Délmagyarország, 1968. december (58. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-28 / 303. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJ ETEK! DÉL-MAGYARORSZÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAP JA 58. évfolyam, 303. szám Ara: 70 fillér Szombat, 1968. december 28. II kitűzött feladatok elvégzése után :allt üpollo Boldogan állnak a Yorktown fedélzetén Anders és Borman (Telefoto — AP — MTI űrhajósok: - KS) Lövell, Üdvöz/ő táviratok a bátor űrhajósoknak Száz évvel ezelőtt Verne Gyula Utazás a Holdba és a Hold körül címmel világhírű regényében megálmodta, hogy a floridai Tampa Town-ból óriáságyú lövedékével indul majd a Hold felé három em­ber. Ha az űrhajózás mód­szereiben Verne tévedett is, regénye napjainkban válik valósággá. A Saturn—5 hor­dozórakéta, csúcsában az Apolló—8 űrhajóval, a flori­dai Merrit Island-ról indult és akár a vernei ágyúlöve­dék, éppúgy az Apolló pa­rancsnoki kabinja is három emberével a Csendes-óceánon érte el a Földet. A három űrhajós, Frank Borman, James Lövell és William Anders, az űrhajó­zás történetében páratlanul álló feladatot hajtott végre: 147 óra alatt több mint 800 ezer kilométer utat tett meg. Az Apolló—8 útja kimagasló jelentőségű tudományos si­ker: az űrhajó berendezései, rakétahajtó-művei az egész út során megbízhatóan mű­ködtek, az űrhajó mindvégig a tervezett pályán tette meg az útját, a kritikus feladatok — a Hold felé tartó pályára állítás, a Hold megkerülése, és a visszaindulás a Föld fe­lé — hiba nélkül sikerültek. Az űrhajó útja amerikai tu­dósok szerint az ember Hold­utazásának közvetlen előké­szítése. Az Egyesült Államok 1969 őszén akar embert jut­tatni a Hold felszínére. Elő­zőleg meg a jövő év február 8-án meg akarják kísérelni az Apolló—9-el a Holdra­szálló rész kipróbálását is. Az Apolló—8 elsőízben szállított embert a Hold köz­vetlen közelébe. Hasonló űr­kísérletet hajtott végre a Szovjetunió a két legutóbbi Szonda-típusú űrrakétával, azonban ember nélkül, s a Szonda űrhajók nem hajtot­tak végre Hold kerülő utat. A vízreszállás tökéletesen sikerült. A Yorktown anya­hajó fedélzetéről látták a kö­zeledő űrhajót, amely alig Apolló—8 űrhajó parancsno- ban gratulált Johnson elnök­hét kilométerre a hajótól ér- kának első szavai a Yorktown nek, az Apolló—8 amerikai te el a víz felszínét. Az űr- repülőgép-anyahajó fedélze- űrhajó űrrepülésének sikeres hajósokkal csak rövid ideig tén. — „Büszke vagyok, hogy befejezése alkalmából, szünetelt a rádiókapcsolat, részt vehettem ebben a kí- „Fogadja elnök úr — hang­amikor az Apolló az atmosz- sérletben, amely sokezer em- zik a távirat — jókívánsá­féra felső rétegein haladt át. t^j. közreműködésével vált Kainkat abból az alkalomból, Az első jelentést ezt követő- lht-.., t H . . hogy sikeresen befejeződött en Lövell adta le, a töredé- lehetsegessé te"e hozza' az Apolló—8 űrhajó repülése kes beszélgetésben azt jelez- Az űrhajósok csak pillana- a Hold k-rü, ame,y üj ered_ A Yorktown nevű amerikai csa (aha jó. amely fedélzetére vette az Apollo—8 ürutasait lehetségessé" — tette hozzá. Az űrhajósok csak pillana­vén, hogy minden rendben tokát töltöttek az ünnepélyes " 2*"*" ""üűTJC T^tiT­van ée a, nrhaiésnir vaiéei. , . , X. . meny a világűr ember által van, és az űrhajósokká- fogadtatással és haladéktala- törtéNÖ"meghódításában. TOT ' nnl óttfarnihoir RS*R awiiací cía. mácsolja legjobb kívánsága­inkat az Apolló—8 űrhajó gos lánggömböt ... ,, , ahogy az Apolló hővédő paj- nul átvonultak az orvosi szo­zsa felmelegedett. bába „rendelésre". A repülö­A leszállás első eset volt gép-anyahajó szakácsai óriás- hemélvzetének a "bátor űr­arra, hogy amerikai űrhajó tortát készítettek köszönté. szeméIyzetének' a bdtor ur" sötétben terjen vissza a föld­re. telefonon sükre. Johnson elnök hajósoknak." Ügy szintén táviratot kül­dött U Thant, ENSZ főtitkár, űrhajós De Gaulle francia ejnökj VI Pál pápa, Svoboda csehszlo­vák kötársasági elnök, Jonas osztrák elnök, az iráni sah, II. Erzsébet angol királynő, valamint Kiesinger nyugat­Magyar idő szerint körül­belül 18.15 órakor az Apol- gratulált a három ló—8 kiemelésére küldött he- családjának a szerenesés likopterek a Yorktown repü- visszaérkezéshez. Az elnök lőgép-anyahajó fedélzetére , , ... , . ., , , ,. szállították az űrhajósokat. késobb érintkezésbe lepett a Előzőleg két felfújt gumicsó- három űrhajóssal is. nakot dobtak le. Békaembe- A szovjet űrhajósok pénte­rek segítségével ide települ- ken jókívánságaikat fejezték . kaneellárTs tek" át a vizreszállás utan . . „_ .... „ ,,.„ • „ nemet Kancellár is. még egy órát az űrkabinban kl az AP°11Ó~8 utasainak a tartózkodó űrhajósok, hogy Hold megkerülése és sikeres megvárják amíg a helikopte- visszatérésük alkalmából. Ud­rek a fedélzetükre veszik vözlő üzenetükben, amelyet dket- a Szovjetunió washingtoni nagykövetsége tett közzé, hangsúlyozták, hogy az Apol­Szovjet pártküldöttség Prágában Konsztantyin Katusevnek. az SZKP Központi Bizottsága titkárának vezetésével pénte­ken nyolc tagú szovjet párt­küldöttség érkezett Prágába a CSKP Központi Bizottságé • nak meghívására. A küldöttség tagjai között van Vaszilij Kuznyecov, az SZKP Központi Bizottságó­nak tagja, a külügyminiszter első helyettese; V. Konotop. a Központi Bizottság tagja, a moszkvai területi pártbizott­ság első titkára. A prágai repülőtéren a szovjet küldöttséget Vasil Bilak, a CSKP KB elnöksé­gének tagja, Jozef Lenárt, az elnökség póttagja, a Központi Bizottság titkára és más sze­mélyiségek fogadták: jelen volt Cservonyenko prágai szovjet nagykövet is. Pénteken összeült a Ma- mint 2 millió fiatal vett részt gyar Kommunista Ifjúsági hazánkban a forradalmi if­Szövetség Központi Bizott- júsági napok előkészítésében sága. A tanácskozáson részt és lebonyolításában. Az első vett és az elnökségben fog- tíz hónapban a párt újon­!alt helyet Biszku Béla, az nan felvett tagjainak 34,3 MSZMP Politikai Bizottságé- százaléka 26 éven aluli fia­nak tagja, a Központi Bi- tal volt; 65.4 százalékuknak zottság titkára is. Első napi- — Budapesten 94,9 százaié­rendként Méhes Lajos, a kuknak — a KISZ-szervezet KISZ Központi Bizottságá- volt az egyik ajánlója. Szer­nak első titkára számolt be vezett KISZ-oktatásban ma az 1968-as esztendő munká- már több mint félmillióan járói és terjesztette elő a jö- vesznek részt. vő évi feladatokra vonatkozó javaslatokat, köztük a KISZ Központi Bizottságának, in­téző bizottságának és titkár­ságának 1969. első félévi munkatervét. Méhes Lajos a világpoliti­ka és belpolitikai életünk eseményeinek tükrében ele­mezte és összegezte a KISZ idei tevékenységének tapasz­talatait. Szólott a nyugati országok egész sorában le­zajlott diákmegmozdulások­ról, gyökereiről, és okairól, valamint azokról az impe­rialista mesterkedésekről, amelyek hazánk, a szocializ­mus ellen irányulnak, illetve ifjúságunk félrevezetését, megtévesztését szolgálják. Ki­tért a vietnami nép szabad­ságharcának jelenlegi új sza­kaszán és hangsúlyozta: — Tovább folytatjuk azt a szolidaritási mozgalmat, amelynek eredményeként már eddig is körülbelül 40 millió forint értékű fegyvert, gyógyszert, egészségügyi fel­szerelést és — ebben az év­ben — ötezer tranzisztoros rádiót küldtünk a magvar ifjúság ajándékaként Viet­namnak. A beszámolóban — egye­bek között — szó esett ar­ról is, hogy az idén több Az új esztendő legfonto­sabb feladataival kapcsolat­ban Méhes Lajos hangsú­lyozta, hogy a KISZ belső szervezeti életének megszi­lárdítása és továbbfejlesztése a fő tennivaló. Az IAEA tevékenysége A bécsi Nemzetközi Atom­energia Ügynökség (IAEA) előreláthatóan egy-két évi átmeneti szakasz után kezdi majd meg az atomsorompó­szerződés ellenőrzését — mondja a szervezet idei je­lentése. — Az atomsorompó­egyezményt eddig 84 ország írta alá, többen — köztük Nagy-Britannia — már rati­fikálták is. Az ügynökség je­lenleg 30 ország 69 atom­reaktorát ellenőrzi és az idén is továbbfejlesztette ellenőr­zési módszereit, hogy megfe­leljen jövendő nagy felada­tainak. Szovjet segítséggel: Eloltották a láng­csóvát Algyön n küzdelem tovább tart a kitörés megfékezéséért A karácsonyi ünnepekben kellett az oltás után feltörő olaj és víz elvezetését, meg­közelítő utak építését, az el­fojtáshoz szükséges anyago­kat, eszközöket. A nagy munkában részt­tovább folytatódott a mentő­csapatok hősies erőfeszítése Algyőn, a 168-as szénhidro­gén kútnál. A kitörés óta el­telt napokban egyre több ta­pasztalatot gyűjtöttek a men­tésben résztvevő szakembe­rek; az OKGT meghívására szovjet olajbányászok és tűz­oltók érkeztek a helyszínre. Segítségükkel az ünnep utol- forró és izzó vastárgyaktól. amely egy - : 7 tramixlrkra cílva a t llf hrt n PICI frtrtrl ClPV _ Tegnap este további infor­mációt igyekeztünk kérni, azonban dr. Bán Akos elzár­kózott az újabb felvilágosí­tástól. Az MTI esti híradása, valamint a korábban szerzett vevő csoportok megfeszített hírek szerint a porágyúk ha­erővel dolgoztak. A tűzoltó- tástalanok voltak, a turbó­ság hűtősugarainak fedezete reaktív tűzoltó berendezéssel alatt út épült a kúthoz, hogy a második kísérletre sikerült megtisztíthassák környékét a az oltás. A különleges gépet só napján, csütörtökön sike­és hőlégsugaras repülőgép motorjához hason­Az oltás után a szétporlasz­rült eloltani az égő olaj- és tott olaj és gázsugarat a lég­gázcsóvát. áramlat többszáz méterre is "tható — mindössze néhány Az eddigi munkáról, vala- elhordja. Ezért több biztonsá- percig működtették. A belőle mint a további teendőkről gi intézkedésre volt szükség. kiaramló nagysebességű víz­ár. Bán Akos, az Országos A kút környékét ötszáz méte- - . torlósueár elfú1ta . Kőolaj és Gázipari Tröszt ve- res körzetben lezárták, a nyílt paras t0rl0Sugar elíuJta a zérigazgató helyettese tegnap láng használatát megtiltották. lángot, s az egeshez szükséges röviddel délután két óra után A levegő szénhidrogén szeny- oxigént is elvonta. A rend­tájékoztatta a sajtó munka- nyezettségének mérésére ál- kívül érdekes oltási művelet LársaitiElmondotta,_hogybe- landó szolgálatot szerveztek, alkalmával ismét működtek fejeződött az Algyo 168-as ....... . . . ... számú kút elfojtásának első, a feltétlenül szukseges gepe- a vizfecskendők, hutottek a nehéz szakasza. ken kívül minden gépjármű- kút környékét, az embereket A magyar olajbányászok, vet, gépet leállítottak, az vízfüggöny védte, tűzoltók, honvédek, — szovjet áramszolgáltatást beszüntet- Az oltás után megkísérelték olajbányászok és tűzoltók ték A 47_es számú közleke_ a gáz-és kőolaj kitörés elfoj­kozremukodesevel — a Szov- , , , ' 1 ' " tását is. Az először alkalma­zott kitörésgátló készülék A munkálatokban az olaj- azonban nem zárt teljesen, bányászok, tűzoltók és hon- tovább folytatódott az olaj­védségi alakulatok összehan- és gázszivárgás, igaz csökké­jetunióból Algyőre száUított dési út 1 kilométeres szaka­speciális turbóreaktív tűzoltó- szát lezárták. gépegységgel december 26-án 14 óra 30 perckor eloltották az égő olaj- és gázcsóvát. A tűzoltáshoz több napig tar­tott az előkészület; ennek so- goltan dolgoztak. A munká- nően. A tapasztalatok alapján rán gondoskodtak a vízforrá­sokról, a víz tárolásáról. Az égő kút köré megfelelő tűz­gátat építettek. Biztosítani A Yorktown-on tengerész díszszázad sorakozott fel Holdat megkerült, jó egész- ló_8 útja a tudományos és ségnek örvendő űrutasok m-szaki haladás üj mérföld. köve". Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa El­fogadtatására. „Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm Önöknek erőfeszítéseiket" — ezek vol­tak Frank Borman-nak, az nökségének elnöke, távirat­Bolgár nemzetgyűlés né­Pénteken összeült a bolgár ket és állást foglalnak nemzetgyűlés. Az ülésszakon hány más kérdésijen. az ország 1969. évi népgaz- A jövő évi népgazdasági dasági tervét és költségveté- tervről Aposztol Pasev, az sét vitatják meg, jóváhagy- Állami Tervbizottság elnöke ják a nemzetgyűlés elnök- terjesztette elő a kormány sége által kiadott rendelete- javaslatait. latok biztosítását a rend­őrség jól oldotta meg. A kitörés megszüntetését bo­nyolítja. hogy a kútfejsze­relvények aknában helyez­kednek el, megtekintésük, el­lenőrzésük csak a folyadékok elvezetése után meg. gyors ütemben átalakítják a készüléket és ma. szombat reggel ismét megkísérlik a kút elzárását. Tegnap késő délután meg­közelítettük a 168-as szénhid­rogén kutat, a Szeged—Hód­történhet mezővásárhely közötti köz­úton. A forgalom elöl az út­Az elfojtáshoz előzetesen szakaszt változatlanul zárva készített szerszámok alkal- tartják, nehogy az arra hala­masságáról, * a további teen- dó gépkocsik motorjai stb. dőkről csak a kútfej megte- lángralobbanthassák a szi­kintése után lehet dönteni — várgó gázt. A vasúti közieke­fejezte be nyilatkozatát dr dés zavartalan. Bán Ákos, Matkó István

Next

/
Oldalképek
Tartalom