E vélemény­csere keretében nagy lépést tettünk az egységes állás­pont kialakítására, és jelen­tős haladást értünk el a testvérpártok egy részével fennálló nézeteltérések csök­kentésében. illetve leküzdé­sében. A nemzetközi tanácskozás elé terjesztendő fő doku­mentumtervezetet egy mun­kacsoport készítette elő, amely Budapesten műkö­dött. Ez év márciusában, pártunk javaslatára, a test­vérpártok egyhangú akara­tának és elhatározásának megfelelően, Moszkvában folytatódott az előkészítő munka. Ez fejeződött be az előkészítő bizottság mostani, IKARUSZ-PROGRAM. Nagyarányú műszaki fejlesztés előtt áll az Ikarusz Gyár. Szá­mos, eddig már megkötött nemzetközi szerződés biztosítja, hogy a már eddig is népszerű Ikarusz-járművek a jövőben még keresettebbek legyenek a hazai és a nemzetközi piacokon. A tervek szerint az Ikarusz 1975-re évi 12 ezer autóbuszt szándékozik építeni a jelenlegi 5 ezer kettőszáz darabbal szemben. Képünkön: Autóbuszok a gyári végszereidében Az ország legdrágább piacán Furcsa ellentmondás, hogy Üj Élet Tsz eladója, akitől bár Csongrád megyét az or- 9 forintért kapkodták el. A szág éléskamrájának tartják, fogyasztási szövetkezet a piá­dé minden hasonló város, és con 10 forintért, a Széchenyi a főváros piacán olcsóbbak téri üzletében ennél olcsób­az árak, mint Szegeden. Az ban árusította a zöldborsót, még érthetetlenebb, hogy a A MÉK 8 óra után jött a Csongrád megyei, szegedi piacra és a városi üzletek­termelőszövetkezetek, keres- be a cserebökényi tsz-től vá­kedelmi vállalatok Tatabá- sárolt 7 forintos borsóval. Ez nyán, Miskolcon, Budapes- az időpont már késő volt ah­ten, s ki tudja, hol tartanak hoz, hogy a magántermelői elárusítópavilonokat, ame- árakat letörje. Az is igaz, lyekben a szegedivel azonos, hogy a tsz-szel előző napon vagy alacsonyabb áron árusí- lekötött tételnek csak egy­tanak. És itt a Marx téren, harmadát kapta meg a MÉK, a Szent István téren konga- azt is egy éjszaka késés­nak az ürességtől a közös sel. gazdaságok, szövetkezeti és A MÉK tranzitraktárában állami cégek elárusítópavi- egyébként sok földieper, ka­Ionjai. Egy árnyalattal jobb ralábé, új sárgarépa és ká­csak a helyzet a város bolt- poszta volt A készletből fo­jaiban, azokban, melyekben lyamatosan — bár egyes he­önállóan vásárolják fel a lyekre meglehetős későn — zöldség- és gyümölcsféléket, szállítottak. Ugyancsak a Természetesen azokból az MÉK-nek volt legtöbb vágni árukból nincs hiány, melyek- való csirkéje, Magyarbánhe­nek éppen itt a szezonja. De gyesről vásárolt 2 ezer da­zöldség, különösen zöldbor- rabot. Az Éliker és a Móra só alig található a piacon, Ferenc Tsz is hozott a piac­pedig a kereslet igen nagy. ra csirkét, de az idei leg­Tegnap a kora reggeli órák- nagyobb baromfi-felhozatal ban csak a magántermelők ^ÍP elégítette ki a keresletet kínáltak zöldborsót, 10-12 . ^^f™"^1 Jff'K x • , ... , i x —, »L, a szegedi május 31-i, és a forintért kilónként. Később többi város május 30-i piaci kapott egy szállítmányt az átlagárait: 5 9 Városok c o w 5 a I « A tm ® A A 2 1 a a M U A a s V 9 ío N V M a (O N 3 1 a Szeged Ml V wo M« *,­Budapest ÍJ* 3,00 t­í­0.­13,­Sz.-fehérvár 9,­1,40 1,30 0,­10,­Debrecen 10,— 1,48 1,30 0,70 13,­Tatabánya 10,­1,40 1,40 Ml 11.— Szolnok ?,­LS0 I-M «,-10,­Pécs •rt 3M . U0 Mi Irt 30.4 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom