Délmagyarország, 1969. március (59. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

Á R S Z O L I FT A M U N K Á S P Á R T L APJA VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! 59. évfolyam 50. szám 1969. MÁRCIUS 1. SZOMBAT Megjelenik hétfő kivé­telével mindennap hét* köznap 8. vasárnap 12 oldalon. ARA: 80 FILLÉR A DNFF számos falu! felszabadított Hatalmas pergőtűzzel és raketa-tamadásokkal folyta­tódott pénteken a DNFF harcoló alakulatainak im­máron hatodik napja tartó koratavaszi offenzívája. A DNFF legújabb hadije­lentéseiben beszámolt ar­ról, hogy az általános tá­madás-sorozat közben fel­szabadították a pacifikációs program keretében létesített számos úgynevezett straté­giai falu lakosságát. A köz­lemények azt is hírül ad­ják. hogy Dél-Vietnam több körzeteben, egyebek között Saigon közelében, sok hely­ségben népfelkelés tört ki. A falusiak lelkesen fogadták a hazafiak előrenyomuló osztagait és menetoszlopait, s élelmet és szállást adtak nekik. A nép mindenütt odaadóan támogatta a DNFF hadműveleteit. Nyugati távirati jelenté­sek szerint az offenzíva ha­todik hajnalán a DNFF az ország mind a négy harcá­szati övezetében rakéta és nehézgránát támadásokat in­dított az amerikai expedí­ciós hadsereg és a dél-viet­nami csatlós kormány tá­maszpontjai ellen. Különös­képpen súlyos károk érték a Da Nang-i és a Long Binh-i óriás támaszpontokat. A Da Nang-i bázisra becsa­pódó 122 milliméteres szov­jet gyártmányú rakéták fel­robbantották egy amerikai hadianyag raktárt.A robba­nás — mint az AFP tudósí­tója jelentette — megresz­kedtette szinte az egész vá­rost. Az amerikai szóvivők a későbbi sajtótájékoztatón annyit elismertek, hogy az 36, de jobb is lehetne Zárszámadás az újszegedi Haladás Tsz-ben Tizenkilencedik zárszám- A közgyűlésen elhangzott értése lehet az első lépés a j adó közgyűlését tartotta teg- felszólalásokból az derült ki, még jobb eredményekhez. Az | nap délelőtt az újszegedi Ha- hogy az újszegedi gazdakö- egyik felszólaló, Bálint La- | íadás Tsz tagsága. A közgyű- eösség többre lenne lcépes, hi- jos bácsi mondta: „Legyen \ lésen részt vett Balog Ist- szen most csak jó eredmé- nagyobb összhang a vezető-. ván, az MSZMP Szeged vá- nyek születtek, de ennél job- ség és a tagság között." Meg- j rosi végrehajtó bizottságának bgk lehetnének. A vezetőség szívlelendő jó tanács volt! tagja, a pártbizottság osz- és tagság együtt-munkálko­t álvvfezetője is. A vezetőség dása, bizalma, őszinte meg- — * G.'I. i beszámolóját Borthauser An­tal foagronómus, az elnök he- mmmmamamm^m^mmm^mmmmmmm^^^^^B^^^^^^^m^m lyettese mondta el a tagság előtt. A számok tükrében ele­amerikai haditengerészet 1 három hajója, amely a i támaszpont város kikötőjé- ! ben horgonyzott, súlyosan j megrongálódott. A Saigontól j 30 kilométernyire kiépített j Long Dinh az offenzíva kez- j dete óta ostromlott várossá változott. Amerikai részről változat­lanul azt hangoztatják, hogy a vietnami szabadságharco­sok offenzívája, különösen [ az egyes városok ellen in- ; tézett támadás-ok „nem áll- 1 nak összhangban a bombá­zások megszüntetése idején létrejött hallgatólagos meg­állapodással". Ugyanakkor, kormánykörökre hivatkozva, a lapok egy része azt jelen­ti, hogy a Nixon-kórmány nem tartja szükségesnek a VDK elleni légiháború fel­újítását. ROMA TILTAKOZOTT. Nixon római látogatása során — miközben az olasz kormány tagjaival folytatott eszmecserét a Quirinale-palotában — heves amerikaelTe­nes tüntetések zajlottak le. Pénteken folytatódtak az amerikaellenes tüntetések az olasz fővárosban. Heves összecsapásra került sor a Chigi-palota környékén is, ahol Nixon Rumor miniszterelnökkel tárgyalt. Körülbelül 50 személyt őrizetbe vettek. Ké­pünkön: (fenn) Nixon elnök kocsija és kísérete áthajt a város központján a Piazza Venezian útban a Quirinale-palota felé. Alsó képünkön: Nixon viharos római látoga­tásanak egyik „legforróbb" pillanata: egy férfi hirtelen áttört a tömegen, és Nixon kocsija után vetette magát, hogy — mint később állította — átnyújtson neki egy írásbeli petíciót. A motoros testőrség elsodorja a különös kérelmezőt. Az amerikai eL nők tegnap Párizsba repült. Látogatásáról lapunk 2. oldalán közlünk tudósítást. mezte az elmúlt gazdasági éy eredményeit, s összeha­sonlítást tett a megelőző esz­tendő adataival. A tényada­tok arról tanúskodnak, hogy 1968-ban sokat fejlő­dött az újszegediek közös gazdasága. A szövetkezet bruttó árbevétele 1967-ben 15,7 millió forint volt, ta­valy viszont 24,7 millió, amely valamivel kevesebb ugyan a tervezettnél. A tag­ság jövedelme mindenesetre elentősen emelkedett tavaly: mintegy 4 ezer forinttal, s meghaladta az egy főre eső évi 24 ezret. A terméseredmények is jobbak a megelőző évinél, és a tervezettnél is, de sok­kal jobbak is lehetnének, ha a többi szegedi szövetkeze­tek termésátlagaival hason­ltuk össze, nem beszélve az újszegedi szövetkezet jó földjeiről és az öntözött te­rületek nagyságáról. Szép az 1967-es 9 mázsás holdan­l'énti búzatermés után a ta­valyi 17 mázsa, vagy a 21 mázsás kukoricatermés után a 22,8 mázsa, de ennél iobb is van, hiszen a Móra Ferenc Tsz-ben 32 mázsa kukoricát takarítottak be egy hold föld­ről. A kertészeti ágazatokban vezető szerepet játszik az újszegedi Haladás, kár, hogy e területeken (a faiskolára és rózsára gondolva) nem születtek megnyugtató ered­mények. Jól fizetett a szövetkezet egy-egy tagjának, de van olyan színezete is ennek a magas keresetnek, hogy „ép­penhogy" sikerült; s ebben is a külkereskedelemtől kapott nyereség volt a döntő. A visszatartott 20 százalékból csak 18 százalékot fizetnek ki a tagságnak március kö­zepén. azért ilyen késve, mivel partnerük — a Sze­gedi Vas- és Fémipari Ktsz — nem tett eleget fizetési kötelezettségének. Bővíthető a kishatár­forgalmi árucsere Cipőbörze Szegeden — Gyorsabb bonyolítást A magyar—jugoszláv áru­csere-forgalomról, s ennek keretében Szeged—Szabadka kishatárforgalmi árucseréjé­ről tanácskoztak tegnap Sze­geden. Az alkalmat az ad­ta, hogy a Szegedi Április 4 Cipész- és Papucskészítő Ktsz, valamint a szabadkai Solid cipőgyár a magyar és a jugoszláv bel- és külkeres­kedelmi szervek számára közös szakmai kiállítást rendezett a szegedi szövet­kezet üzemházának művelő­dési termében. Itt Barna Ferenc, a szegedi ktsz elnö­ke szólt a kiállítás céljáról. A ktsz kezdeményezésére valóságos országos cipőbör­zéről volt szó. A kilállításra s az ezt követő megbeszélé­sekre ugyanis a Dél-Ma­gyarországi Cipőnagykeres­kedelmi Vállalattal együtt részt vett a Budapesti Cipő­nagykereskedelmi Vállalat, a Hajdú megyei Ruházati Kis­kereskedelmi Vállalat, a Pécsi Cipőnagykereskedelmi Vállalat, a Fővárosi Cipő­bolt Kiskereskedelmi Vál­lalat, s a Szegedi Centrum Áruház több képviselője is. Jelen volt a magyar külke­reskedelmi vállalat, a KON­ZUMEX. továbbá Rózsa La­jos, a CENTROTEHNA belg­rádi vezérképviseleti és kis­határforgalmi vállalat sza­badkai kirendeltségének ve­zetője és Karanyác Branis­láv, a Solid cipőgyár vezér­I igazgatója. A jugoszláv testvérváros­ból, Szabadkáról a Solid gyár mintegy 70 női cipő­modellt, a szegedi Április 4 Cipész- és Papuszkészítő Szövetkezet 80 férficipő mo­dellt mutatott be. Mindkét üzem felsorakoztatta leg­újabb tavaszi és nyári mo­delljeit is. A szakmai kiállítás után megkezdődtek az üzleti tár­gyalások. Ezek egyrészt a magyar—jugoszláv árucserét, valamint a szegedi szövetke­zet termékeinek belföldi ér­tékesítését ölették fel. A kis­határforgalmi áru-, illetve választékcserében eddig nem szerepel a cipő. A cipőexpor­tot, illetve importot a TA­NIMPEX bonyolítja. De ­éppen azért, mert törekvés a kishatárforgalmi árucsere bővítése - a KONZUMEX képviselője is kiemelte: a kölcsönös előnyök és hasz­nosság alapján nincs aka­dálya a cipők választékcse­réjének sem. Természetesen mindkét részről figyelembe kell venni a nemzetközi ára­kat mind a női, mind a férfi cipőknél. A magyar ci­pőkereskedelem képviselői hajlandók a Solid-tól több tízezer pár fröccsöntött, kü­lönböző színű műanyag strandcipő, továbbá jelen­tősebb mennyiségű női cipő átvételére. A Solid cipőgyár, valamint a CENTROTEHNA képvise­lői pedig bejelentették, hogy vásárolnának a szegedi szö­vetkezet cipőiből, elsősorban a fonott, tűzött fejjel ké­szültekből. A hajlandóság tehát mind­két részről megvan, ezután kell az árkérdéseket, a tény­leges bonyolítás módját tisz­tázni. Hogy lesz-e üzlet, ez­után derül ki. Fölmerült a cipő bizomá­nyosi árusítása Szegeden és Szabadkán. Szóvá tették, hogy a választékcsere bőví­tése úgy is hasznos lenne, ha a Solid cipőgyár üzletei­ben szegedi férficipőket, az Április 4 cipész ktsz üzleté­ben pedig a Solid gyárban előállított női cipőket árul­nák. A magyar cipőkereskede­lem képviselői — természe­tesen hazai szükségletre — tárgyalásokat folytatnak az Április 4 cipész ktsz-szel, s az új modellű cipőkből kí­vánnak venni. Jogos igényként merült fel a kishatárforgalmi áru­csere bonyolításának lehető­ségek szerinti leggyorsabb intézése. Tehát, ha tisztá­zódtak az arkérdések, akkor nem szabad késnie a cse­rének, hiszen szezonális cik­kekről van szó. A bonyolítás ugyanis még több kívánni­valót hagy maga után. A szegedi cipőbörze — az új gazdasági mechanizmus zellemében — jelentős állo­mása volt a gyártó üzem és a kereskedelem kapcsolata, s a kishatárforgalmi válasz­tékcsere fejlesztésének. M. S. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Megerősítette a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között kötött kul­turális és tudományos együttműködési egyezményt. Törvényerejű rendeletével a felsőfokú híradás és mű­szeripari technikum, valamint a felsőfokú villamosgépipari technikum egyesítésével létrehozta a művelődésügyi mi­niszter felügyelete alatt álló Kandó Kálmán villamosipari műszaki főiskolát. Elhatározta megyei (fővárosi) bírósági és járásbiró­sági (városi, városi kerületi bírósági) népi ülnökök 1969. május 16. és június 30. közötti választását. Tanácskozott a SZOT Pénteken az ÉDOSZ-szék­házban ülést tartott a Szak­szervezetek Országos Taná­csa. Virizlay Gyula SZOT­titkár megnyitója után Geréb Sándorné, a SZOT titkára számolt be a magyar szak­szervezetek nemzetközi tevé­kenységéről. Ligeti László, a Kereske­delmi, Pénzügyi és Vendég­látóipari Dolgozók Szakszer­vezetének főtitkára szóbeli kiegészítése következett a szakszervezet elnökségének írásos jelentéséhez. A napirend megvitatásá­ban részt vett Szurdi István belkereskedelmi miniszter is. Utolsó napirendi pontként Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára számolt be a tanács legutóbbi ülése óta végzett munkáról. 375

Next

/
Oldalképek
Tartalom