Délmagyarország, 1969. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-05 / 3. szám

A második Hajazzák Premier-értékű második szereposztásban került színre pénteken este a szegedi ope­raegyüttes előadásában a színház legfrissebb o'peraúj­donsága, Leoncavallo Bajaz­zófcja. Mind az öt főszerepet új művész énekelte. Canio­ként Szabó Miklóst láttuk. A kvalitásos szerepformálásban a művész a drámai mozzana­tokat emelte ki, s a megszo­kottól eltérően nem is az első felvonás nagyáriájában emel­kedett feladata csúcsaira, ha­nem az opera fináléjában, a megrendítően emberi mélysé­gűvé formált tragikus végki­fejletben. Nedda szerepét Berdál Va­léria énekelte; a közönség meglepetéssel tapasztalhatta, a művésznő lírai szopránja micsoda drámai kifejező erőt hordoz. Littay Gyula, mint Tonio, a figura Indulatainak elszántságát és súlyosságát hangsúlyozta; a prológ szár­nyaló lendületű előadása megérdemelten tetszett a kö­zönségnek. Gyimesi Kálmán Silvio szerepében szenvedé­lyesen olasz szépfiú volt. Juhász József Beppoként énekben és játékban egy­aránt színes alakítást nyúj­tott O. U IKREK ölviíldleln Kölcsönösség Teíefot®—Ap—MTI—K3 A svéd fővárosban — amint lapunkban erről már hírt adtunk — a Déli Kórházban — négyes ikrek születtek. Ké­pünkön az újszülöttek, jobboldalt fent: az egyetlen lány. Egészségügy — 1968 A Központi Statisztikai Hivatalban most állítják ösz­sze 1968 egészségügyi statisz­tikáját Egyik legörvendete­sebb adat, hogy tovább nőtt az élveszületések száma. Az emelkedés körülbelül 5 szá­zalékos, s bár a halálozások száma is nőtt, a természetes szaporodás 3 százalékkal volt magasabb, mint 1967-ben. Az egy éven alul elhalálozot­tak száma, vagyis a csecse­mő-halandóság tovább csök­kent Szer élveszületettből 35 halt meg egyéves kora előtt A halálokok között éveik óta vezető szívbetegségekben 5 százalékkal többen haltak meg, mint egy évvel koráb­ban. A rákhalálozás az 1967­es szinten maradt a fertőző betegségek, a gümőkor, va­lamint a tüdőgyulladás, né­hány százalékkal kevesebb áldozatot szedett, mint a megelőző évben. Jelentősen csökkent a bélhurutban meg­haltak száma. Elgondolkoztató viszont a halálos balesetek számának 9 százalékos növekedése. Eb­ben is külön helyet foglal­nak el a közúti közlekedési balesetek, amelyek a koráb­binál 32 százalékkal több halálos áldozatot követeltek és mintegy 20 százalékkal több sérülést okoztak. A gümőkor elleni küzde­lem szempontjából eredmé­nyes volt 1968: ma már ha­zánk minden tízezer lakosá­ból évente 13-an betegszenek meg tbc-ben, a halálozási arányszám — ugyancsak tíz­ezerre vonatkoztatva —2,2 Leküzdött betegségnek szá­mit a tavalyi hét megbete­gedés ellenére is a fertőzó gyermekbénulás, továbbá a diftéria, amely egész évben összesen 36 megbetegedést okozott. Jelentősen csökkent a szamárköhögéses gyerekek S7áiTLa. A kanyaró-esetek százra a megelőző évtnefc fe­lét sem érte el és némileg kevesebb volt a vörheny is. Az elmúlt év egészségügyi krónikájához tartozik a ja­nuár és március között le­zajlott nagyméretű Influenza járvány. másfél milliónál több megbetegedéssel. A jár­vány ugyan enyhe lefolyású volt, viszont feltehetően sze­repe volt a szívbetegségek okozta halálozások emelke­désében. Döntő része volt to­vábbá abban U, hogy a táp­pénzes betegek aránya az év első hónapjaiban jelentősen meghaladta az előző évit — Elbúcsúztatták Szv. Ur­bán Rezsőnct Hamvasztás után tegnap, szombaton dél­előtt a belvárosi temető új ravatalozójából búcsúztatták el özv. Urbán Rezsőn ét, a párt és a munkásmozgalom régi harcosát Az MSZMP Szeged városi bizottsága kép­viseletében Ördögh Jánosné, a belváros I párt-alapszer­vezet részéről pedig Hava­lecz Istvánné mondott bú­csúzó szavakat — Űj népfront-dokumen­tum. Teljessé vált a szocia­lista nemzeti egység politi­kájának főbb kérdéseivel foglalkozó népfront-doku­mentumok sorozata. Megje­lent és országszerte eljutott a népfrontbizottságokhoz a szocialista demokráciáról szóló állásfoglalás, amelynek kidolgozására és közreadásá­ra a Hazafias Népfront IV. kongresszusán született dön­tés. A szocialista nemzeti egység politikájának főbb kérdéseivel foglalkozó doku­mentumok megállapításalt, útmutatásait ezekben a na­pokban országszerte napi­rendre tűzik a községi, já­rási, városi népfrontvezetők tanácskozásain — Régészeti leletek kiállí­tása. A 2- tiszai vízlépcső te­rületén az utóbbi években feltárt régészeti leletekből szombaton kamarakiállítás nyílt a Nemzeti Múzeum előcsarnokában. A kamara­kiállításon bemutatják az ásatások kiemelkedő érde­kességű leleteik A magánere^G lakásépítkezés helyzetének vizsgálata Van-e elég közművesített telek? Milyen fokú az épít­kezésihelyek előkészítése? Hogyan szervezik a koncentrált építkezéseket? — ilyen és hasonló kérdésekre keresnek vá­laszt a népi ellenőrök, akik most készítik elő a magánerőből történő lakásépítkezés helyzetének vizsgálatát A vizsgálat kiterjed a telekvásárlás, építőanyag-ellátás problémáira. A vizsgálat céljai között szerepel a lakosság pénzügyi helyze­tének mérlegelése is. Az 1968. évi tapasztalatok szerint meg­változott hitelfeltételek érezhetően visszavetették az építési kedvet A hat százalékkal terhelt hitelből lényegesen keve­sebbet vettek Igénybe, mint annak előtte. A széles köröket — Bering útitérképe. A világ egyetlen múzeumában sem található Vitus Bering sarkvidéki felfedező (1680— 1741) útjának térképe. Most érdeklő vizsgálat irányítására országos munkabizottság ala- azonban a moszkvai törté­kül A nyolc megyére kiterjedő ellenőrzésbe bevonják a nelmi múzeum archívumé­tanácsi szerveket, az OTP, a kivitelező vállalatok és szövet- ban találtak egy ilyet Érté­kezetek, valamint az építőanyag vidéki forgalmazásával ke abban áll hogy adatokat megbízott TÜZÉP-vállalatok és földmúvesszövetkezetek 11- jelöltek meg rajta az Ana­letékeseit is. — Eltemették Sávoly Pált. — ÜJ kikötök. A MA­Nagy részvéttel temették el HART balatoni üzemigazga­szombaton a Farkasréti te- tósága három új kikötő lé­metőbem Sávoly Pált, az Üt- tesítését határozta el A ter­Vasúttervező Vállalat szak- vek szerint Balatonmárián, ági főmérnökét, az Erzsébet- Csopakon és Akaiiban épí­híd és több más Dunahíd tik ki az új kikötőket Az Kossuth- és Állami díjas építkezést máris megkezd­tervezőjét. a magyar hfdter- ték, s a nyári szezonra va­vezők, hídépítők nesztorát — Az idő ablakai. Az el­ső magyar tudományos, fan­tasztikus film forgatóköny­vét írja Kuczka Péter. Az idő ablakai című produkció a 4-es játékfilmstúdió mun­kája, rendezője Fejér Tamás. A történet kétezer év múlva játszódik. Lenyűgöző a tévé — Mesterséges kéz. Mo­neczki lengyel professzor olyan mesterséges kezet szerkesztett, amely 7 külön­böző művelet elvégzésére al­kalmas, és bizonyos értelem­ben tapintóérzéke is van. A protézis Izmait bloáramok mozgatják. — Nen Jogos vtíR férje ne­vének viselésére. Lapunk ja­nuár 3-i számában rendőrsé­gi hírként közöltük, hogy közveszélyes munkakerülés miatt — letartóztatás mel­lett — eljárás indult Farkas Ferenené 23 éves büntetett előéletű, Szeged, Révai utca 6 b. szám alatti lakos ellen. Volt férje jogi képviselője közölte szerkesztőségünkkel, hogy Farkas Ferencnél a szegedi járásbíróság jogerős ítéletével eltiltotta férje ne­vének viselésétől. Leányneve Kóczián Mária, a továbbiak­ban ezt köteles hmcm-áini. Piaci árak A tegnapi piacon a rom időjárás miatt gyönge volt a felhozatal Arak: mák 28—32, dió 18—20, alma 6—9, burgo­nya 3—9, kelkáposzta 5—6, fehérkáposzta 1,50—X vörös­hagyma 3, fokhagyma 25— 26, sárgarépa 3—4, gyökér 5 —6,50, vágni való baromfi 28 —30 forint volt kilogrammon­ként lamennylt átadják rendelte­tésének. — Földrengés Iránban. Pénteken heves földrengés volt Északkelet-Iránban, amely elpusztított két falut Első jelentések szerint öten meghaltak, negyvenen meg­sebesültek. Száz ház romba­dőlt <— A borforgatml adó módosí­tása. A pénzügyminiszter most kiadott rendeletében módosítot­ta a borforgalmi adóról szóló korábbi Jogszabályt- Az új ren­delkezés egyszerűsiti a tsz-ek forgalmi adóját, s egyben ked­vezményt is nyújt számukra. A szövetkezetek eddig minden 11­dir-öböl és a Bering-szoros mélységérőL Vitus Bering után ez Ideig senki sem vég­zett méréseket az Óceán eme részén. Korszerű vizsgáztató gé­pek. Tovább gazdagodott a Zrínyi Miklós Katonai Akar démia tantermeinek műsza­ki-technikai színvonala. Ste­inmetz István alezredes, a tanintézet főtanárának el­gondolása alapján Igen kor­szerű tv-képernyős vizsgáz­tató gépek készültek a hír­adó tanszék részére. Ezek a, vizsgáztató gépek minden ed­diginél sokoldalúbbak, pon­tosabbak és megbízhatóbbak, s nem csupán teljesen tár­gyilagos vizsgáztatásra, ha­nem oktatásra ls kitűnően felhasználhatók. — A gumiabroncsok kopá­sa. A legújabb svájci kuta­tások szerint az autók gumi­abroncsainak élettartama je- Rántermeiók — Teljes évig dolgozott Afrikában dr. Czelnai Ru­_ _ dolf, a Központi Meteoroló­ter értékesített bor után öt-hat, . ...... . Illetve nyolc forint forgalmi adót S1*1 Intézet Igazgatóhelyefc­fizettek, az értékesít'n módjá- +ese Taeia volt annak a 9 tél ét a bor árától függően. A , ' 8:1 1 annak a » forgalmi adó ezentúl egysége- főnyi nemzetközi tudós CSO­sen as százalék lesz. További portnak, amelyet a Meteo­kedvezmény, hogy na a szövet- « .s-ir.^­kezet egy másik szövetkezetnek rológiai Világszervezet leül­^té/Vak^M^Sé^l dótt M a Fehér-Nílus far­5?£nS£tt« TífrSto? M rásvidékének hidrometeonv adótól, AX állami gazdaságok lóglai vizsgálatára. A ma­teko^hiriAjilSSLfgof4^: *** meteorológussal máris u.tfr^kSnt.Á1«yanes®k ax "d- közölték, hogy a következő dlgi öt forintot fizetik. A ma- ... . ls részesülhetnek években felhalmozódó ade­lentős mértékben a sebes- "zö^tk^t úti^ér^ feldolgozásához és érté. ségtől függ. A mérés alap- kesítík. Ebben az esetben «k ls keléséhez Ismét igénybe kí­jául az óránkénti 60 kilómé- * árteaJt * -.„uv teres sebességet vették. 40 a<Mzzífc . VánJák Vennl 5egítségét kilométeres sebesség esetén a gumiabroncsok élettarta­ma 180 százalék, 'száz kilo­méter/óra sebesség esetén csak 40 százalék, 130 kilo­méter/óra sebesség közepet­te pedig az elhasználódás kö­rülbelül hétszer akkora, mint 40 kilométeres sebesség ese­tén. Képernyő Mi és ék A szándék elszomorít — mondotta hajdan Goethe. Fo­gadni mernék rá, hogyha va­lami újmódi csoda jóvoltából megnézte volna a tv péntek esti bemutató sorozatának legújabb darabját, sűrű köny­nyekre fakad. Bihari Klára Mi és ók című játékhármasá­ból ugyanis messze kilógott a szándék vaskos lólába. Az eldurvult férjeket visszasze­lídítő szándéké, az anyai ösz­tönök álhatatosságát bemu­tató szándéké meg a körülöt­tünk jövő-menő fiatalság tiszta erkölcseit Igazoló szán­déké. A Nemere László által a naturalista drámák stílusá­ban rendezett hármas példa­beszéd lényegében e szándé­kok illusztrációja volt. Lát­tunk benne „egyszerűnek" szánt embereket, akik azon túl, hogy több ízben emleget­ték a gyárat, nem sok jelét mutatták munkás mivoltuk­nak; láttunk benne ügyneve­zett „mai" értelmiségieket, akik csupán néhány szóvirág ismételgetésével Igazolták szellemi foglalkozásukat; és láttunk benne egy-két „mai fiatalt" is, akik viszont né­hány „csaj" meg „krapek"­féle szó ismételgetéstől vár­ták, hogy hiteles alakokká tegye őket... Ezen a péntek estén megint jócskán „félrejótszott" a te­levízió. Melléfogása márcsak azért is veszedelmes, mert a hitelesség ügyes látszatát keltve vonultatott el a kép­ernyőn néhány, mainak szánt alakot, akikkel ugyancsak „mai" igazságokat akart el­mondatni. Az erőtlen-modo­ros írói anyagból azonban csak „valódi" gondolatokra tellett — az igazsággal sem a „mi", sem az „ők" nem ran­devúzlak] A. — Lepett ékszerek kiállí­tása. Az angol rendőrség el­lopott ékszerekből, arany­pénzekből kiállítást rendez; hogy az eltulajdonított ér­téktárgyak Ismét visszake­rülhessenek jogos tulajdono­sukhoz. Az ellopott értékek ugyanis a rendőrség becslése szerint körülbelül 2 millió svájci frankot érnek, s amint közölték, a londoni Tony Maffia gengszter „hagyatéká­ból" származnak, akit tavaly autójában holtan találtak. Valaki agyonlőtte. A rendőr­ség véleménye szerint a ki­állításra kerülő emléktár­Szeged a hazai /apókban 1968. évi összesftés Hetedik éve közöljük folyamatosan a Dél-Magyarosxág szer­kesztősége és a Városi Somogyi könyvtár együttműködéseként • magyarországi lapokban és folyóiratokban megjelent szegedi tár­gyú cikkek Jegyzékét. 1968-ban is hetenként tettük közzé össze­állításainkat, ezért most sem adunk dátum szerinti összesítést. Clkkblbllográfiánkat minden vasárnapi számban megtalálja aa olvasó, hárem — ünnep miatti eltolódás — kivételével: a összeállítás az augusztus 19-1. az 81. összeállítás a december XM hétfői számokban Jelent meg, az 52. számú cikkbibliográfiát pe­dig a december 31-1, keddi számban közöltük. A tapasztólatok azt mutatják, hogy Jegyzékeink hasznosak, megfelelően tájékoztatták az olvasókat, kutatókat egyaránt. Ezért 1969-ben ls folytatjuk összeállításaink közlését. Cikkbibliográfiánkat a Somogyi könyvtárba járó hírlapok és folyóiratok alapján állítjuk össze. Előfordulhat, hogy az Ida nem Járó folyóiratokban megjelent szegedi tárgyú cikkekről nem szerzünk tudomást. Kérjük olvasóinkat, a hiányzó írásokra hív. Ják föl figyelmünket, hogy azokat a következő Jegyzékben pó­tolhassuk. A kiegészítéseket a Városi Somogyi könyvtár (Szeged a ha­zai lapokban) Szeged, Pí. 441- címre kérjük küldeni. SZEGED a hazai lapokban 1969./I ULTIKÉ. Viola: Festő ea la nek" csupán egy részét ké­pezik. Feltételezik, hogy még nagy értékű aranykészletek és ékszerek rejtőznek Lom­don különböző részeiben. Megvan! gyak Maffia „szerzeményei­nárium alkalmával emléktáblát helyeztek el Baghy Gyula szü­lőházán-] Literatura vespeno en Szeged. Hungara Vlvo, 4. szám. [Az esz­perantó szeminárium alkalmá­ból. Fénvképpel.] fKOVACS László] K. I»: Csongrád megye. — Rendkívüli elő-dóülés. Gyógyszerészet, de­cember. (A Magyar Gyógyszeré­szeti Társaság Csongrád megyei Szervezete szegedi üléséről.] Novajol el Hungarujo. — Len­ke KUN: Szeged Hungara Es­perantlsto. december. SZAVA Nándor—CENKVARI István—KANTOR István: Az al­győi kőolaj feldolgozásának Je­lentősége a magyar kőolal-'el­dolgozó iparban. Kőolaj és Föld­gáz, december. ANDRASSY Lalos: Ezt ml ír­tuk! Siet és Irodalom, dec. 28 [Al'ásfoglalás a két Csukás Ist­ván ügyében.] Magyar parasztfestők Rapalló­ban. Esti Hírlap, deo. 28. (A Süli Andrásról készült film ls szerepel a rövldfllm-fesztlválon.l RIDEG Gábor: Egy este a Sze­gedi Játékszínben. Magyar Hír­lap, dec. 29. rinteríú Bozóky István főrendezővel.1 SIMON Gy. Ferenc: A kivéte­les ember. Magyar Ifjúság, dec. 29. (Jakab József (1896—1958) az egykori szegedi diák, a KZMSZ alapító tagja, titkára.) — Lottótájékoztató. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint az 1. játékhéten öttalálatos szel­vény nem érkezett. Négy ta­lálatot 29 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 108 392 forint, három találata 3956 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 397 forint. A kéttalálatos szelvények száma 123 957 darab, erekre egyenként 18 forintot fizet­nek. A nyereményösszegek a nyereményilleték levonása után értendók. A közölt ada­tok tájékoztató jellegűek. SOMOS Ágnes: Kiváló klubok fóruma. Magyar Ifjúság, dec. 39. IA Somogyi-könyvtár móravá­rosi fiókjának Ifjúsági klubjáról is.] rPÜNKÖSTI Arpádl: Tovább folyik a mentési munka Algyőo. Népszabadság, dec. 30. Könyv a két Jancsó Mi kés­ről. Magyar Nemzet, dee. JL [Issekutz Béla könyvének ismer­tetése 1 [PÜNKÖSTI Arnád] P. A.l Tűzben. Népszabadság, dac. 3L [Az olajkutató szerv gátolja • hírközlést.] Szeged Vár)a az lfjd fl'at-lta­tákat. Országos Iflüságl Bélyeg­kiállítás: 1969. április 4—13. fi­latéliai Szemle. 1969. lanuár. TORDA István: Máglya Al­győi!. Ország-világ. jaa. í. [Fényképekkel.] Január 1-től 20 és 44 százaié­kos kedvezmény. — OI-sóbb a földgáz Szegeden. Magyar Hír­lap, jan. z. Tavaly egymilliónál több ti> rista Járt Szegeden. Magyar Hír­lap, lan s. BOGATI Péter: Öt verskötet. — Papp Lajos Sug'rút *s Ma­gyar Hírlap, jan. 3. TKönyvis­m=rtetés.l GÁBOR István: Kokré' h"*kor. — T. S. FUot-dráma szegeden. Magyar Nemzet, lan. 3. (A Já­tékszín előadásán-k k-i'(kát- l Lőrinc barátfA] Tiboréig. Fi'm, Színház. Muzsika. T» r 4 IRO­vács Jánosról, a Szegedi Nem­zeti színház tagjáról. Fénykép­pel.] VASÁRNAP, 1969. JANUÁR 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom