Délmagyarország, 1968. december (58. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

Á lehetőségek varázsa VILÁG PROLETÁRJÁT. EGYESÜLJETEK! M égis ez a legszebb, ami történhet velem. Ha újra hinni tudom, hogy egy ember lehetőségé­vel rendelkezem. — szaval­ta a fiatal lány. Égő arccal, mély átéléssel, s magakorú­aknak, íénylőszemű fiatalok­nak mondta a verset. Nem póduimon, kis cso­port versszerető körében keltek életre a költő, Takács Imre gondolatai. S utána — mint minden ilyen alkalom­mal — következett a közös töprengés, a magasrahangolt meditáció, az egymás szavá­ba vágó fiatalos vita. Szinte refrénként tért vissza, s mind hangsúlyosabban, amit a fiúk, lányok legjobban ma­gukénak éreztek a versből: igen, ez a legszebb, egy em­ber lehetőségével rendelkez­ni. Egy ember lehetőségei a mi korunkban. Az Ember le­hetőségei. Dehát hogyan is állunk ezekkel a lehetősé­gekkel? Hogyan is élünk ve­lük? Az én fiataljaim másik vers elemzésebe fogtak ak­kor, nem szántottak mélyeb­ben a gondolatvetés alá, de bizonyos vagyok benne: ott­hon vagy az utcán sétáltuk­ban, vagy akár egy vidám percben, szórakozás közijén, akár a könyvtárban vagy egy kiránduláson még újra visszavillant feléjük a vers­ből kapott felismerés. Egy igazság újra felismeré­se. Ez az igazság nálunk annyira természetes, hogy mint az alaptételeket, egy­szerűen tudomásul vesszük, sőt néha arra is hajlamosak vagyunk „ad acta" kezeljük. Pedig „az embernél nincs semmi csodálatosabb" — s így az ember lehetőségei több gondolatot, indulatot, vizsgálódást, meditációt és jövőbenézést érdemelnének. S nem is annyira általános­ságban, hanem az örökigaz­ság nyelvéről „lefordítva" kinek-kinek az egyéni és csa­ládi életére, személyes sorsá­ra, alkotó munkájára és ér­zelmi világára Ls. — Ha jól értettem, arra gondol — hallok közbeszólni egy távoli hangot —, hogy nekem meg a szaktársamnak, a barátomnak, sőt a fiamnak sem ártana időnként egy kis efféle meditáció. Egy kis el­mélyedés, magunkbanézés, — már bocsánat, majdhogynem lelkizést mondtam. De mikor jut nekem arra időm, hogy elgondolkodjam az életem folyásáról? Minden percem foglalt, minden napon tele van tűzdelve halaszthatatlan dolgokkal; a reggeli vekker­csörgéstől az esti krimifil­mig megállás nélkül csak tempózok. Néha még az ebédet sem tudom bekapni. Nono — emelhetném föl a mutatóujjamat, fölismerve emlékeimből a hang tulajdo­nosát — magának az utóbbi időben van már azért egy szabadszombatja is. De nem teszem, hiszen nem tarta­nám perdöntő érvnek, amint­hogy az időszűkére való hi­vatkozás sem döntő ellenérv. A több szabadidő nyilván megnöveli annak a lehetősé­gét, hogy a lehetőségein gon­dolkodjék az ember. A do­log azonban elsősorban nem ezen áll vagy bukik. Hanem az igényen. mr em kisebb géniusz fo­J^j galmazta meg ezt az igényt, mint Lenin. „Ábrándoznunk kell". Ebbe belefér az is, hogy alkalman­ként visszaforgassuk, újra­firtassuk életünk filmjét, legfőképpen azonban, hogy legyen időnk gondolatban tovább írni a forgatókönyvet, a folytatást. Reménykedést, tervezgetést, szándékot, hi­tet adni az eddigiekhez, hoz­zámérni a bennünk rejlő erőt, energiát a valósághoz, képzeletben továbblépni a megkezdett úton. „Lelkizés"? Önmagunk és a világ jobb megismerése, tennivalóink és tehetségünk szembesítése, ideáljaink seregszemléje nem nélkülözheti a lelkesedést, de ezt lelkizésnek ócsárolni nagy-nagy tévedés volna. A szocialista társadalom felsőbbrendűsége épp abban rejlik, hogy megsokszorozza, hatványozza az ember lehe­tőségeit. Kapukat nyit a to­vábbhaladáshoz, ablakokat tár a messzetekintésnek, „robbanó álmot" ad a küzde­lemhez, alkotáshoz, az érte­lem fényeivel bevilágítja a holnap horizontját. A nagy gondolkodók közül nyilván ezért is jutottak oly sokan a szocializmushoz; akik hittek az ember nagyságában, hi­tüket végülis ezekben az eszmékben láthatták igazol­va. De a tőrvénybe Iktatott, napi politikánkban nyomon követhető új, meg új le­hetőségekkel lépést is kell tartani. Tulajdonosként lel­tárba venni őket, élni, hasz­nosan sáfárkodni velük. S ha valakt itt csak és kizáró­lag anyagiakra gondol, fe­ledve az erkölcsiekben, szellemiekben tárulkozó le­hetőségek skáláját, eleve rossz kiindulópontot válasz­tott Vajon milyen pezsdltő ha­tással van az emberekre a lehetőségek varázsa? Példá­ul a fiatalokra, az egyszeri és megismételhetetlen élet kezdetén? ök azok, akiket legjobban felvillanyozhat az elébük táruló jövő, a nekik teremtett, s teremtő erejüket váró új világ panorámája. Abrándoznak-e? És miről? Nem vesztik-e szem előtt olykor épp a legfontosabba­kat? Érzik-e, hogy az anya­gi javak nem a célt, hanem az eszközt jelentik? Észreve­szik-e a kispolgári álmorál hazugságait? S tudják-e, hogy az ezer­féle lehetőség közül szinte állalndóan, minden órában választani kell? Határozni: ezt akarom, ezt nem akarom. Ki kell mondani az igent vagy a nemet. Felelősséggel önmagunk iránt és a társa­dalom iránt S érzik-e, hogy erre csak szilárd világnézet­tel és alapos önismerettel lehet képes valaki? I devág még egy kérdés: mi, a felnőtt nemze­dék, az apák és ne­velők generációja megte­szünk-e minden telhetőt azért, hogy az ifjúsággal méginkább megismertessük a nagy lehetőségek romantiká­ját? Azért, hogy példával, meggyőző szóval, személyre­szóióan is tanítgassuk őket: hogyan kell egyéniségüket kibontakoztatni, az álmokból munkával, alkotásokkal ele­ven valóságot virágoztatni?! Nagy energiahordozók a kamaszkori, ifjúkori álmok. Harminc-negyven-ötvenéve­sen is fiatal, színes, sokolda­lú ember maradhat, aki to­vábbmenti, tetteibeötvözi őket. S minél több ilyen tag­ja van, annál inkább képes egy közösség a szívdobbantó lehetőségek érzékeiésére-ér­tékelésére. Annál inkább képes meg­valósításukra is. Simái Mihály a ma^tar s z o c iali 1 s t a m u n k ás part l a p jla | 58. évfolyam, 282. szám Ára: 1 forint Vasárnap, 1968. december 1. Jt DÜFF általános támadást rendelt el Ma Lau—Vance tanácskozás Párizsban Ha Van Lau ezredes Az AFP francia hírügy­nökség a DNFF rádiójára hi­vatkozva jelenti, hogy a Dél­vietnami Nemzeti Felszaba­dítási Front napiparancsban általános támadást rendelt el november 30-tól kezdődő­en. A napiparancs szerint a szabadságharcosok „minde­nütt" általános támadást hajta­nak végre, amelyet a parancsnokok együttes ülésén határoztak el. Saigoni tájékoztatások sze­rint a szabadságharcosok több helyen is nagyméretű csapatösszevonásokat haj­tottak végre. A saigoni re­zsim katonai parancsnoksá­ga — folytatja az AFP — kijelentette, hogy Saigon fel­készült a negyedik általános nagy offenzívára. A saigoni rendőrség véleménye sze­rint az utóbbi napokban több mint ezer szabadságharcos szivárgott be a fővárosba. Kisebb jelentőségű harci cselekményekre került sor Dél-Vietnamban szombatra virradóra. A jelentések sze­rint a szabadságharcosok Tav Ninh környékét lőtték és ezenkívül megtámadtak a deltában egy katonai tá­bort Saigontól 160 kilomé­terre, délnyugatra. Aknave­tőkkel támadták a szabad­ságharcosok az egyik ameri­kai katonai parancsnokságot, Da Nangtól három kilomé­terre északra. A B—52-es nehézbombá­zók két ízben bombázták a Quang Nguaitól 36 kilomé­terre délre fekvő területet és másik két támadást intéztek Saigon közelében Bien Hoa ellen. A VDK külügyminisztériu­mának szóvivője szombaton reggel közleményt adott ki, amely elítéli és leleplezi az amerikaiak legutóbbi légitámadását az észak-vietnami Quang Binh vidéke ellen, továbbá az amerikai haditengerészet terrorakcióit, amelyeket a demilitarizált övezet déli részében hajtott végre. Mint a Reuter jelenti, va­lószínű, hogy Ha Van Lau ezredes, a Párizsban tár­gyaló VDK-küldöttség he­lyettes vezetője és Cyrus Vance, az amerikai küldött­ség helyettes vezetője ma es­te Párizsban tanácskozik a kibővített tárgyalások egyes kérdéseiről. Harriman, a küldöttség veze­tője vasárnap Washingtonba repül és a következő napo­kon Johr.sonnal és minden valószínűség szerint Nixon­nal is megbeszélést folytat a párizsi tárgyalásokról. Har­riman a jövő hét végén jön vissza Párizsba. Az amerikai külügyminisz­térium szóvivője közölte, hogy az amerikai kormány nem kapott javaslatot viet­nami Karácsonyi tűzszünet­re vonatkozóan. Kétkedését fejezte ki az irányban, hogy ez évben tűzszünetre kerül sor. Zsúfolt mGvel£<£ési ház Szafymazon Kamöcü Zoltán és Péler János a falu nagygyűlésén Volt néhány szatymazi op­timista, de csak őszinte re­ménykedésük miatt nem mo­solyogtuk meg őket. Politikai gyűlést, szombaton este, mi­kor áthatolhatatlan köd höm­pölyög az utakon? De hiszen ők ismerik jobban az itt élő Embereket, s nekik lett iga­z.uk: mintegy háromszáz em­ber ült tegnap a művelődési otthon széksoraiban, mire a szokásos húsz perc eltelt a meghirdetett 6 óra után. Az érdeklődés természete­sen nem volt véletlen, mert ez a szatymazi este már ré­gebben és Bakson kezdődött. Amikor Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára és Péter Já­nos külügyminiszter ott járt, megkeresték őket Szatymaz­ról és megfogalmazták a meghívást. Hogy az invitá­lás is közösségi elhatározás volt, az tegnap este bizonyo­sodott be. Még teherautól/kal is jöttek az emberek a ter­melőszövetkezetekből, a ki­terjedt tanyavilágból. S az érdeklődésnek nemcsak sze­mélyi okai voltak. Nemcsak azért népesedett be a műve­lődési ház nagyterme, mert Komócsin Zoltánt és Péter Jánost kérték fel a nagygyű­lésük előadójául. hanem mert a község lakóinak igen élénk a politikai érdeklődé­se. A szatymazi nagygyűlés­nek nem volt sok hivatalos eleme — inkább családias, meleg hangulatban telt el az "rre szánt két óra. Farkas Lajosné, a községi tanács vb elnöke megnvitó és üdvözlő szavai után KISZ-fiatalok és úttörők verssel, virággal kö­szöntötték a meghívott ven­dégeket, közöttük a megyei és járási vezetőket: Győri Imrét, az MSZMP KB tagját, a Csongrád megyei pártbi­zottság első titkárát, Csá­penszki Istvánt, a járási pártbizottság első titkárát, Katona Sándort, a Hazafias Népfront megyei bizottságá­nak titkárát, e választási ke­rület országgyűlési képvise­lőiét és Farkas Istvánt, a já­rási tanács vb elnökét. S a hangulat kedvessége csak fokozódott Péter János, majd Komócsin Zoltán beszéde so­rán. Hiszen mindketten olyan kérdésekről beszéltek, amelyek manapság a legjob­ban érdekük az embereket. Hazai dolgok és nemzetközi kérdések egyaránt szóba ke­rültek: a magyar paraszt­ság helytállása ebben a sze­szélyes és aszályos esztendő­ben; az a kamatozó igyeke­zet, amit Csongrád megyé­ben a termelőszövetkezetek is kifejtenek hazánk nemzet­közi kapcsolatainak gazdagí­tásáért; népköztársaságunk nemzetközi helyzete; a cseh­szlovákiai események; a mai ifjúság gondjai, helytállása és magatartása... S mind­ez olyan közvetlenségben, hogy a mosoly is igen gyak­ran végighullámzott a telt gyű léstermen. A kellemes szatymazl szombat este bizonyára so­káig emlékezetes lesz a résztvevőknek. Hiszen a ki­tűnő hangulatban eltelt nagygyűlést még szórakozta­tó műsorral is megtoldották a Szegedi Nemzeti Színház meghívott művészei. gyártás A Csongrád megyei Építő­ipari Vállalat előregyártó te­lepén új üzemrész létesült, melynek munkája nyomán meggyorsul az építkezések színhelyén a belső csővezeté­kek elhelyezése. Az új mű­helyekben ugyanis vízveze­tékhez, fűtéshez, szellőztetés­hez szükséges csöveket készí­tenek. a kívánt méretre ósz­szeállítják és készen szállít­ják az építkezésekhez, ahol azonnal beépíthetik. Első képünk a PVC-csövek készítéséről készült, második felvételünk a vízvezetékcsö­vek nyomáspróbáját mutatja be; ezeket a tarjántelepi építkezéshez készítik elő. az ország felett Szombaton is vastag köd­réteg feküdt az ország felett. Csupán a Szombathely—Sió­fok—Budapest vonaltól északra fekvő terület maradt ködmentes, de ott is erősen párás volt a levegő. Csapadék legfeljebb sze­merkélő eső, ködszitálás, esetleg zúzmaraképződés for­májában jelentkezett, ahol viszont a ködszitálás fagyott talajra hullott, ott vékony, de rendkívül síkos jég be­vonat alakult ki. A hőmérséklet Európa­szerte legfeljebb egy-két fokkal tért el az évszaknak megfelelő átlagtól. Az Ural nyugati lejtőjével határos te­rületen azonban hajnalban rendkívül erős lehűlés követ­kezett be: a hőmérő higany­szála többfelé mínusz 37, sőt volt, ahol mínusz 63 fo­kig süllyedt. Ezzel szemben nálunk a fagypont körül volt a hőmérséklet. Vasárnap estig az időjárás nagyjából változatlan marad. Helyenként zúzmaraképződés is lehetséges, és az utak sí­kosak lesznek. Somogyi Károlyné felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom