Délmagyarország, 1969. március (59. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-21 / 67. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK' DELMAGYARORSZAB 59. évfolyam, 67. szám 1969. MÁRCIUS 21., PÉNTEK Megjelenik hétfő kivé­telével mindennap, hét­köznap 8. vasárnap 12 oldalon. ARA: 1 FORINT A Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából: Ünnepi ülés a Parlamentben A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Forradalmi Munkás—Paraszt Kormány, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa csütörtökön délután a Par­lament kongresszusi termé­ben ünnepi ülést tartott a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évforduló­ja alkalmából. Az ünnepi ülés elnökségé­ben helyet foglalt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára, Lo­eonczi Pál, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának el­nöke; Fock Jenő, a Minisz­tertanács elnöke, Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, Kállai Gyula, az országgyű­lés elnöke, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tag­jai, Németh Károly, a Poli­tikai Bizottság póttagja, a budapesti pártbizottság el­ső titkára, dr. Erdei Fe­renc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtit­kára, HeveH Gyula, Hunya István, Kun Béláné, Nógrádi Sándor, Szamuely Tiborné, a munkásmozgalom régi har­cosai. Az elnökségben fog­lalt helyet D. Sz. Poljansz­kij, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Politikai Bi­zottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, a szov­jet párt- és kormánykül­döttség vezetője, Ivan Po­pot?, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja, a Műszaki Tudomá­nyos Fejlesztési Bizottság elnöke, a bolgár párt- és kormányküldöttség vezetője, dr. Samo Faltan, a Szlovák Kommunista Párt elnöksé­gének tagja, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság szövetségi kormányának elnökhelyettese, a csehszlo­vák párt- és kormánykül­döttség vezetője, Piotr Jaro­szewicz, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizott­ságának póttagja, miniszter­elnökhelyettes, a lengyel párt- és kormányküldöttség vezetője, Friedrich Ebért, a Német Szocialista Egység­párt Politikai Bizottságának tagja, a Német Demokrati­kus Köztársaság Államtaná­csának tagja, az NDK párt­ás kormányküldöttségének vezetője, Gheorghe Apostol, a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága végre­hajtó bizottságának és ál­landó elnökségének tagja, a Szakszervezetek Központi Tanácsának elnöke, a román párt- és kormányküldöttség vezetője, dr. Milivoje Ruka­vina, a Jugoszláv Szövetsé­gi Végrehajtó Tanács (kor­mány) tagja, a jugoszláv kormányküldöttség vezető­je. Az elnökség tagja volt Pavel Beljajev űrhajós ez­redes, a Szovjetunió Hőse is. Részt vettek az ülésen: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Nyers Rezső, Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, llku Pál, a Politikai Bizottság póttagjai, Aczél Győr© és Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkárai; u©ancsak a padsorokban foglalt helyet politikai, gaz­dasági, kulturális, társadalmi életünk számos más vezető személyisége, az MSZMP Központi Bizottsága, az El­nöki Tanács, a forradalmi munkás-paraszt kormány, továbbá a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsa elnökségének számos tagja. Részt vett az ünnepi ülésen a magyar forradal­mi munkásmozgalom sok ré­gi harcosa, í© a Ma©ar Ta­nácsköztársaság több volt népbiztosa, valamint az év­forduló alkalmából kitünte­tett veteránok népes csoport­ja. Ott voltak az ünnepi megemlékezésen szocialista társadalmunk legkiválóbb építői, szocialista brigádve­zetők. élen járó szellemi és fizikai dolgozók. Az ünneplő közönség sorai­ban foglaltak helyet az év­forduló alkalmiból hazánkba érkezett külföldi párt- és kormányküldöttségek tagjai, a2ok a külföldön élő ma©ar veteránok, akik az MSZMP Központi Bizottságának meg­hívására látogattak Buda­pestre. Ott volt a Komszo­mol Központi Bizottságának, Moszkva városi tanácsának delegációja, és a Ma©ar— Szovjet Baráti Társaság szá­mos szovjet vendége. Részt vett az ülésen a budapesti diplomáciai képviseletek szá­mos vezetője is. Az. ünnepi ülést Losonczi Pál, a népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke nyitot­ta meg. Az ünnepi ülést Losonczi Pál, a népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke nyi­totta meg. Ezután Kálim Gyula, az ünnepi ülés szóno­ka lépett a mikrofonhoz, » mondott beszédet. Az ünnepi ülésen felszólal­tak az évforduló alkalmából hazánkba érkezett külföldi párt- és kormányküldöttsé­gek vezetői, közöttük Dmilrij Poljanszkij is. A szovjet de­legáció vezetője is tolmácsol­ta az SZKP KB, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége, a szovjet kor­mány és az egész szovjet nép testvéri üdvözletét az ülés résztvevőinek, s az egész ma©ar népnek. (Kállai Gyula ünnepi be­szédét lapunk 3. oldalán is­mertetjük.) Százharminchárom nap Részlet a Parlamentből, az ünnepi ülésről A történészek szálára szedik az ese­** ményeket. Mind a 133 nap, minden törvény és ütközet, de még a legkisebb újsághír is egy-egy vonást ad nekik az első ma©ar proletárforradalom menet­rendjéhez. Megkutatták, ho© miként ért meg, mi ihlette, mire jutott és hol van­nak a ©engéi. De az átlagember inkább érzelmi forrásokból: emlékekből, benyo­másokból ítél És az emlékek most rend­kívüli bőséggel zuhognak ránk. A forra­dalom veteránjai, vöröskatonák mesélnek a tizenkilences tavasz első napjáról, a munkáshatalom megszervezéséről, meg­szállásról, tiszai ütközetekről, remények pusztulásáról, tiszti különítményekről... A mozikban filmek peregnek. Minden utca tele van emberekkel, sápadt, leron­©olódott, de integető, mosolygó és me­netelő munkásokkal. Amott mes©ekaró­kat vernek a grófi földbe szíjarcú parasz­tok, e© másik képről sápadt proletár©e­rekek néznek a meglepetés örömével a lencsébe: üdülni mennek... És plakátok. Döbbenetes erejű, riadózó színes lapok, melyek közül messze-messzehangzón kiált az e©ik: FEGYVERBE! FEGYVERBE! Epizódok e© na© forradalom, e© nagy proletár ütközet drámai napjaiból. Érzelmi adalékok az utódoknak ahhoz a belső meggyőződéséhez, ho© ezt a forra­dalmat nem néhány lázas vörös agitátor szervezte, hanem a dolgozó osztályok egyöntetű és elszánt történelmi marsa volt a háború, a szegénység, a megalázott­ság ellen; a társadalmi megnyugvásért, az emberhez méltó életért, a munkáshatalo­mért. Hogy a társadalom elemi erői vál­tották ki, ho© a tüzes áramok belső em­beri-társadalmi idényéből születtek. E© teljes forradalom keresztmetszetét, eszmei és érzelmi motívumait tapinthat­juk ki ilyen villanások sorozatából is. Az ötvenedik évfordulóhoz érkezett ma­gyar proletárforradalom elszánt követke­zetességét és keménységét a haladás el­lenségeivel szemben — de ugyanennek végtelen humanizmusát, sőt ©engédségét a társadalom nyomorultjai iránt Tempós sietségét, amivel évszázadok késését akarta pótolni a történelem időmérőjén — és alapos megfontoltságát, amellyel az új társadalom hatalmi alapjait, szociális és kulturális berendezkedését építette. Vég­telen szegénységét, kenyérért küszködő nyomorúságát — és páratlan i©ekezetét hogy élelmet, ruhát, lakást, fegyvert ad­jon a népnek. A remény megfo©atkozá­sát — s az eszméért vállalt mártírom­ságot ... Ezért a forradalomért száz- és száz­ezrek dörömböltek, harcoltak, lelkesedtek, szenvedtek és bujdostak. A remény 133 napjáért sztrájkot hirdetett az európai munkásság, csapatokat mozgósított a már ©őztes orosz proletariátus. Ezért a forra­dalomért kommunisták és más haladó gondolkodású emberek serege vállalta a halálveszedelmet is a fehérterror huszonöt rákövetkező esztendejében. C ezt a forradalmat még e©szer meg kellett vívni. U©anazokkal a sere­gekkel, u©anolyan szegényen, de már szerencsésebb történelmi körülmények kö­zött és hatásosabb nemzetközi segítség­gel : e© ©őztes proletárhatalom súlyos véráldozatával. Mert természetében, cél­jaiban u©anaz a forradalom munkál már itt az életünkben. Lehet, ho© a történész sok mindent másként minősít, de érzelme­ink, hitünk és örömünk szerint a tizenki­lences vetést neveljük. Ennek az ötven­éves, roppant erővel áradó forradalom­nak, 1919. március 21-nek minden sikere, törekvése és tanulsága itt tapintható mai életünkben. S ha csak keveset tudnánk is arról a gigászi harcról, s ha csak a je­lenben keresnénk is az arcmását, minden forradalmak legna©obbika mellé sorol­hatnánk akkor is: a Na© Október mellé. Az ünnep varázsa visszavetíti most 1919 minden ra©ogását és tragédiáját. De az ünnepen nem lehet szebb és tökéletesebb elégtétel annál, mint ho© mai forradal­munk feltartóztathatatlanul halad a leg­szebb és legmerészebb emberi-társadalmi célokhoz: a szocializmus, a kommunizmus me©alósításához. SZ. SIMON ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom