Délmagyarország, 1969. április (59. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-01 / 75. szám

A M AGY ARS Z O C I ALISTA M U N KÁSPÁ RT LAPJA 59. évfolyam, 75. szám 1969. ÁPRILIS 1., KEDD Megjelenik hétfő kivé­telével mindennap, hét­köznap 8. vasárnap oldalon. ÁRA: 80 FILLÉR VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Á határ mentén A térképek is mutat­ják. hogy a szegedi járás területén, jónéhány köz­séget érintve húzódik államhatárunk. Vidé­künkön a magyar—jugo­szláv és a magyar—ro­mán határ találkozik. A határvédelem — a test­véri, baráti államok esetében is — kötelesség. A határon — és ez is közismert — vannak törvényes kapuk, rajtuk keresztül a becsületes, tisztességes szándékú emberek szabályos uli­okmányokkal jöhetnek, mehetnek. A szeged­röszkei átkelőhelyen mindig nonstop a for­galom, mert itt van Nyugat-Európa és a Balkán közötti közúti átkelés csomópontja. Az is köztudott, hogy a határon — bár keve­sen — illegálisan is akarnak átjutni igazta­lan, rossz, és bűnös szándékú emberek, né­mely kalandvágyók, vagy éppen közönséges bűncselekményt elköve­tők. Hazánk határainál a határőrök vigyáznak, s hóban, fagyban, forró napsütésben teljesítik kötelességüket. A határ védelmében azonban nincsenek egyedül, fel­adatuk teljesítésében tarsaik a határ mentén élő és lakó civilek. Jól mutatja ezt, hogy a ha­társértők mintegy 50 százalékát a lakosság közreműködésével csípik el. A határőrök és a lakosság között kölcsö­nös és őszinte a biza­lom, s ez az együvé tartozás a határ őrzésé­nek erősödő és szilárd alapja. A szegedi járás­ban a „katonai rangot", a határőr-község meg­tisztelő címet érdemel­te már ki Tiszasziget, Üjszentiván, Ásotthalom és Kübekháza. Ennek magyarázata a lakosság és a katonák rendkívül sokoldalú, meghitt kap­csolata. A határvédelem kér­déseinek összegezésére hívott tegnapra egybe tanácskozást Szegedre a járási párt-végrehajtóbi­zottság és a határőrség kerületi parancsnoksá­ga. A járás községei oártéletének vezető kepviselői, az őrsök pa­rancsnokai is aláhúzták, hogy a határőrök és a falvak népe „zárat" von határunkon. A jö­vőben pedig az élet minden területére ki­terjedő együttműködést tovább gazdagítják. A határ mentén min­dig tárva a törvényes kapuk. Másutt a pró­bálkozás rajtavesztéssel jár. Morvay Sándor Gázelökészitö épül Uj tankaSlovnésok, utak, vasút Két esztendő mérlege a szegedi Az olajipar szegedi beru­házásairól gyakran jelennek meg hírek, tudósítások. A 3,2 millió forintos programból érdemes átfogó képet adni, összegezni az elmúlt két esz­tendő eredményeit. Mennyi fogyott már el a milliárdok­ból? S mi valósult meg ez­idáig? Az Alföldi Olajbá­nyász című lapban Ács Jó­zsef főosztályvezető egész oldalas cikket írt a szegedi beruházások elmúlt két évé­ről. Mi az NKFV szegedi üze­mének vezetőjétől, Jurato­vics Aladártól kértünk tájé­koztatást a beruházások hely­zetéről. Az üzem vezetője elmond­ta, hogy 1967-ben kezdődött a 3,2 milliárdos program végre­hajtása. Az első esztendőben körül­belül 250 millió forintot használtak fel, tavaly pedig 523 milliót. Kérdés, hogy ennyit akartak-e elkölteni. A tervszerűség csorbát szen­vedett, tavaly elmaradtak az építők, mintegy 50—60 mil­liós nagyságrendű építkezés­sel. A 31-es Állami Építő­ipari Vállalat teljesített ke­vesebbet, mint amennyit ígért. Az úgynevezett ipartelepi építkezés a Vásárhely irányába futó, s a Tisza-híd előtt összetör-' kolló vasút—közút három­szögében folyik, valamint a szemben levő területen épül­nek még járulékos létesít­mények, így a barakkváros is. Eddig megvalósult már a barakknegyed és azok az épületek, amelyek láthatóak az országút mellett. A magas betonoszlopok a leendő öthajós nagy TMK­műhely körvonalait jelzik. Ebben a csarnokban meg­munkáló* ós szerszámgépe­ket helyeznek el, itt javítják az olajmezőn használatos be­rendezéseket. Mellette készül a nagy központi raktárépület. Ugyancsak követi a sort majd az országút mellett a gépkocsi service, javítómű­hellyel és kocsimosóval, va­lamint a 2000 személyt ki­szolgáló konyha és étterem. A szegedi üzem vezetője közölte, hogy jelenleg is folytatják a vasútépítést, s az új ÁFOR-telep helyét pedig feltöltötték. A barakk­épületeknél valóban az utol­só simításokat végzik: még egy épületet készítenek el, majd parkosítják a környé­ket, s remélik, hamarosan elkészül a tervezett ABC­kisáruház is. Az idén összesen 844 mil­lió forintot kívánnak elköl­teni az olajmedence beruhá­zásaira, amelyből közel 300 millió értékű az építészeti munka. Az összegben szere­pel a 250 milliót érő fran­cia gyártmányú l'öldgaz­előkészítő üzem és kompresz­szortelep ára is. A termelő oldalon további előrehaladásra számítanak.' Eddig 3 tankállomást épí­tettek az olajmedencében, amelynek „bűvkörébe" 92 kutat kötöttek. Felépült kö­rülbelül 150—180 kilométer hosszúságú gyűjtővezeték­rendszer (a csövek átmérő­je 6—14 coll), s épül a fő­gyűjtő, amelynek első szaka­sza ez év közepére üzemel­het. Jelentős útprogram is megvalósult edddig: 30—40 kilométer hosszúságban. Idén újabb 3 tankállomást építe­nek. Ezzel a tankállomás­hálózat véglegesen kiépül a szegedi medencében, mivel üzemelhet a tervezett 11 da­rab állomás. Érdekesnek ígérkezik a francia gyártmányú kisérő­gáz-előkészítő üzem és kompresszortelep felépítése. Ez a berendezés naponta 1 millió köbmé­ter kisérőgáz feldolgozásá­ra alkalmas, s lehetővé teszi, hogy a sze­gedi medence kísérőgázát az országos vezetékrendszerbe nyomják a kompresszortelep segítségével. A leendő üzem­ben lecsapolják a gázt kísé­rő vízgőzt, valamint propán­bután gázt állítanak elő. Ha dolgozni fog az üzem, nem kell Hajdúszoboszlóról szál­lítani Szegedre a pb-gázt. Az elmúlt hetekben — mint jelentettük — nagy mennyisegű talajvíz aiasr­totta el az olajmezőt. sőt kénytelenek voltak több ku­tat lezárni a belvíz miatt. A jövőre nézve megnyugtató, hogy épül az a csatornarend­szer. amely elvezeti a belvi­zet az ipartelep környékéről, illetve az egész szegedi olaj­medence területéről. Az úgynevezett kommu­nális program is kibontako­zik a milliárdok adta anyagi lehetőségből. Tavaly már átadtak egy 38 lakásos há­zat a szegedi Pusztaszeri ut­cában, az Osztrovszkij utcá­ban most épül egy 30 laká­sos, Algyőn pedig egy 40 lakásos épület az olajbányá­szoknak. Természetesen a szegedi olajvárosban is kap­nak lakásokat a medence dolgozói. Előkészületek foly­nak a szegedi Kígyó utcai, a Gogoly utcai és a Roosewelt téri lakóházak építésére. A szegedi medence terv­szerűen „ontja" már a kő­olajat és a földgázt. Tavaly 425 ezer tonna he­lyett 544 ezer tonna olajat szállítottak el a termelő ku­taktól a hazai olajfinomí­tókba'A kísérőgáz mennyisé­ge 70 millió köbméter he­lyett 74 millió volt. Jelenleg még vasúton történik a kő­olaj elszállítása, de 1971-re elkészül az a vezeték, amely j a lehetővé teszi, hogy a sze­gedi olaj csövön jusson el Százhalombattára. G. I. BÉKETÜNTETÉSEK. A Majna menti Frankfurtban. Hamburgban, Hannoverben, Münchenben, Stuttgartban. Essenben és Nyugat-Németorszag más városaiban több mint 80 ezer ember vett részt azon a hagyományos tava­szi kétnapos béketüntetésen, amely „a demokráciáért és a leszerelésért vívott kampány" keretében került megren­dezésre. A tüntetők jelszavai követelték az NDK elisme­rését és harcot hirdettek egy biztonsági kérdésekkel fog­lalkozó összeurópai értekezlet összehívása, az atomsovom­I pó-szerződésnek Bonn által történő aláírása mellett és a ' neonáci veszély növekedése ellen. Frankfurtban összetű­zésre került sor a tüntetők és a rendőrség között. A kép Frankfurt belvárosában készült. A tavaszi tüntetések befejeztével a békeharcosok nyi­latkozatot fogadtak el, amely rámutat: Az elnökválasztás i világosan megmutatta, hogy a kormányzó CDU/CSU j „nyíltan és szégyentelenül szövetségre lép a Nemzeti De­mokrata Párttal". Saigon ellen Jótállás a tartós fogyasztási cikkekre A Magyar Közlöny vasár­napi számában megjelent a belkereskedelmi, a kohó- és gépipari, a könnyűipari, a külkereskedelmi és a nehéz­ipari miniszter együttes ren­delete, amely a tartós fo­gy^ztási cikkek jótállásá­ról intézkedik. A rendeletre azért volt szükség, mert a korábbi szabályozás nem felelt meg a korszerű ke­reskedelem feltételeinek, nem igazodott megfelelően az új gazdaságirányítas ru­galmasabb rendszeréhez és a fogyasztók kellő érdek­védelméhez, A szabadsagharcosok ta­vaszi offenzívája vasárnap lépett hatodik hetébe, s azt vakmerő támadás tette em­lékezetessé. A DNFF tüzér­sége 122 milliméteres raké­tákkal lőtte Saigon belváro­sát, összesen négy rakéta csapódott be, ezek közül kettő az elnöki palota tő­szomszédságában. A Saigon körül vont gyűrű szorosabb­ra vonását más események is jelezték: a dél-vietnami fővárostól alig tíz kilométer­re a szabadságharcosok két amerikai helikoptert lőttek le. Kevéssel éjfél előtt három újabb rakéta érte Saigont, : kettő a kikötőben, a harma­dik a főváros IX. kerületé­j ben robbant. Hétfőre virra­| dó éjjel ezenkívül még kö­| rülbelül 15 tüzérségi táma­dást hajtottak végre a sza­badságharcosok országszerte. Az AP amerikai hírügy­nökség saigoni tudósítójának adatai szerint a múlt hét végén lezajlott súlyos har­cokban elesett 200 amerikai katona hozzáadása az ame­rikaiak vietnami veszteség­listájához azt jelenti, hogy 1961. január l-e óta az Egyesült Államok több kato­nát vesztett Vietnamban, mint amennyi halálos áldo­zatot a koreai háború köve­telt. A hivatalos - amerikai statisztika szerint Vietnam­ban a múlt hét végéig 33 529 amerikai katona esett el et> Európa biztonságáért A Külügyminisztérium sajtó­főosztályának közleménye A Bolgár Népköztársaság, ság és a Szovjet Szocialista Csehszlovák Szocialista Köztársaságok Szövetsége Köztársaság, a Lengyel Nép- nevében külképviseleteink vezetői ezekben a napokban szóbeli jegyzék kíséretében átadták, illetve átadják az Európai országok kormá­nyainak a Varsói Szerződes tagállamainak Európa orszá­gaihoz intézett felhívást, amelyet a politikai tanács­kozó testület 1969. március 17-én Budapesten tartott ülésén írtak alá. Külképviseleteink vezetői az átadás alkalmával tolmá­csolják őszinte reményünket, hogy az európai országok kormányai Európa békéjéért és biztonságáért viselt fele­lősségük tudatában tanulmá­köztársasag, a Magyar Nép köztársaság, a Német De­mokratikus Köztársaság. a Román Szocialista Köztársa­ebben a szambán nem fog- párizsi tárgyalások alakulá­laltatnak benne azok, akik sáról. Lodge-tól Washing­sebesülésükbe haltak bele. A tonban azt várják, hogy vi­koreai háborúban. ugyan- gye keresztül az amerikai nyozzák a felhívást és haté­^i4 ^^ adftok, ,sze" javaslatokat nem nyilvános konyán támogatják az abban rint 33 629 amerikai katona _ ,, , ...... „ esett el a harcmezőn. targyalasok folytatasara. foglalt elkepzeleseket. Ilymódon — jegyzi meg az AP tudósítója — Vietnam- ^^^^^^^^Km^mmmmtmm^^mammm^m^^mi^m^mmmm ban több amerikai pusztult el, mint bármilyen más | konfliktusban, kivéve a pol­gárháborút és a két világ­háborút. Mansfield szenátor, az , amerikai szenátus demokra- I tapárti többségének vezetője ' televíziós programiban nyi- | latkozott Vietnamról, s ki- j jelentette, hogy minél tovább tart a háború, annál keve­sebb olyan kezdeményezési lehetőség marad az Egye­sült Államok számára, amely eredménnyel járhat. Az amerikai külügyminisz­térium nyilvánosságra ho­zott egy interjút, amelyet Henry Cabot Lodge adott egy amerikai hírügynökség­nek. A Párizsban tárgyaló amerikai küldöttség vezetője kijelentette, némi haladást elértek a párizsi megbeszé­léseken. Nixon elnök a héten meg­beszélést folytat He :y Ca­bot Lodge narvV aki formálisan Eireu • el­nök temetese miatt te „ visz­sza Washingtonba, de poli­tikai körökben már koráb­ban is számoltak azzal, hogy Nixon jelentestételt kér a Szegedi nyomdászok kettős sikere A KMP megalakulásának ben első a győri Kisalföld. 50. évfordulója alkalmából Mind a lapot előállító a Legszebb megyei napilap nyomda, mind a szerkesztő­címért folyó szocialista ség oklevelet és pénzjuta!­munkaverseny értékelése mat kapott. A szerkesztőség megtörtént. Tegnap, Budapes- birtokába jutott a Magyar ten, a Nyomda-, a Papíripar Újságírók Országos Szövet­és a Sajtó Dolgozói Szak- sége vándorserlege is. A szervezetének székházában második és a harmadik díj­ebből az alkalomból rövid jal a Délmagyarorszagot, ünnepséget tartottak, ame- illetve a Csongrád megyei lyen a helyezést elért nyom- Hírlap szerkesztőségét, s a dák és szerkesztőségek kép- két napilapot példásan elő­viselőin kívül ott voltak: állító Szegedi Nyomdát ju­Horváth Gyula könnyűipari talmazták. Mind a második miniszterhelyettes. Csollány helyezett Délmagyarország. Ferenc, a Hírlapkiadó Vál- mind a harmadik helyezett lalat igazgatója is. Kovács András, a sajtó dolgozóinak szakmai titkára adott rövid áttekintést a versenyről, majd Csollány Ferenc a ára át az okleve­leket és jutalmakat. A vi­déki lapok szépségversenyé­Csongrád megyei Hír >p szerkesztősége oklevelet \a­pott. A bizottság ki ön díjjal jutalmazta az oíl et eljárással készülő első ma­gyar napilap, a Hajdú-BUii" megyei Napló szerkesztősé­gét és a lapot előállító Al­földi Nyomda kollektíváját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom