Délmagyarország, 1969. május (59. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-08 / 103. szám

yiLAG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEK! DELMABYARORSZAB magyarszocialista munkáspárt lapja 59. évfolywi* 103. 1969. MÁJUS K, CSÜTÖRTÖK Megjelenít: hétfő kivé­telével mindennap, hét­köznap 8, vasárnap 12 oldalon. ARA: 80 FILLÉR Kállai Gyula előadása A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Aka­démiájának előadássorozatá­ban szerdán, az Építők Ró­zsa Ferenc Művelődési Há­zában Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, az Országgyű­lés elnöke Szocialista álla­mi életünk fejlődésének né­hány időszerű kérdése cím­mel előadást tartott. Részt vett az előadáson Nemes Dezső, a párt Politi­kai Bizottságának tagja. Kis­házi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, jelen volt az MSZMP Központi Bi­zottságának, az Elnöki Ta­nácsnak és a forradalmi munkás-paraszt kormánynak több tagja, politikai és tár­sadalmi életünk sok ismert személyisége. Befeiezűdött az Akadémia közgyűlése Szerdán — a hagyomá­nyoknak megfelelően — zárt üléssel ért véget az Akadé­mia közgyűlése. Rusznyák István elnöki megnyitója után Erdey-Grúz Tibor fő­titkár vezette be a vitát. Az Akadémia tagjai részéről számos felszólalás hangzott eL A hozzászólók széles kör­ben foglalkoztak tudományos életünk fejlesztésének kér­déseivel. A vita egyik köz­ponti kérdése az volt, ho­gyan felelhet meg a tudo­mány minél hatékonyabban a társadalom és a népgaz­daság igényeinek. Sok szó esett az Akadémia társadal­mi szerepéről és befolyásá­nak növeléséről, valamint a tudományos eredmények népszerűsítéséről. Különös hangsúllyal szóltak a vita részvevői a tanszéki kutató­munka fejlesztéséről, kultu­rális tudományos centrumok kialakításáról. Kiemelték a nemzetközi kapcsolatok je­lentőségét. A vitában fel­szólalt Budó Ágoston és Kalmár László is. A közgyűlés határozatot fogadott el. A határozat le­szögezi: az akadémia tevé­kenységének legfőbb célja változatlanul az, hogy a tu­domány eszközeivel, a ku­tatási eredményekkel se­gítse a társadalmi haladást, előmozdítsa a szocializmus teljes felépítését. Húszéves a békemozgalom Nagygyűlés Szegeden a béke és barátság jegyében A szegedi üzemek, Intézmények dolgo­zóinak részvételével nyílt meg tegnap, szerdán délelőtt a megyei tanács nagyter­mében rendezett békenagygyűléssel a Ha­zafias Népfront Csongrád megyei bizott­sága és a magyar békemozgalom hagyo­mányos tavaszi akciója. A nagygyűlés el­nökségében helyet foglalt Harmati Sán­dor, a Magyar Szolidaritási Bizottság el­nöke, az Országos Béketanács alelnöke, Tóth Istvánné, a nőtanács megyei titkára, Rudas Lászlóné, a Vöröskereszt megyei titkára, valamint a megyénkben vendé­geskedő szakszervezeti küldöttség három képviselője, Panayiotisz Minasz, a ciprusi textil-szakszervezet főtitkára, Ahmed Husszein Ahmed, az EAK szakszervezeti küldöttségének vezetője és Nikola Vaszil­jev Nikolov bolgár szakszervezeti vezető. Dr. Földi Mihály professzornak, a nép­front megyei bizottsága elnökének üdvöz­lő szavai után Harmati Sándor mondott ünnepi beszédet a fennállásának huszadik évfordulójára visszatekintő nemzetközi békemozgalomról. Emlékeztetőül nemcsak a háború és béke híveinek mindig emlé­kezetes dátumokat idézte, de híres tudó­sok, írók, politikusok mondatait is. A mozgalom történetének elemzése után napjaink politikai helyzetéről beszélt, s arról a világszerte ismert magyar szolida­ritásról, mely szerves része a vietnami háború, a közel-keleti konfliktus és az NSZK militarizmusa elleni világméretű tiltakozásnak. A jubileumi év külföldi és hazai akciói közül a kommunista és mun­káspártok moszkvai találkozója mellett kiemelkedik a május közepén rendezendő nemzetközi Vietnam-konferencia, a nyár elején Berlinbe összehívott béke-világta­lálkozó és a világtanács ülése. Ezeknek az eseményeknek jegyében készítik elő a VIII. magyar békekongreszust is, mely ok­tóberben lesz, annak tiszteletére, hogy a magyar békemozgalon is idén ünnepli huszadik évfordulóját. A nagygyűlésen felszólalt Ahmed Husz­szein Ahmed is, aki az arab nép köszöne­tét tolmácsolva mondta el a figyelmes hallgatóságnak: „Minden erőnkkel törek­szünk arra, hogy a közel-keleti kérdést békésen oldjuk meg, de ha ránk kény­szeritik a háborút, készen állunk vissza­hárítani a csapást, s nemcsak Izraelre, ha­nem azokra az imperialistákra is, akik a provokációk mögött állnak." Az ünnepség harmadik szónoka, a cip­rusi Panayiotisz Minasz többek között ar­ról szólt, hogy Magyarországon jártában azért látta különösen nagy örömmel a szocializmus építésében elért eredménye­inket, mert ez a munka, ez az eltökéltség erőt és önbizalmat ad a nemrég felszaba­dult vagy szabadságáért küzdő népeknek. A nagygyűlés a béke és barátság ünne­pét köszöntő hallagtóság lelkes tapsával zárult MSZMP-delegácio Párizsban A Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására szerdán magyar pártküldöttség érkezett Pá­rizsba. A delegációt Komó­csin Zoltán, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, a Politikai Bizottság tagja ve­zeti. A küldöttség tagjai: Aczél György, a Központi Bizottság titkára és Várkonyi Péter, a KB külügyi osztályá­nak helyettes vezetője. A magyar pártküldöttséget az orlyi repülőtéren az FKP részéről Georges Marchais, a Központi Bizottság titkára, a Politikai Bizottság tagja üd­vözölte. (MTI) Szeged küldöttei a BNV-n a fiatal utazók klubja. A fiatal utazók kluibját a Magyar küldöttség Varsóban Magyar küldöttség is részt vesz a szocialista orszá­gok kulturális és művészeti szakszervezeti vezetőinek varsói tanácskozásán, amely a művészeti szakszervezetek szorosabb együttműködéséről tárgyal ezúttal. Két magyar referátum is elhangzik, az egyik arról, milyen szerepük van a Magyar Népköztársaságban a művészeti szakszer­vezeteknek az új gazdaságirányítási renddel megváltozott körülmények között, a másik pedig arról, milyen ta­pasztalatokat és szervezeti ismereteiket szereztek eddig a művészet tömegmozgalmának funkcionáriusai a nemzet­közi együttműködésben. Fiatal utazók klubja Az ifjúsági turizmus to- ösztönzi a KlSZ-saervezete­vábbfejlesztéséről szerdán ket, hogy használják ki job­országos munkaértekezletet ban a természetjárásban, a tartott a Hotel Ifjúságban a hazai és külföldi utazások­KISZ Központi Bizottságá- ban rejlő nevelő, mozgósító nak honvédelmi és sport- lehetőségeket. Az utazni vá­osztálya, az Express" Ifjú- gyóknak csak töredékét fog­sági és Diák Utazási Iroda, ja össze az Express-iroda. , , . . rr—i Szuksegesnek látszik az egyé­valammt a Magyar Termé- ^ ute^k hatalmas tömegét szetbarát Szövetség. összefogni, bizonyos módon A KISZ KB Intéző Bízott- irányítani is. Ezt a felada­sága ez év januárjában ha- tot eredményesen töltené be tározatot hozott az ifjúsági turizmus fejlesztésével kap­csolatban. A határozat arra helyi KISZ-sziervezetek ala­kítják meg, tagja lehet minden fiatal. A klub tevékenységéhez jelentős segítséget nyújt az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda. Az Express utazási könyvecskével látja el a klubtagokat, s ebbe az igazolványba sorra bejegy­zik, hogy tulajdonosa hány­szor és milyen szolgáltatást vett igénybe. Ennek alapján részesülnek azután kedvez­ményben a fiatalok. Belföl­di társasutazásnál pedig minden négy út után 5 szá­zalék, minden hat út után 10 százalék kedvezményt kaphatnak a következő uta­zásnál. Külföldi út esetén az arány 10, illetőleg 20 száza­lékos engedmény. (MTI) a szénsavellátás A kormány Gazdasági Bi­zottsága a nehézipari minisz­ter és af Országos Anyag- és Árhivatal elnökének előter­jesztése alapján megtárgyalta a Répcelaki Szénsavtermelő Vállalat helyreállításának menetét és a szénsavellátás várható alakulását. A szénsavellátásban foko­zatos és lényeges javulás vár­ható. A tervek szerint július 1-én Répcelakon is teljes ka­pacitással megkezdik a gyár­tást, ami napi harminc tonna szénsavat jelent, majd július második felétől Mihályiban is megkezdik napi 25 tonna élel­miszeripari szénsav előállítá­sát. Az élelmiszeripari szénsav­ból májusban a szükségletnek körülbelül 75—80 százalékát fedezik. Nem ilyen kedvező a patronellátás. Ez év áprili­sában a tavaly áprilisi szén­savparton-mennyiségnek csak tíz százalékát hozták forga­lomba, májusban ez az arány 65—70 százalékra emelkedik, júniusban pedig nagyjából ugyanannyi szénsavpatron kerül a boltokba, mint a múlt év júniusában. Fokozatosan azonban a bolti készleteket is fel tud­ják majd tölteni. A répcela­ki berendezések július 1-i megindulásával a szárazjég­ellátás is javul. (MTI) Az EMERGÉ-gyárban erős acélsodronyokat szőnek 1 olajálló tömlő testére Kilenc nap múlva ünnepé­lyesen megnyílik a Budapesti Nemzetközi Vásár, amely nemcsak az ország, hanem szinte Európa iparának bemu­tatója lett. Az idén is nagy gonddal és becsvággyal ké­szülődtek a szegedi üzemek arra, hogy minél szebben, eredményesebben képviseljék Dél-Magyarországot, újabb vevőket szerezzenek maguk­nak. A Szegedi EMERGÉ Gumi­gyár — mely az Országos Gu­miipari Vállalat pavilonjában állít ki — már az elmúlt évi technológiai korszerűsítés nyomán alkotott új terméke­ket, illetve megújított árucik­keket szerepelteti. így pél­dául ott lesz a BNV-n az olajálló mélyfúró tömlő leg­újabb típusa, amelyet a ha­gyományos megoldás helyett ragasztott csatlakozófejjel ké­szítenek. Így az olajiparban használatos tömlő jobban megfelel a követelmények­nek, könnyebb. A mélyfúró tömlők mellett új típusú, rendkívül könnyen hajló, rugalmas csigatömlőket, szí­nes gumipadlókat, valamint autószőnyegeket is vásárra küldött a gumigyár. Érdekes újdonság a mintegy 15 cikk között az a szállítóheveder, amely a hagyományos 100 méteres hosszúság helyett 200 méteres. A Szegedi Fémipari Válla­lat hagyományos termékeivel, a rozsdamentes csőszerelvé­nyekkel, a nyomdaipari sze­dőtermi berendezésekkel vesz részt az árubemutatón. Emel­lett azonban valószínűleg új garázskocsi prototípusát, va­lamint új gépkocsi-stoplámpa prototípusát szintén bemutat­ja. Az utóbbi termékek még javában készülnek a fémipari vállalat műhelyében. A Szegedi Kéziszerszám­gyár szinte az egész orszá­got ellátja tartós, megbízha­tó kéziszerszámokkal, fogók­kal, mezőgazdasági eszközök­kel. Az idei BNV-n újabb há­zi barkácskészletet, valamint jelentősen könnyített metsző és szüretelő ollókat látunk a kéziszerszámgyár közös pavi­lonjában. Természetesen a munkaeszközök mellett a Sze­geden meghonosodott precí­ziós öntés termékeit, a szállí­tóláncokat, különböző alkat­részeket is kiállítja a gyár. M. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom