Délmagyarország, 1969. február (59. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-21 / 43. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA M U N K Á S P Á R T L A P J A Nincs előre­haladás Párizsban Csütörtökön lezajlott a Vietnammal kapcsolatos né­gyes találkozó ötödik ülése Párizsban. Előrehaladásról ezúttal sem lehet beszélni: ezt állapította meg Tran Buu Kiem, a DNFF kül­döttségének vezetője. Xuan Thuy miniszter, a VDK kül­döttségének vezetője hang­súlyozta, hogy az Egyesült Államoknak teljesen és fel­tétel nélkül vissza kell von­nia saját és a csatlós or­szágok csapatait Dél-Viet­namból. Pham Dang Lam nagykövet, a saigoni rezsim képviselője ismét annak a szükségességét helyezte elő­Szovjet gázfeldolgoző üzem Szegeinek Megállapodás Moszkvában — Több éves program Csütörtökön Moszkvában Tordai Jenő külkereskedel­mi miniszterhelyettes és I. V. Arhipov, a Szovjetunió Minisztertanácsa külföldi gazdasági kapcsolatok bi­zottságának elnökhelyettese megállapodást írt alá komp­lett földgázfeldolgozó üzem szállításáról a szegedi gáz felhasználása számára. A szovjet berendezés napi 3,75 millió köbméter földgázt és 700 tonna szén­hidrogén knndcnzátum fel­dolgozását teszi majd le­hetővé, de a tervezésnél figyelembe veszik a további üzembővi­tés lehetőségét is. Az új szegedi üzem a legkorszerűbb technoló­gia alapján működik majd és nemcsak nagy mennyiségű földgáz termelését, feldolgozását, valamint a fogyasztókhoz való eljuttatását biztosítja, hanem termékei a magyar vegyipar különböző ágaza­tainak fejlődését is előmoz­dítják. Szovjet tervezők és kivi­telezők nagy tapasztalatok­kal rendelkeznek a földgáz­feldolgozó ipar legkorsze­rűbb berendezéseinek előál­lításában és üzemeltetésé­ben. A Szovjetunióban je­lenleg több földgázfeldolgo­zó kapacitás működik, mint egész Európában és Afriká­ban egvüttvéve. A szegedi program teljesítésénél ter­mészetesen szoros együttműködést va­lósítanak meg a szovjet és a magyar ter­vező intézetek között. Mint­egy három év tervezési idő után a berendezések leszál­lítása és beszerelése rövid idő alatt, előreláthatólag 12 —15 hónap alatt történik. 59. évfolyam. 43. szám 1969. FEBRUÁR 2L, PÉNTEK Megjelenik hétfő kivé­telével mindennap, hét­köznap 8. vasárnap 12 oldalon. ARA: 80 FILLÉR VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Gyári konyha Szeged egyik legújabb ipari létesítménye, az Autó­közlekedési Vállalat forgalmi telephelye és javító üzeme. Itt találjuk a legmodernebb üzemi konyhát is, amelyben 950 embernék készítenek ebédet és 350 olajbányásznak vacsorát. delegáció vezetőjének, Hen­ry Cabot-Lodge-nak felszó­lalása. Az 1954-es, Vietnam­ra vonatkozó genfi egyez­mények megfelelő alapot ké­peznek a vietnami béke megvalósításához, jelentette ki —, mintha nem éppen az Egyesült Államok lett vol­na az a hatalom, amely nem írta alá a genfi egyezménye­ket. s amely elsősorban megszegte azokat. A legközelebbi tanácskó­easra jövő csütörtökön ke­rül gór. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. A kor­mány elnöke tájékoztatást adott Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsá­ga első titkárának moszkvai tárgyalásairól. Ezek során áttekintették a nemzetközi politika legfontosabb prob­lémáit, a két országot köl­csönösen érintő ügyeket, így a gazdasági kapcsolatok ala­kulását Megállapították, hogy valamennyi alapvető kérdésben teljes a nézetazo­nosság. A Minisztertanács a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette és határo­zatot hozott Magyarország és a Szovjetunió közötti árucsere-forgalom bővítésére. Fock Jenő tájékoztatta a Minisztertanácsot Mika Spiijak jugoszláv kormány­fővel folytatott tárgyalásai­ról. A Minisztertanács meg­állapította, hogy a tanács­kozások hasznosak és ered­ményesek voltak, hozzájá­rultak a nézetek tisztázásá­hoz és a két ország kap­csolatainak továbbfejleszté­séhez. A kohó- és gépipari mi­niszter beszámolt indiai és ceyloni útjának tapasztala­A nagyüzemi körülmények között Is lehet finom házi lekvárosgombócot készíteni. Korányi mama prézliben fürdeti a finom faiatokat Hatalmas üstökben levest és főzeléket főznek A dolgozók gyorsan hozzájutnak ebédjükhöz az önki­szolgáló rendszerű étkezdében. A konyhában porciózzák a napi menüt Somogyi Károlyné képriportja Ügy látszik, ízlett a lekvárosgombóc Budapest Jelentkezett a Hong Kong-i Dr. Kátay Aladár, az Egészségügyi Minisztérium közegészségügyi járvány­ügyi felügyeleti főosztályá­nak vezetője csütörtökön tá­jékoztatta az újságírókat az úgynevezett Hong Kong-i influenzával kapcsolatos helyzetről. Elmondta, hogy a közönség körében tapasz­talható nagy érdeklődés tel­jesen indokolt, hiszen álta­lában az influenza az egyet­len olyan betegség, amely napjainkban az egész vilá­got fenyegeti. Járványszerűen eddig a következő országokban lé­pett fel az influenza: Hol­landiában és Izlandban de­cember végén, a Szovjet­unióban és Svédországban, januárban, Lengyelország­ban és Finnországban ja­nuár közepén. — Hazánkban —, mint az eddigi tájékoztatások is hangsúlyozták — mostanáig sem a vírus, sem a jár­vány jelenlétét nem lehetett megállapítani. Most a hely­zet megváltozott. Az Orszá­gos Közegészségügyi Intézet víruslaboratóriuma három budapesti betegtől vett to­rokváladékból izolálta az influenza Hong Kong 1/68 elnevezésű vírusát. A pozitív vizsgálati eredmények alap­jául szolgáló anyagok egy­egy 5., 6., és 14. kerületi fel­nőtt betegtől származnak. A láz egyiküknél sem volt ma­gas, nem voltak nagyon elesettek, komolyabb végtag­fájdalmaik sem voltak. Komplikáció nélkül három­négy nap alatt meggyógyul­tak. Az ország egyéb terüle­teiről származó vizsgálati anyagokból sem a közegész­ségügyi intézetben, sem a vidéki KÖJÁL-ok víruslabo­ratóriumaiban nem lehetett a vírust izolálni. Mindezekből az követke­zik, hogy a vírus kétségtele­nül megjelent Magyarorszá­gon, ennek ellenére azonban járvány jelenleg nincs. Bűnvádi eljárás a répcelaki robbanás felelősei ellen A nehézipari és a bel­ügyminiszter, valamint az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnöke jelen­tést tett a kormánynak a szénsavtermelő vállalat rép­celaki üzemegységében be­következett robban nással kapcsolatban végzett szak­értői vizsgálat megállapítá­sairól. A kormány a jelen­tést megvitatta és tudomá­sul vette, hogy a felelősek ellen bűnvádi eljárás indul. Határozatot hozott arra, hogy — a biztonságos üze­meltetés feltételeit betartva — fokozatosan meg kell in­dítani a termelést. A nép­gazdaság szénsavszükségle­tét addig ls biztosítani kell, amíg az üzem nem tud is­mét teljes kapacitással mű­ködni; a hiányt — a külföl­di kínálat nyújtotta lehető­ségekhez képest — import­ból kell pótolni. A kormány felhívta a nehézipari mi­nisztert, hogy gondoskodjék a rendelkezésre álló mennyi­ségek tervszerű elosztásáról. A Minisztertanács ezután egyéb ügyesket tárgyalt. Tanácskozott a budapesti pártbizottság Kádár János elvtárs felszólalása Csütörtökön kibővített ülést tartott a budapesti pártbizottság. A tanácskozá­son részt vett és felszólalt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára is. A tanácskozás részvevői az ülés előtt írásos jelentést kaptak kézhez, amelyben a pártvégrehajtó bizottság be­számolt az MSZMP IX. kongresszusa óta végzett munka eredményeiről, a fő­város jelenlegi gondjairól és a közeljövő feladatairól. Né­meth Károly, a Politikai Bi­zottság póttagja, a budapes­ti pártbizottság első titkára szóbeli kiegészítést fűzött a jelentéshez. amely után megkezdődött a vita a je­lentés felett. Felszólalt a vitában Kádár János is. Emlékeztetett arra, hogy a IX. kongresszus szo­cialista fejlődésünk minden lényeges, időszerű kérdését napirendre tűzte és azokban megfelelő döntéseket hozott. Nyomban hozzáláttunk a kongresszus határozatainak végrehajtásához, és sok min­dent meg is valósítottunk már. A továbbiakban néhány külpolitikai kérdésről szólt. A csehszlovákiai esemé­nyekről szólva Kádár János hangsúlyozta: pártunk, kor­mányunk, a magyar mun­kásosztály, a magyar dolgozó nép minden helyzetben, a csehszlovákiai fejlemények minden fázisában kizárólag és egyedül abból a meggon­lásból, annak érdekében lé­pett fel, hogy a szocializmus és a népek biztonságának ér­dekeit védelmezze. Amikor ezek veszélybe kerültek, más testvérországokkal együtt habozás nélkül cselekedtünk. Nem volt, nincs más szándé­kunk és célunk, mint az, hogy a csehszlovák komrai­nistákkal, a szocializmus csehszlovákiai híveivel együtt harcoljunk közös nemzetközi céljainkért, ame­lyek biztosítják Csehszlová­kiában és Magyarországon a nyugodt és biztonságos szo­cialista fejlődést. Ezután Kádár János bel­politikai, gazdaságpolitikai kérdésekről szólt. A vita után a budapesti pártbizottság kibővített ülé­sé elfogadta az MSZMP IX. kongresszusa határozatainak megvalósításáról szóló írásos jelentést és Németh Károly szóbeli előterjesztését. térbe, hogy mindenekelőtt a demilitarizált övezet prob­lémájáról tárgyaljanak a konferencián. Kissé különös volt az USA­Á Minisztertanács ülése tairól és tárgyalásainak eredményeiről. A Minisz­tertanács a jelentést elfo­gadta. Az igazságügy-miniszter előterjesztése alapján a kormány határozatot hozott a jogszabályalkotás, továbbá az ügyintézés egyszerűsítésé­re és továbbfejlesztésére. A Minisztertanács az igazság­ügy-miniszternek, .valamint az OKISZ elnökének és a SZÖVOSZ elnökének együt­tes javaslatára rendezte a kisipari, a fogyasztási, a ta­karék- és teknek és ezek szövetségei­nek jogi helyzetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom