Délmagyarország, 1969. március (59. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-16 / 63. szám

Pályázati felhívás Tátékok életre-halálra a marxizmus—leninizmus esti egyetemre A Magyar Szocialista Mun- képzést nyújt az esti egyetem káspárt Csongrád megyei bi- szakosított tagozatát végzett, zottsága az 1969—70-es tanév- a kollégiumra jelentkező hall­re felvételi pályázatot hirdet gatók részére, a Marxizmus—Leninizmus Altalános tudnivalók: Esti Egyetem hároméves ál- A pályázatok a hároméves talános, kétéves szakosított általános és kétéves szako­tagozatára, valamint speciál- sított tagozaton felvételi vizs­kollégiumára. gát tesznek. A felvételi vizs­Hároméves általános tago- gák anyaga a hároméves ál­Eat tantárgyai: filozófia, poli- talános tagozaton a marxiz­tikai gazdaságtan, magyar és mus—leninizmus esti közép­nemzetközi munkásmozgalom iskola tananyaga. A kétéves története. szakosított tagozaton az A tagozat hallgatói a tan- esti egyetem hároméves tárgyakból félévenként vizs- általános tagozat tananyagá­gát tesznek. A végzős hall- ból a választott szakágnak gatók végbizonyítványt kap- megfelelő rész. nak. Ennek törvényes elisme- Az esti egyetem hallgatóit rését az 1088/1957. sz. kor- a 15/1967. (XI. 18.) Mű. M. mányrendelet biztosítja. számú rendelet értelmében A felvétel feltételei: közép- tanulmányi szabadság illeti iskolai, va©- annál magasabb m6g- .. , , „ , iskolai végzettség; a mar- „ Az estl egyetem hallgatói x i zmus—leninizmus esti kö- tanyát fizetnek. A harom­zépiskola követelményeinek fves altalanos tagozaton evi megfelelő elméleti, politikai J70 Pt; a szakosított tegoza­felkészültség. Hároméves általános tago­sat működik: Szegeden,, Szentesen, Hódmezővásárhe­lyen és Makón. Kétéves szakosított tagozat: elméleti továbbképzést felső­fokú, ideológiai nyújt ton 250 Ft, kiegészítő tagoza tan 125 Ft, féléves speciál­kollégiumon 85 Ft A felvételi vizsgák Ideje: 1969. május 15—30. között. A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány a munkahely szerinti illetékes járási, városi ismereteket pártbizottságoknál szerezhető be, amelyet ugyancsak ide A hallgatök két évig a mar- kell visszajuttatni. A pályá Sizmus egy-egy ágát tanul- zati kérelemhez csatolni kell mányozzák, ebből államvizs- a munkahely és pártszervezet Siflis József felvétele Egy izgalmas pillanat a Fiatal nők-bői. A nyomozó (Kiss Gábor), Borka (Demjén Gyöngyver) és János (Kiss István). gát tesznek. Ennek eredmé­nyes letétele után a marxiz­mus más ágaiból kiegészítő tzakon folytathatják tanul­mányaikat és évenként ál­lamvizsgáznak. A három ál­lamvizsga letétele után a 17/1963. (VII. 2.) sz. kormány­rendelet értelmében főiskolai oklevelet nyernek. Szakosított tagozat Indul Szegeden filozófia, általános politikai gazdaságtan, szocia­lizmus politikai gazdaságta­na, magyar munkásmozgalom története, nemzetközi mun­kásmozgalom története szak­ágakban. A felvétel feltételei: kő­Bépiskolai. va© annál ma­gasabb iskolai végzettség, a marxizmus—leninizmus esti e©etem hároméves általános tagozata követelményeinek megfelelő elméleti-politikai felkészültség. A marxista etika kérdései eimű speciálkollégium féléves időtartamú. Elméleti tovább­ajánlását, valamint orvosi igazolást. A tagozatokra pártonkívü­liek is kérhetik felvételüket. A jelentkezések beküldé­sének határideje: április 20. MSZMP Csongrád bizottsága megyei Hazánkban nincs influenzajárvány — Március első felében az nem kizárólag a fővárosban ország néhány körzetében tapasztaljuk a lázas, hurutoe kisebb csoportokban eiőfor- megbetegedések számának duló lázas, hurutos megbete- mérsékelt ütemű növekedé­gedéseket észleltek. Ezek sét, ami a hét napon belüli azonban sehol sem öltöttek táppénzes arányszám némi járványos méretet, sőt újabb emelkedésében is megnyil­megbetegedések már alig vánul. Ez a jelenség azon­lépnek fel. Jelenleg majd­Magyar film bemutatója a bécsi fesztiválon A viennálén, Bécs évente filmek je©ében zajlik, megrendezett nemzetközi Programjában francia, japán, filmfesztiválján szombaton svéd, brazil, nyugatnémet, este mutatták be az Eltávo- csehszlovák, holland. olasz, zott nap című magyar fii- angol és jugoszláv alkotások met A bemutatón részt vett szerepelnek. A rövidfilmek Mészáros Marta, a film iroia . , , ... .... és rendezője és a főszereplő: soraban Pénteken vetítettek Kovács Kati. A viennálé Denes József Koncertisszimo idén a mai életet bemutató című rajzfilmjét. (MTI) -«­Ősbemutató a Játékszínben A Játékszín programjának kialakításáért határozott kö­vetkezetességgel dolgozik a színház. Ezt az is bizonyít­ja, ho© alig e©- hónapon belül immár másodszor tap­solhatunk új magyar ősbe­mutatónak. Februárban Gyárfás Miklós Játszik a csa­lád című vígjátékát, most pénteken Hubay Miklós két e©felvonásos tragédiáját vit­te színre a szegedi e©üttes. Vígjáték és tragédia: nem­csak a két ősbemutató puszta ténye, hanem műfaji kont­rasztja is a tudatos építés­re mutat. S erre vall vég­eredményben a különbségek ellenére is kimutatható ro­konság a két drámaíró mű­vészetében. Gyárfás és Hu­bay — bár sok szempont­ból távol áll e©mástól —, abban mindketten azonosak, ho© a drámakultúra nagy hagyományaihoz kapcsolód­nak és tisztelik, ismerik a tradíciókat. Kétségtelen, ez a Játékszín szelleme is: forma­kultúra és hagyománytiszte- barii a Fja(a) n„k kékben és helyzetükben. A drámai mo­á w v,- • j pirosban és az Akik ifjú szí- tiváció itt is hézagos, s ez A közhit szerint a drama- vekben élnek című e©felvo- tetéződik még azzal, ho© az turgiai bravúr bizonyos ér- násosokban, noha — s ezt első e©felvonásos tömörebb, telemben ©anus: valaho- nincs okunk tagadni — ez a zártabb, mint a túl sok élet­©an a sulytalansag állapotai két darab nem a legjobb for- anyagot, emberi sorsot, prob­hordozza. Azonban Hubay májában mutatja a dráma- lémát átfogni szándékozó és dramai művészété is bizonyf- iró Hubayt. Láttunk már ennek következtében kissé tek rá, ho© ez a ©anak- technikailag virtuózabb, ziláltnak, szétszórtnak tűnő vas alaptalan. Színpadisme- mondanivalóban mélyebb és második, ret es formai tudás magától- hitelesebb Hubay-darabokat A szegedi előadás, Versényi ertetodoen mélyebb monda- is_ Ida rendezése, a ha©omány­nivaló megjelenítésére is ké- Az elsőnek előadott Fiatal tiszteletnek abban a szelle­pes. Mint például a Játék- ndk 0iyan világba vezet, mében tartotta az előadást, színben látott két tragédiá- amely Hubayt hosszabb idő amely a darabokból árad. óta és ú© látszik nem Jelzések helyett például „iga­wmmm^mmmmmmmmmmm^^mi csökkenő intenzitással fog- zi" díszleteket — Székely lalkoztatja: a második vi- László sikerült munkái — lágháború és a magyar ér- láttuk a színpadon, s ezt a telmiség ellenállási mozgal- nemes konzervativizmust ma. Ho© mást ne mond- képviselte a játékstílus is. junk, erre az anyagra épült A két női főszerepet — mind­a na©sikerű Egy szerelem. két darabban — Demjén három éjszakája is. De job- Gyön©vér és Liska Zsuzsa ban, hatásosabban és meg- játszotta hitelességre és át­©őzőbben, mint a Fiatal nők. élésre törekedve; Demjén a Azt hiszem, az itt a baj, ho© második darabban jobban a dramaturgiai hatás miatt tetszett. Kitűnő volt a Fiatal az életanyag hitelessége csök- nők-ben Kiss Gábor korlátolt, kent értékű. Szerintem veszedelmes nyomozója és u©anis a darab végén be- Miklós Klára szenilis öreg­következő halál — az e©ik asszonya. Kiss István viszont főszereplő, Borka halála — — talán elsősorban a szerep csak dramaturgiai értelem- hibájából — szürkének, jel­ben szükségszerű. Illetőleg legtelennek hatott. A máso­tulajdonképpen még ú© sem, dik darabban jellegzetes ka­s ha Borka halálát nem érez- raktert formált Jászai Lász­zük hitelesnek, ebben kétség- ló. Alakítása összetett és kívül Hubay dramaturgiája egységes. Hiteles jellemet is hibás; a motiváltság nem nyújtott Bozóky István is a ban nem mutat járványra, hiszen a betegek száma csak kevéssel több, mint a koráb­bi évek hasonló időszakában, s a mostanihoz hasonló vál­tozékony időjárás esetén volt Az iskolai hiányzások aránya pedig e©általán nem haladja meg a korábbi évek hasonló időszakában tapasz­talt 6—7 százalék körüli ér­téket. — Szeretném felhívni a fi©'elmet arra: megbetegedés esélyét csökkenti a higiéniás követelmények megtartása. Fordítsunk fokozott gondot a tisztaságra, öltözzünk az időjárásnak megfelelően. Lá­zas betegséggel azonnal forduljunk orvoshoz és ma­radjunk otthon, nehogy em­bertársainkat fertőzzük. Itt a nagy alkalom! Most vásároljon! Engedményes bútorvásár március 3-tól 31-ig Keresse fel bútorboltjainkat KÁLVIN TÉR 1. BAJCSY-ZSILINSZKY U. 25. ATTILA U. 10. sz. alatt Sláger ajánlataink: ATHOS LENGYEL LAKOSZOBA NAPFÉNY LAKÓSZOBA JUGÖ LAKÓSZOBA FRANCIA EBÉDLŐ FOTELEK NDK SZEKRÉNYAGY LUBOVKA LENGYEL KONYHABÚTOR 17 900 Ft helyett 14 320,— Ft 19 000 Ft helyett 15 200,— Ft 20 500 Ft helyett 16 400,— Ft 3540 Ft helyett 2478,— Ft 1030 Ft helyett 721,— Ft 2280 Ft helyett 1842,— Ft 2800 Ft helyett 2312,— Ft és e©éb lakószoba és kiegészítő bútorok na© választékban. Modern és ha©ománvos konyhabútor teljes választéka, lá féle konyhagarnitúra között választhat Csongrád megyei Vegyesiparcikk Kiskereskedelmi Vállalat. eléggé meg©őző. Lényegében ilyenféle ne­hezékek terhelik a másik e©­felvonásost, az Akik ifjú szí­veknek élnek-et is. A proble­matika itt a Tanácsköztársa­ság korát idézi. Hősei értel­miségiek az első világháború utáni Na©váradon. Amikor a darab megkezdődik, a ta­nácshatalomnak már vége; az ellenforradalmi román hadsereg bevonult a városba. A szereplők — e© törvény­széki bíró és két lánya, vala­mint új barátjuk — a Szov­jetunióban forradalmárrá és hősi halottá vált testvérük magatartásának titkait ku­tatják. E©ebek közt azért is, ho© jobban eligazodjanak a zűrzavaros világban. saját Pályázat eredmény­hirdetése Több mint négyszáz rajz, grafika érkezett arra a pá­lyázatra, amelyet a MOKÉP, a MAFILM. valamint a képző- és iparművészeti lek­torátus hirdetett meg. A beszélő köntös című szines magyar film plakáttervének elkészítésére. Az első díjat megosztva Oláh György és Nóvák Henrik (Budapest) kapta. A helyezettek: Sarlós Endre (Pécs), Nagy Péter (Budapest), Hernyák Imre és Kratochwil Mátyás (Sze­ged). A zsűri úgy döntött, hogy az új magyar film pla­kátjai az. 1. díjat nyert ter­vekből készülnek, száz to­vábbi pályamunkát pedig e© budapesti és~ e© kecs­keméti filmszínházban kiál­lítanak. jogtudós apa szerepében. Ökrös László Üzietavatás Tarjánban A daruk városa, Szeged­Tarjántelep tegnap, szomba­ton birtokába vette első üz­letét, a panelekből összecsa­varozott barakk-áruházat. Ez hivatott arra, hogy ideigle­nesen megoldja a már beköl­tözött és egyre érkező csa­ládok élelmiszerellátását, amíg fölépül az ABC-áruház. Az új telep szélén felállított épületben egy önkiszolgáló élelmiszerbolt és e© fiűsBÓlt talált otthonra. Az épület külseje, környe­zete és választéka azt a kontraszkot tükrözi, mely az épülő városrész sajátja. A húsboltot például téglakupac tövében egy kukának döntött tábla hirdeti, a piszkos, összecsavarozott fal kantin­ra, a faburkolatú mennyezet elegáns étteremre emlékez­tet. Bizonyára annak is örül­nek majd az új lakók, hogy ebben a miniatűr ÁBC-áru­házban a jövő héttől háztar­tási gépeket is lehet vásá­rolni, nem kell a városból hozatni őket. Az Élelmiszer­kiskereskedelmi Vállalat úgy is hozzájárul a lakosság el­látásához, ho© az üzlet mel­lett hamarosan zöldség-gyü­mölcs pavilont nyit. Annál kevésbé lesznek megelégedve a hűsbolt nyit­vatartási idejével: hétköznap (hétfőn szünnap) reggel 7-tő! délután 3-ig lesz egyelőre nyitva (összehasonlításul: Tóth Lajos „maszek" laci­konyhája hajnali fél 5-től délután fél 5-ig áll a vá­sárlók szolgálatára. Jobb ma e© veréb, mint holnap e© túzok — mondja a közmondás, s vallják a tarjántelepiek. Egyelőre megfelel nekik a sietve fel­állított üzlet. Mégis — jog­gal — reménykednek abban, ho© ezt az ideiglenes meg­oldást mihamarabb felváltja a valóban modern ÁBC-áru­ház, amelynek nemcsak a mennyezete emlékeztet majd e© valódi boltra. V. M. Épült: 1957—1969 Kiadorufca 10. (37.) ötven lakásos, kétszekciós épület, a másodiktól a kilencedik emeletig téglafalas szerkezettel, a földszinten 75 gyerek elhelyezésére alkalmas óvodával. Erőteljesen ta­golt, plasztikus építészeti tömegét Borvendén Béla tervezte (Kocsis Béla a munkatárs), mely egyszerűségében a —­di városkép egyik jellegzetességévé vált. VASARNAP, 1969. MÁRCIUS 16. DÉLMAGYARORSZÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom