Délmagyarország, 1968. december (58. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-23 / 301. szám

Több mint 21 milliárd társadalombiztosításra A SZOT elnöksége vasárnap ülést tar­tott. Egyebek között megtárgyalta és elfo­gadta a társadalombiztosítás jövő évi költ­ségvetéséről szóló előterjesztést is. Esze­rint 1969-ben több mint 21 milliárd forin­tot költenek társadalombiztosításra, mint­egy másfél milliárd forinttal többet az ideinél Ebben az összegben azonban nin­csenek benne a kórházi, a rendelőintézeti és a körzeti orvosi ellátással kapcsolatos költségek. Táppénzre majdnem 2,7 milli­árd forintot irányoztak elő, terhességi, gyermekágyi segélyre 630 milliót, vagyis hatvanmillióval többet az idei várható ki­fizetéseknél. A nyugdíjak, járadékok ősz­szege több mint kilenc és fél milliárd fo­rint lesz, 770 millióval több az ideinél. A családi pótlék 120 millió forinttal lesz ma­gasabb az 1968. évinél, a többi között azért, mert jövőre mór egész esztendőben érvényes lesz a tsz-tagok és az egyedül álló apák családi pótlékáról szóló rendej­kezés. A gyermekgondozási segély kere­ken kétszerese lesz az ideinek. Küzdelem elaftüzzel A gyenge tsz-ek Tegnap esti helyzetkép: a tűzoltók, katonák, olajbányá­szok összehangolt akcióival tovább folytatódik a megfe­szített munka. A nap folya­mán több ütemben újabb alkatrészeket hoztak ki a ki­törés környezetéből. Amint Varga Béla, az NKFV igaz­gatója közölte, az eddig szer­zett tapasztalatok alapján to­I vábbra is mindent megtesz­1 nek, hogy a kút szájából el­távolítsák az öngyulladást okozó tárgyakat. Tegnap délelőtt a szegedi járási tanács székházában a Szegedi Járási-Városi Ter­melőszövetkezetek és Tszcs­ok Területi Szövetségének rendezésében kibővített bi­zottsági ülést tartottak. Ezen a termőhelyileg gyenge kö­zös gazdaságok új rendsze­rű állami támogatásának ta­pasztalatait, pénzügyi, hite­lezési problémáit vitatták meg. Sándor Tibor, a közgaz­dasági és áruforgalmi bi­zottság elnökének megnyitó­ja után Kálmán János, a területi szövetség titkárhe­lyettese tartott vitaindító előadást. Az igen aktuális és nagy jelentőségű tanács­kozáson, vitájában a járás közös gazdaságainak szak­emberei, a megyei és a já­rási tanács illetékes osztá­lyainak képviselői is részt­vettek. A szegedi járás és Szeged termelőszövetkezetei évről évre szebb eredményeket érnek el. Itt is, az országban máshol is, tapasztalható, hogy a szövetkezetek gazda­sági, a szövetkezeti tagok anyagi és szociális helyzeté­ben igen intenzív a differen­ciálódás. Szembetűnő ez szűkebb hazánkban, így kö­zelebbbről a járás homoki körzete és a városi termelő­szövetkezetek, vagy a Tisza —Maros háromszögében gazdálkodó termelőszövet­kezetek között. Bár a tava­lyi zárszámadás alapján a közös gazdaságokban a gaz­dálkodás minden mutatója jelentősen javult a korábbi­hoz képest, nem csökken­tek a különbségek a jobban és a termőhelyileg gyengén gazdálkodó termelőszövetke­zetek között. Az idei év eredményeként, az előzetes mérlegadatok alapján a gazdálkodás színvonalának főbb mutatóiban most is kü­lönbségek várhatók. Nyilvánvaló, a termelő­szövetkezetek differenciált­ságának fő oka a kedve­zőtlen adottság. Elég meg­említenünk, hogy öt arany­korona érték alatt 14 kö­zös gazdaság termel, 5,1—7 aranykoronáig pedig 11 szövetkezet. Vagyis összesen a kedvezőtlen adottságú gazdaságok száma 35. Az adott közgazdasági feltéte­lek között képtelenek a sa­ját erejükből fenntartani magukat. A termelés ered­ményeit legjobban a termé­szeti tényezők befolyásolják. Sorolhatnánk a talajadott­ságokat, az éghajlati viszo­nyokat, valamint az igen gyakori belvízkárokat. Jel­lemző adat, hogy termőhe­lyileg gyenge termelőszö­vetkezeteknél átlagban az egy holdra jutó halmozatlan termelési érték 2603 forint volt, ugyanakkor 18 gazda­ságnál, jó adottságok mel­lett, ugyanez a mutató 5417 forint. A szegedi szövetke­zeteknél 8098 forint. (Az el­múlt évi eredmények alap­ján.) A vitában felmerült a szántóföldi növénytermelé­sen belül, a rozs területének csökkentése, ugyanis a Sze­ged környéki homokvidé­keken már hosszú esztendők óta alig pár mázsát fizet holdanként. A többéves át­lagtermés 3,5. Hosszabb tá­von nem versenyezhet a tri­ticalévaL Természetesen a mezőgaz­dasági termelést nemcsak a természeti tényezők, hanem a mindenkor érvényesülő gazdaságpolitikai eszközök és ösztönzők is jelentősen meghatározzák. Így az álla­mi támogatás rendszere, a jövedelem szabályozási rend­szer szerepe is jelentős a termőhelyileg gyenge gaz­daságoknál. Ennek alapos ismerete és helyes alkalma­zása megszabja az üzemi vezetés döntéseit. Jó, hogy az új jövedelemszabályozási rendszer három esztendőre szól, így biztonságosabban tervezhetnek előre, ugyan­akkor a termelés-szerkezeti változtatásokhoz pénzügyi biztonságot, fedezetet is ad. A gazdaságirányítás új rendszere a mezőgazdasági üzemeket alapvetően érin­tette. Legfontosabbak; az 1966-ban megvalósított mintegy 9 százalékos ár­színvonal emelés és az idei esztendőben a további 8 százalékos árnövekedés, to­vábbá a 66-os évi hitel ren­dezés, az amortizációs alap képzése, a termék forga­lomról, a jövedelem szabá­lyozásáról stb. szóló ren­delkezések. A vitában kialakult az a meggyőződés, hogy az ér­vényben levő, megkülön­böztetett támogatási rend­szer a termőhelyileg gyenge szövetkezeteknél is növeli az önálló, vállalatszerű gaz­dálkodás lehetőségét, vagyis alkalmas a gazdálkodás fej­lesztésének elősegítésére, a gyorsabb előrehaladásra. E A katasztrófa első órái­ban az emberek megbabo­názva néztek a soha nem látott tűzbe. A dübörgő kút körül 400 méteres körzetben párát eresztett a föld, látszó­lag győzött az elem. Egy öreg olajbányász, meg egy fiatal olajmérnök áll az égő kút előtt. Könnyezik a szemük. Talán a hőtől... A mentőautóban eszméletre tér a mérgezett ember és vissza akar térni: menteni akar... Piros tűzoltóautók jelennek meg, de a csillogó védőköpenyesek is tanács­talanok. Az égen madársereg gyülekezik, aztán a varjak, csókák csapata lassú kerin­gésbe kezd a láng körül. Azt hiszik, új nap igyekszik fel­kelni; melegednek. Hét csendes ember ölti magóra a fehér azbesztru­hát Közös a gondolatuk: be kell menni a tűzbe. — Kettős biztosítással dol­gozunk, vigyázunk egymás­ra. — mondja Hingl Jó­zsef. Most ez a legna,gyobb parancs. Üjvári Béla. Csizmeg Ist­ván, Plaukity Ferenc, Somo­99 Arany" hétköznap A naptár szerinti hagyo­mányos „arany" vasárnap az idén hétköznapra toló­dott át, ez azonban mitsem jelent az üzletek és áru­házak forgalmában. Az „arany" hétköznap ugrás­szerűen megnövelte a sze­gedi üzletek forgalmát. A legnagyobb forgalommal a Centrum Áruház dicseked­het. Míg más, viszonylag közepes napokon 700, 800 ezerre tehető a napi forga­lom, tegnapelőtt másfél mil­lió forintnál is nagyobb volt, tegnap pedig túl ha­ladta az 1 millió 700 ezer forintot is. Az ünnep előtti napokon általában a férfi és női di­vatcikkeket vásárolták, a különféle játékokat, de ke­lendőek voltak a ruházati és műszaki cikkek is. 32 milliós árukészlettel várta vásárlóit a Centrum Áru­ház, de valamennyi szegedi üzlet jól felkészült a rend­kívüli forgalomra. gyobb jövedelmi differenciáltságot kell megszoknunk. Ez pedig nemhogy ellentétes lenne a szocializmus elvei­Vei, hanem ellenkezőleg, éppen annak felel meg: „kinek-kinek munkája sze­rint". Gazdasági reformunk társadalmi hatásai tehát eléggé bonyolultak, de több irányban világosan felismerhe­tők és egészükben véve kedvezőek, a szocialista fejlődés irányába esők. Lássuk ezeket néhány vonatkozásban közelebbről. Kezd érvényesülni és napról napra erősödik a közgazdasági szemlélet Ennek az a lényege, hogy fokozato­san feloldódik társadalmunkban az a régi beidegződés, hogy elegendő a fe­lülről megkapott terveket elfogadni és többé-kevésbé teljesíteni. Mind széle­sebb körben felülkerekedik az a reá­lisabb szemlélet, hogy minden gazdál­kodó szervnek és kollektívának ma­gának is felelősséget kell vállalnia azért, amit maga elé tűz, és azért is, hogy milyen gazdaságosan végzi a munkáját, s ez sok mindent jelent A vállalati vezetésben a szükségle­tek, a piaci lehetőségek és az adott vagy előteremthető feltételek felelős egybevetésével kell kitűzni a köze­lebbi és távolabbi vállalati terveket, s ezért a felelősséget senkire nem le­het áthárítani. Az MSZMP KB de­cember 4-i ülésén azt állapította meg, hogy „A gazdasági vezetők, a vállala­tok és a szövetkezetek nagy részében képesnek bizonyulnak arra, hogy ön­állóan megoldják a vezetés nagyobb felelősséggel járó feladatait". Továbbá azt is, hogy „Az új irányítási rendszer mind a vezetők, mind a kollektívák részéről egyre szélesebb körben, s növekvő mértékben vált ki olyan tö­rekvéseket, amelyek a gazdálkodás jobb megszervezésére, a korszerűség fokozására, a jövedelmezőségre irá­nyulnak". A vállalatok dolgozói körében pedig azt jelenti ez, hogy nem lehetnek kö­zömbösek vállalatuk tervei teljesítésé­ben, mert ez egyéni érdekeltségük kö­rébe vág. A közgazdasági szemlélet az ő esetükben azt jelenti,,hogy munká­juk, annak a feltételei és a munká­juk utáni személyi jövedelmük nem függetleníthető a vállalati eredmény­től, tehát abban érdekelten kell vé­gezni a maguk munkáját Az új me­chanizmusban ez élesebben jelentke­zik, mint a régiben, tehát eszerint kell cselekedni és dolgozni. Ez a felisme­rés és az ehhez való igazodás látha­tóan halad előre az állami vállalatok­ban is, a szövetkezetekben is. A műszaki fejlesztésben is tör előre a közgazdasági szemlélet Itt az az új elem, hogy nem lehet csak műszaki szemléletben gondolkozni, akár a mérnökök, akár a szakmunkások ré­széről. Meg kell tanulni, hogy a na­gyobb gazdasági eredmény, a jobb minőség a cél, tehát a műszaki fej­lesztésnek ezt kell szolgálnia, s a ma­gasabb műszaki színvonalra törekvés kötelező, mert jobb gazdasági ered­ményt csak ezután lehet elérni. E szemlélet térhódítása az oktatásban, a tudományos kutatásban és az üze­mekben egyaránt megfigyelhető. A reform nyomán szocialista terv­gazdaságunk demokratikus elemei is erősödnek. Maga az a tény, hogy az elhatáro­zások felelőssége a központi szervek­ről több ezer állami és szövetkezeti vállalatra szélesedett, döntő jelentő­ségű. Úgy is mondhatjuk, hogy a régi mechanizmusban néhány száz ember viselte annak felelősségét, hogy mi­lyen népgazdasági tervet tűzünk ki, míg az új mechanizmusban a gazda­sági vezetők tízezernyi gárdájára szé­lesedett ki a gazdasági tervezés fele­lőssége. De ugyanezen az alapon a dolgo­zók milliói is érdekeltebbé váltak a gazdasági döntésekben is, a maguk munkája eredményében is. Ezzel reá­lis alapot kapott a dolgozók széles körének a bevonása a gazdasági ve­zetésbe. A szocialista demokráciának ez az előretörése egyaránt érezhető az állami vállalatoknál, a szövetkeze­tekben és a helyi tanácsok gazdál­kodásában. A gazdasági élet demokratizálódása természetesen egész társadalmi éle­tünkre is kihat. Ügy is lehet mon­dani, hogy a gazdasági tevékenység társadalmunk általános politikai ügyévé válik. Az MSZMP KB-a de­cember 4-i ülésének a határozatában ez áll: .,A Központi Bizottság ezúton is hangsúlyozza, hogy a párt munká­jában, harcában a szocialista építés jelenlegi szakaszában döntő a gazda­sági munka". Ez természetesen nem­csak a kommunistákra vonatkozik. Egész társadalmunk számára a gaz­dasági fejlődés a fő politikai kérdés és gazdasági fejlődésünkben a szocia­lista politika, a szocialista demokrá­cia a fejlődés fő tényezője. Somogyi Károlyné felvétele Űjabb vasalkatrészek kerülnek ki a tűzből gyi Lajos, Margittai László, Fodor Imre nehéz, drámai helyzetekbe került egy men­tőbrigádba. Félszavakból, mozdulatokból értik egy­mást ... A „pokol négyszögét" már bekerítették tűzoltók, kato­nák, munkások. Emberek la­pulnak a gát mögött. Hang­zik a parancs, s három víz­ágyú, 42 fecskendő bombáz­za egyszerre a lángot. A tűz és víz találkozásából gőzfel­hő születik, nem látni sem­mit Néha emberi árnyékok tűnnek fel a tűz előtt, re­ves vasdarabokat cipelnek. A gőzfelhő egyre terebélye­sebb, leállnak a fecsken­dők. Háromszáz kiló acél helyet változtatott. hozzászokni a körülmények­hez, megszokják a tüzet ki­ismerik fortélyait. Alig két­száz méterre a tűztől lapos barakképület, ebben ütött ta­nyát a mentők központja. Az első szobában katonai rádió sípol, a következőben tűz­oltók tanácskoznak. A sür­gés-forgás már nem célta­lan, a sokféle ember lassan összekovácsolódik. Amikor felhangzik a parancs, innen indulnak harcba. Szerencsé­re eddig mindenki épen visz­szatért ra h Sz—100-as traktorok tol­ják a földet. A tűztől jobb­ra Palócz Pál készít utat, gépével nekirugaszkodik a ragadós sárnak. A gép teste áttüzesedik, de újból és új­ból megközelíti a dübörgő fáklyát. Palócz Pál arcán vastag izzadságcseppek gyön­gyöznek, halántéka dobol. Tízszer-hússzor megjárja a rövid utat. Kint intenek ne­ki. Sikerült... Apró győze­lem, ilyenek nélkül nincs előrejutás. Vasárnap délután van, négy napja tört ki a 168-as kút Az emberek kezdenek Nézem a lángot és a ve­le birkózók eszközeit, a tu­catnyi tűzoltóautót a por­ágyúkat, a katonai lánctal­pasokat. A láng legyőzhetet­lennek tűnik ebben a viszo­nyításban. De csak nekem, ők, az elkínzott, lángfoltos arcú mentők újból és újból harcra kelnek. Visszajönnek, lerogynak a gyalulatlan pad­ra, levetik gőzölgő ruháikat s arról beszélnek, hogyan próbálkoznak újra. Két óra, fél nap, esetleg napok múlva ... Matkő István Odesszai vendégünk városi és megyei párt vezetőknél A Dél-Magyarország ven­dégeként tapasztalatcserén Szegeden tartózkodó Pjotr Kornejevics Volosanyuk elvtársat, odesszai testvérla­punk, a Znamja Kommuniz­ma főszerkesztőjét tegnap, vasárnap délelőtt fogadta dr. Perjési László elvtárs, a Sze­ged városi pártbizottság első titkára. A pártbizottság szék­házában tanácskoztak Szeged és Odessza testvéri kapcsola­tai fejlesztésének lehetőségé­ről. Dr. Perjési László is­mertette a szovjet vendégek­kel Szeged gazdasági és kul­turális életének jellegzetes­ségeit. Ugyancsak tegnap, délután, a Csongrád megyei pártbi­zottság titkára, Siklós János elvtárs fogadta az odes* ü főszerkesztőt, aki érdeklőd s­sel hallgatta a megyéről szóló tájékoztatást. HÉTFŐ, 1968. DECEMBER 23. DÉL-MAGYARORSZÁG 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom