Délmagyarország, 1969. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-17 / 13. szám

A zárás következik Elfojtották az algyői olajkutat Tudománypolitikai tanácskozás Szegeden robbantás pillanata. Távirányítással működtetik tett töltetet Somogyi Károlyné felvétele az 1910 méter mélyre siillyesz­Tegnap, csütörtökön déli 12 az 50 dekás Hexogen-töltet eddigi legnehezebb szakasza óra után 50 perccel az algyői felrobbantása után több nagy az algyői 168-as kútnál, a 168-as olajkútnáí távirányí- teljesítményű szivattyú vizet végleges elzárás azonban ez­tással torpedót bocsátottak a és iszapot kezdett sajtolni a után következik. A tervek kút termelőcsövébe. Mint- kútba. Amint dr. Bán Ákos, szerint újból megközelítik a egy 20—25 perc múlva a az OKGT vezérigazgató-he- .. „ . tolózár­robbanószerkezet elérte az lyettese, a mentési munká- Kul nyUasal' 8 egy W , 1910 méteres mélységet, 13 latok irányítója tegnap este ral véglegesen megszüntetik óra 20 perckor sikeresen közölte, ezzel sikerült a kút a kitörést Dr. Bán Ákos el­végrehajtották a robbantást elfojtása. Este fél hatkor a mondta, hogy a siker érde­A helyszínen kapott tájékoz- béléscső szelvényén keresz- ... Ásraka i« működnek tatás szerint ezzel a terme- tül már nem olaj és gáz, kében éjs.zfka .Is mukoaneK lőcsön rózsa alakú nyüás ke- hanem a besajtolt iszap és a szivattyúk, s iszapot nyom­letkezett az eddigi kisméretű víz áramlott ki. Lezárult az nak a kútba, szelvény helyett Nyomban olajbányászok munkájának M. L A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatal közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tar­tott. Meghallgatta és elfogadta a kubai nemzeti ünnepen részt vett magyar kor­mánydelegáció útjáról szóló beszámolót A pénzügyminiszter előterjesztésére a Minisztertanács módosította az általános jövedelemadó-rendszert. Az építésügyi és városfejlesztési miniszter a közületi elhe­lyezés újabb rendezésére tett javaslatot A kormány az előterjesztést elfogadta. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke jelentést tett a felnőtt járóbeteg­ellátásról 1957-ben hozott kormányhatáro­zat végrehajtásával kapcsolatban végzett vizsgálat megállapításairól. A Miniszter­tanács a beszámolót tudomásul vette és határozatokat hozott A nehézipari miniszter beszámolt a szén­savtermelő vállalat répcelaki üzemegysé­gében bekövetkezett robbanással kapcso­latban indított vizsgálat eddigi megálla­pításairól. A kormány meghallgatta a tá­jékoztatót és utasította a nehézipari és a belügyminiszert valamint a Bányaműsza­ki Főfelügyelőség vezetőjét, hogy a vizs­gálat befejezése után tegyenek újabb je­lentést A Minisztertanács titkárságának vezető­je ismertette az országgyűlés ülésszakán elhangzott képviselői észrevételeket és ja­vaslatokat. A kormány felhívta a minisz­tereket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy ezek megvalósításának le­hetőségeit vizsgálják meg, s — lehetőség szerint egy hónapon belül — tájékoztas­sák az országgyűlés elnökét és az érdekelt képviselőket A jövedelemadó-rendszer módosítása A magánkisiparosok és és a helyi szükségletet kielé- A kormány rendelete ki­kiskereskedők tevékenységé- gítő kisiparosokat és magán- hirdetése napján lép hatály­ról szóló tavalyi kormány- kiskereskedőket 60 százalékos , . 1QRQ . határozatok — a többi kö- adókedvezményben részesíti; Da" renaelKezesel1 19t)tf' Ja~ zött - előírták az általános _ a szakmai tanulót fog- nuár hó napJátó1 kel1 al" jövedelemadó-rendelet fe- íalkoztató kisiparosok és ma- kalmazni. lülvizsgálatát és módosítását, gánkereskedők részére tanu­Az ennek alapján most ki- iónként 15 százalékos, 1000 adott rendelet egyrészt bőví- forintig terjedő adókedvez­ti a lakosság ellátása szem- ményt engedélyez; pontjából fontos tevékeny- _ ... csökkent ségeknek a korábbi adómén- az 1QOS' vagy CSOKKent tességek és adókedvezmé- munkaképessegu adózók nyék körét, kiterjeszti a ked- kedvezményének felső hatá­vezményes adóztatást jelen- ^t az eddigi 1000 forint­ról 1500 forintra emeli. A Magyar Tudományos kálására szükség van a kö­Akadémia szegedi bizottsá- vetkező ötéves, valamint a ga (SZAB) tegnap délután a távlati tervek érdekében, a SZAB székházában Sze- Rendkívül érdekes és tar­geden tanácskozást tartott talmas vita bontakozott ki, tudománypolitikai és tudo- amelynek során felszólaltak: mányszervezési kérdésekről, Győri Imre, az MSZMP KB amelyen részt vettek az tagja, a megyei pártbizott­MSZMP Csongrád megyei és ság első titkára, dr. Ketske­Szeged városi vezetői, a méti István egyetemi tanár, Csongrád megyei tanács és a fizikai tudományok dokto­a Szeged m. j. városi ta- ra, dr. Ivanovics György nács képviselői is. akadémikus, a Mikrobioló­Dr. Budó Ágoston akadé- giai Intézet igazgatója, dr. mikus, a SZAB elnöke ve- Julesz Miklós akadémiai le­zette a tanácskozást, ame- velezőtag, a II. számú Bel­lyen Siklós János, a megyei gyógyászati Klinika igazga­pártbizottság titkára tartott tója, dr. Petri Gábor egye­bevezető előadást felvázolva temi tanár, országgyűlési azokat a tudománypolitikai képviselő, az I. számú Se­kérdéseket, amelyek meg- bészetl Klinika igazgatója, oldásához, kimunkálásához a dr. Tóth Károly egyetemi ta­politikai vezetés a tudomá- nár, a Szegedi Orvostudomá­nyos élet reprezentatív kép- nyi Egyetem rektora, dr. viselőinek segítségét kéri. A Halász Előd egyetemi tanár, bevezető előadás kitért a a JATE Bölcsészettudomá­szociológia, az ipar, a kiber- nyi Karának dékánja, dr. netika, a mezőgazdaság, az Márta Ferenc, egyetemi ta­orvostudomány tudományos nár, a JATE rektora, Sípos kérdéseire, amelyek kimun- Géza, az MSZMP Szeged vá­rosi bizottságának ' titkára, dr. Graselly Gyula egyetemi tanár, a JATE Természettu­dományi Karának dékánja, dr. Németh Lajos, a megyei pártbizottság osztályvezetője, dr. Szendrei János, a Tanár­képző Főiskola igazgatója, Halász Árpád, a Szeged m. j. városi tanács vb elnökhe­lyettese, dr. Szániel Imre, a Dél-alföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet igazgatója, dr. Horváth Imre egyetemi tanár, dr. Alföldi Lajos egye­temi docens. A bevezető előadás és az azt követő vita során kiala­kultak azok a témakörök, amelyek kimunkálására és összefogására szakbizottsá­gok alakulnak, hogy Szeged nagy tudományos ereje az eddigieknél is jobban gyü­mölcsözhessék a magyar népgazdaság, a magyar tudo­mány és Csongrád megye, Szeged életében. M elbeszélésre került sor segítése érdekében. Továbbá Csongrád megye és azt, hogy jól érzékelik a tu­Szeged város politi- dományok helyét és szerepét kai, társadalmi vezetői, va­lamint a szegedi nyos élet vezetői folytatásaként egy tudományos eszmecserének, sem lehet felelősen amely még 1967-ben kezdő- teni, megoldani, dött Arról volt szó, hogyan lehet jobban hasznosítani a korunkban, amikor tudomá­tudomá- nyos megalapozottság nélkül között, szinte egyetlen lényeges gaz­korábbi dasági, társadalmi kérdést eldön­A megye és a város veze­tői örömmel veszik ezt az tudományos eredményeket, őszinte segítőkészséget s a gazdasági és a társadalmi igyekeztek megfogalmazni a életében. Társadalomtudomá- legfontosabb társadalmi, nyi, természettudományi és iparj és mezőgazdasági, or­orvostudományi aktuális ku- vostudományi igényeket. Ter­tatási témák kerültek napi- mészetesen nem látványos rendre abból kiindulva, dolgokat, nem gyors ered­hogy mire van elsősorban ményeket sürgettek. Nyil­szüksége Csongrád megyé- vánvaló: csupán a kibeme­nek és ehhez milyen lehető- likai kutatások eredményei­ségekkel rendelkeznek egye- nek hasznosítása ls hosszú temeink. akadémiai kutató folyamat, amely a meglevő intézeteink és a mezőgazda- tudományos eredmények sági tudományos intézet kísérleti felhasználását készíti elő a gyakorlat számára. De ha a A tudományok nagyon sok társadalomtudományokat te­segítséget adtak és adnak a kintjtik, akkor is kiderül, jövőben ls a társadalom ve- hogy az egyik legjelentősebb zető szerveinek. S ebben az probléma; a szocialista de­a legfigyelemreméltóbb, hogy mokrácia fejlesztésének elvi a beszélgetéseket most aka- és gyakorlati kérdéseit kell démdkusak, professzorok kez- kimunkálni, amd az e terü­deményezjték azon a címen; lettel foglalkozó kutatóknak szeretnének tevékenyebben több évre való munkát je­résztvenni olyan partikurá- lent Nagyon jól érzékelték a lis kérdések megoldásában, jelenlevők, hogy itt szívós, amelyekkel megyei, Szeged hosszantartó, eredményeket városi vezető szervek foglal- hozó, de nehézségekkel járó koznak. Mit mutat ez? Első- együttműködésről van szó. sorban azt hogy kutatóink agy jelent6séget és tudósaink szeretik, tiszte- doníthatunk az ilyen lik a szocialista társadalmi együttműködésnek rendszert, nem sajnálnak azért is. mert a következő semmilyen erőfeszítést ennek ötéves terv végleges elkészü­tő adóátalányozást és mér­sékli az alacsonyabb jöve­delmű magánkisiparosok és kiskereskedők adóját más­részt pedig felemeli a kima­gasló jövedelmet élvezők adóterhét A kormányrendelet bek között — A rendelet fenntartja az egy, vagy több alkalmazottat tartóknál az ezek után járó külön általános jövedelem­adó-fizetési kötelezettséget, töb- azzal a módosítással, hogy annak mértéke — az eddigi — azok részére, akik 5000- havi 500 forint helyett — a nél kisebb lélekszámú köz- munkabér 20 százaléka. Men­ségekben, valamint a közsé- tesek az alkalmazotti adó gek és városok ellátatlan te- fizetése alól továbbra ls az rületein most kezdenek szol- iPart özvegyi jogon folyta­gáltató-, vagy javítóipari te- tók és az idős. valamint csök­vékenységet végezni, ez után kent munkaképességű sze kétéves adómentességet biz- mélyek. Az önálló szellemi tosít- tevékenységből származó jö­—'a 3000-nél kisebb lélek- vedelem utáni adózás lénye­számú községekben működő gében nem változik. Mérlegen A Belkereskedelmi Mi- A kereskedelem összfor- Az árszínvonal-változásról nisztérium összeállította az galma nagyjából a tervezett- csak hozzávetőleges adatok 1968. évi áruforgalom alakú- nek megfelelően alakult, alapján szól a gyorsjelentés, lását értékelő gyorsjelentést, árucsoportok szerint azon- amely szerint az év során az Az előzetes adatok és a becs- ban eltérések mutatkoznak. 1968. január 1-i induló árak­lések szerint az elmúlt esz- F.lelmiszerre mintegy más- hoz képest összességében kö­tendőben 111,6 milliárd fo- fél milliárd forinttal többet rülbelül két százalékkal nö­költött a lakosság, a vendég- vekedett a kiskereskedelmi látás forgalma viszont 900 árszínvonal, a forgalom két­millióval, a ruházati és a harmadát kitevő árucsopor­vegyesiparcikk-kereskede­lem értékesítése 500—500 millió forinttal maradt el at­tól, amire számítottak. A rint értékű árut adott el a kereskedelem, 7 százalékkal többet, mint az előző eszten­dőben. Ezen belül a közüle­tek és az intézmények vá­sárlásai a lakossági forgal­mat meghaladóan, körülbelül tokban azonban az árak ál­talában nem, vagy alig vál­toztak. lése előtt került rá sor. Van lehetőség arra, hogy már 1969 végére tisztázódjék né­hány kérdés, amely segítsé­get nyújt az ésszerűbb és hasznosabb tervezés számára is. Fontos az együttműkö­dés abból a szempontból is, hogy készül a 15 éves táv­lati fejlesztési terv, amely nagyobb arányokban hatá­rozza meg szocialista építé­sünket az iparban, a mező­gazdaságban és a társadalmi életben. Tudománypolitikai munkánkat szintéri szüksé­ges tovább fejleszteni: Or­szágosan kidolgozzák azokat a tudománypolitikai elve­ket, amelyeknek végrehaj­tása nagy feladatokat ró a megye és Szeged szellemi életére éppen úgy, mint a politikai és a társadalmi élet vezetőire. Szükséges természetesen kettéválasztani a kérdéseket: melyek azok, ame'yek a he­lyi érdekek alapján veszik igénybe a tudományos tevé­kenységet. és melyek az or­szágos jelentőségű, központi támogatást igénvlők, ame­lyeknek megvalósítása túlnő a megye, vagy a város hatá­rain. Az ilyen igények meg­fogalmazásához szükséges ismernünk a tudományos vé­leményt. a szakemberek ál­láspontját és érveit G yümölcsöző együttmű­ködés ez, amely poli­tikánk egészséges ta­lajából sarjad, s mutatja, milyen felelősségteljesen végezzük szövetségi politi­kánkat a gyakorlatban. Na­gyon jó érzik ezt azok a kommunista és pártonkívüli tudósok, vezető értelmisé­giek. akik szorosan vett szak­munkájuk mellett magukra veszik a szűkebb pátria gondjainak egy részét, illet­ve segítenek ezek megoldá­sában. Nagyra értékelik ezt a gesztust a megye és a vá­ros politikai, társadalmi éle­tének vezetői is. Az együttműködés eredmé­nyei természetesen a későb­biekben érnek valósággá. A sok tíz és száz kutató, tudo­mányos szakember erőfeszí­tését csak üdvözölni lehet és sokoldalúan támogatni. La­punk hasábjai rendelkezésére állnak mindazoknak, akik tudományos kutató tevékeny­ségük közben tájékoztatni akarják lakosságunkat a problémákról és az eredmé­nyekről. A. F. 18 százalékkal növekedtek. A kereskedelmen belül az ál­számítások szerint a szabad- lami szektor kereken 6 szá­piaci felhozatal mintegy 3—4 zalékos, a szövetkezeti szek- P£NTEK százalékkal kisebb volt az tor 8 százalékos forgalomnö- lofiQ ,. előző évinéL vekedést ért eL 1W>9, JA1NUAK DEL-MAGYARORSZAG 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom