Délmagyarország, 1968. november (58. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-05 / 260. szám

történt Huszonöt évvel ezelőtt je­lent meg első ízben bolgár testvérlapunk, a plovdivi Otyecseszven Glasz, melynek minden oldala törekvéssel, küzdelmes munkával teli éle­tet tükröz. Az alábbiakban ennek az újságnak hasábjairól vett rö­vid történetet közlünk. Manóiéban történt... Sztojan Rangelov lakodalomra ké­szült. Frissen épült háza a lakodalom előtt két nappal leégett. Sokan siet­tek segítségére: egyesek a tüzet ol­tották, mások igyekeztek valamit kimenteni a házból. A járókelők megálltak a szörnyű látvány előtt és együttérzésükről biztosították a kárvallottat. A tűz sohasem jelzi érkezését. Most is váratlanul lobbant fel. A vasárnapi lagzi előtt a lakás ragyo­gott a tisztaságtól. A vőlegény ezekben a napokban újította fel ruhatárát, a rokonok már az aján­dékokat is megküldték. Este valaki a padlóra tette a vasalót. A vasaló áramot kapott, felhevült és éjjel felgyújtotta a padlót. A lángok felkúsztak a ruhákra, ajtókra, ablakkeretekre. A tűz szörnyű, rettenetes tud lenni... Hogy milyen vésztjósló volt a reggel az egész család számára, s milyen érzés volt a lemeztelenedett, kormos falakat nézni, azt el lehet képzelni. Rövidesen felkereste őket a falu tanács elnöke és ezzel vi­gasztalta a családot: Nem olyan nagy ez a baj, helyre lehet hozni. Később, amikor a faluban elterjedt a hír, spontán mozgalom kezdő­dött: segítsünk a bajba jutottakon. A faluszövetkezet faanyagot adott a padló és ablakok javításához, a gépállomás faipari szakmunkásokat, kőműveseket, festőket küldött. A szövetkezeti brigádok tagjai között gyűjtőívet köröztek, ki mennyivel tud segíteni. Több, mint 1700 leva gyűlt össze. A követ, meszet és ho­mokot szövetkezeti fogatokon hord­ták a házhoz, egy kamion pedig Plovdivba indult, hogy ruhaneműt és kelengyét hozzon az új párnak. Egy nap és egy éjjel mindennel elkészültek — a házon nem lát­szott, hogy tűz martaléka volt. Az emberek csodát műveltek, a lako­dalmat pedig időben, de a megszo­kottnál is vidámabban tartották meg. Manóiéban történt... egy hétköz­napon. Mindez nagyon emlékeztet arra a mesére, melyben az arany­halacska csodákat művel. Am ez nem varázslat, hanem az emberek testvéri szeretetének a mesénél is erősebben csengő megnyilvánulása egy bolgár faluban. Hr. Kajdomova November 7-i ünnepségek a járásban A szegedi Járás falvaiban is készülnek az októberi forrada­lom 51. évfordulójára. Több községben szerdán és csütörtö­kön tartanak ünnepi gyűlést, amelyeknek közöljük a helyét és az előadóit. 6-án, szerdán: Kübekháza. du. 6 óra: Szabó Sándor. Szőreg, du. 4 óra: dr. Bodó Istvánná. Sándorfaiva. du. 5 óra: Katona Sándor. Baks. du. 6 óra: Gémes Ferenc. Űjszentiván. du. 6 óra: Nacsa József. 7-én. csütörtökön: Algyö. de. 10 óra: Szentei József. Kiskun­dorozsma. de. 10 óra: Forgó András, pomaszék. du. 3 óra: Ocslcó László Ullé«. de. 10 óra: Csápenszki István. Zákányszék, de 10 óra: Gyuris Szilveszter. Zs'ombó de. 10 óra: Szakái An­tal. Pusztamérges, du. 5 óra: Lengyel Peter. A járás többi községében: Kistele.ken. Mórahalmon. Forrás­kúton. Balástyán, Bordányban, Csengelén. Gyálarétem, Puszta­szeren. Röszkén. Tápén. Rúzsán, Deszken, Sövényházán. Tisaa­szigeten. öttömösön, Dócon és Asotthalmon a munkahelyeken, szövetkezetekben tartanak ün­nepi megemlékezéseket, ahol a gazdaságvezetök. Illetve a párt­szervezetek titkárai mondanak ünnepi beszédet a ezerdal és a csütörtöki gyűléseken. Vita a színházról Hagyomány és újítás „Beszélgetés" •f Hősök nyomában C L«IJINIM»; A. OÍLTUW — Minizsákokért oklevél. A HUNGAROPACK az idei csomagolási versenyen a sze­gedi kenderfeldolgozó ipar által gyártott minizsákokat igen tetszetősnek és jónak értékelte. A paprikaőrle­mény csomagolására alkal­nias szőtt, műanyag kis zsá­kocskákért a szegedi vállalat elnyerte a zsűri oklevelét, amelyet Kiss Árpád minisz­ter adott át a szegedi válla­lat képviselőjének. — Szegedi népi zenekar si­kere. A Hódmezővásárhe­lyen megrendezett népi ze­nekarok versenyén Lakatos Béla öttagú zenekara a má­sodik helyet érdemelte ki. A szegedi Búbos Étteremben muzsikáló zenekart külön is megdicsérték magas művé­szi teljesítményéért. — Hangverseny a zeneis­kolában. Magyar és orosz­szovjet komponisták művei­vel lépnek közönség elé a szegedi Liszt Ferenc zeneis­kola növendékei ma, kedd este 6 órai kezdettel az in­tézet idei első bérleti kon­certjén a Tábor utcai hang­versenyteremben. — Ibolyanyílás. Ritka ter­mészeti jelenséget hozott a szokatlanul enyhe és napfé­nyes október. Lukácsházán Márczi Lajos udvarán nyí­lik az ibolya, Velemben a Kossuth Lajos utca 10. szá­mú ház kertjében a futóró­zsa virágzott ki. — Erőszakos nemi közösülés és rablás alapos gyanúja miatt a rendőrség letartóztatta Nyltrai Zsigmond és Bálint Ferenc 18 éves. Újszeged, Gyapjas Pál Utca 4. szám alatti lakosokat, s ellenük büntető, eljárást Indí­tott,. Egv este együtt szórakoz­tak a Hungáriában H.-né sze­gedi lakossal, akivel néhány órá­val előtte Ismerkedtek meg. Később a Bűbos étterem felé tartottak hármasban. A két fia­talember a Püspök utcában egy üres telekre kényszeritette az asszonyt, akit mindketten meg­erőszakoltak, majd utána tettlég bántalmazták, elvették nyaklán­cét. karikagyűrűjét. a táskájá­ból némi pénzt, maid elmene­kültek. Az ékszereket az utcán eldobálták. A rendőrség a la­kosság közreműködésével elfog­ta a tetteseket, akiknek az ál­dozat még a nevüket sem tudta. Ügyüket, hamarosan átad iák vád­emelésre az ügyészségnek. A KISZ Központi Bizottsága titkárságának határo­zata nyomán ezzel a címmel rendez megyei jellegű ve­télkedőt az ifjúsági szövetség Csongrád megyei bizottsá­ga, a KMP és a Kommunista ifjúsági mozgalom meg­alakulásának félszázados jubileuma tiszteletére. A for­radalmi hagyományaink ápolását, az ifjúság hazafiságra, proletár internacionalizmusra nevelését célul kitűző ver­senysorozatban KISZ-alapszervezetek, ifjúsági klubok, művészeti csoportok fiataljai vesznek részt, öttagú csa­patokkal. November 15-ig az alapszervezeti, üzemi, köz­ségi és iskolai vetélkedőket, december l-ig a járási, vá­rosi döntőket bonyolítják le, míg a megyei döntő de­cember 15-én lesz Szegeden. — Vita az új alapszabály­ról. Tegnap Szegeden, a já­rási pártbizottságon találkoz­tak a szegedi járás fogyasz­tási és értékesítési szövetke­zeteinek vezetőt, képviselői. Csizmás Sándor, az MSZMP szegedi járási bizottságának titkára nyitotta meg a ta­nácskozást, amelyen Hu­nyadkürti Lajos, a megyei pártbizottság tagja, a MÉ­SZÖV elnöke is megjelent és felszólalt. A résztvevők meg­vitatták a készülő új alap­szabályokat. amelyeket maid az év végi közgyűlések hagy­nak jóvá. —- Collegium Arlium, A modernizmus kérdései a kép­zőművészetben címmel tart előadást dr. Mezei Árpád fő­iskolai tanáh ma. kedden es­te 8 órai kezdettel az egye­tem Rerrich Béla téri Béke épületének nagytermében. Bika-eligazítás — Szovjet professzor elő­adása Szegeden. Ma, kedden délután 3 órakor a József Attila Tudományegyetem Fe­jér-termében Néhány megol­dott és megoldatlan geomet­riai feladatról címmel elő­adást tart I. C. Gohberg kis­nyevi professzor, a matema­tikai tudományok doktora, aki a JATE vendégeként 10 napos látogatáson tartózko­dik Szegeden. Az előadást magyarul tolmácsolják. — Emlékünnépség Újsze­geden. A Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom jubileu­ma tiszteletére rendez em­lékünnepséget a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Hazafias Népfront újszegedi szervezete ma, kedden dél­után 5 órakor a November 7 művelődési otthonban. Be­szédet mond Mison Gusztáv. Bemutatják a Csillagosok, katonák című magyar fil­met. — Emberölés? Vasárnap este 7 óra előtt röviddel hol­tan találták a szentesi Fe­kete Bárány Étterem udva­rán Boór Lajos 51 éves tsz­tagot. Szentes, Bocskai utca 4. szám alatti lakost. Az elő­zetes vizsgálat szerint ütés­ből eredő külsérelmi nyomo­kat találtak a testén, a to­vábbi vizsgálatot a boncolás eredményére alapozzák. Elismerés, jutalom a PV aktivistáinak Tegnap, hétfőn délelőtt Szegeden, a megyei tanács­házán elismerésben, juta­lomban részesítették a me­gye városai, járásai és köz­ségei polgári védelme szak­szolgálatainak kiváló mun­kát végző vezetőit, aktivis­táit. Elsősorban azok kaptak parancsban is elismerést, akik a tömegfelkészítési fel­adatokban élenjártak az el­múlt időszakban. Török László, a Csongrád megyei párt-végrehajtóbizottság tag­ja, a megyei tanács vb el­nöke. a megye polgári vé­delmi parancsnoka köszön­tötte az egybegyűlteket és 48 PV-aktivistának nyújtott át jutalmat — Pedagógus irodalmi szinpad alakult Kiskundo­rozsmán. mely színpad a no­vember 7-e tiszteletére ren­dezendő nagygyűlésen mu­tatkozik be. A dorozsmai pe­dagógusok ( közreműködése annál is értékesebb, mivel a helyi énekkart is számosan patronálják. A KMP meg­alakulásának 50. évfordulója alkalmából november 24-én rendezendő megemlékezésén a helyi ifjúsági irodalmi szín­pad ad műsort A Szegedi Nemzeti Szín­ház igazgatósága és a TIT Csongrád megyei szervezeté­nek irodalmi, nyelvi szak­osztálya vasárnap délelőtt Hagyományos színház — mo­dern színház címmel anké­tot rendezett a színház tár­salgójában. Bozóky István fő­rendező megnyitója után a bevezető előadást dr. Keresz­túry Dezső József Attila-dí­jas író, az irodalomtudomá­nyok kandidátusa, a színház dramaturgja tartotta. Beve­zetőjében rámutatott, hogy a színházakat hosszú évtizedek óta viták veszik körül. Ezek a viták három-négy évtize­de még a színház válsága körül folytak, a maiak azon­ban inkább a hagyományos és a modern színház kérdése­it feszegetik. Ezekhez tarto­zik az a vita is, amely a Dél-Magyarország hasábjai­ról kiindulva napjainkban a szegedi színházbarátokat fog­lalkoztatja. A továbbiakban azután nem ezzel az aktuális vitá­val foglalkozott az előadó, hanem a megjelölt proble­matika irodalomtörténeti­színháztörténeti összegezését adta. Fejtegetéseinek egyik alapgondolata volt. hogy a színház állapota, konzervatív vagy újító jellege szorosan összefüggött a mindenkori társadalmak helyzetével. A mai Bécs színházi kultúrája például talán a legkonzer­vatívabb a világon, tökélete­sen harmonizálva azzal, hogy Ausztria nemcsak a politikában, hanem a társa­dalomban is „semlegességre" törekszik. Nyugat-Németor­szág mai színházai viszont az állandó nyugtalanság, izga­tott kísérletezés, útkeresés, próbálkozás állapotában van­nak, szintén tökéletesen kife­jezve az ország társadalmi állapotát, amelyet — a gaz­dasági „csoda" ellenére — hatalmas ellentétek feszíte­nek. Ez a kétféle törekvés, a hagyományőrzés és az újítás tendenciája az egész színház­történetet végigkíséri. A XX. században ezek az újító tö­rekvések az avantgard szín­ház köré tömörültek. A ma­gyar színházi történetben azonban az avantgard tulaj­donképpen sohasem kapott szerepet. Nálunk a színház konzervatív formái váltak uralkodóvá. Egészen a leg­utóbbi évekig, amikor ko­rábban háttérbe szorított avantgard rehabilitációja megtörtént. Előadása további részeiben az előadó a kérdés sok más összetezőjét elemezve rámuta­tott, hogy az avantgard vég­eredményben „lefutott" irányzat. Ezután a műsorpo­litika problémáival foglal­kozva hangsúlyozta, ném az a feladata a színházaknak, hogy külföldi kliséket epigon módon másoljanak, hanem, hogy kristálytiszta, igaz, be­csületes ember- és világábrá­zolást nyújtsanak. Ezzel kapcsolatban egyebek közt hangoztatta, hogy az Idei évadban létesült Szegedi já­tékszín, ha igazi művészszín­házzá tudna válni, nagy je­lentőségű kulturális feladatot teljesítene. Az előadáshoz többen hoz­zászóltak, illetve kérdéseket tettek fel az előadónak. Közlekedési balesetek Megtévesztő irányjelzés miatt okozott balesetet te­hergépkocsival Tápén Szögi Zoltán, Tápé. Béke utca 9. szám alatti lakos. A teher­gépkocsinak szaladt motor­kerékpárral Mamedov Mi­hály, Szeged, Jósika utca 41. szám alatti lakos, aki sérüléseket szenvedett. A kár jelentős, az ügybein vizs­gálat folyik. Lakást keres? Azonnal beköltözhető, összkomfortos, bútorral be­rendezett, két és fél szobás öröklakás a Budapest II.. Ganz u. 5—7. sz. házban, vagy összkomfortos, bútorral berendezett, 1969 végén beköltözhető, két és fél szobás öröklakás, a Budapest VI., Nagyme­ző u. 28. sz. házban 4 forintért Oné lehet! '' Vidékiek is elnyerhetik — Szerencse sorsjeggyel Sorsjegy kapható az újságárusoknál, a trafikokban, a postahivaialokban, a boltokban és az áruházakban. Látásának nem megfelelő sebességgel közlekedett mo­torkerékpárral Szeged és Mórahalom között Nacsa Ferenc, Mórahalom, VI. ke­rület 54. szám alatti lakos. Hátulról nekiszaladt a ke­rékpárral haladó, s hátsó világítással nem rendelkező Pataki Mihály, Mórahalom, Arató utca 12. szám alatti lakosnak. Súlyos sérülést szenvedett Nacsa pótutasa. Sérülést szenvedett a mo­torkerékpáros és a kerékpá­ros is. ÜÍKMAGYÁRORSIAG KEDD, 1968. NOVEMBER 5. IFA 900-as (Framo) szerke­zeti. felszerelési és elekt­romos alkatrészeket közületnek eladunk Érdeklődni lehet: 202-774 te­lefonon Jármi Péter raktár­vezetőnél. 112/MH. Bp. Litván művész­együttes Szegeden A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom győzelmé­nek 51., és a Kommunisták Magyarországi Pártja meg­alakulásának félszázados ju­bileumára emlékeztek a vasutas művelődési otthon­ban vasárnap délután a MÁV dolgozói. Virág János, a MÁV területi pártbizott­ságának titkára üdvözlő szavaiban köszöntötte a rész­vevőket, köztük a megyei és a városi pártbizottság, az ifjúsági szövetség, a tanács, a Hazafias Népfj-ont és az MSZBT képviselőit, akik az elnökségi asztalnál fog­laltak helyet. Elek György, a MÁV szegedi igazgatósá­gának helyettes vezetője ün­nepi beszédében a két év­forduló jelentőségét méltat­ta. Az ünnepséget követően mutatkozott be városunkban először az MSZBT vendége­ként Magyarországon turné­zó litván művészegyüttes, a vilniusi és kaunasi műszaki főiskolák hallgatóinak, me­dikusainak 200 tagú öntevé­keny művészeti csoportja A vendégek dunai vízitúra Somogyi Károlyné felvételei A kaunasi medikusok litván népi tánca után érkeztek vasárnap délelőtt Szegedre, s az elő­adást követően utaztak visz­sza Bajára. Harmadik ma­gyarországi fellépésükön két tánccsoport, a női kórus, a fúvószenekar, és két éne­kes szólista: a szép­hangú szoprán Aldona Kíszelenye és Antanasz Kiszeljusz mutatkozott be a szegedi közönségnek — elő­nyösen. Az együttes ki­egyensúlyozott; jó képességű énekes, táncos csoportjainak sikeres produkciói után többször csattant vastaps. Kiváltképp a Bovilasz Zse­maityisz vezetésével litván népdalokat éneklő kórus, a kaunasi orvosegyetem tán­cosainak litván és magyar népi tánca, a szellemes ko­reográfiával kidolgozott „fa­cipős" pásztortánc, vala­mint a fúvószenekartól hal­lott Csajkovszkij, Glazunov, Brahms átdolgozások arattak sikert. A műsor után a rendező szervek baráti hangulatú találkozón látták vendégül a litván művészegyüttes ve­zetőit

Next

/
Oldalképek
Tartalom