Délmagyarország, 1969. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-23 / 18. szám

„Nagytakarítás" Álgyőn Nyers A napokban elfojtott, olajkitörés után nagyszabású tisztogatási munkák kezdődtek az algyői szénhidrogén­medencében. A 168-as kútnál csaknem két kilométeres körzetben fekete olajréteg fedi a készülő ipartelep üzem­csarnokait, továbbá a szomszédos termelőszövetkezet üvegházait, a tanyákat, az utakat és a szántóföldeket, most száztagú „takarítóbrigád" dózerekkel, szivattyúkkal, lapátokkal tisztogatja a feketésbarna lepelbe burkolt kör­nyéket. A kútból kiömlött olajból kialakult masszát — amelyből összesen huszonötezer köbméternyi gyűlt össze — állandóan szivattyúzzák és tizenkét tartálykocsival szállítják a vasútállomásra, majd a finomítóba. A Magvar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsági politikai akadémiájának elő adássorozatában szerdán Nyers Rezső, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja a Központi Bizottság titkára tartott előadást A szocialista gazdasági integráció elvi és gyakorlati kérdései címmel Az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában elhang­zott előadás előtt Pullai Ar­| pád, az MSZMP KB titkára mondott bevezetőt A nagyszámú hallgatóság soraiban ott volt politikai, 'ársadalmi és gazdasági éle­tünk több vezető személyi­sége. (MTI) Óriás kolió A világ egyik legnagyobb olvasztókemencéje épül a karagandai kohászati üzem részére Kazahsztánban. Be­öntőcsészéjének átmérője el­éri a 7 métert a nyersvas befogadására szolgáló öntő­üstje pedig 100—140 tonna fémet hörpinthet fel „egy hajtásra". Több önállósággal! A munkaverseny kérdései a textilművekben Mirelit „kéziraktár" Szegeden Szeretik, de akadozik az ellátás Nagyon sok szegedi házi­asszony ismeri és kedveli a Mirelit ízléses dobozokban vásárolható készítményeit Hozzánk elsősorban az Or­szágos Hűtőipari Központ békéscsabai hűtőházából ke­rülnek ezek az áruk. Gyü­mölcsök, főzelékek és fél­készételek, amelyek gyorsfa­gyasztással készülnek és az időmegtakarítással könnyíte­nek a háztartási munka gondjain. Nem mindenki tudja, mi is a gyorsfagyasztás és mi­lyen előnyei vannak azoknak az élelmiszereknek, amelye­ket ezzel a módszerrel ké­szítenek. Erről rendezett an­kétot Szegeden az Országos Hűtőipari Központ, a Me­zőgazdasági és Élelmezésügyi, továbbá a Belkereskedelmi Minisztérium kereskedelmi és vendéglátóipari szakem­berek részére. A Mirelit-gyártmányok ké­szítésének lényege, hogy a tartósítást minden vegyszer nélkül, csupán az igen ala­csony hőmérséklet — mínusz 30—40 fok — gyors alkalma­zásával biztosítják. A „gyors­fagyasztó alagút"-ban a ter­mék 3—5 perc alatt eléri a kívánt fagyási hőfokot, s így a benne levő víztartalom mikroszkópikus méretű jég­kristályokká fagy. Ezek már — a régi módszerekkel el­lentétben — nem feszítik szét a sejtfalakat, tehát fel­engedéskor is az eredeti friss állapotban maradnak, lényeges — és ma már elég­gé biztosítható —, hogy a megfelelő „hűtőlánc" alkal­mazásával az áru felenge­dés nélkül jut a fogyasztó­hoz. A gyártás után ugyanis mélyhűtő raktárakban tá­rolják — akár egy évig is — azután hűtőkamionokban szál­lítják, s az üzletekben hűtő­szekrényekben árusítják. A kereskedők és a vendég­látók tapasztalatai szerint a fogyasztás elterjedésének egyik legfőbb akadálya az, hogy a gyorsfagyasztott áruk­ból nem folyamatos az ellá­tás. A legkeresettebbek a gyümölcsök közül a cseresz­nye, a meggy, a szilva, az eper, a málna, a sárgabarack, az őszibarack és a vegyes­gyümölcs. Ezek egy része gyakran hiánycikk, még ak­kor is, ha az említett gyü­mölcsök bőven termettek a mezőgazdaságban. Ügy lát­szik, hogy — mivel éppen ezek a Mirelit-áruk a legke­lendőbbek külföldön is — a hűtőipar az exportlehető­ségeket használja ki inkább. A főzelékek közül sokkal több zöldborsó, zöldbab, gya­lult tök és vegyes finomfő­zelék fogyna, ha lenne ele­gendő. Nincs hiány félkész­és készételekben. A zeller­püré és spárgapüré leves, a sertés- és marhapörkölt. a vagdalt hús, a szalontüdő, a székelykáposzta, a különböző köretek, tészták állandóan vásárolhatók, s ezeket az ételeket meg is kedvelték a fogyasztók. Az élelmiszer-kiskereske­delmi vállalat a békéscsabai hűtőházzal közösen helyi „kéziraktárt" létesít hamaro­.san Szegeden, azért, hogy a még hiányzó Mirelit-áruk tá- : rolási gondjain enyhítsenek, | s a választékot is bővíteni : tudják. Az ankéton szóba j került az is, hogy a hűtőipar ma már a speciális kívánsá­goknak is eleget tud tenni. Tehát, ha — főleg közétkez­tető intézmények és vendég­látó vállalatok — tájjellegű ételek készítését igénylik, megrendelés alapján ez az igény is kielégíthető. Az élelmiszerüzletek reklámpro­pagandájára is nagyobb gon­dot kell fordítani, s ehhez tartozik, hogy az üzletekben álljon rendelkezésre a Mi­relit-áruk otthoni elkészíté­sének receptje. Természetes, hogy a legjobb propaganda a gyorsfagyasztású cikkeknél is, ha bőven és állandóan van belőlük megfelelő vá­laszték. K. J. A szegedi textilművekben közel négyezren dolgoznak. A munkások többsége nő. Az átlagos életkor 26 év. A gyárban kilenc párt­alapszervezet van, a párt­tagok száma körülbelül 300. Reseterits Sándorné pártit­kárral és Lajkó Ferenc KISZ-titkárral beszélgettünk I a munkaversenyről, amely­, nek több „gazdája" van. Leginkább persze a szakszer­vezet, illetve ilyen nagy vállalatoknál önálló beosztá­sú versenyfelelős foglalko­zik a dolgozók versenyével, a brigádmozgalommal. El­végzi az adminisztrációt, de gyakran ő az egyedüli ki­értékelő, nem ritkán elké­szíti a kollektívák vállalásait is. Aztán minden megy a maga útján. A műhelyben A textilművek párt-végre­hajtóbizottsága tavaly fog­lalkozott a munkaverseny, a brigádmozgalom helyzetével. Érdekes határozatot hoztak akkor; legyenek a gazdái a versenynek a műszakok négyszögel. Ez alatt a főmű­vezető, az alapszervi párt­titkár, a műhelybizottsági titkár és a KlSZ-alapszerve­zet titkára értendő. Elvük világos, a munkaversenyt ott szervezzék és értékeljék, ahol legközelebb állnak hoz­zá. Jelenleg ennek megfelelő­en irányítják a munkaver­senyt. A gyárban 146 bri­gád szerveződött, s kivétel nélkül részt vesznek a szo­cialista címért folyó ver­senyben. A pártvezetőség tagjai azt vallják, hogy a brigádok vállalásainak csak egyik oldala lehet a gazdasági feladat. Az feltétlenül fontos, hogy jó minőségű termékeket állít­sanak elő, teljesítsék az előírt mennyiséget is. Ezt azonban minden dolgozótól elvárja a vállalat, amikor alkalmazza, rájuk bízza a gépeket. Ennek az oldalnak szankcionálható törvényei vannak: a selejtet levonják a keresetből, aki kevesebbet termel, az kevesebbet keres, aki nem végez elfogadható munkát, azt elküldik az üzemből. A szocialista munkaver­senyben résztvevő kollektí­váktól ennél többet várnak. Ha nem így volna, akkor semmi sem különböztetné meg egymástól a brigádokat. A párttagoktól elvárják, hogy a brigádban ők legye­nek azok, akikről példát le­het venni a szocialista er­kölcsi normákban. S a párttagoknak kell a helyes politikai irányvonalat kép­viselni és annak szellemé­ben irányítani a kisebb csoport mindennapi mun­káját. A pártszervezet legfonto­sabb dologban éppen a mér­cét tekinti, a sablonmentes kiértékelést. Ezért szüntet­ték meg a régi gyakorlatot, amikor a munkaverseny-fe­lelős mechanikusan, csupán a termelés számszaki adatai­ra támaszkodva mondott szentenciát a brigádokról. Most az alapszervi „né­gyes" értékel. A műhelyben negyedévenként kötelesek megvizsgálni és véleményt alkotni a versenyben részt­vevő kollektívák teljesítését. Amikor ezt megtették, ak­kor pedig segítséget nyújta­nak ott. ahol arra szükség van. Előfordult már olyan eset is, amikor évközben le­váltották a brigádvezetőt, mert csak ilyen módon lehe­tett biztosítani a kollektíva zavartalan munkáját. Kezdeménye­zések A versenynek bizonyos feltételei adottak. A textil­mű) ekben programozott ter­melésirányítás vm. e tekin­tetben nem lehet ellemi az utasításoktól. De mégis sok, új-zerűséggel lehet találkoz­ni, amelynek kezdeményezői a fiatalok. A pártsze vezet a munkaversennyel kapcsola­tos tennivalóiban elsőrendű partnerének a KiSk-szerve­zetet tekinti. A fiatalok lel­kesek és sok újat javasol­nak. A KISZ-titkár meg­jegyzi, hogy nem felülről „súgnak" a versennyel kap­csolatban, mégis gyakran születnek jó kezdeményezé­sek, felajánlások. Az egyik ifjúsági brigád a KMP megalakulásának évfordulójára azt javasolta, hogy december 10-ig a bri­gádok teljesítsék az export­kötelezettségeiket. Sikerük nem is maradt el. A másik ifjú kollektíva a tavaly nyári nagyarányú létszámhi­ány idején két hónapon át segített okos elgondolásával. A lényeg az volt, hogy min­den brigád egy-egy ügyes dolgozója ebben az időszak­ban ötven gépet kezelt. Forma és tartalom A textilművek pártszerve­zete azt szeretné elérni, hogy a szocialista mur.ka­verseny szabaduljon meg a sablonoktól, az adminisztra­tív kötöttségektől és sokkal függetlenebből és nagyobb önállósággal töltse be sze­repét Ügy érzik, hogy sok a be­idegződés: termelés mennyi­sege, minősége, oktatás, bal­esetmentes munka, s néhány óra társadalmi munka. Akár sokszorosítani is lehetne ezeket a vállalásokat és bármely gyár, bármely bri­gádja kisebb behelyettesítés­sel aláírhatná saját vállalá­saként. Ez így nem ösztön­ző. A formát jónak tartják: együttdolgozó társak közös­sége a brigád. A tartalmat valahogy merevnek ítélik, sok esetben felülről jönnek a direktívák és azok vé­gigsöpörnek minden brigá­don. Egyik ilven a könyvtári tagság. Kérik felülről: le­gyen minden brigádtag a könyvtárnak is tagja. A for­ma miatt az is lesz, de la­pozás nélkül visszakerülnek a könyvek. Ennek így nincs értelme. Valamivel szabadabb bri­gádmozgalom kellene. Egé­szen pontosan nem tudják meghatározni, csak érzik a mostani merevségét. A túl­kategorizálástól idegenked­nek. Több önállóságot és ke­vesebb „direktívát" szeretné­nek meghonosítani a dol­gozók önmaguk versenyé­ben, s ebben is egyetért ve­lük a pártszervezet. Gazdagh István Homoki spárga Külföldön nagyon keresett és közkedvelt a spárga, a finom zöldféle. A szegedi táj alkalmas termesztésére, s ez a növény igen jól meg­hálálja a munkát, a törődést. Éppen ezért tegnap, szerdán Ásotthalmon, a moziüzemi vállalat helyiségében délelőtt 10 órai kezdettel spárga­termesztési ankétot tartottak. A rendezvény időszerűsé­gét bizonyítja az is, hogy a megyei, járási tanács me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztálya, az Országos Ultet­vénytervező és Szaporító­anyag-forgalmazó Vállalat kirendeltsége és az Agrártu­dományi Egyesület megyei szervezete hívta életre ezt a tanácskozást. Uj alapszabályminta Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetek Országos Tanácsa szerdán ülést tartott a SZÖVOSZ székházában. Az ülésen részt vett Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A tanácsülés dr. Molnár Frigyesnek, a SZÖVOSZ el­nökének előterjesztése alap­ján megtárgyalta, majd el­fogadta az Altalános Fo­gyasztási és Értékesítő Szö­vetkezetek alapszabályainak irányelveit, valamint az új alapszabálymintát. Megyei munliásniozgaloin­törléneti füzetek A megyei pártbizottság kiadványsorozata Ha megcsordul Vince... Az ország szőlőtermelő vidékein „jeles napként" tartják számon január 22­ét, Vince napját. A szólás­mondás szerint „ha meg­csordul Vince — tele lesz a pince". Az idén, mint sok más alkalommal, a szak­emberek tökéletesen egyet értenek a gyakorlati tapasz­talatokat öszefoglaló szólás­mondással. A Szőlészeti Ku­tatóintézet tarcali telepé­nek szakemberei szerint a tokajhegyaljai szőlők erő­teljesen fejlett rügyeiben eddig még sem a csapadék­szegény időjárás, sem a tél nem tett számottevő kárt. A Vince napi „megcsordu­lást" ezért fogadták öröm­meL Egyre inkább nő az igény az emberekben, hogy job­ban megismerjék szülő­földjük, vidékük történel­mét, haladó, forradalmi ha­gyományait. Ez egyben az erősödő szocialista patrio­tizmus egyik kifejezője. Ezt az igényt igyekszik kielé­gíteni a megyei pártbizott­ság azzal, hogy munkás­mozgalom-történeti füzet­sorozat kiadását határozta el, amelyben feldolgozásra kerül a megye munkás­mozgalmának története. A munkában, amely a pártbizottság irányításával folyik, olyan kutatók, tör­ténészek vesznek részt, akik már hosszabb ideje foglalkoznak helytörténeti, munkásmozgalom-törté­neti kutatómunkával. A közvetlen kutatómunkát, a feldolgozást, szerkesztést az ismert helyi történészek­ből, tudományos szakembe­rekből, pártmunkásokból álló szerkesztő . bizottság irányítja, amelynek elnöke Mérei Gyula, a József At­tila Tudományegyetem tör­ténelem professzora. A munkásmozgalom-tör­téneti sorozat első füzete most megjelent. Címe: Ag­rárszocialista mozgalmak 1890—1907, szerzője Farkas József, a JATE Tudomá­nyos Szocializmus Tanszé­kének tanársegéde. A füzet részletesen foglalkozik az agrárszocialista mozgalmak indítékaival, kezdeteivel, a hódmezővásárhelyi föld­munkás-szervezkedés­sel, Szántó Kovács János tevékenységével, az agrár­szocialista szervezkedés si­kereivel, a független szo­cialista mozgalmak térhó­dításával, a Mezőfi-mozga­lommal, az uralkodó osztá­lyok megtorló intézkedései­vel, elnyomó politikájával, az agrárproletariátus bér­harcaival, a szegénypa­rasztság küzdelmeivel 3Z 1905—1906-os politikai vál­ság idején. A közel 80 oldalas, mo­dern, ízléses kivitelű, szí­nes fedőlappal ellátott, könyvalakú kiadvány 5 fo­rintért kapható, amelyet a pártszervezetek és KISZ­szervezetek árusítanak. A tervek szerint a követ­kező 2—3 évben összesen 8—10 füzet jelenik meg, amely a helyi munkásmoz­galom történetének egy­egy korszakát dolgozza fel. A megjelent füzeteket a párt- és tömegszervezetek politikai oktató munkájá­ban. az iskolai oktatás­ban eredményesen lehet felhasználni, de minden érdeklődő, aki megvásárol­ja a füzeteket, értékes ol­vasmányt' kap kézhez. CSÜTÖRTÖK, 1969. JANUÁR 23. DÉL-MAGYARORSZÁG 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom