Délmagyarország, 1968. december (58. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-14 / 293. szám

ölvlildle Ünnepek atqatte — Hfi. de soká len flzetéa! — Kör 68. P. Glblszer Ka­talin, Horváth Dezső, dr. La­jos Sándor, dr. Pórszász Já­nos és Szávay István fotóiból nyílik kiállítás december 15-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a Móra Ferenc Mú­zeum kupolacsarnokában. A Kör 68 című fényképtárlatot Hézső Ferenc festőművész nyitja meg. — A csoda fa. Már régen lehullottak a fák levelei, de Kornej Bibko kolhozparaszt almafája még mindig gyü­mölccsel teli. A fa nem min­dennapi, 27 almafajta terem rajta. A fát 1939 ószén. Nyu­gat-Belorusszia felszabadulá­sánál egy katona ajándékoz­ta Btbkónak. Saját laborató­riumában nemesítette, ojtot­ta Egyébként Bibko kertjé­ben sok csodálatos dolog lát­ható. A napokban szedi le például az általa kinemesí­tett fagyálló eper gyümöl­cseit — Fiatalítás három halottal. A montreali bíróság „bűnös ha­nyagság" elmén háromévi bör­tönbüntetésre Ítélte André Gre­nler doktort, aki „fiatalítás" céljából frissen levágott Juhok magzatjaiból készült prepará­tummal kezelte három betegét, s ezzel mindhárom szerencsét­len paciens balálának okozója lett. A három hiszékeny sze­mély: a 46 éves Normand Rau­ve, a 31 éves Plerette Rlverln óa a 74 éves Marle-Loutse Deg­randpre fenntartás nélkül hitt a kuruzsló doktor csodaszerében, s huzamosabb időn át kezletet­te magát. Az éltes matróna és két ifjabb társa a „fiatalító ellxirrel** történt kezelés után üszkösödésben hunyt el. — Zombori László tárlata. A fiatal szegedi festőművész kiállítása nvillk meg holnap, vasárnap déli 12 órakor Sze­geden, a Móra Ferenc mú­zeum Horváth Mihály utcai képtárában. D. Fehér Zsuzsa, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főmunkatársa mond megnyitó beszédet. — Repülőgép-szerencsétlen­ség. A venezuelai fővárosban pénteken hajnalban hivata­losan bejelentették, hogy alig valamivel a caracasi Mat­quetia nemzetközi repülőtér­re való leszállása előtt a ten­gerbe zuhant a Pan Ame­rican Airways Légitársaság egyik négymotoros Boeing— 707-es típusú utasszállító re­pülőgépe. A 207-eg számú légijárat gépén 51 személy — 42 utasa és kilencfőnyi sze­mélyzet — tartózkodott A Hősök nyomában megyei dontője Holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor a Fegyveres Erők Klubjában rendezi meg a megyei KISZ-bizottság jubile­umi vetélkedő sorozatának megyei döntőjét Részt vesznek a szegedi Ságvári gimnázium es a Textilművek, a hódme­zővásárhelyi közgazdasági technikum és a Mérleggyár, a szentesi Horváth Mihály gimnázium, a mindszenti gim­názium, a Csongrádi Vegyesiparcikk Kiskereskedelmi Vál­lalat a makói mezőgazdasági szakközépiskola és gimná­zium, a földeáki KISZ-szervezet, valamint az üllési fmsz csapatai. A műsorban közreműködnek Molnár Piroska, Szendrő Iván, Kiss István, Demjén Gyöngyvér és Janka Béla színművészek. A műsort Bozóky István rendezi. A ve­télkedő győztese az országos döntőbe jut — Húskombinát — magyar közreműködéssel. Darkhan­ban, Mongólia új városában megkezdték egy húskombi­nát építését, amely 24 óra alatt 150 000 tonna húster­méket állit elő. A kombinát amelyet mongol és magyar szakemberek építenek, 1971­ben kezd el működni. — Zarándokút a kolibri ntán. Ezzel a címmel mutat be zenés, tudományos, iro­dalmi összeállítást a KISZ Balázs Béla színpada decem­ber 16-án, hétfőn este 7 órai kezdettel a Szegedi Játék­színben. Esőben A lottó nyerőszámai 37, 41, 58, 60, 69 A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint Környén, a Balassi Bálint Művelődési Házban megtartott 50. heti lottósor­soláson a következő számo­kat húzták ki: 37, 41, 58, 60, 69. A decemberi rendkívüli tárgynyeremény-sorsolás el­ső húzása az 50. heti lottó­szelvényekből december 16­án, hétfőn lesz a Lottóigaz­gatóság székházában. — Tektonikai világtérkép. Moszkvában elkészült Euró­pa tektonikai térképe — kö­zölte Alekszej Bogdanov, a Nemzetközi Tektonikai Bi­zottság főtitkára. A térkép elkészítésében az európai or­szágok több mint 200 tudósa működött közre. Az európai kartográfusok kollektív mun­kája szerves részét képezi annak a tektonikai világtér­képnek, amely 1972-re ké­szül eL A vc^yi elemzés mód­szerei. Pénteken reggel a Technika Házában megkez­dődött a Magyar Kémikusok Egyesületének 15. ankétja. A kétnapos tanácskozásnak az a célja, hogy a vegyi elem­zés legkorszerűbb módszerei­ből tájékoztassa a szakembe­reket — Lnca-napt „kotyolás". Sok évszázados népi hagyo­mányt őriznek a nyugat-du­nántúli megyék falvai: de­cember 13-án, Luca napján hajnalban kisfiúk, legények csoportokba verődve járják a házakat és ősi tréfás rig­musokkal kívánnak a ház népének szerencsét és jó egészséget. Az idén sem ma­radt el a Luca-napi „kotyo­lás". — Tudományos ülés. A Ma­gyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság dél-ma­gyarországi csoportja tart ülést Kecskeméten, a megyei tanács nagytermében holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor. A helyes magyar beszéd né­hány fontos kérdéséről dr. Wacha Imre, az MTA nyelv­tudományi intézetének tudo­mányos kutatója tart referá­tumot. Gyásikozlemények Mm mondunk köszönetet mindazoknak, akik POLLAK NANDOK elhunyta alkalmából részvétükkel, együttérzésükkel és a temetésen részvéiOkkel Igyekeztek mély fájdalmunkat enyhíteni. t)zv. Pollák Nándor­in-. dr. Pollák László és felesége. Hálás köszönetünket fejezzük kl a Csongrád Megyei Erdőgaz­daság vezetőségének, dolgozói­nak, Igazgató elvtársnak mélysé­ges embert együttérzésükért, melyet gvászunkban családunk­nak nyújtottak. Köszönjük mln­azok részvétét, akik szeretett halottunkat, BORSI FERENC er­dészetvezetőt utolsó útjára elkí­sérték. A gyászoló család. Tudatom, hogy drága jó édes­apám, ERDELYI ISTVÁN volt bérkocsis rövid szenvedés után 69 éves korában elhunyt. Teme­tése december 14-én 10 órakor lesz az alsóvárosi temető rava­talozójából. Gyászoló fia, me­nye és unokáL T. 1958. Édesanyánk. OBRADOVICS SZTOJKONE Budapesten várat­lanul elhunyt. Temetése folyó hó I7-én. kedden délután fél 3 órakor lesz a belvárosi temető­ből a görögkeleti temetőben. A gyászoló család. Búcsúmeccs Olimpikonok Szegeden az NB l-től .. Vasárnap délután játsszák az 1968. évi labdarúgó NB I utolsó fordulóját, és ennek során a SZEAC csapata az Egyetértést fogadja. Az olimpiai szünet miatt későre elhúzódott bajnokság utolsó mérkőzése előtt a SZEAC-nál nincsenek külö­nösebb gondok a bennmara­dást illetően, hiszen csapa­tunk, mint a táblázat utolsó helyezettje, biztos kiesőnek számít. Így a SZEAC hol­nap búcsút mond az NB I­nek. A SZEAC várható csapat­összeállítása a vasárnapi ta­lálkozóra a következő: Tóth dr. - Várhelyi III., Kővári, Pataki — Dezsőfi, Magyar -• Rajcsányi, Berkes, Csömör, Vörös, Vass. Nem játszhat Pusztai és Kozma, mert mindkettő sérült. Bomogyl Károlyné felvétele Rirkózóbajnokok (balról Jobbra): Varga János. Polyák Imre edző, Beukő Gyula, a Szegedi 624. sz. ITSK ed­zője, Kozma Isván és Matúra Mihály Beneveznek Ismeretes, hogy a Móravá­rosi Kinizsi labdarúgó-csa­pata kiesett a megyei baj­nokságból. A valamikor jobb napokat látott, nagy múltú egyesület szákosztályáról mostanában — nem alapta­lanul — olyan hírek terjed­tek el, hogy jövőre" egyik osztályban sem indulnak. A Kinizsi vezetősége azonban megtárgyalta a helyzetet és úgy döntött, hogy jövőre is kiállítják csapataikat. Az ifjúsági és a serdülő együt­tes nevezési lapját már meg­kapták, a felnőttek nevezése egyelőre azért késik, mert szó van az 1969. évi megyei másodosztályú bajnokság ki­írásáról. Abban az esetben a Kinizsi első csapata nem a szegedi városi osztályban, hanem a második osztályú bajnokságban vehet részt Tegnap, pénteken délelőtt fél 10 óra tájban piros szí­nű kocsi gördült a szegedi 624. sz. Szakmunkásképző Intézet épülete elé. Az uta­sok, Kozma István, Varga János és Polyák Imre olim­piai bajnokok, valamint Ma­túra Mihály, a Magyar Bir­kózó Szövetség elnöke Bu­dapestről érkeztek élmény­beszámolót tartani. A kiváló sportembereket szeretettel fogadták, és az iskolában a pedagógusokkal rövid, baráti beszélgetés kez­dődött. Polyák Imre szólt először, s megemlítette: négy évvel ezelőtt, a tokiói olim­pia után már járt Szegeden, akkor is élménybeszámolót mondott. A társalgás zavar­talanul folyt, és csak az oko­zott némi bonyodalmat, hogy a felszolgált konyakhoz a vendégek közül senki sem SZOMBAT Kézilabda. Terembajnokság a Rókusi Tornacsarnokban: Erdé­szeti Technikum n.—Tisza-parti G. n. férfi (13.50). Hódmezővá­sárhelyi ITSK—Vasútforgalml T. nyúlt. De ők sem maradtak szomjasan. Hamarosan jaí­fát kaptak. Később Benkő Gyula, a 624. sz. iskola birkózócsa­patának edzője elmondta Kozma „Picinek", hogy or­szágos ifibajnokságot nyert nehézsúlyú versenyzőjüket. Csikós Ferencet átigazolják a Szegedi VSE-hez. — A Ferencváros ls kérte tőlünk — jegyezte meg a szegedi edző —, de mi tart­juk a jóbarátságot a Vas­utassal, és inkább nekik adtuk át... Kozma a fiú testsúlya iránt érdeklődött, s mikor megtudta, hogy 97 kiló, megjegyezte: - Akkor még lehet belő­le jó versenyző, mert 18 éves koromban én is közel száz­kilós voltam... A vendégek azután dél­előtt és a délután egy részé­ben városnézésen voltak, majd a Hungária Szálló nagytermében mintegy 500 vasűtforgaimi T. férfi (is.40). Az nézó előtt élménybeszámolót I. osztályú csapatok egy nap két .„-.„tfob­mérkőzést játszanak. tartottak. VASÁRNAP BL Á hét végi műsor rn Labdarúgás. NB l-es tdényxá­férfl (14.20). Erdészeti T.—Tisza- ró mérkőzés: SZEAC—Bp. Egyet­parti G. férfi (14.50), Kinizsi­600. SZ. ITSK férfi (15.20), Ifjú Gárdn—Vasútforgalml T. női (15.50), Vasútforgalmi T. n.—Ül­lés női (16.10), Gépipari T. n.— Üllés férfi (16.30), Tanárképző Főiskola—EMERGE női I. osztá­lyú mérkőzés (17 óra). Hunyadi SE—Sándorfalva férfi I. oszt. (17.20). EMERGÉ-Tanárkénző Főiskola női I. o. (18 óra). Rán­dorfalva—Hunyadi SE férfi T. o. (18.20), Fáklya—Konzervgyár fér­fi (18.50), SZEAC TT.—Szőreg női (19.20), Tipográfia—Felsőfokú Munkásokat, alkalmazottakat keresnek Perfekt GYORS-GEPlRÖT fel­vesz a Szegedi Kenderfonógyár, Londoni krt. 3. xDK. 1280. Érettségizett lányokat lyuk­kártya lyukasztónak klképzünk. Számítástechnikai éa Ügyvitel­szervező V., Szeged, Huszár u. I. sz. XDK. 1281. FERPISZABOT állandó munká­ra felvesz a színház. xDK. 1279 Vasipari szakmában jártas TECHNIKUST keresünk „Janu­ár 1. DK. 1263" jeligére a Hir­detőbe. xDK. 1263. A Szeged M. J. Városi Tanács NYUGDÍJAS KAZÁNFŰTŐT gázkazán fűtéséhez felvesz. Je­lentkezés a gondnokságon. Bér­ház. Széchenyi tér 11., U. eme­let 208. szoba. "DK. 1279. Hirdetmény. Szeged M. J. Vá­rosi Tanács V. B. Ipari Osztá­lya pályázatot hirdet a felügye­lete alá tartozó Patyolat Válla­latnál létesítendő FŐMÉRNÖKI munkakör betöltésére. FELTÉ­TFL: gépészmérnöki végzettség. A pályázatok Szeged M. J. Vá­rosi Tanács V. B. Ipari Osztály (Szeged, Széchenyi tér 11., IL emelet 232. sz.) címere küldhe­tők. xDK. 1275. A szegedi Móra Ferenc me­lógazdasági termelőszövetkezet I. sz. üzemegysége szegedi mun­kahelyre 1 fő tehenészt felvess. Jelentkezés az üzemegységben. Xl)H. 1274. Szakképzett NORMÁST KERES a pincegazdaság. Jelentkezést Szeged, Tábor u. 3. xDK. 1283. A Szegedi ÉPtTO KTSZ vil­lanyszerelő, tetőfedő, vasbeton­szerelő burkoló, kőműves, ács, üveges szakmunkásokat, vala­mint építőipari gépkezelőt, ku­bikosokat. segédmunkásokat ke­res felvételre. Jelentkezés: Sze­ged, Brüsszeli krt. I. xDK. 1284 A Szegedi Városgazdálkodási Vállalat állandó szegedi munka­hellyel raktári kiadót, férfi és női segédmunkásokat felvesz. Jelentkezés Szeged, Pacsirta u. L IX. xS. 99 988 A Magyar Beruházási Bank Csongrád megyei fiókja főelő­adói beosztásba. Irányító mun­kakörbe számviteli vezetőt ke­res. Előfeltétel legalább ötével számviteli és pénzügyi vágy be­ruházás1 gyakorlat. továbbá mérlegképes oklevél. Felvételi két elmet önéletrajz csatolásával. DÉL-MAGYARORSZÁG & SZOMBAT, 1968. DECEMBER 14. Szeged. Klauzál tér 4. sz. alatti helyiségünkbe kérjük eljuttatni. XS. 99 989 Szeged, H. ker. Tanács B. Építési éa Közlekedési Osztálya MELY- vagy MAGASÉPITOIPA­Rl TECHNIKUST és érettségivel rendelkező személyt keres fel­vételre. Jelentkezni lehet Írás­ban és személyesen Szeged, Jó­zsef A. sgt. 39. sz. alatt. xDK. 1282. Magas kereseti lehetőség biz­tosításával a Csongrád megyei Tanársl Építőipari Vállalat szak­Ipari építésvezetősége techniku­mi végzettséggel rendelkező dolgozókat keres burkoló, üve­ges és bádogos művezetői mun­kakörbe. Jelentkezni lehet: Hódmezővásárhely, Tanácsköz­társaság tér 59. X58 878 Asztalos szakmunkást, vala­mint falpart gépmunkást azon­nali belépéssel felvesz a Tisza Bútoripari Vállalat 3. sz. szege­di gyáregysége. Szeged, Lenin krt. 2S. xS. 99 951 Vidéki termelőszövetkezet tég­lagyári vezetőt alkalmaz, aki nagy gyakorlattal rendelkezik. Ugyancsak magas fizetéssel 35— 40 fő téglagyári munkás felvéte­lét keressük. „Ü.l utakon" 99 952 jeligére a Hirdetőbe. XS. 99 952 II. ker. Tanács V. B. Pézűgyl Osztálya ELOADOl (adóügyi megbízotti) állásra férfi munka­erőt keres. zDK. 1277. Gyakorlattal rendelkező férfi aayagraktároat 4a képeaitett könyvelőt keresünk. Jelentkezés önéletrajzzal „Szegedi munka­hely DK 1274" jeligére a Sajtó­házba. DK. 1276. Két évnél nagyobb gyakorlati Idővel rendelkező gépkocsiveze­tőket. nagy raksiilvú gépkocsik vrzetéséhez felveszünk. 16 kere­seti lehetőséggel. 10. sz. AKOV Szeged, Bakay N. u. 48. xS. 99 797 Termelőszövetkezet kiemelt fi­zetéssel szegedi munkahelyre építésztechnikust alkalmaz, fel­mérő-építésvezető beosztásban. „Kiemelt fizetés" DK. 1254. lel­lgére ajánlatokat a Sajtóházba kérjük. XDK. 1254. DÉGAZ fiatal gépésztechniku­sokat. villany- es lénghegcsztó­k« t, segédmunkásokat azonnali belépéssel felvesz. * Keresünk gyakorlattal rendel­kező (szakképzett) szakácsot és cukrászt azonnali belépésre. Hungária Szállő. xDK. 1252. Felveszünk gyakorlattal ren­delkező szakképzett szakácsokat. 4 órás konyhai munkára nódol­gozókat, férfi Halmérő csapost, víz-gáz szerelő szakmunkást, va­lamint Jogosítvánnyal rendelke­ző motoros tricikli vezetőt. Fize­tés kollektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet az Alföldi üze­mi Vendéglátó vállalat Csongrád megyei kirendeltségén. Szeged, Jóslka u. 14. x Napi 4 órai elfoglaltságra gép­írni tudó adminisztrátort fel­veszünk. Jelentkezés: II. ker. Tanácsháza, IL emelet 5. Remé­ny L S. 99 972 értés, Tisza-parti stadion, fél 2. (Aranyosi). Előtte a két klub tartalekcsapata mérkőzik. Kézilabda. Terembajnokság a Rókusi Tornacsarnokban: Bőrö­sök—Tervezők férfi (7.30), Bő­rösök—Tervezők női (8 óra), Epitók II.—SZEAC II. férfi (8.20). H. Spartacus II.—624. sz. ITSK női (8.50), h. Spartacus—llju Gárda női I. o. (9.10), Olajbá­nyász—Textilművek férfi I. o. (9.30), Ifjú Gárda—H. Spartacus női I. o. (10 óra). Textilművek —Olajbányász férfi I. o. (10.20), Kinizsi—Morahalom női (10.50), Kender—Spartacus férfi I. o. (11.10). Kinizsi—Konzervgyár női 1 o. (11.40), Spartacus-Kender férfi 1. o. (12 óra), Konzerv­gyár—Kinizsi női I. o. (12.30), Üjszentiván—Tápé nöl (13 óra), 624. sz. ITSK—Tápé férfi (13.20). 624. sz. ITSK—Textilipari Tech­nikum férfi (13.50). 600. sz. ITSK —Statisztikát T női I. o. (14.20), Ifjú Gárda—Radnóti Gimnázium II. férfi (14.40), statisztikai T.— 600. sz. ITSK női 1. o. (15.10), Rózsa Ferenc G.—Radnóti G. férfi (15.30), Statisztikai T. n.— Radnóti G. női (16 óra), Kábel­gyár—Gyufagyár férfi (16.20). Statisztikai T.—Gépipart T. férfi (16.50), Rózsa Ferenc G.—Textil­ipari T. női (17.10). Tiszasziget— Textilművek II. férfi (17.30). Röplabda. Középiskolás terem­bajnokság a Felsőfokú Élelmi­szeripari Technikum tornater­mében 8-tól 13 óráig. Vívás. Területi jellegű serdülő leány és fiú tőrverseny, Pos­tás SK vívóterme, 9 óra. Sportolóink idegenben. A Sze­gedi VSE NB ü-es blrkózócsa­pata a szabadfogású CSB befe­jező fordulójában Miskolcon sze­repel. Blrkőzöverseny lesz Hód­mezővásárhelyen la Ifjúságlak részére. Az EMERGÉ férfi kézi­labda-csapata Tatán osztályoző­mérkőzéseket játszik az NB n­be jutásért. Közlemények (x) Magánrendelésemet kezdtem. Dr. Pásztor István fogszakorvos, Dugonlea tér 11., I. 3. Hétfőn, szerdán, pénteken 5-től 7 óráig. Telefon: 14-874. (x) Az Idegenforgalmi Hivatal idegenvezetői tanfolyamot ren­dez, melyre december 20-ig érettségizett, nyelveket beszélő szegediek Jelentkezhetnek 1-4 óráig. Klauzál tér 7. alatt S. 98 948 4 forintért! Az utolsó NAGY ALKALOM 1068-ban: i ím se CK N Áronnal beköltözhető bútorozott öröklakás, balatoni nyaraló autóval, 15 ezer darab vásárlási utalvány Szerencse sorsjeggyel! :>El-MAGV ARORS2AG - A Magyar Szoclallata Munkáspárt Csongrád megye: éa Szeged városi blzotlaága éa a tanáea napl­.ap|a - Főszerkesztő: F Nagy István Szerkeszt őség és Kiadó­hivatal Szeged Magvai Tanácsköztársaság útja 10 Telefon I3-935. 13-003 - Felriót kiadó: Kovács László - A lapot nyomta: a Szegedi Nyomda Szeged Balcay Zsilinszky u 28 (Index 39 suv. — Előfizetési díj egy hónapra U forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom