Délmagyarország, 1969. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-11 / 8. szám

Magyar-— román meg­állapodás Budapesten a Művelődés­ügyi Minisztériumban pénte­ken aláírták a magyar—ro­mán kulturális és tudomá­nyos együttműködés 1969— 1970. évekre szóló munkater­vét, valamint a két ország között egyetemi és főiskolai hallgatók, aspiránsok cseré­jéről szóló egyezményt. Az okmányokat magyar részről Molnár János művelődés­ügyi miniszterhelyettes, ro­mán részről Vasile Gliga külüevminiszter-helyettes ír­ta alá. Az aláírt új együttműkö­dési munkaterv jelentősen bővíti a kulturális és tudo­mányos kapcsolatokat a Ro­mán Szocialista Köztársaság­gal. (MTI) A Csongrád megyei Állami Kereskedelmi Felügyelőség új módszerű vizsgálatairól Ha a zsebünkbe nyúlnak címmel lapunk múlt évi no­vember 24-i számában ír­tunk. Laboratóriumok és kor­szerű vizsgálati szisztémák állnak már az ÁKF rendel­kezésére, s ezért is tudta bi­zonyítani, hogy több vendég­lőben az általa vett ételmin­ták, süteményféleségek nem mindegyike tartalmazta azt a nyersanyagértéket, amely pe­dig megillette volna a fo­gyasztót. Szabó József, a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat igazgatója nem is vitatkozott az ÁKF által tapasztalt té­nyekkel. amelyeket cikkünk­ben is hangsúlyoztunk, hoz­zátéve azt is, hogy ezután a korszerűbb vizsgálati mód­szerek hatásosabbak lesznek, a vásárlók, fogyasztók érde­két még inkább szolgálják. Látszatra úgy tűnik, mintha két szomszédvár lett volna eddig is az ÁKF, s általá­ban az állami és a szövet­kezeti vendéglátás, s ez a továbbiakban is így lesz. Pe­dig nem. hiszen egymás mun­káját támogatják és kiegé­szítik. Csakhogy amíg az ÁKF a korábbi vizsgálati módszerei­hez kénest nagyot lénett elő­re, addig — legalábbis a Csongrád megyei Vendéglá­tóipari Vállalat üzleteiben — maradt minden a régiben, már ami a saját vizsgálati módszereiket, úgynevezett szúrópróbáikat illeti. A vál­lalat igazgatója maga kala­uzolt bennünket a cukrászati üzembe, ahol a korábbi vizs­gálat megállapította, hogy például a csokoládétorta 22,7 százalékban nélkülözte azt a nyersanyagértéket, amit a vásárló nem vett észre, mert nagyságra, súlyra stimmelt a A tartalmi gazdagodás f(7Af1\/A rrEtőtanácskozás" a szocia'ista­ö # brigád-mozgalomról Párttitkárok és brigádve­zetők, gazdasági szakembe­rek, szb-titkárok, ifjúsági vezetők tanácskoztak tegnap Szegeden, a Juhász Gyula Művelődési Otthonban. A Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsa kezdemé­nyezte vita tulajdonképpen „előtanácskozás" volt: je­lentós lépés azon az úton, amely a szocialista brigád­vezetők tavasszal sorrake­rülő III. országos tanács­kozásához vezet. A résztve­vők, 12 vállalatot képvisel­tek, s előre kézhezkapták a SZOT által kiadott vita­anyagot; ez a szocialista brigádmozgalom helyzetét, szerepét, feladatait teszi mérlegre, különös tekintet­tel a tömegpolitikai munká­ra. A SZOT-nak pedig ugyancsak megküldik a vita — tanulságos és fontos — jelzéseit Társadalmi rang A hazánkban tízeszten­deje kibontakozott szocia­lista brigádmozgalom mos­tanra a népgazdaság vala­mennyi ágában meggyöke­resedett. Szinte mindenütt a munkaverseny legnépsze­rűbb formájává vált. Célki­tűzései kezdettől túlmutat­nak a termelési, gazdasági célokon, a „szocialista mó­don dolgozni, tanulni, élni" jelszó is ezt példázza. A 10. születésnapját ünneplő moz­galom eredményei közis­mertek: a brigádtagok meg­érdemelt társadalmi ran­got, megbecsülést vívtak ki — szorgalommal, emberség­gel. Kétségtelen azonban, hogy a nagy számbeli nö­vekedés, helyenként a mennyiségi eredmények hajszolása, a cím kritikátlan odaítélése, fogyatékossá­gokkal is járt. Tapasztalha­tó bizonyos, úgymond, fel­hígulás a mozgalomban, fel­lelhetők negatív jelenségek a brigádtagok között. A méltó ünnpelés éppen ezért az lesz, ha reálisan számot vetünk minden tényezővel, ha nyíltan beszélünk a gon­dokról, hiányosságokról is. Az országos elemzéshez, az ellentmondásos jelenségek feltárásához hasznos javas­latokkal, őszinte szóval já­rult hozzá az „előtanácsko­zás". Ki a „gazda"? Egy kis montázs a tanács­kozás jegyzőkönyvéből: — Tartalmi gazdagodás kell. — Nem jó ugyanaz a séma minden brigádnak. — Ne csak akkor igényeljék a szocialista brigádok segítsé­gét, ha valamit sürgősen meg kell oldani, ha már „ég a ház", kérjék ki vélemé­nyüket más esetekben is, hallgassák meg problémái­kat. — Differenciálni kell, legyenek személyre szabot­tak a vállalások. — Nagyon szépen le van gépelve a sok felajánlás, de a gyakorlatban nem mindig úgy zajlik le. — A mi igazgatónk úgy kezeli a brigádmozgalmat, hogy az kizárólag a szakszervezet feladata. — Ki hát a gaz­dája a mozgalomnak? — A határozat világosan meg­mondja: „Az irányításért és szervezésért a gazdasági és szakszervezeti szervek együttesen és külön-külön is felelősek." — Évenként értékelünk. — Mi negyedévenként. Meg a nagy ünnepeken. — Bi­zony, jó néhány érdemtelen­től megvontuk a címet. — Járjon párban az anyagi és erkölcsi megbe­csülés. — Nálunk pénzt nem is kaptak legutóbb, csak jelvényt. — Mi disztingvá­lunk. — Kérem, a kifutó­lánynak adták oda: itt van­nak az oklevelek, jelvé­nyek, vidd le, add át ezek­nek meg ezeknek. El volt intézve. — Pedig kijár an­nak a jó munkásnak az ün­nepélyesség, a gratuláló kézfogás is. — Mi többre becsüljük az oklevelet, mint a pénzjutalmat. — Ezzel nem értek egyet: bizony megkérdezik, aztán mit kaptál mellé? A tömegpolitikai munka — Fontosabb helyet kell kapnia a tömegpolitikai munkának. — Leszűkítettük a politikai oktatásban való részvételre. Ennél már na­gyobb az igényünk: legye­nek ennek a munkának bá­zisai a szocialista közössé­gek. — Ügy támaszkodjunk a brigádokra, mint az üzemi demokrácia fejlesztésének pilléreire. — Tájékoztassanak, infor­máljanak benőnket, brigád­vezetőket. — Meghallgatás­ra talált a kérésünk, intéz­kedésre viszont nem! — Szót kérünk a nagy kollek­tíva előtt is. — Közösségi emberré alakulni; szép. de nehéz feladat a szocialista tudat formálása! Ha az egy­szerű ember tesz egy lépést a közösség felé, annak örülni kell. — Ne váljon mecha­nikussá a mozgalom irányí­tása. Tovább gyűrűzik Botyánszki Károly, az MSZMP Csongrád megyei bizottságának munkatársa többek közt a brigádmozga­lomnak a pártépítésben be­töltött szerepét méltatta. Az SZMT titkára, Hajas László mondott zárszót, hangsú­lyozva, hogy a vita tovább gyűrűzik, mert az anyagot minden vállalat megkapta. Így sokan nyilváníthatnak véleményt azon kívül is, hogy küldöttek képviselik majd a kollektívát. így forrnak ki a helyes állás­pontok, gyűlik az anyag az országos tanácskozás vitain­dítójához, felszólalásaihoz. A továbbiakban is lapunk fórumot ad ennek a fontos témának, az országos ta­nácskozásra való felkészülés segítésének. tortaszelet. Egyik cukrász előttünk vágott ketté egy frissen készült dobostortát. Á méréskor a két fél sem volt egyforma súlyú, következés­képpen a szeletek is eltértek volna egymástól, ha vala­mennyit végigdekázzuk. — S a tortaszeletek még száradnak is — tették hozzá. A készítmények összetéte­lébe nyilvánvalóan nem lát­hattunk bele, mint ahogy a Hági étteremben akkornap főzött sokféle ételekbe sem. A vállalat igazgatója igazán jó kalauznak bizonyult, vi­szont egyre azt hangoztatta hogy nincs és nem lehet két tál egvforma mennyiségű le­ves. főzelék, körítés vagy szelet hús. s micsoda körül­tekintést igényel, hogy min­den ételük — az előfizetéses is — ízben, választékban és nyersanyagértékben is jó, ki­elégítő, sőt a lehető legjobb leayen. A fogyasztók érdek­védelme ugyanis a saiát ér­dekük is. ezért tüntetik fel az étlapon az ételfélesések súlvát nyersen és főtt álla­potban. Higgyünk — miért ne? — a belső ellenőrzés által ve­zetett könyvecske bejegyzé­seinek. miszerint dátumok­kal bizonvftják, hogy mikor mit ellenőriztek, mivel nem voltak megelégedve, mit nem bocsáthattak a vendégek rendelkezésére, s mi volt a jó, a különösen érdemleges. A vendégnek joga van azon­nal reklamálni. s a konyhá­ban jelenlétében utána is méretni az ételt, húsadagot, ha azt kevésnek talália. Hogy ilven „szőröző" vendége ke­vés volt még a Hági étte­remnek is, az egyben jó jel, de önmagában mit sem mond, hiszen a vendégek döntő többsége nem rekla­mál, nehogv emiatt megszól­ják, kinézzék. Nem is a hajszálnyi elté­réseket, különbségeket hang­súlyozta legutóbbi vizsgála­tával is az ÁKF, hanem az olyan — a vendég, a fo­gyasztó által észre nem ve­hető — megkárosítást, amely az ételminták nyersanyag­értéke körül mutatkozott. S mi tagadás, az ellenőrzési módszer korszerűbbé tételé­ért a vendéglátásnak is lép­nie kell előre. L. F, Dél-Magyarország Az újságolvasók igényel régesrégen meghaladták egy hatoldalas napilap lehetőségeit. Tudtuk ezt magunk is régtől, de a papírellátás nehézségei éveken keresztül még csak példányszámemelést sem tettek lehetővé. Ez volt az az időszak, amikor a Dél-Magyarország is „kiérde­melte", hogy pult alól árulták; hogy „protekció" kellett az előfizetéséhez. A múlt évben azután sikerült elérni, hogy minden érdeklődő megvásárolhassa, s így ezekben a napokban már 39 ezer példányban készül, melyből jó 34 ezer darabot előfizetők vásárolnak. 1968. végén már sejthető volt, hogy az idén a lap terjedelmét is bővíteni tudjuk. Ez volt az egyik oka an­nak, hogy közvéleménykutatő ívekkel fordultunk olva­sóinkhoz: mit javasolnak a tartalmi-tematikai bővítés­hez? Rengeteg javaslat, kérés érkezett be, a jelenlegi lapterjedelemmel azonban mindennek még töredéke sem teljesíthető. Most örömmel jelenthetjük olvasóinknak, hogy 1969. 'ebruár elsejétől hétköznapokon 8 oldalas lesz a Dél­Magyarország, megtartva a vasárnapi 12 oldalas terjedel­met. A lap felülete ilymódon naoonta a réginek egy­harmadával bővül, új előfizetési díja azonban csak tíz százaléknyival, hiszen az eddigi 18 forintról csak 20 fo­rintra emelkedik. Ügy gondoljuk, ebből is világos, hogy nem a lapkiadás „üzleti" fogásáról van szó, hiszen ki­adónknak gazdaságilag éppen nem előnyös ez a vállal­kozás. Arról van szó. hogy tartalmilag többet szeretnénk nyújtani olvasóinknak, a tájékoztatás nagyobb lehető­ségét kívánjuk megteremteni. Olyan témákkal és rova­tokkal bővítjük a Dél-Magyarországot, amelyeket éppen olvasóink kértek, szorgalmaztak. De a bevált népszerű rovatok bővítésére is lehetőség adódik Mit ígérünk a többletoldalakon? Mindenekelőtt a he­lyi tájékoztatást szeretnénk részletesebbé és alaposabbá tenni. Városépítési, városfejlesztési kérdésekről, a járás községeinek problémáiról kérnek többet és rendszereseb­ben olvasóink. De jogos az igény a nagyobb kitekintésre is a világ dolgaira. Több külpolitikai kommentárt, ma­gyarázatot szorgalmaztak a kérdőíveket kitöltő olvasók. Manapság nagy az Igény a közgazdasági és világgazda­sági, a tudományos és technikai információkra, a világ­politika érdekes eseteiről és személyiségeiről ls szívesen olvasnának az emberek, szeretik a folytatásos közlése­ket, a napi tárcákat, a humort, s igen sok a sportked­velő, aki ugyancsak bővíttetni szeretné a maga kedvelt rovatát. Nagyon nagy az igény Szeged és környéke múlt­iának és jövőiének megismerése iránt, igen sokan sze­retik a társadalmi problémákról szóló riportokat, bíráló írásokat. Az olvasóknak ezek az igényel napi 8 oldalon már sokkal jobban megférnek. Tartozunk azzal népes olvasó­táborunknak, hogy ezzel a lehetőséggel az elsők között éljünk. Kérjük olvasóinkat. így értelmezzék a lapkézbesf­tők által kért új előfizetési árat, hiszen valóban jóval többet nyújtunk a két forinttal megemelt előfizetési dí­jért, mint amit az a csekély összeg képvisel. A példá­nyonkénti vásárlók, az oldalteriedelemnek megfelelően 80 fillérrért vásárolhatják meg február elsejétől a hét­köznapi Dél-Magyarországot. Reméljük, hogy ez az új lehetőség még nagyobb ked­vet ad sok tízezres olvásótáborunknak a Dél-Magyaror­szághoz. hiszen az eddiginél gazdagabb, tartalmasabb és rendszeresebb tájékoztatással, közönségszolgálattal, több olvasnivalóval kopogtatnak reggelente lapunk hűséges kézbesítői, fgy már talán nem lesz irreális az a törekvé­sünk sem, hogy 1969—70-ben lapunk elérje a napi kerek 40 ezres példányszámot. flrcolc a ftiiz mellől Somogyi Károlyné felvételei A tűz mindig Is ellensége volt az embernek, aztán a barátja, forradal­ma. Sohasem tudott legyőzni bennün­ket. Megrémített az égő, füstölgő, ola­jat, gázt okádó algyői mező, az olaj­kút; fellázadt az ember ellen. Aggo­dalom, remény, hősiesség, álmatlan éjszakák, nap-nap után, hetek után. Végül is mi marad meg legszebben az emberekből? Egy mozdulat, egy eltörődött, fáradt arc, a remény villa­nása, a hit önmagunkban, a legyőz­hetetlen akarásunk. A hősök legtöbb­ször névteleneknek születnek, olajbá­nyász ruhát húznak magukra, kato­na-, tűzoltóruhát, eljönnek a távoli olajmezőkről, a testvéri országból, hogy segítsenek. így győz az ember, összefogással. Kezessé tette, elfújta a tüzet, hóban, fagyban, mínusz 16 fo­kos hidegben elfojtja a kutat. Embe­rek, hősök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom