Délmagyarország, 1968. december (58. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-30 / 305. szám

- . . í - f* ­MTI foto — Hadas János felvétele — KS VILLAMOS ENERGIA. Több éves nagyszabású munka befejezése után december 29-én érkezett meg Magyaror­szágra a szovjet áram, azon a 400 kilovoltos távvezeté­ken, amely hazánkat Munkácson keresztül összeköti a Szovjetunió villamosenergia-hálózatával. Képünkön: utolsó ellenőrzések az új szovjet—magyar villamos távvezeték üzembe helyezése előtt Magyar­lengyel árucsere Befejeződtek az 1969. évi magyar—lengyel árucsere­forgalmi és fizetési megálla­podásról folytatott budapesti tárgyalások. A megbeszélé­sekről készített jegyzőköny­vet vasárnap írta alá a Kül­kereskedelmi Minisztérium­ban magyar részről Tordai Jenő külkereskedelmi mi­niszterhelyettes, lengyel rész­ről Marian Dmochowski kül­kereskedelmi miniszterhe­lyettes. A jegyzőkönyv értelmében az idéi várható forgalomhoz viszonyítva, 1969-ben tizen­hat százalékkal növelik a két ország közötti áruforgalmat. Magyarország főleg szer­számgépeket, Diesel-mozdo­nyokat, motorkocsikat, autó­buszokat, különleges teher­gépkocsikat és ezekhez tar­tozó alkatrészeket, valamint műszereket és gyengeáramú termékeket szállít. Szerszám­gépek, erőművi kazánok — bánya-, építőipari — és tex­tilipari gépek, műszerek, jár­művek, vagonok ellenében. Lengyelország terveket is küld komplett gyárberende­zésekről, kénalapú kénsav­gyárról, centrolitöntödéről, nagy kartonlemezgépről és Ünnepi ülés a kommunista ifjúsági mozgalom 50. évfordulója alkalmából A párt zászlót adományozott a KSSZ-nek A magyar kommunista ifjúsági mozgalom születésé­nek 50. évfordulója alkalmából ünnepi kibővített ülést tar­tott vasárnap a Parlament kongresszusi termében a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága. Részt vettek a jubileumi megemlékezésen és az elnökség­ben foglaltak helyet: Biszku Béla, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Ilku Pál művelődésügyi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, valamint Ré­vész Géza nyugalmazott miniszter, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a KIMSZ alapító tagja. Ott volt az ülésen a kommunista ifjúsági mozgalom számos régi har­cosa, továbbá a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség bu­dapesti irodájának több képviselője. Pontosan 10 órakor meg- Kulich Gyula, Lőwy Sándor, szólaltak a harsonák, majd a Kilián György, Ságvári End­költő, Bárányi Ferenc kö- re, Braun Éva, Pataki István, szöntötte Hűségünk című Kreutz Róbert, Pesti Barna­versével az évfordulót. Ez- bás és a többieké örökké él a után emelkedett szólásra az munkásosztály és a fiatal elnöklő Szabó János, a Ma- nemzedékek szívében, gyar Ifjúság főszerkesztője és — Nemes és gazdag hagya­az ülés résztvevőihez fordult: tékot vett át tőlük az az ifjú ..Elvtársak! Fogadjuk a törté- nemzedék, amely hazánk fel­nelmi zászlókat!" A megje- szabadulása után, új viszo­lentek felállva tisztelegtek a nyok közepette, most már a Rákóczi és az 1848—49-es sza- szabad Magyarországon foly­badságharc, az 1919-es vörös- tatta harcát a munkásosztály, más fontos berendezésről, katonák és a hazánk felsza- a dolgozó nép, a kommunista Növelik a két ország fejlesz­tésében fontos alapvető áruk szállítását A „piros arany 9 9 badításáért vívott harcban párt céljainak valóra váltá­részt vett partizánok lobo- sáért Az 50-es évek elején a gói előtt. < szektás-dogmatikus hibák, Üjra Szabó János vette át majd a revizionizmus a kom­a szót. Megemlékezett arról, 'munista ifjúsági mozgalom­hogy ötven évvel ezelőtt, nak is kárt okoztak. 1918. december 30-án a ma- — Az ellenforradalom le­gyar ifjúság élen járó kép- verése után pártunk — 1957. viselőit tömörítő Ifjúmunká- március 21-én, a Tanácsköz­i sok Országos Szövetsége Lé- társaság évfordulóján — élet­kai János vezetésével csatla- re hívta a Magyar Kommu­I Gyorsmérleg a szegedi tsz-ekből Örömet hozott a „piros arany" ezen az őszön a mi­hálytelki határban. Gazda­gon fizettek a földek, s a tervezett 40 mázsás holdan­kozott a Kommunisták Ma­gyarországi Pártjához. — A magyar kommunista ifjúsági mozgalom — mon­dotta a továbbiakban — számtalan ismert és névtelen fiatal hőst nevelt és áldozott nista Ifjúsági Szövetséget. Pártunk ifjúsági szervezete, a KISZ büszkén vallja, hogy ugyanazok az eszmék és cé­lok vezérlik, mint az 50 esz­tendős kommunista ifjúsági mozgalmat. Pártunk örömmel a szabadságért, a függetlensé- és megbecsüléssel tekint a gért, a szocializmusért vívott létszámában, öntudatában osztályharcban. Javaslatára az ülés részt­vevői néma felállással tiszte­legtek a kommunista ifjúsági mozgalom hőseinek, mártír­legtöbben. Az idén 800 hol- be került volna, már csök­dat kapcsoltak be „a viza- kent az érdeklődés, veszí­gazdálkodásba". A korábbi tett értékéből, megrepede­300 hold mellé. Mintegy 7 zett, majd később újra fel­és fél millió forintot köl- lendült, keresett cikk lett . kénti fűszerpaprika-termés töttek a terület beépítésére, A jó hírű Móra Ferenc járnak emléke előtt helyett 50 mázsát takarítót- berendezésekre, s a Tiszából Termelőszövetkezetben több A Magyar Szocialista Mun­tak be a szövetkezeti gaz- a vízkivételi mű segítségé- jelentős beruházást adtak át káspárt Központi Bizottságá­dak. Ez volt a legjobban jö- vei eljutott az éltető víz az az idén, így tavasszal a 70 nak üdvözletét és jókívánsá­vedelmező üzemág. Pedig esőt váró nyári földekre, ezer férőhelyes csirkegyár- gait Biszku Béla tolmácsolta még a nyáron, júniusban, Ennek köszönhető a jó ter- ban történt meg az átállás, júliusban, amikor a mosto- mésátlag is, hiszen lényeges olajkályha tüzelésről, meleg­ha idő járt a tájra, a ko- különbségek alakultak ki az víz fűtésre. Ez állami hitel­miszkodó aszály, senki sem öntözött és szárazföldi ter- lel, saját kivitelezéssel 2 hitte volna. Készül a zár- illesztésiben levő kultúrák millió 500 ezer forintba ke­között. riilt. A nyáron meg átadták Régi vágyuk már a Hala- a központi épületet is, ami­dás gazdáinak, hogy az re 3 millió 400 ezer forin­üvegházak között és az alsó tot költöttek. Megnyitották Tisza-parton elkészüljenek a itt az éttermet, a borkósto­bekötő utak rendezettebb le- ,„ . „ ... .. _ lot,a bárt, valamint a ven­gyen a taj. Megvalósult. Er- ' . _ . között re mintegy 3 millió forintot aégszobakat. Ez a „komp­költöttek. lexum" önmagát tartja fenn. Bár javában készülnek a a havi bevétele, forgalma zárszámadásra a szegedi 250 ^ forint Amit a Felszabadulas Tsz-ben is, a , , , , legnagyobb gond az új esz- 8011 megtermelnek, eloallita­tendő. Hiszen fogynak a nak, mindazt a szegediek gazdaközösség földjei, az megkóstolhatják, megízlelhe­járadékot. Nem probléma uralja a határt Ko- tik, így bort, pálinkát ser­náluk, hiszen anyagilag rabban a gazdálkodási, pénz- ,. .. . ...... . megelőzött szövetkezetről ugyi terv készítésekor köny- í^8,' b , , * ® *Ü van szó. összesen 624 ezer nyebb helyzetük volt a ve- Ionleges csirkespeciahtáso­forintot küldtek szét a ta- zetőknek, hiszen tudták kat pontosan, mennyi területen A tervezettnek megfelelő­mennyi értéket kell előállí- en alakult a jövedelem, nö­taniuk, most viszont nem veiik az álló- és forgóesz­tud.iak, mennyi földön is hoz . + V. _ maid úi - közöket, forgóalapot és a számadás, s minden a ter­vezettnek megfelelően ala­kult, mintegy 13 millió fo­rintot, készpénzben és ter­mészetben osztottak, oszta­nak ki a tagságnak. Az évi egy főre eső átlagjövedelem 14—15 ezer forint lesz. A szövetkezet vezetősége gondolt arra is, hogy az ün­nepek alatt igen sokat köl­tenek a tagok, éppen ezért karácsony után, az elmúlt napokban kifizették a föld­goknak, ami mintegy 100 ezer forinttal több, mint az előző esztendőkben, ugyan­is 1968-ban felemelték a bú­za felvásárlási árát, s en­nek megfelelően módosult a majd új termést a határ. Az aszály próbára tette a földjáradék is. Aranykoro- szövetkezetieket, de amit nánként mintegy 2 kiló bú- elvesztettek a vámon, „be­az árával fizettek hozták" más növényeknél, többet a tagoknak. Az uj- . „ , évi jókívánságok mellé ez Igy aztán 113 rekordok nem nem is rossz. is születtek, egy kicsi innen Sok esztendőben okozott is, onnan is csurrant, csöp­fcárt, szomorúságot a belvíz, pent, mint például a rizs­ül talajvíz az új szegedi Ha- bői. A tervezettnek megfe­ladás Tsz nagyüzemi táblá- lelően alakult a gazdálkodás in. Az idén kevéssé, s nő- évi mérlege. Előre látható­vénytermesztésben szép ter- lag az egy munkanapra eső mésátlagokat takarítottak be jövedelem 90—100 forint kö­a szövetkezeti gazdák. Bú- zött lesz. zából tavaly 9,1 mázsás át- Az exportszállítások aem lagot értek el holdanként, az alakultak a legkedvezőbben, idén nyáron pedig, az aszá- Előfordult, hogy a mutatko­lyos napok ellenére 18,5 má- zó kereslet alapján termesz­zsát. Kukoricából is jeles- tettek zöldségféléket, s mi­kedtek, hiszen májusi mor- re a piacra került az áru, zsoltra átszámítva 23 má- már nem kellett. Így voltak zsás termést takarítottak be a káposztafélékkel, kérték, holdanként. sürgették a kereskedelmi Mégis az öntözést dicsérik szakemberek,, mim üzletek­tervezett összegeket kifizetik. Sz. Lukács Imre a Kommunista Ifjúsági Szö­vetség vezetőinek és tagjai­nak, hazánk ifjúságának. Köszöntötte az ifjúsági moz­galom egykori vezetőinek és tagjainak az ülésen részt ve­vő csoportját, majd rámuta­tott: — A Kommunista Ifjú­munkások Magyarországi Szövetsége súlyos, de feleme­lő harcokban született. Tag­jai az első perctől az osztály­harc barrikádjain küzdöttek a párt vezetésével, az első magyar proletárdiktatúra ki­vívásáért. A Tanácsköztársa­ság 133 napja alatt az ifjú­kommunisták hősiesen helyt­álltak mind a szocialista vív­mányok megteremtésének, mind a munkáshatalom vé­delmezésének küzdőterein. — A fasiszta Horthy-rend­szer meg akarta semmisíteni a kommunista pártot és if­júsági szervezetét. De a bör­tönbe, internálótáborba és bitófára hurcolt elvtársak helyére új harcosok léptek. A kommunista fiatalok olyan vértanúinak emlékezete, mint megerősödött és a sikeres erő­feszítésekben mind jobban megedződő Kommunista Ifjú­sági Szövetségre. — Kedves Elvtársak! A Kommunista Ifjúsági Szö­vetség fő hivatása, hogy se­gítsen a pártnak a szocialis­ta Magyarország megterem­téséért, hazánk felvirágoz­tatásáért végzett munkájá­ban. — Mint a múltban, úgy a jövőben is elvárja pártunk, hogy ifjúsági szövetségünk eredményesen teljesítse e megtisztelő feladatát Első­sorban ifjúsági szerveze­tünktől várjuk a munkás­osztály harci vezérkarának utánpótlását. A KISZ ön­ként vállalt kötelessége, hogy az ifjúság körében ter­jessze a marxista—leninista világnézetet. A KISZ mun­kája igen jelentős hozzájá­rulás a szocialista társada­lom arculatának kialakítá­sához. Pártunk azt szeretné, ha a KISZ minden aktivis­tája és tagja ennek a nagy felelősségnek tudatában vé­gezné mindennapi munká­ját. — Pártunk gyakran és kézzelfogható módon adja bizonyságát annak, hogy számít az ifjúságra és bí­zik benne. Több nagy, or­szágos feladatot bíz a KISZ­re, s ezek sikeres megoldása jelentés Algyőröl Az olajbányászok változat­lan erővel dolgoznak Al­győn, a 168-as szénhidrogén­kút megfékezéséért, elzárá­sáért Munkájukat több kö­rülmény is nehezíti: megtel­tek a környéken levő olaj megpróbálkoztak gőzmelegf- képzelések szerint ma, de­téssel is, de ez a módszer cember 30-án, hétfőn dél­sem járt sikerrel. A mentés előtt kerül sor. irányítói eddigi állomáshe- A mentési munkálatokban lyükről távolabbi barakk- annyi a változás, hogy a sze­épületekbe költöztek. gedi olajbányászok egy ré­Az elmúlt napok tapaszta- szét s20in0kiak helyettesítik, tárolók, az állandóan váltó- latai alapján több tervet dol- „i-íwm^iÁct zó irányú szél olajjal beper- goztak ki a kútfej elzárása- azért' ho& az olajtermelést metezte a környéket. Csillo-. ra. Erre addig nem kerülhet zavartalanul megoldhassak gó olajréteg borítja a fákat, sor, míg a kút aknájából el az NKFV szegedi üzemének a 47-es út közeli szakaszát, nem távolítják az olajat; a Különösen nagy gondot okoz, munkák színhelyéről kapott . , , .... , • tajékoztatas szerint hamaro­hogy a felszínre jutott olaj san két nagy Mjeaítméaya azonnal kocsonyásra dermed, szivattyút szállítanak a kút­Elszállítása érdekében mér boa, Az első kísérletre az el­terülőién. HÉTFŐ, 1968. DECEMBER haladásunknak egy-egy láncszeme. Ez is azt jelzi, hogy a párt fontos szerepet és helyet jelölt ki az ifjúság számára. Arra is törekszünk, hogy a fiatalok szava, befo­lyása fokozottan érvénye­süljön a munkahelyek éle­tében és a közélet fórumain, hogy seholse szorítsák hát­térbe a fiatalokat; hogy a konzervatív bizalmatlanság ne szeghesse teremtő kedvü­ket; hogy anyagi és kultu­rális jólétük — mindenkori erőnkhöz és lehetőségeink­hez mérten — szüntelenül emelkedjék. A párt — első­sorban a Kommunista Ifjú­sági Szövetség révén — jól ismeri a fiatalság problé­máit, ma még kielégítetlen, jogos igényeit, egészséges törekvéseit és persze sok fiatal hibáit és tévedéseit is. Szeretném biztosítani Önö­ket elvtársak, és egész ifjú­ságunkat, hogy a párt egyet­len lehetőséget sem muiaszt el, ha gondjaikon segíthet, ha új és még tágasabb ös­vényeket nyithat meg ifjú­ságunk szabad fejlődése és boldogulása előtt. — Kedves Elvtársak! Kommunista ifjúsági moz­galmunk most indul törté­netének második félévszá­zadába. Semmi kétség, hogy a szabad hazában, a szocia­lizmus sikeres építése köze­pette sokkal gyorsabbak lesznek ifjúságunk léptei, mint az elmúlt félévszázad­ban. Jelentős tettekre ösztö­nözheti és lelkesítheti ifjú­ságunkat az a tudat, hogy az előtte kitáruló évtizedek­ben teljes fényével és mele­gével felragyog majd az új világ napja. Az egymást kö­vető, a célokban és az erő­feszítésekben egybekapcso­lódó nemzedékek láncolatá­ban ez a most induló nem­zedék már célhoz ér, mert a mai fiatalok és úttörők éle­tében valóra válik mindaz, amiről hosszú századok em­berei álmodtak, s amiért a kommunista ifjúsági mozga­lom megalapítói ötven esz­tendővel ezelőtt csatasorba léptek. Az első ifjúkommu­nisták csodálatra méltó, ön­feláldozó lelkesedéssel ve­tették meg ennek a jöven­dőnek alapjait, holott két­ségkívül tudták, hogy a bevégzett mű öröme, majd csak egy utánuk jövő nem­zedéknek jut osztályrészül, A mi mai ifjúságunk szá­mára a cél már elérhető kö­zelségbe került. Érdemes megfeszített erővel küzdeni, dolgozni, tanulni érte. — A Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség munkáját pár­tunk nagyra értékeli. Az el­ismerés és a bizalom jeléül a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága a jubileum alkalmából zászlót adományoz a párt hűséges harcostársainak, ifjúsági szövetségünknek. — őrizzék és emeljék magasra a munkásosztály, a párt harcát szimbolizáló, az. egész emberi haladást jelké­pező vörös lobogót. Pártunk nevében azt kérem, hogy önmagukban és szocialista társadalmunk minden sejt­jében minden nap gazdagít­sák saját, nagyszerű örök­ségüket — zárta beszédét az ülés résztvevőinek ferge­teges ünneplése közben Biszku Béla. * A kommunista ifjúsági mozgalom 50. évfordulója alkalmából kitüntetéseket nyújtottak át, a mozgalom veteránjainak Győri Imre elvtárs, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Csongrád megyei pártbi­zottság első titkára a kom­munista ifjúsági mozgalom veterán harcosaként a KISZ Srdemerem kitüntetést kap­ta. DÉL-MAGYARORSZÁG 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom