Délmagyarország, 1969. március (59. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-27 / 71. szám

Munkásokat, sfka/mazettakat keresnek Gépelni tudó általános ad mi­ni s/t rátör r keresünk. Az írás­beli ajánlkozásokat Szeged. Postafiók 158. számra kérjük. Az Algyői Takarékszövetkezet gépírni tudó munkaerőt vesz fel. Jelentkezni a takarékszö­vetkezetnél személyesen vagy írásban. Algyő, Vásárhelyé u. a. SZ. X 5 napos munkahéttel férfi se­gédmunkásokat, valamint ál­landó egymüszakos munka­helyre fiatalkorú kisegítőket felveszünk. Budalakk Festék­ős Műgyantagyár. Szeged, Felső Tisza-part 33/b. A DÉGAZ adminisztrátorokat, s>ors- és gépírókat, villany- és lánghegesztőket, portást. se­gédmunkásokat azonnali belé­péssel felvesz. Jelentkezés: Pulcz u. ML Munkaügy. Autószerelő csoportvezetői, valamint közepes és nagy gya­korlatú gépkocsivezetőket, szer­vizmunkást kedvező bérezéssel alkalmaz az ÉPFU bndapestl üzemegysége szegedi kirendelt­ségérc. Jelentkezés 9—IS óra Wízött. Sz.*ed, ösz «. k INTELL1GEN CIA-IGEN VES, napi négyórásl intézeti elfoglalt­sághoz érettségizett fiatal mun­kaerőt keres az Egyetem Ter­mészeti Földrajzi Tanszéke. Be­mutatkozó megbeszélés a tan­székvezetőnél, március :!8-án • pénteken) 10—13 óra között, Ady téri Egyetem, III. emelet. Az ÁFOR nagyszénás! gépko­csijavító üzeme AZONNAL 1FLVESZ szakmáaltoM teher­gépkocsi-vezetői jogosítvánnyal rendelkező AUTÓSZERELŐ szakmunkásokat MEO-s mun­kakörbe. Fizetés megegyezés szerint. H órás munkahét. sza­bad szombat. A jelentkezést a következő címre kérjük: AFOR GÉPKOCSI FŐOSZTÁLY Minő­ségi Ellenőrző Csoport, Buda­pest XXL, Petróleum kikötő fPaulovica Lajosi. Gyakorlott elektrotechnikust keres a Szegedi Elektromos Ktsz, Szeged, Káliay ö. a. ti Jól képzett elektromérnököt Vezető munkakörbe keresünk. SOKOLDALC .ieligére kérőnk ajánlatot a Sajtóházba. Keresünk betsöellenőrf kakörbe közgazdasági egyete­met végzett vagy mérlegképes könyvelői vizsgásai rendelkező, kereskedelemben jártas mun­kaerőt, valamint gyakorlott gyors- és gépiről- Jelentkezést „8 napos munkahéttel dolgo­zunk" jeligere • SAJTÓHÁZ­BA kérjük. Szegedi Patyolat Válta fát M­vesz lokomobil gőzkazánhoz vizsgázott fűtőt és vasalói mun­kakörbe noi munkuyallalökat azonnali belépéssel. Jelentkezés: 1 ábor n. ti is E íoo Nyugdíjas gépkoestvezelöket felvesz szombat, vasárnapi ügye­leti szolgálatra ar. Építőipari Szállítási vállalat 1. sz. üzemegy­ség szegedi kirendeltsége- Bére­zés: havi 1000.— Ft. évi SOOO.— Ft összegig. Jelentkezni lehet a zaegedi kirendeltségen: ösz. u.«. Segcdgépkoesivezetőket gyakor­iét nélkül is felveszünk az Épí­tőipari Szállítási Vállalat 1. sz. il/.emegység budapesti lelephe­*> rire. Előnyben részesülnék ka­tonaságtól leszerelt autójavító szakmában gyakorlottak. A gya­korlat megszerzése után jó ke­reseti lehetőséget biztosítunk. Eérezés: kollektív szerződés sze­rinti besorolás + tellesítmény­bcr. Jelentkezés: Építőipari Szál­lítási Vállalat I. sz- üzemegysége Budapest, NI., Z»V tt. l-l, for­galmi iroda. bS. 88 IA adasv hittan, Javíttassa, vfe­batten festéssel. Csor­dásnál, Szent Miklós n. 8. SK. * Beűrttcert* IbldSabdival parkirosásboz olccón el­adók. Újszeged, Fürj n. 133. se x Jobbos tea kályha, Job­bos Lnna tűzhely®, ffl­HfeKpar® kályha eladó. Tolbuhln sgt. 51. x Kutyákat vásárol a/ I. saűmű Sebészeti Klini­ka. x Véna® 3—« személyes motorcsóuaktestet, eset­leg fizetési kedveianény­nyeL Szeged, telefon: 12-030, 8-4-lg. X l.yúmotesfák. rtaBák," ribizli, egres, málna. díszcserjék, gombáké c, fenjófc, tuják kaphatói TuHlnso Mihálynál, Új­szeged, Bérkert u. 28. x Berra motoi-kerókpár üzemképes eladó. Guten­berg n. 2» , rtot. TSriik­né. x Ben tásböl faanyagok, lée, cserép, aép ajtók, ablakok, parketta 50 négyzetméter, padló, deszka, ltlrdóSBebe-heren­detés, fáztiirhely. mo­> síklap®, verandaabla­kok stb. eladók. Somo­gyi Béla tt ». lg® szép ée 10 atnö­Dégű hevenflk kaphatók Ssedreat kárpitosnál, Kossuth tt fsa. Trabant klutatáot át­vernék 33 OOO-tg, vagr ekstrcélném 38 000-ee ki­utalásra, mely 1869. év­re van vlaealganolva. — „Trabant- 33 088 játig*, re a Hirdetőbe. salót, gyertyatartót, |ng­rácsot, regiség®Bt ta sz®. „Rfe- 320aa, M­Igére a Hirdetőbe, ÚJ. tor eladó. Tótbné, föl® x. 49. 358 pa izs otdslkocsj­vat 10 000 km-rel eladó. úlreeged, Hrattfr, a. 8/b. x kisiparos®, Uaemekt úprorű Sza­bolcs teher motorkerék­pár eladó. Savanya. Asetthatati Partizán a. ». 88. X Kledé kifogástalan reJO kecske. Ungvári tt 6 Fodortelep. : Wertanrg BarMtctás igé­nyeim® riadó. Vasárnap délig Ss*. Mihály a. 3. Víztoronynál. x Fekete Pannónia mo­torknékpvr flseMel kbrrv­nyítéssef eladó, Jfsrttv nosl a. 8. x Vémelevitve. íegrOapátas mosógép « állapotban 1 éves garanciával eladó. Párizst krt. «. ábra­hám. x 8 fcetwi 38 db malac el­adó. Hódmezővásárhely, Tanácsköztársaság fér 4S. Vitrin, ágynemütartó, 3 sezlon. rekamié fníellat és egyéb bútor®. Megte­kinthető naponta dél­után fél 6-tól. Sáros­pataki, Szeged. Kaouth Lajos sgt. 101. 966-en Wartburg gépkre csl JA állapotban el­adó. lírdektóUnl Londo­ni krt. í., H. 10 , du. 4-tóL Eaeiter, easváam el­adó. Érdeklődni esek OUnloro u. x < ; eréphátyba eladó szen­naira Bal fasor 31.. esése nap. x 988-as Wartburg eladó. (Olcsó.) Kazhiaty n. 2. Csikós. x 28 600 db rözsacseme'e eladó. Szőreg, Petófl u. 130. x KUde rekamié, fotelok, varrógép, hürir.a—vxk tény, c'.örzobafal, fotel­ágy, zvúrkócsl. agyak, konyhabútor, hálór-obn­búter, matracpérnűk, azztalck. rnhájszekrén:,. Koszntb L. sgt. 33 . Vásárol® resotaléti eez­lont, heveröt, ágybetéte­ket, hármasszpkrényeket, a.Ktaíokat. KEékeket, ugyanott bútor® nagy válafatékban állandóan kaphatók. Teleki a. 7. Világon, magasfényű iráimasszekrény, kárpito­zott garnitúra újszerű állapotban, német gáz­tűzhely palackká t, hor­dozható cserépkályha, heverd matraccal, gyer­mekágy, asztal székekkel, vaslábú kerti asztal, űst­hás, réz-üst. gyékény, szánkó, nagy lavór, to­esolé, vödör etb. el­ad® Haj® u. 28/b. y « db méhkapttr eladó. Szt. László n. 10. UtavéteWe keresek vas­ágyakat matracokkal. Tordat Jdtaefné, Alföldi ott* 32., I. ép.. A- lép­csaiáz, fobisxlnt 2. dern eladó. Hétvesér n. 51. MegUkintileta óéú­utánonként. 89-ee Trabant kjútsJtn átadó. „Arajáidat." — 33 157 jeligére a tőbe. 36 Hteres vmanybojber eladó. Détatósa « ntán, Tündér tt *fb. Megyételta keretek ktfre gástalan mnsóteknA. — „Axooutat" SS 333 jefisó­re a Hirdetőbe. 7e saliíig eladd, tér 21. Horváth. peri motorterekpó r jó vltepottam eladó. Vidra ut® 5. délután 4-tőL a fotel, 3 párnámztt szók kerek asztalkával etedé. ÚJseeged, Torontáli tér 8„ C. HL 8. érdeklőd­ni: e bétea délelőtt 13 ÓVÓ lg. Világén festett, több da­rabbá! ÓDA kombinált szobabútor etadd. Marx tér 1—3, m. em. 13. 125 cm: Csepel és egy tűzhely eladó. Mar® a. 94. er. vlcjv-ijr tengeri ée db barna politúros ógy eladó Újszeged, Töltés u. 57. 3 db páva eladó. PetőH­teiep, Dolgos u. JO/a. Háromtángó vezeték® gáztűzhely, rubászekrény. nstm el­adó. Érd.: Tarjántelep, III. ép. A. 1. t. 1. Trabant utalványt, 25 000 sorszámig átveszek. Bó­dl Jánun, Vásárhely, Postafiók 100. Skada 1202-es Combit vennék, levelet ír- és km-megjelölfcsel. „1202­ec" jeligére a vásárhe­lyi Hirdetőbe. Trágya ebtdó. Sándor u. 33. sz. K*téy« him tacslkut.ya eladó. Tápéi n. 56. Érd. mindennap délután 4-től. Trágya sor 27. éladé. Cserepes Deszkakerítés és nagy vaskapu eladó. Gyóky, József A, sgt. 8. Jégszekrény, egyajtós, jé állapotban eladó. József Attila syt. 47. Kunyhaasstat 03 tűzhely éiadö. Pacsirta n. 11. Hizett seitej eladó. Tá­pé. Róna n. 28., ceator­napart. Illa. S—3 db 3-tól 6 hónapo­sig húsjelleíü cütdőtet vcstek. Ságvárlteíep, Bzabó Ján® u. 7. Gülbaba vetőburgonya kapható. Petőfi Sánder sgt. 54„ démtén 5—8 óráig. 5 db héthónapos süldő ejadó. Vasút u. 3, házasság 25 év® középmagas fér­fi Jó fizetéssel, kocsival, rendezett kürUJmények között élő csín®, ren­dez. hölgy fényképes le­velét várja háaastág céljából. Válxrat „Vár­lak" tg <77. Jeligére • Sajtóházba. EOfCR bevet fordítást sóst vállal®. Pál, Miskolc, tt. 8. SldlK: f-arám szeméiygépkBcdi részén kiadó. Báatáa Kató tt 9. Tápé, X 568 n-vl kert Baktóban. Krtij Dózsa fit. SS. PóMáe névní hxDgató nagy. geűrkn tatya eű­teszett. AM vkuzajné­tstjs t88 Ft-ot kap. He­veri kovács, VmeuMn tt 8. m. reo®. Degtaúro a 8, 1. 7. as. stausmska, könyvvitel érettségire eiStéicritú ta­nárt keres® .Sürgőn" 16 408. jeligére a 6vj­tóházha. Halá® u. 12/n 300 régysnögól kert gyű­mölCEfékka]. fel® nrö­velérre kiadó. Hl hé U-cn etveaeeK fekete, fehér caíkkal a nyakán ftém.Kmd farkú nőstény taxi kutya. Ma­gár jútalosá ú nvomra­veeetáln®. Civropes vet­37., ndvarl épület. tacr.ikntya elve­mott, Megtalálóját je­talmamm. Bperleal mw 10., telefon 14-395460 mellék. Heti naptár Hova menüink? Mit nézzünk? összeállításunk élévé ez- pirosban, valamint az Akik úttal két filharmóniai kon- ifjú szívekben élnek, vasár­éért kínálkozik. Március nap délután 3-tól a Játszik 28-án, pénteken este 8 órai a család, este 7-től ismét a kezdettel a Szegedi Tanár- Hubay-darab megy. képző Főiskola női kara ad Április l-én, kedden dél­koncertet Kardos Pál ve- után 5 órai kezdettel Weöres zényletével a Tisza-szálló Sándor és Károlyi Amy köl­hangversenytermében. Köz- tővendégek részvételével reműködik Szendrey Imre tartanak irodalmi klubdél­zongoraművész, a főiskola utánt a November 7 Műve­tanára. A műsoron Regnart, lődési Központban. Beveze­Bellasio, Monteverdi, Bach, tőt Papp Lajos szegedi köl­Cara, Dowland. Praetorius. tő mond, s a műsorban köz­Lully, Gastoldi, Costeley, Cho- remfiködnek a Szegedi Nem­pin, Öbretenov, valamint Liszt, zeti Színház művészei: Gre­Bartók, Kodály és Veres gor József és Szabó Kúl­művei szerepelnek. Hétfőn, mán. Zongorán Katona Irén március 31-én este 8 óra- kísér. Ugyancsak kedden es­kor a Szegedi Nemzeti Szín- te 7 órakor tartanak iro­házban rendezik meg az „A" dalmi estet a József Attila bérleti sorozat koncertjét, Tudományegyetem Ady-téri ahol a Miskolci Szimfonikus épületénele Auditórium Zenekari. Lukács Miklós, Maximumában. ..Szamárfül'' az Állami Operaház igazga- címmel Nógrádi Gábor, tója vezényli. Közreműködik Ördögit Szilveszter, Petri Várnagy Lajos, a zeneaka- Ferenc, Temesi Ferenc és démia szegedi tagozatának Wéhner Tibor írásait Szeg­művésztanára, aki Mozart váry Menyhért, a Színművé­A-dúr hegedűversenyét, szeti Főiskola szegedi hall­játssza. A műsoron még gatója adja elő. Másnap Beethoven I. és IV. szimfó- április 2-án este 7 órai kez­niája szerepel. dettel ugyancsak az Auditó­A színház músornaptára a ••HM^MBMMMMMMÍ következőképpen alakul. Ma, csütörtökön este 7 órai kez­dettel a Színházi Világnap alkalmából díszelőadás ke­retében tűzik műsorra Ro­máin Rolland történelmi színművét, a Július 14-et. j Holnap, pénteken este a Don Carios operai felújításának érdekessége, hogy Eboli sze­repét először énekli Lengyel Ildikó. Szombat este a Lúln, vasárnap délután 3-kor a Július 14, este 7-től a Lulu, kedden este 7-től ugyancsak a Lulu, szerdán a Doktor úr megy a színházban. A Játékszínben ma és holnap este a Játszik a esalád sze­repel műsoron, szombaton Hubttp Miklós közelmúltban bemutatott két egyfelvoná­sosa, a Fiatal nők kékben és rium Maximumban rendezi meg a megyei KISZ bizott­ság a Szegedi Dzsesszklub sorrendben második kon­certjét Garai Attila triójár nak közreműködésével. A trió másik két tagja: Bakó István (dob) és Jákó Béla (bőgő) Gonda János tanítvá­nya. A televízió műsorából a péntek esti tévéfilm bemu­tatót emeljük ki: Gonda Gábor írását Mennyei po­koljárás címmel Gaál Albert rendezi. "Vasárnap a szokott, időben. 18 óra 20 perces kezdettel a Sébastien soro­zat befejező részét vetítik, 20 óra 40 perces kezdettel pedig Johann Strauss A ci­gánybáró című operettjének tévé-változatát. Végül egy ismeretterjesz­tő előadás: a TIT kémiai szabadegyetemének prog­ramjában ma, csütörtökön délután öt órai kezdettel Síposné dr. Kedves Éva a makromolekulák korszerű vizsgálati módszereiről tart előadást a Tanárképző Fő­iskolán. EM HOL? EKEI 1469. MÁRCIUS 37.. CSÜTÖRTÖK — NÉVNAP: HAJNALKA SZÍNHÁZI VILÁGNAP A HIDEG TOVÁBB TART Yái'haiö időjárás csütörtök estig: északi.eleien változóau, máshol erősen felhős idő, főként nyugaton és délen esőkkel, egy-két helyen még havas esővel. Időnként megélénkülő ke­leti, délkeleti széL Az évszakhoz képest hideg idő tovább tört. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, csapadékon helyeken 4—9, a napos területeken 10—15 fok között. A Nap kel 5 óra 3* perckor, és nyugszik 18 óra 06 perckor. A Hold kel 19 óra 49 perckor, és nyugszik 3 óra 02 perckor. VfZALLAS A Tisza vízállása Szegednél szerdán plusz 480 centiméter (apadó) ÖTVEN ÉVE Mttaeiídkrt késáttetnékj Mátyás tér 1. Sn-t't rsraélyeát, vmnál to pár M elfoglaltságot vift«J®. „Nyugdíjas" 23 214 JS3­itére a Hirdetőbe. Itt™ fodráonaól feívé­SEek Mtműtask® fodrá­szatba. Csú«, Oskola a. 17. xS 33 189 5—0 oartitv® gyermeke­im tatzitáa&hae lehető­leg tanárt kereset Sati r-henyi tfir 18., rr em. 8/a. El® BiUntné. xS 33 205 a mára virradó hajnalor. a sze­gedi direktórium a francia meg­szállók ultimátumának teljesítése elöl eltávozott Szegedről, és ezr zel eok fegyvert és löszért men­7.30 ül könyvek. 8.(*l Hírek. 8.(6 Müsoriamertetés. 3.20 Kamara­zene. 9.00 Európai századok magyar századok, vn rész. 9.32 Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 10.00 Hírek. 10.05 Eletem. KSiwüveg kislparoe segédmuntiásf keres* St mia TanáaSöxtáreaság toMtoztolm A mtoofoo előtt: számára * ritrek»órium utóbb Szigeti József, yn. rész. 10.-J szamara. A mre^.ormm utobó Mcnteverdi: Tankréd és Klorin­da párviadala. Drámai jelenet. Balástyán rendcz'cedett be és a szegedi tanya világol „Szeged­Külváros" néven irányította a proletárforradalom leveréséig. NYOLCVAN" ÉVE született Dienes László (1839— 10.38 strauss-művek. 11.24 A dzsessz kedvelőinek 11.35 Pucci­ni: Bohémélet — ni. felvonás. 12.00 Déli krónika. 12.20 Ki nyat ma? 12.30 Melódia-koirté!. 12.ta lehet nyugdíj. 33 Ml galbnas' Hirdetőbe. as to". ..Szor­lelfgére a z Tanárt, v*iy egyetemlc­tát kereeek matematiká­ból, akt érettségire elő­készít. Cím Petőlltelep, 'M rO. bán tt 81/to rsaláói háznk épitéeél. rétrt házat f®ŰJItSsát. tatarozását vátlaOa ké­pesített kjSmüvesjnesfer. Sceged, Véredt « 24 H/VESZüIT a Coorigrád-Bacs niegvel ffiletonlszer és Vegyiáru Nagjrkereskedehnl Vállalat 32. számú áruátadó bélyegző. AZ ezzel lebélyegzett ofc­mányokta vállalatunk nem Ismeri „. városi Könwtár igazgatója, 1 zYL egyetemi tanár. 1918-bSn "egyik ^ m^ lS W C^k feo^ág? 'ra- öregeknek. Szerke^tőt BaUa Ám­^cíkfeta^jáv v^bi-toi-L a 16-°0 A Világgazdaság hireL hm MÍytfrü^ áS'eie- 16.03 Kóruepódium. 16.16 Tavas, tóílk UdötaSóta volt am: varázslás. 16.18 Népdalexpedi­SSd Méfvb^OBtíiSátt ^toS-' ciö- 16-37 Török Sándor: Valaki kopog — c. regényének ismertc­JfaX Srf fc társa^SÍ tés?. XXIV. (befejező) rész. 16.38 Mvátebk IB'Sn Hallgatóink figyelmébe.- 17.00 Hi­1 rek. n.05 Titkos háború. 17.25 ° ' v, 19?1"b„ n Porachich Iván: Három darab M-^r-Iingels In- ré2fúvús szextettre. 17.33 Nyitót: tanúr .^^f'^ú és egyetCTni stú<JIÓ_ 17 55 operacslllagok ­í^L.'^L-A -el!2aitadTUas után operaslágerek. 13.25 A zene nem rne-tol Jsmét „ Fovárosi s«abó }JZCT határokat.. . Szórakozta­Ervln Könyvtár igazgatója és tózenel műsor. 19.00 Esti króni­H tanárként szolgálta ^^mmámm^m egyetemI szocialista művelődést. Gyászközlemények Szomorú szívvel, raéty Mjda* Inmmal. megrendülten tudatjuk mindenkivel, aki ismerte, hogy n szeretett férj. édesapa, nagy apa. dédapa és testvér, tti NAGY PAL, Sxeged. Fecske u. 17. szám alatti lakos, életé­nek 72. évében hosszú betegség után elhunyt. Drága halottun­kat március 28-án déinlán 1 órakor a Dugonlcs-tcmető rt­vr lalozójából helyezzük ftrbít n.vttgalomra. A gyászoló család. Szomorú szívvel tndutjuk, hogy özv. SZÍJGYÁRTÓ IMRU­*ás ntán lesz. * gyászoló csa­lád. Kárász u. IC. T. 2823 Megrendülten tudatom, hogv szeretett feleségem, PINTÉR JANOSNÉ Nagy Erzsébet, éle­tének 87. évében hosszú szen­vedés ntán elhunyt. Temetési március 2»-án 15 érakor lesz a Gyevi-temető ravatalozóiból. Gyászoló férje. Zákány u. 34. T. 3821 Köszönet® mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősök­nek, kik szeretett halottunk. SZEKSZÁRDI IMRE temetésén Irodai munka céljára, lehetőleg világos nagy alapterületű helyiséget, vagy helyiségeket keresünk Április 1 jeligére kérjük az ajánlatot a tSajtóhazba. SZÍNHÁZ Nemzeti: Július 14. Ju­hász Gy.-bérlet. (7). Játék­szín: Játszik a család. Eg­ressy l.-bérlet. (7). NÉ. életének 75. évében honzú megjelentek. részvétükkel ér ... - - ~ - virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászo­ló család. Homok n. 9. T. 2811 Köszönetet mondnnk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, kik szeretett halottunk, id. LAUDISZ PAl temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család, Rózsa F. sgt. 40/a. T. 2817 szenvedés után elhunyt. Teme­tése március 27-én II órakor IcsT. a Gyevi-temető ravatalozó­tából. A gyászoló család. Jobb (xsor 8. T. 2825 Szomorú szívvel (adatjuk, hogy szeretett nagynénink, üzv. dl. KELLKR LASZLÖNÉ, 1969. március >4-cn életének 79. évé­ben hosszú szenvedés után el­hunyt. Búcsúztatása hamvasz­Értesítjük a háztartási vízfograsztóinkat, hogy felettes hatóságunk engedélye alapján 1969. április 1-től kéthavonként SZÁMLÁZZUK A VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAT Tájékoztatásul közöljük, hogy kevés kivételtől eltekintve, az áramszámlákkal ellentétes hóna­pokban számlázunk. SZEGEDI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT Értesítjük olvasóinkat, hogy a SZEGEDI EGYETEM SZERKESZTŐSÉGE a Sajtóházból ELKÖLTÖZÖTT A szerkesztőség új címe: József Attila Tudományegyetem KISZ-klubja, Liliom ti. 10. Telefon: 15-451. MOZIK Szabadság: Autósok, reszkes­setek ! (Mb. Ezínes olasz—fran­cia, fél 4. háromnegyed 6 és 8.) Fáklya délután: Vúisitatérés az életbe. (2 és 4.) Fáklya este: Minden dalom a tiéd. (Színes olasz, 6 és B.) Postás Mozi: Ke­resztelő. (5 és 7.) ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Klauzál tér 3. sz. (ÍS/57-cs) este 10 órától reggel 7 órátc és a Kó6Suth Lajos sgt. 31. sz. (13/87-es) este 8 órától reggel 8-ig. Csak sürgős esetben. BALESETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket a H. sz. Sebészet! Kli­nika (Pécsi u. 4.) veszi fel. L RÁDIÖ Kossuth 4.30 Hirek. 4.33 Hajnaltól reg­gelig ... 5.00 Hírek. 5.30 Reggeli krónika. 5.44 Falurádió. 6.00 Hí­rek. 6.30 Hírek. 6.45 Hallgatóink ügyeimébe 7.00 Reggeli kró­nika. H. 7.15 Körzeti időjárás. ka. 19.25 Fischer Annié zongo­rázik. 19.55 Népi hősök a világ­irodalomban. 20.55 Hírek. 20.58 A:­Állami Népi Együttes énekkara népdalokat énekel. 21.19 Zene­művészeink reflektorfényben Közben: 22.00 Hírek. Kb. 22.15— £2.20 Sporthírek. 23.00 Tánczene 23.30—0.25 Miljutyin operettjeiből* Közben: 24.00—0.10 Hirek. Petőfi €.90 Torna. 6.30—3.03 Azonos o' Kossuth-műsorral. 3.05 Daljáté­kokból. 8.45 Külpolitikai figyelő. 9.00 Bellin!: Norma — operarész­letek. 9.30 Egy modem iroda 10.00 A zene hullámhosszán. 11 Magánvélemény — közügye, ben. 12.00 Zenekari muzsika. 13.:' Hirek. 13.05 Szolnoki stúdiónk jelentkezik. 13.20 Kórusok, han;.­szerszólók. 13.45 Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00—18.(10 Ifjúsa randevú — kettőtől hatig.. . 13.00 Hírek. 18.10 vendégségben Maj. i Tamásnál 18.30 Eduárd van B-. nuin vezényel. 19.18 Nagy sik; i volt, hallgassuk meg újra! 19.41 Bertrand Russel: Filozófiai fejlő­désem. 19.54 Jó éjszakát, gy rckekl 20.00 Esti krónika II. 20.25 Oj könyvek. 20.23 Ut lem­zeínkből. 21.19 Marlene Dietric\i énekel 21.44 Egv színház, több rendező? 21.59 Két onerarészle z 22.21 Nóták. 23.00 Hírek. 23.10 Szimfonikus zene. 24.00—0.10 Hí­rek. TÉVÉ 6 DÉLMAGYARORSZÁG 1969. CSÜTÖRTÖK. MÁRCIUS 27. pályázati felhívás! Ipari tanulók részére társadalmi tanulmányi ösztöndíj kötésére A CSONGRÁD MEGYEI TANÁCSI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT pályázatot hirdet korlátolt számban: tetőfedő-hidegburkoló és mükőkészítő szakmákra f. évben leszerződni kívánó fiú tanulók részére, tanulmányi ösz­töndíjra. Áz ösztöndíj összege tanulmányi évenként 3Ú00,— Ft, a rendes tanulói illet­ményen felül. Érettségizett fiúk előnyben és rövidített kiképzésben részesülnek. Szakmunkásvizsga letétele után magas kereseti lehetőséget biztosítunk. JELENTKEZÉS és bővebb felvilágosítás a vállalat központjában. Vásárhely, Tanács­köztársaság tér 59. H 10 339 Budapest 9.00 Iskola-tv. Környezetis­meret. (Alt. isk. 3—4. oszt.) 11.05 Kémia. 14.00 Környezetis­meret. (Ism.) 15.50 Kémia. (Is­métlés.) 17.18 Irány az egye­tem ! 17.58 Hircfe. 18.05 A szarvasmarhatenyésztés helyze­te és távlatai. I. ré-sz. 18.25 \ lóversenyző panaszai Amerikai kisjátékfilm. 18.50 Esti m-es-. 19.00 A tv zenei újságja 19.35 Parabola. 20.00 Tv-híradó. 20.20 Gllbert Bécaud-show. "1.20 .]•:-: korong VB: Svédország—Kun ­da. Kb. 22.20 Tv-híradu. - ?. kiadás. Belgrád 17.45 Varázslatos küldemény. 18.15 Eredeti folklór. 18.45 Fllm­omnibusz. 20.35 Aktuális beszél­getések. 21.40 Talány. 22.50 Jég­korong VB: Svédország—Kana­da. Bukarest 17.05 Orosz nyelvlecke. 17.30 Üttörőmüsor. 18.30 Zenés műsor. 18.50 Dokumentumfilm. 20.1) Könnyűzene. 21.10 Európai uta­zás — film. 21.21 Baiett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom