Délmagyarország, 1969. május (59. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-08 / 103. szám

Heti naptár Hova menüink? Mit nézzünk ? A szegedi színházi élet ünnepi eseménye lesz szom­baton, május 10-én Werner Egk, ma is élő német szerző Peer Gynt című operájának magyarországi bemutatója a Szegedi Nemzeti Színházban. Az előadást Vaszy Viktor vezényli, Bozóky István ren­dezi, díszletelt Székely László tervezte. A címszere­pet Gyimesi Kálmán énekli, Solvejg Berdál Valéria lesz. A további szereplők: Len­gyel Ildikó, Karikó Teréz, Vargha Róbert, Szabó Mik­lós. Harmath Éva, Réti Csa­ba, Szabady István, Halmi László, Sinkó György, Ju­hász József, Sztanics Ibolya, Bálint Ilona, Szabadíts Ju­dit, Gregor József, Börcsök István, Te­leki Irma, és ifj. Rácz Im­re. A Peer Gynt előkészüle­tei miatt csütörtökön és pénteken nem lesz előadás a színházban. Vasárnap Hu­bay Miklós Játékok életre­halálra című egyfelvonáso­sait mutatják be délután 3 órakor, este 7 órakor Lend­vay Kamilló Knock out cí­mű musical krimijét. Ked­den este a rádió közvetíti a Peer Gynt előadását, szer­dán a Lulu megy. Két bemutató szerepel a szegedi mozik műsorán. A Szabadság filmszínházban mától kezdődően egy hétig vetítik Ettore Scola színes olasz filmvígjátékát Belfegor a pokolból címmel, amely­nek főszerepeiben Vittorio Gassman nal és Claudine Augerrel találkoznak a né­zők. Ugyancsak egy hétig tűzte műsorára a Fáklya filmszínház délutáni és esti előadásain Dinu Cocea film­jét a Betyárok bosszúját. A román kalandfilm főszerep­lői Amanoil Petrut és Marga Barbu. A televízió műsorából a szombat esti programra hív- .... .. iuk fel az olvasóink figyel- konferencia záró aktusára ról készült portréfilmet mu­tatják be. A Ruitner Sándor rendezte műsorban közre­működnek a szegedi színház művészei, Simándy József, az Állami Operaház tagja, valamint a Szegedi Zeneba­rátok Kórusa. Hétfőn este 8 órai kez­dettel sugározza a rádió Verdi Requiemjének leg­újabb felvételét, ahol az Állami Hangversenyzenekart Perencsik János vezényli, s a közreműködők között ta­láljuk a szegedi Gregor Jó­zsefet, akinek partnerei Komlóssy Erzsébet, Forgács Éva és Réti József lesznek. A tanácsköztársasági művé­szeti szemle keretében má­jus 11-én, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel az énekka­rok bemutatóit tartják, a szegedi Tömörkény István gimnázium zenei tagozatá­nak rendezésében, a konzer­vatórium nagytermében. Május 12-én, hétfőn este 7 órai kezdettel szegedi újság­íróklubban mutatja be leg­újabb műsorát a Szegedi Dzsessz-trió. A dr. Hulin István—Nyitrai Endre—Sze­les András összeállítású együttes ezúttal bemutatja azokat a számait is, melyek­kel Salgótarjánban arany­érmet nyert. Május 14-én, szerdán kezdődik a Könyv­művészetünk és könyvgyar­tásunk mai feladatai címmel hirdetett kétnapos országos konferencia Szegeden, a Vö­rösmarty utcai művelődési központban, melyet a IX. Műszaki hónap keretében a Papír- és Nyomdaipari Mű­szaki Egyesület Csongrád megyei csoportja rendez. Szerdán reggel 9 órai kez­dettel Horváth Gyula köny­nyűipari miniszterhelyettes nyitja meg a konferenciát, a könyvkiállítást ugyanezen a napon fél 12-kor tekinthe­tik meg az érdeklődők. A mét. 20 óra 20 perces kez­dettel vetítik a Gyilkosság a műteremben című bűnügyi iáték első részét, ezt köve­tően pedig a Vaszy Viktor­másnap, csütörtökön negyed 12-kor kerül sor a Vörös­marty utcai művelődesi köz­pontban. Ankét a jogi karon A József Attila Tudo­mányegyetem Állam-és Jog­udományi Karának nevelé­si bizottsága és az MSZMP kari alapszervezete szakmai­ideológiai tudományos an­kétot rendezett tegnap, szer­dán a kari tanácsteremben. Az ankét résztvevői elsőként dr. Rácz János tanszékveze­tő egyetemi docens előadá­sát hallgatták meg „Adalé­kok a nemzet fogalmának értékeléséhez" címmel, majd dr. Nagy Károly tanszékve­zető egyetemi docens és dr. Popovics Béla egyetemi adjunktus mondott korrefe­rátumot; előbbi a nemzetfo­galomnak a nemzetközi jog­gal kapcsolatos problémáit elemezte, utóbbi pedig a nemzet és a politikai rendi szer összefüggéseiről szó­lott. A délutáni órákban dr. Pólay Elemér tanszékvezető egyetemi tanár előadására került sor, aki a római nemzet és az állam kérdé­seiről beszélt, majd dr. Ruszoly József egyetemi adjunktus ismertette „A nemzetiségi politika és ál­lamszerkezet problémái az 1918—19. évi magyarországi forradalmakban" című ta­nulmányát. Tízezer életbiztosítás díjmentesítése Januártól az Állami Biz­tosító igen sok életbiztosítás­sal rendelkező ügyfele hiába várta a pénzbeszedő érkezé­sét a havonta esedékes díjért. Az történt, hogy az Állami Biztosító felülvizsgálta az eredetileg élethosszig fizetés­sel kötött biztosításokat és azoknak nagy részét 1969. január 1-től díjfizetés nélkül tartja fenn a feltételek sze­rinti biztosítási összegeknek megfelelően. A méltányos intézkedést — amely Szegeden és Csongrád megyében mintegy 10 ezer, túlnyomóan idős embert érint — indokolja, hogy meghosz­szabbodott az átlagos életkor. Ugyanakkor bizonyítja, hogy a szocialista biztosítás célja nem a nyereségszerzés, ha­nem a biztosítási igények ki­elégítése. Ez a rendelkezés érinti azokat az életbiztosításokat, melyek az Állami Biztosító megalakulása előtt különböző egyesületekkel kötött, 20 évnél hosszabb tartamú biztosítá­sokra vonatkoztak. A ren­delkezés alapján e biztosítási kötvények tulajdonosainak díjat nem kell fizetniük, vi­szont a szerződések az. ere­deti összeggel maradnak ér­vényben. Mindazok az életbiztosítás­sal rendelkezők, akik ezen méltányos intézkedés alá tartoznak, az Állami Biztosító illetékes fiókjaitól levélben kapnak értesítést. Azt a bir­tokukban levő biztosítási kötvénnyel együtt gondosan őrizzék meg. hogy annak esedékességekor igazolásként szolgáljon. S$iztos számok Paczelka bonyolult egyéniseget ebben a szűk keretben csak nagyon vázlatosan elemezhetem. Annyit mindenképpen tudni kell róla, hogy kereken ötvenesztendős, amolyan se­te-suta, félszeg emberke, akinek so­ha, semmi se sikerült az életben, de mindig nagy dolgokat akart véghez­vinni. Különösebb munkahelyi pá­lyafutásra ugyan nem számított, ki­tartóan gürcölt ugyanannál az író­asztalnál, de a munkahelyén kívül, a társadalomban meglehetősen he­ves ambíciók fűtötték. Tévedés ne essék, nem a társadalomért készült kimagasló cselekedeteket végrehaj­tani, nem valamiféle közösségi ér­dek szolgálatában szándékozott erőit hasznosítani, hanem egyszerűen ar­ra törekedett, hogy ő, Paczelka Ele­mér. ilyen és ilyen szakmabeli ad­minisztrációs dolgozó ilyen és ilyen színvonalas életmódot biztosítson magának a társadalomban. Az ilyen ós ilyen Paczelka fogalmazásában abból állt. hogy kétszobás örökla* kást szándékozott venni, abba a sa­ját elképzelése szerint való bútor­zatot állítani, legalább két darab ötvenliteres akváriumot tartani, dí­szes kis madárházban törpe papa­gályt dédelgetni, és töméntelen könyvet összevásárolni, hogy nyug­díjas korában legyen szórakozása. Mindezt Paczelka leírta, lerajzol­ta magának, s e tervezgetések so­rán felgyülemlett örömét, izgalmát azon nyomban közölte Almásl El­virával, akivel abban az időben ép­pen tizennegyedik éve járt jegy­ben, s akivé! csak azért nem kötött addig házasságot, mert az imént felsorolt feltételeket nem sikerült megteremtenie. Mindez nagyon parlagi történet lenne, g ide se került volna ebbe az újságba, ha Paczelka a szokvá­nyos ábrándkergetök közé tartozna. Itt egészen másról van szó. Ugyan­is Paczelka. Almási Elvirával kö­tött jegyessége idején, belátva,, hogy a havi ezerhatszáznyolcvan forintos fizetéséből nemhogy öröklakást, de még akváriumot se képes szerezni, bezárkózott szerény albérleti szo­bájába, s kiadós elmélkedések után csalhatatlanul biztos lottózó rend­szert dolgozott kl, amelyhez az ötös találatig hetenként tíz szelvényt szándékozott elfogyasztani, s amint nem egészen ifjú menyasszonyával közölte, e halálosan biztos sziszté­ma sikere esetén azonnal megkö­tik a házasságot, aztán mehet min­den a maga rendie szerint. Nem mondom. Almási Elvira, aki már akkor közel járt a negyvenedik évéhez, az idő futásától való félel­mében szívesen belement volna a házasságba öröklakás nélkül is — mondom, Elvira nem túlságosan bí­zott Paczelka reményeibén, de alá­zatos egyéniség volt. hát nem ellen­kezett. Tessék lottózni — mondo­gatta és nagyokat sóhajtozott, hát­ha megesik rajta Paczelka szive. Ám Paczelka szíve nem esett meg. Makacsul bízott az elképzeléseiben, kombinatív rendszerét a letűnt évek során többször átdolgozta, volt né­ha egy-egy kettes találata, sőt hár­masa Is ezerkllencszázhatvanöt de­cemberében. Közben egyre jobban begyepesedett közöttük a jegtesség állapota, -ha találkoztak, elmondták szépen egy másnak, mi történt a munkahelyükön, péntekenkent mind a ketten lesték a húzás eredményét és nagyot sóhujtottak: megint sem­mi! Pertze mindkettőjük munkatársai tudtak Paczelka szenvedélyéről, s a házasságkötéssel kapcsolatos elhatá­rozásáról. Meg is kérdezték olykor egy-egy csipkelődő hangulatban, mi lesz, mikor nősül Paczelka kartárs, fut az idó, nem jó ilyen sokáig vá­ratni a hűséges menyasszonyt. Paczelka Ilyenkor leszegte a fe­jét, megfogdosta zavarában hosszú, keskeny orrát, s azt mondta' — Még nem lehet kérem. Nin­csenek meg az anyagi feltételek. De most van néhány biztos számom. Holt biztos.. ORMOS GERŐ — BÉKEHANGVERSENY SZEGEDEN. A második vi­lágháború befejezésének 24. évfordulója alkalmából rendez békehangversenyt a Hazafias Népfront városi elnöksége és a KISZ Szeged városi bizottsága ma, csütörtökön este fél 8 órai kezdettel a Vörösmarty utcai művelődési központ­ban. Megnyitót mond dr. Kedvessy György egyetemi tanár, a városi népfrontbizottság elnöke. A műsorban közremű­ködik a rókusi zenei általános iskola kórusa, Kovács Já­nos színművész, Szendrey Imre zongoraművész, a művelő­dési központ Kardos Pál vezette kamarakórusa, Gregor József, Szabó Miklós. Lengyel Ildikó, Víg'n Irén operaéne­kesek, valamint a MÁV Hazánk Kórusa, Erdős János ve­zetésével. — Honvédelmi napokat rendez május 8. és 24-e kö­zött a szegedi 600. 6Z. Ipari Szakmunkásképző Intézet, ahol 21 osztály mintegy 680 tanulója mutatja be, miként sajátította el az idén beve­zetésre került új tantárgy, a honvédelmi ismeretek alap­elveit. A kétnapos vetélkedő lövészettel kezdődik, a má­— Szociológiai kutatás. A békés megyei tanács vb meg­bízásából a Magyar Tudomá­nyos Akadémia szociológiai kutatócsoportja szociológiai felmérést készít a Viharsa­rokban. Húsz városban és községben 2200 személyre, il­letve családra terjesztik ki a kutatást. Üjabb ár sodik napon versenyszerű lö- Ésak-Olaszországban veszetet tartanak, s a fiata­lok végig küzdik az aka­dálypályát is, melyet külön­böző ellenőrző és nehézségi feladatokkal láttak el. — Vonatszercncsétlenscg. Szerdán hajnalban az észak­angliai Morpeth közelében kisiklott a London és Aber­deen között közlekedő ex­presszvonat Az óriási sebes­séggel száguldó vonat roncsai a vasútvonal háromszáz mé­teres szakaszát eltorlaszolták, öt vasutas életét vesztette, százegy utas megsebesült. — Autóbusz és motorke­rékpár ütközött össze Sö­vényházán egy nagyobb ívű kanyarban. Súlyos sérülést szenvedett a motokerékpár vezetője, Hegedűs Sándor. Balástya, Fehértó 33. szám alatti lakos. Az ügyben vizs­gálat folyik. — Gyermekjátékból kelet­kezett tűz Mórahalmon, a IV. kerületben, a Tanya 141. szám alatt Vass József há­zában. Kisgyermek gyufaval felgyújtotta az alomszalmát. Szerencsére a tüzet ideiében lokalizálták a községi önkén­tes tűzoltók. A kár így is je­lentős. Villamosítják a tanyákat (Tudósítónktól.) Pusztamérge­sen a közvilágítás fejlesztő st: nein az utolsó helyen szerepel. A közeliövöben megkezdődik belterületen a korszerűsítés és a külterületen a villamosítás. A fejlesztési alapot közel 200 ezer forint terhelné. A tanács sze­retné az ostorpyeles, higanygő­zös armatúra rendszert megva­lósítani. Amennyiben a DAV kapacitása engedi, a higanygő­zös égőket térítés nélkül adja. Nagyon örülnénk neki, ha min­den oszlopra jutna egy. s a mel­lékutcákban ts ..fényes esték­nek" örülhetnének. 1968. november 25-én alakult meg Itt Pusztamérgesen a ta­ryavlllamosításl társulat, amely célul a tanyai Iskola és kör­nyéke villamosítását tűzte kí. A lakosság 280—300 ezer forint hozzájárulással nyújt segítséget ehhez az egész községet érintő nagy beruházáshoz Elsőnek ter­mészetesen a tanyai iskola kerül sorra, hisz,en az egyúttal kultu­rális központ. A környező ta­nyák villamosításához a Rizling Tsz KISZ-szervezete is hozzá­látni. Vállalták a fiatalok, hogy ahol idősebb emberek élnek, ott az oszlopoknak kiássák a gödröket és díjtalanul fölállít­ják az oszlopokat. A tanyák villamosítása nagy előrelépés, hiszen olyan távoli helyekre ls eljut a kultúra, ahol mindeddig mar nagyon is hiányzott. Az emberek könnyeb­ben. szívesebben eljutnak ahhoz, hogy megnézzenek egy-egy fil­met és egyeb vetítéseket, tévé­adásokat, műsoros esteket. Molnár Katalin Velencében. rend­kívüli rossz az időjárás, egyes helyeken három nap óta egyfolytában szakad az eső. Velencében a Szent Márk teret ismét elborította a lagúnák megduzzadt vize. — Poralakú savó. Sikerrel próbáltak lei egy új technoló­giát a Budapesti Műegyetem ácsi kísérleti üzemében. A tejgyárakban a sajt készíté­sekor visszamaradó savóból kilenc vagon értékes porsa­vót készítettek. Egy köbmé­ternyi folyadékból 65 kilo­gramm, 70 százaléknyi tej­cukrot és 15 százalék fehér­jét tartalmazó szárazanyagot nyertek. A fehér porból a debreceni Biogál Gyógyszer­gyár antibiotikum fermentu­mokat, a Phylaxia pedig az állattenyésztéshez szükséges tápanyagokat állít elő. — Balatoni horgászbérlet. A Balatoni Halászati Válla­lat — új szolgáltatásként — bevezette a balatoni horgász­bérletek árusítását. A keszt­helyi, fonyódi, balatonszeme­si és siófoki telepüköiL ezen­kívül a partőröknél, ttováb­bá a nagyobb üdülőkben ki­ielölt megbízottaknál lehet beszerezni a horgászjegyet. Az éves felnőtt bérlet ára 150 forint, a heti 40 forint­! ba kerül. Aki egy napra kí­| ván csak szenvedélyének hó­; dőlni, 10 forintért kaphat : horgászengedélyt. — Emberölés bűntette mi­att a Békés megyei Rendőr : főkapitányság eljárást indí­tott Spigut Pálné 48 éves, háztartásbeli, gerendási la­kos ellen. Spigutné lakásu­kon baltával, többször fejbe­ütötte alvó férjét. Az 50 éves férfi sérüléseibe a men­tőkocsiban belehalt. A vizs­gálat megállapította, hogy a férj iszákossága miatt rossz volt a viszony a házastársak között. A bűntény napján is heves szóváltásra került sor. és az asszony felindulásában követte el a férjgyilkossá­got. A rendőrség Splgutnét letartóztatta. Variációk egy témára — Rekord az újvidéki vá­sáron. Ladiszlav Grosz, az újvidéki nemzetközi mező­gazdasági vásár vezérigazga­tója sajtóértekezleten beje­lentette, hogy az idei vasá­ron, amelyet május 9-tói 19­ig rendeznek meg, 25 ország­ból több mint ezerháromszáz kiállító vesz részt A kiállí­tók számát tekintve, a vásár történetében ez rekordot je­lent, s ezért a kiállítási te­rületet jelentősen kibővítet­ték. — Ismét borítékos sors­jegy. A sorsjegyek ara to­vábbra is változatlanul négy forint. Ugyanígy változatlan a nyeremények összege Is: 50 000, 20 000, 10 000. 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 3 forint, és van egy „új­rahűzhat" széria is. — Piac. Szerdai árak: dió 14—20, mák 35—37, alrna 6— 14, burgonya 4,50—5, sárga­répa 10—12, gyökér 8—12, vöröshagyma 5—7, spenót 4—5, só6ka 5—6, savanyú ká­poszta 4—5, csirke 29—30, tyúk 26—28 forint kilogram­monként, zöldhagyma 0,80— 1, retek 0,60—2 forint cso­mónként, karaláb 2—3 zöldpaprika 1,50—2,50, salát: 0,50—1,50, tojás 1,10—1,20 forint darabonként. — Alex-aluljáro. A berlini Alexanderplatzon átadtak a forgalomnak egy 650 méter hosszú közúti aluljárót. A legmodernebb forgalomtech­nikai szempontok tekintetbe­vételével, kétévi munkával épített aluljáró révén az Alexanderplatzon megszűn­nek a keresztezések. — Kilencvenötmillió gyü­mölcsfa. A Központi Statisz­tikai Hivatal felmérése sze­rint hazánkban a gyümölcs­fák száma túlhaladta a 95 milliót, vagyis háromszor több, mint 1935-ben volt. A termés ennél is nagyobb mértékben emelkedett, s el­érte az évi egymillió tonnát A legtöbb — szám szerint 29 millió — a szilvafa. — Ittas vezetés miatt ke­rült a vádlottak padjára a szegedi járásbíróság előtt Sípos Pál, 51 éves, büntetett előéletű, Kistelek, Hétvezér utca 29. szám alatti lakos. Április 27-én délelőtti órák­ban nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott a község vendéglőjében, majd ittas állapotban motorkerék­pározott, s el is esett. A sze­gedi járásbíróság jogerősen 1 évi javító-nevelő munkára ítélte 15 százalékos bércsök­kentéssel és 3 évre eltiltotta a gépjárművezetéstől. i — ÜJ báránytápszer. A me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, az egészségügyi miniszterrel egyetértésben ideiglenesen engedélyt adott a Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelö Vállalat tel­jes értékű tejpótló bárány­tápszerének forgalomba ho­zatalára. Ilyen anyaggal ed­dig nem rendelkezett a ha­zai mezőgazdaság. A vitami­nokkal dúsított új termék magas tápanyagtartalma a juhtej teljes helyettesítését teszi lehetővé. Közlemények (X) Felhívjuk kedves vásár­lóink figyelmét, liogy az április havi tüzelöutalványokat májai 10-lg tudjuk beváltani. Májue 10-c után sz április havi utalvá­nyokat beváltan] nem áU mó­dunkban. S. 31 454 (x) Mátészalkai i94v-bcn érett­ségizett Ballács Erzsébetet a 20 éves találkozóra feltétlen vár­juk május 10-én 16 őrára Máté­szalkára. CSÜTÖRTÖK, 1969. MÁJUS 8. .DÉLMAGYARORSZÁG' P *

Next

/
Oldalképek
Tartalom