Délmagyarország, 1969. február (59. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

1969. február 1. SZOMBAT, 59. évfolyam 26. szám Megjelenik hétfő kivé­telével mindennap, hét­köznap 8, vasárnap 12 oldalon. ARA: 80 FILLÉR VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Megállapodás — Kölcsönös előny Növekvő magyar szovjet árucsere Pénteken Moszkvában be­fejeződtek a Magyar Nép­köztársaság és a Szovjetunió kereskedelmi küldöttségének tárgyalásai. A tárgyalások eredménye­ként dr. Bfró József külke­reskedelmi miniszter, a ma­gyar küldöttség vezetője és Nyikolaj Patolicsev, a Szov­jetunió külkereskedelmi mi­nisztere, a szovjet delegáció vezetője aláírta a két ország 1969-re szóló árucsereforgal­mi jegyzőkönyvét. Mindkét« fél megelégedés­sel állapította meg, hogy a Magyarország és a Szovjet­unió közötti külkereskedelmi forgalom sikeresen fejlődik. Az aláírt jegyzőkönyv értel­mében 1969-ben a kölcsönös szállítások volumene — az 1968. évihez képest — 7 szá­zalékkal növekszik és értéke flz Elnöki Tanács ülése eléri az 1,3 milliárd rubel összeget A Szovjetunió vál­tozatlanul Magyarország fő kereskedelmi partnere. dicséri, de nem Jelentékte­len tényező az a segítség sem, amelyet a szocialista országok, mindenekelőtt a Szovjetunió népei nyújtot­tak és nyújtanak az arab népnek. Gáspár Sándor idézte azt a magyar közmondást, mely szerint az ember akkor is­meri meg igazi barátját, ha bajba jut Hozzáfűzte: „úgy tapasztaljuk, az arab nép tudja, kik őszinte és igaz barátai". A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott Megtárgyalta és módo­sította a mezőgazdasági ren­deltetésű földek védelmé­ről szóló 1961. évi 6. törvény egyes rendelkezéseit; továb­bá: felhatalmazta a Minisz­tertanácsot a legelő és apa­éllatgazdálkodás rendjének szabályozására; a Komárom megyei 9. számú országgyűlési válasz­tókerületben elhalálozás mi­att megüresedett képviselő hely betöltésére május 18-ra új választást tűzött ki; a belügyminiszter jelenté­se alapján megtárgyalta az elmúlt évben a honosítással, visszahonosítással és a ma­gyar állampolgársági köte­lékből való elbocsátással kapcsolatban végzett mun­kát. A beszámolót az Elnöki Tanács jóváhagyólag tudo­másul vette. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt (MTI) flz arab szakszervezetek kongresszusa Gáspár Sándor felszólalása Az arab szakszervezetek kairói kongresszusán vala­mennyi felszólaló elítéli az izraeli agressziót és támo­gatásáról biztosítja az impe­rializmus és cionizmus el­len harcoló erőket. A kongresszuson résztve­vő magyar delegáció veze­tője, Gáspár Sándor felszó­lalásában kijelentette: meg­győződése, hogy a konferen­cia igaz ügy szolgálatában álL Rámutatott arra, hogy a magyar szervezett dolgo­zók szolidarisak az arab né­pek harcával, mindenekelőtt azzal a törekvésükkel, hogy minél előbb eltüntessék az izraeli agresszió nyomait. Izrael uralkodó körei tör­ténelmi felelősséget viselnek az arab országok ellen elkö­vetett agresziójukért. Meg­győződésünk, hogy cseleke­deteikért a történelem íté­lőszéke előtt előbb-utóbb felelni fognak. Az 1956-os magyarországi ellenforrada­lom, az az évi támadás Egyiptom ellen, az Egyesült Államok vietnami agresszió­ja, éppúgy mint az 1967-es izraeli agresszió, egy tőről fakad. Az imperialisták he­lyi háborúkat robbantanak ki, nem sajnálják az embe­ri életet, hiszen nem róluk van szó. A magyar delegáció veze­tője többek között hangsú­lyozta: a nemzetközi reak­ció arra számított, hogy az EAK-ban és más arab or­szágokban elbuknak a tár­sadalmi haladás útjára lé­pett rendszerek, azonban elszámították magukat. Az EAK szilárdan ali. sok gond. dal küzd ugyan, de a nehéz­ségek ellenére is fejlődik. Ez az arab dolgozók kitartását s több mint egyharmad arányban részesedik Ma­gyarország külkereskedelmi forgalmában. A maga részé­ről Magyarország is az egyik vezető helyet foglalja el a Somogyi Károlyné felvétele TAKARfTAS. As algyői olaj- és gázkitörés finom permetét messzire vitte a szél, ju­tott belőle a baktói üvegházakra is. A Felszabadulás Tsz kertészei most súroló­kefékkel tisztítják meg az üvegtetőt, hogy a napfény érhesse a kiültetett palánlát Szovjetunió külkereskedel­mében. Az 1969. évre szóló árucse­re-forgalmi jegyzőkönyv elő­irányozza a Szovjetunióból Magyarországra irányuló szállítások növelését a hosz­szú lejáratú megállapodás­ban rögzített mennyiségeken felül a magyar népgazdaság szempontjából fontos áruk­bóL Magyarország 1969-ben kü­lönböző nyersanyagokat és élelmiszereket ipari beren­dezéseket mezőgazdasági gé­peket személy- és tehergép­kocsikat valamint légiközle­kedési eszközöket vásárol a Szovjetuniótól. Ugyanakkor utóbuszokat hajókat hír­közlési berendezéseket élel­miszeripari és vegyipari be­rendezéseket, továbbá jelen­tős mennyiségű közfogyasz­tási árut szállít a Szovjet­uniónak. Az 1969-re szóló megálla­podás sikeres megvalósítása elősegíti a népgazdasági tervek teljesítését és mindkét ország lakossá­ga szükségleteinek még tel­jesebb kielégítését (MTI) Gyorsan épülő utak Új módszer: a talajstabilizáció — Szegedi ? munkára 12 millió forint A Közúti Építő Vállalat Hódmezővásárhelyen sajtótá­jékoztatót tartott. Az évente mintegy 210 millió forintos termeléssel dolgozó hódmező­vásárhelyi vállalat ismét fejlődésről adott számot. Farkas Ferenc igazgató olyan törekvésekről tájékoztatott, amelyek a vállalat, valamint megrendelői számára egy­aránt előnyösek. A Hódmezővásárhelyi Köz­úti Építő Vállalat nemcsak Csongrád megyében, hanem Szegeden is hasznos munkát végzett tavaly. Mint ismere­tes, átépítette a Lenin kör­út—Aradi vértanúk tere és a gyermekklinika közötti ré­szét, új parkolóhelyet léte­sített a szegedi tanács meg­elégedésére. Az idén ugyan­csak hasonló feladatokkal bízták meg a Közúti Építő Vállalatot: mintegy 7 millió forintos költséggel korszerű­sítik a Lenin körút—Dugo­nics tér—Aradi vértanúk te­re közötti szakaszát; 2 mil­lió forintért átépítik a Tö­rök utcát és ugyanennyiért végzik el a Jókai utca felújí­tását Amint Farkas Ferenc közölte, összesen 12 millió fo­rint értékű munkára szá­mítanak Szegeden. Természe­tesen nemcsak a tanács meg­rendelésére dolgoznak. Foly­tatják az E—5-ös számú fő­közlekedési út korszerűsítési programját és befejezik a Csongrád—Szeged közötti út még hátralevő szakaszának építését is. A Szegedi Papri­kafeldolgozó Vállalat számá­ra 11 millió forintos út- és mélyépítési munkát végeznek el a szegedi, röszkei és bán­kúti telepeken; termelőszö­vetkezeti bekötő utat készí­tenek a szegedi Móra Ferenc, valamint a tiszaszigeti terme­lőszövetkezetekhez. Érdekes gondokról is be­számoltak a vállalat veze­tői, valamint Kiss László, a Közlekedési Építő Tröszt műszaki igazgatója. Elmon­dották, hogy a Közúti Építő Vállalatok helyzete jelentő­sen változott az új gazdasá­gi mechanizmusban, lényege­sen kötetlenebbül gazdálkod­hatnak. Munkavállalásaikhoz nincs szükség tervutasítások­ra, KPM-kijelölésekre sem. Ez azonban nemcsak előnyt, hanem számos új feladatot is jelent. Az új gazdasági mechanizmusban az állami támogatás mellett a megren­delőknek is hozzá kell já­rulnia az útépítés költségei­hez, kevesebb megbízást kap­nak az útépítő üzemek. Pél­dául a termelőszövetkezetek­nek is viselni kell az útépítés költségeit; szabály, hogy az állami utat csak a termelő­szövetkezet első gazdasági épületéig vezetik. Az új kö­rülményekhez igazodva a Közúti Építő Vállalatok — így a hódmezővásárhelyi is — új módszerekkel igyekszik megrendeléseket szerezni. Kár, hogy tavaly sok part­ner nem élt a vállalat nyúj­totta lehetőséggel, a 4—5 szá­zalékos árkedvezménnyel. Farkas Ferenc tájékoztatott arról, hogy szívesen vesznek részt versenytárgyalásokon, s esetenként kedvezményeket adnak. & közeljövőben egyébként bizonyos földszál­lítási és földmunkák vo­natkozásában 5—15 százalé­kos árcsökkentést hajtanak végre. A jelentkező konkurrencia, a tsz-közi vállalkozások, az» egyre szaporodó mélyépítő üzemek arra ösztönzik a Közúti Építő Vállalatot, hogy tovább korszerűsítse, gépe­sítse munkamódszereit, tech­nológiáját. Ennek érdekében több millió forintot fordíta­nak gépvásárlásokra, hama­rosan nagy teljesítményű aszfaltkeverő berendezést ál­lítanak munkába. Sokat ígér az úgynevezett talajsta­bilizációs útépítési eljárás al­kalmazása, amely jelentős előnnyel jár a megrendelő számára. Olcsóbb, mint az azonos célt szolgáló burkolat­szerkezet, s minősége sem rosszabb a hagyományos mó­don készült, azonos kategó­riájú útnál. M. L Befejeződtek a szovjet­jemeni tárgyalások Pénteken a Kremlben vé­get értek a tárgyalások Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke, Dmit­rij Poljanszkij, a szovjet minisztertanács első elnök­helyettese és Kahtan el-Saa­bi, a Dél-jemeni Népi Köz­társaság elnöke között. A tárgyalásokon baráti lég­körben, gyümölcsöző eszme­csere folyt. A tárgyalások befejeztével el-Saabi látoga­tó körútra indult a Szovjet­unióban. V É

Next

/
Oldalképek
Tartalom