Délmagyarország, 1969. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-31 / 25. szám

A II. negyedévtől a kenderfonóban! Csökkentett munkaidő Szeged legrégibb gyárában felkészülnek az „átállásra M Csak ígéret volt A szifonpatron­ügy Szeged legrégibb Iparválla- gyobb nyereséget értek el, re sokoldalú a felkészülés latánál, a kenderfonógyárban mint amennyit a nagyvállalat Nem csak a műszaki, terme­is készülnek a heti munka- meghatározott számukra. lési oldallal törődtek a gyár idő csökkentésére. A felké- Ebben az évben ugyan- vezetői, hanem azzal is, hogy szülés mozzanatait forgató- annyit kell termelniük, mint a szabad idő kihasználásában könyvben rögzítették. Két tavaly. De mivel a munka- segítséget, bő választékú szakaszt különböztetnek meg: időt csökkentik, sokkal jobb programot ajánljanak dolgo­a tavalyi év utolsó hónapját, hatékonyságot kell felmutat- zóiknak. illetve az idei első negyed- niuk. A létszámot nem akar- Néhány műszaki beosztású évet, s aztán — április else- ják növelni, így csak a mun- dolgozónak lehetőséget te jén — következik a rajt. kaszervezés segíthet. A heti December már a munka- négyórás csökkentés „pótlá- a Lipcsei Nemzetközi Vásár- j rendezések idő csökkentésének előkészü- sát" a termelékenység javítá­Jeteivel telt el. A gyár veze- sával kell fedezni. Szegeden nem lehet kapni szifonpatront. Másutt sem. 3 ezt a megállapítást egyálta­lán nem a felháborodás mon­datja az emberekkel. Azt ugyanis mindenki tudja, hi­szen megdöbbenéssel értesült róla. hogy január 2-án a Répcelaki Szénsavtermelő Vállalatnál kilenc halálos ál­dozatot követelő, több súlyos sérülést okozó szerencsétlen­remtenek, hogy elutazzanak j ség történt. A robbanás a be­egy részét is ra. S mivel az első szabad j tönkretette, illetve megron­szombat április 2-án lesz, a ' gálta. Az első hír hallatán az tői nem csupán maguk között Több feladatot is meghatá- kenderfonógyár dolgozóinak autoszifon tulajdonosok el is tervezgettek, hanem kikérték rozott az igazgató beszámo- négynapos ünnepük lesz. A könyvelték, hogy — mivel a munkásság véleményét is. lója, amellyel a gyári párt- forgatókönyv szerint május Répcelak az ország egyetlen Tanácskoztak a szocialista bizottság egyetértett. Szük- 17-én kerül sor az első közös szénsavtöltő telepe — egy üzembe helyezni azokat. Ak­kor kezdenek termelni. Az­után lesz szifonpatron. S ha előbb, az csak az ott dolgo­zók jobb munkaszervezésé­nek. áldozatkészségének lesz köszönhető. Mint az is, ha márciusra elkészülnek. De ez legalább reális számítás lehetséges határidő. Legfel­jebb addig nem iszunk szó­davizet. saját készítésűt. Ki­bírjuk. Azt viszont egyre kevésbé, ha nem felnőttként kezelnek bennünket, s elröppenő ígé­retekkel „igyekeznek meg­nyugtatni a közhangulatot". Kondorost János brigádok képviselőivel, a ségesnek tartják, hogy a to- kirándulásra is, ahová a leg­párt-, a szakszervezet és a vábbi műszaki fejlesztésnél jobb eredménnyel dolgozó KISZ-szervezet vezetőivel és — mivel az elmúlt években embereket ingyen viszik el. aktivistáival. Elsősorban az nagyobb arányú gépcserék Ha olyan olajozottan „forog 1969-es esztendő termelési történtek — a kiegészítő gé- a kerék" április elseje után feladatairól beszélgettek. pesítésre helyezzék a hang- is, mint ahogyan a felkészü­A szegedi kenderfonógyár súlyt. Így az anyagmozga- Jés történik, akkor aligha lesz ugyan egy nagyvállalat szer- tásban a nehéz fizikai mun- . . ., . . , , v« részi; de ettől függetle- ka gépesítésére. baj a 44 orás munkahét mi­nül önmaguknak kell megte- A forgatókönyvben lapoz- att a kenderfonógyarban. remteniök a rövidített mun- gatva feltűnő, hogy mennyi- G. I. kaidő feltételeit. A karban­tartóműhely vezetői, az elő- mmmm^^^^^^mmmmm^^^mmmmmmmmmmm^m^m^^m készítő üzemrész és a többi műhelyek vezetői is tapasz­talatcsere-látogatást szer­veztek a jutaárugyárba, ahol már tavaly bevezették a 44 órás munkahetet. A megoldások között sok érdekes újdonságot is talál­hatunk. Ebben a gyárban használták fel elsőnek az úgynevezett „ötletjátékokat", s jó eredménnyel. Lényege a következő: egy zsűri műkö­dik a klubban, s bizonyos időpontban bárki részt ve­het az ottani „ötletrohamon". Előterjeszti megoldását, ja­vaslatát és a zömmel műsza­ki vezetőkből álló bizottság azonnal választ ad. Elfogad­ja, kipróbálásra javasolja, vagy elveti. A javaslattevők Áprilisban kezdődik: A tavaszi időközi választások sorozata Az Elnöki Tanács mégha- lők és a tanácstagok válasz­tározta az esedékes időközi tásáról alkotott új törvény, választások időpontját. A amelyet 1966 őszen fogadott döntés értelmében Szabolcs el az országgyűlés, kimondta, megyében április 13-án, Bor- hogy a képviselők, illetve a a helyszínen pénzjutalomban sod, Heves és Tolna megyé- tanácstagok helyének meg­ideig nem lesz szifonpatron. De mégis csodálkoznak és bosszankodnak az emberek — az otthoni szódavíz gyár­tók — mert már az első hi­vatalos közleményben, ja­nuár 3-án „megnyugtatták" őket. „Bár az üzem legfonto­sabb termelőberendezései nem sérültek meg, az üzem munkáját természetesen így is néhány napra megszakí­tották, míg biztosítani tud­iák a feltételeket a további folyamatos termeléshez. A srónsavnatron gyártásának előreláthatólag ez idő szerint nincs akadálya." Január 4-én Pintér Ferenc vállalati igaz­gató megerősítette hogy „az átmeneti termeléscsökkenés elsősorban nem a szénsav­patron, hanem a szárazjég gyártását érinti." Január 5-én közölték, hogv . hétfőtő1 megkezdődik a raktáron levő szi fon patron és szénsav ki­szolgáltatása." Január 7-én arról adtak hírt. hogy négy és fél millió patront kezde­nek csomagolni, 12-én pedig arról, hogy „a termelés már fokozatosan megindul s fő­les patronokat készítenek". Mondom, ma sem háboro­dik fel senki, mikor a bolt­ban sajnálkozva utasítják el mert mindenki megérti, hogy Rét­és legelő­gazdálkodás A mezőgazdasági nagyüze­mekben megkezdték a javí­tásra kijelölt rétek és lege­lők pontos felmérését és az alkalmazandó technológiák kidolgozását. A most össze­állított javaslatok és össze­sítések alapján döntenek majd annak a 90 millió fo­rintos állami támogatásnak az odaítéléséről, amelyet idén utalnak át a gazdasá­goknak. Ebből a rét- és lege­lőgazdálkodás megjavítására fordított összes költség 70 százalékát térítik meg a me­zőgazdasági nagyüzemeknek. Idén hozzávetőleg 50—60 ezer holdon teremtik meg az intenzív legelőgazdálkodás feltételeit. (MTI) részesülhetnek. Az újítást j ben, valamint Pécsett április üresedésekor az új válasz­persze a rendeleteknek meg- 20-án, Csongrád és Veszp- tást megyénként, valamint a j i'ven tragikus eset valóban felelően díjazzák. rém megyében 27-én, Buda- fővárosban és a megyei j0- j ,iár,hn^_terV1,p1_ési Agyári pártbizottság leg- ! pesten pedig május 11-én já- gú városokban általában " Londoni magyar he!ek A HUNGEXPO-nál összeállították a február 17 és március 3 között Londonban sorra kerülő magyar he­hetek részletes programját. A Hilton-hotelben tíz ma­gyar külkereskedelmi és idegenforgalmi vállalat ren­dez szakmai napokat. A Hilton-szálló nemzetközi étterme tizennégy na­pon át délben és este csak magyaros ételeket kínál vendégeinek. Új szabályok a kereskedelemben Április 1-én hatályba láp az üzleti munkarend utóbbi ülésén beszámoltatta rulnak az urnákhoz a meg- évente két esetben, azokon as igazgatót: milyen elképze- üresedett lései vannak a rövidített szavazásra munkahét bevezetésével kap­csolatban. A gazdasági veze­tő elmondta, hogy gyáruk tavaly megfelelő eredményt ért el, különösen sokat ja­vult az alapanyaggal való gazdálkodás, csökkentették a termékek előállításának költ­ségeit, következésképpen na­választókerületek a napokon kell megtartani jogosult lakói, az érintett választókerületek­Komárom megye 9-es számú ben, amelyeket a Népköztár­országgyűlési választókerüle- saság Elnöki Tanácsa erre tében is az első félévben dől meghatároz. A rendelkezés el, hogy kl lesz az elhunyt egyszerűsítette az új válasz­Dobi István utódja a tör- tások előkészítését és megfe­vényhozásban; a választás lel a kialakult gyakorlat­napját azonban csak ezután nak is. tűzik ki. Az országgyűlési képvise­MICSODA PULYKA! kai. De akkor ne áltassuk egymást! Az egvenes beszéd­ből a nyílt szóból ért az ember Abból is ért a fogyasztó hogy most — amikor már nem lehet kitérni a kérdés elől — kereken megmond­ják. a készlet kimerült, egy­ideig nem lehet szifonpat­Az Elnöki Tanácsnál el>onra számítani A Bács mondták, hogy az 1967-ben Csongrád megye, Fuszerér­megtartott általános válasz- tékesítő és Vegyiárunagyke­tások óta most negyedszer reskedelmi Vállalat megbí­kerül sor az időközi válasz- j zottai ottjártak Répcelakon tások sorozatára. Az ország- . , gyűlési választókerületekben s minden leheto\ megpró' — folytatódott a tájékoztató . báltak, hogy szifonpatronr a képviselő elhalálozása , szerezzenek. Nincs. Termelés volt az időközi választások ; sincs. A gépek tönkremen­kitűzésének egyetlen oka. A tek, pótolni, javítani kell tanácstagi választókerületek j őket. Most építik új helyük­az esetek többségében — re ezeket a gépeket, s a jó­lemondás következtében üre­sedtek meg. zan számítások szerint már­ciusban tudják csak majd A fogyasztók érdekeinek védelmére és az üzleti mun­ka követelményeinek egysé­gesítésére tavaly december 27-én rendeletet adott ki a belkereskedelmi miniszter. A rendelet előírja, hogy 1969. április 1-től az új előírásokat kell alkalmazni a kereskede­lemben. A szegedi kereskedelmi vállalatok nagyobb része a szakszervezeti bizottságokkal közösen már hozzákezdett az új üzleti munkarend szabá­lyainak kidolgozásához s azokat előreláthatólag már­cius 15-ig elkészítik. Néhány érdekes változás — amellett, hogy a munkaren­deket a vállalatok önállóan dolgozzák ki — az alapren­deletből is kitűnik. A korábbi szabályozással ellentétben ezentúl a vállalati munka­rend határozza meg az áru megrendelésének, felvásárlá­sának, átvételének, minőségi ellenőrzésének, előkészítésé­nek, feldolgozásának, vi­szonteladásának, vállalaton belüli átadásának, raktározá­sának rendjét. Előírás, hogy az üzlet kirakatában és el­adóterében elhelyezett árun annak megnevezését, mérték­Kisiskolások „színházasdija" MTI foto — Bajkor József tétv. Lehet, hogy szebb a páva, nem az utódokra, a hozzá de bizonyos méltóság, rátar- hasonló pompás tenyészálla­tiság azért ezt a baranyai tokra is, amelyek már „Me­óriáspulykát is jellemzi, csek-pulyka" néven szerez­Nemcsak 27 kilójára lehet . . , ..,„.,. , . „ büszke a két évvel ezelőtt nek hírt * Mvul° placot a Angliából Boldogasszonyfára magyar „települt" fehér szárnyas, ha- káknak. tenyésztésű puly­Végre kezd szó esni a gyermekszínjátszásról! Azért „végre", mertha a műked­velő színjátszó mozgalom­nak van olyan területe, amely messze kiesik az ér­deklődés fényköréből, akkor az feltétlenül a kisiskolások „színházasdija". Hogy miképpen is alakult így a helyzet, azon hosszan lehetne tűnődni, tény viszont az, hogy a gyermekszínját­szással alig foglalkozik vala­ki az országban. A hírlapok aprócska tudósításai csupán egy Pesten — állandó otthon nélkül — működő gyerek­színház létéről adnak időn­ként életjelt, ám arról, hogy más városban ls van ilyen együttes, semmit nem tu­dunk. Azt azonban tudjuk — s büszkék is vagyunk rá! —, hogy egy idő óta a szegedi Üttörőházban is működik egy úttörőkből toborzott együttes, amelynek eddigi bemutatkozásait minden al­kalommal jogos siker kísérte. E sikernek okairól tegnap, csütörtökön délután is szó esett, amikor a Csongrád megyei és Szeged városi Nép­művelési Tanácsadója mel­lett működő színjátszó szak­bizottság bemutató színpa­dán a kis diákcsoport „Kirá­lyok és szegénylegények" cí­mű műsorát bemutatta. A bemutató részt vevői — népművelési szakemberek, művelődésiotthon-igazga­tók — a műsor vitájában el­mondották: így, a gyermeki szemléletnek megfelelő mó­don — nem a produkció lát­ványosságát hajszolva, ha­nem éppen a mesék iránti fo­gékonyságra építve — lehet is, kell is gyermekszínházat csinálni! A Szilágyi János ve­zette Balázs Béla-szinpad te­hát megtalálta a titkot: azt adja a gyerekeknek, amit a pódiumról igazán várnak, az egyszerűen szóló, szépre, jó­ra oktató mesét. A bemutató színpad teg­napi szereplőit egyébként még a helyszínen meghívták egy csongrádi vendégszerep­lésre. Jó lenne, ha „székhe­lyén" is kapna meghívásokat a tehetséges együttes... A. L. egységenkénti fogyasztói árát, minőségi osztályát fel kell tüntetni. A szabályzat kimondja, hogy a pénztárke­zelő köteles a vásárlónak visszajáró pénzt hiánytalanul átadni, pénz visszaadása he­lyett a fogyasztót nem sza­bad más áru vásárlására is rábírni. Az üzlet nyitvatartására vonatkozóan előírás, hogy a nyitvatartás idejéről, az ebédszünetről, a munkaszü­neti napokról, a leltár vagy más miatt elrendelt zárva­tartásról az üzlet bejáratá­nál, illetve a kirakatban el­helyezett táblán értesíteni kell a fogyasztókat. Tájékoz­tatni kell arról is őket, hogy hasonló árukat értékesítő üz­let hol van nyitva a legköze­lebb. A vállalati munkarendben kell meghatározni a házhoz­szállítással, telefonrendeles­sel, csomagküldéssel, minta szerinti árusítással kapcso­latos teendőket, s az üzleti dolgozók kötelességeit és jo­gait is. A szabályzat előír­ja, hogy a fogyasztóknak az áruk minőségi hibája mi­att tett bejelentéseit azonnal meg kell vizsgálni és el kell intézni. Sőt a vásárlók figyel­mét fel kell hívni a kifo­gásokkal kapcsolatos jogaik­ra. Teljesen új szabály, hogy a vállalatoknak ezentúl le­hetőségük lesz egyes boltok­ban előleg elfogadására is. valószínűleg főként tartós fo­gyasztási cikkek esetében A régi szabályzat a hibát­lan, minőségileg kifogástalan áruk cseréjére csupán lehe­tőséget biztosított nyolc na­pon belül. Az új előírja, hogv nyolc napon belül, ha a vá­sárló úgy kívánja és a meg­vett árut még nem használ­ta, az üzlet köteles kicserél­ni azt. Ugyancsak a régi sza­bályzat szerint, ha a kereset1 cikk elfogyott az üzletben, az eladó hasonlót ajánlhatott vagy közölte, hol kapható a keresett cikk. Az új előírás szerint a vásárlóval közölni kell, hogy a kifogyott áruból mikor lesz újra készlet a boltban. Az is előírás, hogy a külföldi árura magyar nyel­vű ismertetőt kell elhelyez­ni, amely tartalmazza az áru felhasználásának, kezelésé­nek módját is. PÉNTEK, 1969. JANUÁR 31. DÉ&MAGYARORS/AG 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom