Délmagyarország, 1969. március (59. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-29 / 73. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ama GYAR S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á RT LA P J A ­59. évfolyam, 73. szám 1969. MÁRCIUS 29, SZOMBAT Megjelenik hétfő kivé­telével mindennap, hét­köznap 8. vasárnap 12 oldalon. ARA: 80 FILLÉR Elévül­hetetlen bűnök Nem lehet felejteni a százezreket és milliókat, akik a hitleri fasizmus altal kirobbantott nagy világégésben életüket vesztették. A II. világ­háború után már több mint két évtized röp­pent el, a kegyetlen fa­sizmus és annak szolgá­lói azonban nem merül­hetnek a feledésbe. Éppúgy nem, mint azok, akik a háborús bűnösök miatt pusztultak el. A világ nem felejti — nem felejtheti — a há­borús bűnösöket! So­kan bújkálnak még kö­zülük, s a Német Szö­vetségi Köztársaságban a veszedelmesen alaku­ló politikai helyzetben különféle vezető tiszt­ségeket is betöltenek. Ezért új és új hírei* röppennek fel: az NSZK józan, tisztességes köz­véleménye is nemcsak kiáltja, hanem tüntet is, hogy a háborús bűnök soha ne évülhessenek el. Az NSZK hivatalos kö­rei — mint ismeretes — „fátylat" akarnak borí­tani a háborús bűnösök­re, menlevelet is adnak számukra, megcsúfolva a nemzetközi jogot, mel­lőzve a szükséges igaz­ságszolgáltatást. A jelenlegi világhely­zetben különösen idő­szerű a háborús bűnösök felelősségre vonása, mi­vel a földkerekség több helyén, gócán nagy ve­szedelem fenyegeti a békét és a demokráciát. Aláhúzta ezt a náci bű­nösök üldözésével fog­lalkozó, s a tegnap es­te véget ért moszkvai nemzetközi tanácskozás is. A szovjet fővárosban tartott konferencia résztvevői — a világ lel­kiismeretével összhang­ban — felszólították a világ kormányait, hogy csatlakozzanak a hábo­rús bűnök és az embe­riség ellen elkövetett bűntettek elévülhetet­lenségét tavaly kimondó ENSZ-konvencióhoz. Moszkvából a Föld né­peihez fordultak, hogy szeptember elsejét — a II. világháború kitöré­sének napját — nyilvá­nítsák a fasizmus elleni harc nemzetközi nap­jává. Nagyon indokolt ez, mert Vietnamban az USA bűnös háborút folytat, az izraeliek Kö­zel-Keleten agressziót követnek el, s Görögor­szágban fasiszta rend­szer tombol. Moszkvából üzentek megint. S ez ismét az élet, a béke védelme je­gyében fogant. Morvay Sándor Javítiák a vasutasok éle!- ÜÜI ! A MAV Szegedi Igazgató­sága évről évre fokozottabb gondot fordít a területén dol­gozó többezer vasutas élet­és munkakörülményének ja­vítására. Fontos ez, hiszen ma már igen sokat számít, hogy az emberek jól érezzék magukat szolgálati helyeiken. A törekvést jelzik a MAV igazgatóság növekvő szociális beruházásai. Tavaly mintegy 9 millió forint értékben ké­szültek új mosdók és öltözők, s lakásépitKezésre csaknem 5 millió forintot költöttek. Többek között a szegedi fűtőházban, a szegedi rende­zőpályaudvaron, a szeged-ró­kusi távközlő és biztosító be­rendezés fenntartási főnöksé­gen épült korszerű öltöző, fürdő. Az idén a tavalyinál is nagyobb összegeket fordí­tanak hasonló célra. A MÁV Szegedi Igazgatóságán kapott tájékoztatás szerint a jelen­tős, 9,2 millió forint értékű kiskunhalasi szociális beru­házás mellett tovább fejlesz­tik a szegedi Tisza-pályaud­vari távközlő üzem munká­sainak szolgáltató egységeit. A tervek szerint 130 személy kiszolgálására képes kényel­mes öltöző és mosdó épül — s megfelelő orvosi rendelőt is teremtenek. A tisza-pálya­udvari szociális ház építésé­re mintegy 2 millió forintot fordít az igazgatóság. Érde­mes megemlíteni, hogy a szegedi vasúti forgalomban szerepet játszó békéscsabai állomáson 13 miliő forintért épült hasonló intézmény, míg Hódmezővásárhelyen több mint másfél milliót fordíta­nak öltöző, fürdő építésére. A MÁV dolgozóknak ed­dig nem volt Szegeden kor­szerű strandházuk, ezért az újszegedi parifürdőn több szegedi vállalathoz hasonló­an, a MÁV is szép hétvégi üdülőházat épít. A munka már tavaly megkezdődött, mintegy 400 ezer forintos be­ruházást a MÁV saját erőből végzi. Ha az időjárás, vala­mint a vízállás kedvező lesz, már az idei nyári szezonra, júniusra átadják rendelteté­sének a MÁV strandházat Újszegeden. Lakásgonddal küzdenek a MÁV munkásai és szakem­berei is, ezért az igazgatóság idén nagyobb összegeket fordít lakásépítkezésekre. Ta­valy megkezdődött az Indó­ház téri vasutas ház építése, melyben 15 lakás készül, mintegy 4,7 millió forintos klötséggel 1970-re. Szegeden az Átrakó pályaudvaron két szolgálati lakás készül. A terv szerint hamarosan a MÁV-nál is segítik a vasuta­sok saját anyagi erőforrású építkezését. A legmegfelelőbb támogatási módszert keresik, hogy kölcsönnel, vagy vissza nem térítendő anyagi jutta­tással segítsék a ház- és lakás­építőket M. L Telefoto — AP — MTI — KS Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Csatorday Károly elnökle­tével Jordánia panaszát tárgyalja az izraeli légitámadás ügyében Február elseje óta új „taksa" szerint telik meg a szegedi egyetemisták pénz­tárcája. A Miskolci Nehéz­ipari Egyetemen, a József Attila Tudományegyetemen és a Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetemen is megrefor­mált rendszer szerint „fize­tik" az ösztöndíjakat. Az új metódus persze nem marad csak Avas-alji és Tisza-parti specialitás: a szeptemberben kezdődő új tanévben a többi egyetem nagydiákjai is o mostanában vizsgázó rendszer szerint kapják majd a havi támoga­tást. Hogy elégedettek lesz­nek-e? Túlnyomó többségük biztosan az, hiszen a három kijelölt „próbahely'' lakói — egy-két kivételtől elte­kintve — nemigen panasz­kodnak; inkább dicsérik, mint szapulják a szociális helyzetet a korábbinál job­ban figyelembe vevő, és a tanulásra erősebben ser­kentő feltételeket. Amint azt a tegnap, pén­teken a József Attila Tu­dományegyetem KISZ-bi­zottságán megtartott kon­ferencia résztvevői — pesti, Mágustól, az üzemeknek: Palackozzák a széndioxidot A répcelaki robbanást kö­vető termeléskiesés sok ne­hézséget okoz az egész or­szágban. Ezen a gondon kí­ván segíteni hazánk egyik legnagyobb vegyi üzeme, a Péti Nitrogénművek. A ve­zető szakembergárda meg­feszített munkával rövid idő alatt tervet dolgozott ki ar­ra vonatkozóan, hogy a mű­trágyagyártás során felsza­badult nagy mennyiségű széndioxiddal miképpen tud­nák megszüntetni a hiányt. A meglevő berendezések segítségével és körülbelül egymillió forintos beruházás­sal, a tervek szerint megold­ják a széndioxid további tisztítását és süvését. A nagy­szabású szerelési munkálato­kat megkezdték, és előrelát­hatóan május elejétől már napi több tonnás kapacitás­sal megkezdik a széndioxid palackozását, az ipari üze­mek részére. debreceni egyetemisták — szegedi és miskolci társaik­tól megtudhatták, a hallga­tók nagyobb része „jobban járt". Különösen a szüleik által kisebb összegekkel tá­mogatott egyetemisták ke­rültek kedvezőbb helyzetbe, s élnek könnyebben a meg­nőtt ösztöndíjakból. Mint azt Izsák Péter jog­hallgató, a JATE KISZ­végrehajtó bizottságának tagja, a tanácskozás előadó­ja elmondotta, több mint 1600 hallgatótársát sorolták be az előírt kategóriák va­lamelyikébe, s közülük min­den második több juttatást kap. mint korábban. Csupán a jobb anyagi körülmények között élő diákok kiadásai nőttek meg — szüleik jöve­delméhez igazodva, arányo­san. Az új ösztöndíjrendszer azonban még sok vonatko­zásban korrekcióra vár. Mind a bevezető előadáshoz kapcsolódó korreferátumok előadói, mind a később ki­alakult vita résztvevői han­goztatták, hogy a feltételek­nek rugalmasabbakká kell válniuk, olyanokká, amelyek jobban alkalmazkodnak egy­egy felsőoktatási intézmény sajátos körülményeihez. Éppígy nem látszik eléggé tisztázottnak az első éves hallgatók helyzete sem, akik számára mindössze szociális támogatást ígér az új ösz­töndíjrendszer, a tanulmá­nyi eredmény után járó anyagi segítségből teljesen kizárja őket. Sérelmesnek tartották a felszólalók a reg­gelizésnek — mint korábban magától értedődő „szolgál­tatásnak" — a megszünteté­sét is. Az az ellenérv ugya­nis, hogy az egyetemisták fele „általában" nem veszi igénybe a menzák adta reg­gelit, nem indokolja az igen fontos étkezés „leépítését". Még egy, a fontosabb meg­jegyzések közül: a Művelő­désügyi Minisztériumnak a korábbiaknál jóval hama­rabb el kell juttatni utasí­tásait az érdekelt egyete­mekhez, hiszen csak kellő megfontolás után végezhető el a hallgatók besorolása. Az a munka, amelynek zömét a felsőoktatási intéz­mények KISZ-szervezetei végzik el, s amellyel — mind Miskolcon, mind Sze­geden — máris magasfokú felelősségérzetről tanúskod­tak. Számos felszólaló han­goztatta: tapasztalataik sze­rint a hallgatók megelégedé­sére végezték el a besorolá­sokat; néhány kivételtől el­tekintve, mindenki szociális helyzete és végzett munkája szerint részesül a kiosztha­tó forintokból. Sajnos a Művelődésügyi Minisztérium illetékesei — a címükre postázott meghí­vó ellenére — nem jelentek meg a rendkívül értékes megbeszélésen. Pedig — az új ösztöndíjrendszer általá­nos bevezetése előtt — ép­pen számukra mondtak vol­na sokat az elhangzottak. A. L. A Biztonsági Tanács ma­gyar idő szerint pénteken a hajnali órákban véget ért ülésen megvizsgálta Jordánia panaszát, amelyet amiatt emelt, hogy március 26-án izraeli repülőgépek újabb tá­madást intéztek több jordá­niai helység békés lakossága ellen. Jakov Malik, a Szovjetunió állandó ENSZ képviselője felszólalásában hangsúlyozta, hogy Izrael kormányköreinek agresszív politikája a fő aka­dály a közel-keleti helyzet békés rendezésének útjában. A szovjet fődelegátus figyel­meztette a Tel-Aviv-i politi­kusokat, hogy minél tovább maradnak az izraeli csapatok a megszállt arab területeken, annál erőteljesebb felszaba­dító harc bontakozik ki elle­nük, anná nagyobb támoga­tást és rokonszenvet élvez­nek a megszállt területek la­kói a világ békeszerető orszá­gai és népei részéről. Charles Yost, az Egyesült Államok fődelegátusa országa nevében sajnálkozását fejez­te ki Izrael eljárása miatt. Felhívta Izraelt, hogy hagy­jon fel a Biztonsági Tanács tűzszüneti határozatainak megsértésével. Ugyanakkor az amerikai küldött megpró­bálta a tűzszünet megszegé­séért a felelősség egy részét az arab országokra hárítani. Izrael agresszív cselekmé­nyeit erélyesen elítélte Sza­úd-Arábia küldötte is, akt tanácskozási joggal vett részi az ülésen. A Biztonsági Tanács pén­teken, magyar idő szerint 17 óra 10 perckor folytatta a vitát a közel-keleti helvzet­ről. Nagy-Britannia és Fran­ciaország képviselője elma­rasztalta Izraelt a szerdán, egy jordániai falu ellen vég­rehajtott légitámadás miatt. Az algériai delegátus rámu­tatott: Izrael gazdaságilag tönkre akarja tenni az arao országokat, hogy így rájuk erőszakolhassa elképzeléseit. A finn delegátas hangoztatta, hogy a Biztonsági Tanácsnak el kell utasítania az erőszak mindenfajta alkalmazását a Közel-Keleten. Tekoan, Izrael képviselője, válaszában országa „önvédel­mi joga" mellett kardosko­dott. Koszigin fogadta a pakisztáni követet Pakisztánnal kapcsolatban fontos diplomáciai hírt kö­zöltek a távirati irodák: Ko­szigin szovjet miniszterelnök fogadta Szakman Ali pakisz­táni nagykövetet és meleg, baráti megbeszélést folyta­tott vele. Egyébként nehéz pontos képet kapni a pakisztáni helyzetről. A statáriális in­tézkedések szigorúsága mi­att a városokban viszonyla­II Illést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Megerősítette a Magyar Népköztársaság és a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság között kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést. Az Elnöki Tar. ícs megtár­gyalta az 1968. évi tünteté­sek adontany azásáró' szóló tájékoztató jelentési. A Veszprém megyei 5. szá­mú választókerületben elha­lálozás miatt megüresedett országgyűlési képviselői hely betöltésére új választást tű­zött ki. Az Elnöki Tanács hozzájá­rult a budapesti és a debre­ceni orvostudományi, a Marx Károly közgazdaságtudomá­nyi, valamint. az Eötvös Lo­ránd Tudományegyetemen végzett hét személynek a Magyar Népköztársaság cí­merével díszített aranygyű­rűs, kitüntetéses doktorrá avatásához. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTi) gos nyugalom uralkodik es folyik a fegyverek beszolgál­tatása, arról azonban semmi hír, mi történik a falvakban, elsősorban a legutóbbi éh­séglázadások színhelyeiben, a kelet-pakisztáni községek­ben. Pakisztán katonai vezető­je, Jahja Khan rendeletet adott ki, amelynek értelmé­ben a mohamedán hívők­nek engedélyt kell kérniöka a helyi katonai parancsnok­ságtól, ha vallási ünnepie­ken vagy esküvők alkalmá­ból felvonulást akarnak ren­dezni az utcákon. Jahja Khan egy másik rendeleté­1 vei megszüntette Pakisztán j eddigi felosztását nyugati és I keleti rónára. Ezzel egyide­i jűleg Nyugat-Pakisztán te­j rületét 24 körzetre osztotta, és mindegyik élére : katonai parancsnokot állított. A megfigyelők felhívják a figyelmet arra, hogy Jahja Khan, a várakozással ellen­tétben, nem oszlatta fel és nem tiltotta be a politikai pártokat és egész Pakisztán területén egyetlen politikai vezetőt sem tartóztattak le. Ebből arra következtet '.ek, hogy a hadsereg adott eset­ben kerekasztal mellé ; tar­ja majd szólítani a pártok képviselőit, hogy kidolgoz­zák az új alkotmányt és megválasszák az új állam­főt

Next

/
Oldalképek
Tartalom