Délmagyarország, 1968. november (58. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-22 / 274. szám

Bemutató a Játékszínben Ma, pénteken este kerül sor a Szegedi Játékszínben — volt Kamaraszínház — az ide: harmadik premierre. A színház művészei ez alkalom­mal T. S. Eliot Koktél hatkor cimű háromfelvonásos vígjá­tékát mutatják be Vas István fordításában. Az ' előadást Bozóky István rendezte. A díszleteket Székely László, a jelmezeket Takács Katalin tervezte. A főbb szerepeket Szabó Kálmán, Miklós Klá­ra, Demjén Gyöngyvér, Ki­rály Levente, Kiss István, Kiss Gábor és Máthé Eta játssza. Fekete pálinka Zsazsa újabb aj jer ja Immár évek óta kisérem figyelemmel ezt az ügyet, s tapasztalom, hogy a fekete pálinkafőzés valóságos tö­megjelenséggé fajult. Főzik a fekete pálinkát cukorból, cukrosított szilvacefréből, barackból, eperből, s még sok mindenből. Tudok házi­asszonyokat, akik akár szesz­mesteri oklevelet is kaphat­nának már: azt mondják, amíg megfő az ebéd, addig egy liter pálinka is kifő a gáztűzhely harmadik láng­ján. Csak egy kiló cukor kell hozzá. No, meg egy kis ilyen, vagy amolyan aroma, s már­is készen van a likőr vagy a konyak. Vannak azután „nagyvágók" is, akik már 20 —40 forintért 20, 30, sőt 100 literes tételben is „passzol­íorgalmazását szabályozó törvényes rendelkezések alapvetően régiek, s annyira elavultak, hogv ma már sem­miképp sem felelnek meg a társadalmi követelmények­nek. Miközben boldog és bol­Divatos szóhasználat ma­napság a közgazdasági sza­bályzók fegyverét emlegetni. Ami ezt illeti, épp a legfőbb ideje annak, hogy ezt a ha­tásos fegyvert a ízeszfronton is bevessük. Van olyan ta­pasztalat, hogy a felhal­mozódott, külföldön is elad­dugta jan főzi a pálinkát az hatatlanAa váu áUami kész_ allar ifnXrat" letekből csak az aZ alkohol­rokban mar-mar eladhatat­lan keszletek halmozódtak mennyiség lehet nagyobb, össze. A Csongrád megyei meíyet feketén, törvénytelen MÉK szőregí üzeme például módon állítanak elő. Vitat­eddig a VOSZK-nak szállí­tott. Legutóbb azonban fel­mondták a szállítási szerző­déseket. Pontosabban előre jelezték, hogy kénytelenek vállalni a szerződésszegés összes jogi, pénzügyi követ­kezményét, de egy kupica pálinka nem sok, annyit sem hatatlanul ok és okozati ösz­szefüggések játszanak itt közre. Csépi József Gábor Zsazsu, A 45 éves ma- sérüléseket szen­aki a közelmúlt- gyar származású vedett, legalábbis ban botrányos kö- színésznő ez alka- ő így állítja. Hogy rülmények között lommal Palma de szavainak na­utazott el rövid- Mallorca egyik gyobb súlyt ad­magyarországi iá- luxus szállodájá- jon azt mondta, nak számláját ta­togatásáról, most újabb botrányt csinált. Spanyol­országból vissza­térve szerdán London Heathrow repülőterén „ülő­sztrájkkal" tilta­kozott a spanyol rendőrök szemben mázott „udvari­atlan bánásmód­ja" ellen. lálta túlságosan magasnak és fi­zetés nélkül pró­bált elutazni. A rendőrség úgy szedte le a Pá­rizsba tartó re­pülőgépről, A vele rendőröknek úgy alkal- látszik elég eré­lyesen kellett fel­lépniük, mert Gá­bor Zsazsa kisebb hogy az inci­densnél nemcsak ütlegelték, ha­nem több csontja is eltörött. A ké­ső éjszakai órák­ban tüntetően fel­kereste az egyik londoni kórházat, hogy röntgenfel­vételt kapjon sé­rüléseiről. határőrök A BM határőrséghez vo­nultak be tegnap, csütörtö­kön szegedi, Csongrád me­gyei fiatalok. A bevonulókat — akik közül sokukat elkí­sérték hozzátartozóik — Szegeden a MAV művelődési otthonban a Csongrád me­gyei kiegészítő parancsnok­ság, ' valamint a határőrség kerületi parancsnokságának képviselői üdvözölték. A vasutas zenekar a Him­nuszt játszotta, majd a be­vonultakat és hozzátartozói­kat a megyei kiegészíő pa­rancsnokság képviseletében Percznyák Sándor őrnagy, a KISZ megyei és városi bi­zottsága nevében pedig Vin­cze János üdvözölte. Az ünnepség az Internacio­nálé hangjaival zárult. Ez­után a fiatalok rendezett so­rokban, zeneszóval a vasútál­lomásra mentek, s külön sze­relvénnyel állomáshelyükre indultak. A határőrség lak­tanyájában a parancsnokság képviselői üdvözölték a be­vonulókat, akik az újabb orvosi vizsga után katona­ruhába öltöztek. Ma, pénte­ken már kezdődik újoncki­• képzésük. Esős marad az idő Meteorológiáikig megint különleges helyzetben va­gyunk Európán belül. A ko­rábbi nagykiterjedésű esős zónák összezsugorodtak, de éppen a mi környékünkön, Közép-Európában eléggé tar­tósan megmaradt egy nagy­kiterjedésű esős terület, A továbbiakban meteoroló­gusaink nem számítanak erő­sebben szeles időre, de sze­rintük időjárásunk változé­kony, felhős jellege megma­rad és kisebb esők, esetleg havas esők is előfordulhat­nak. já^ afeketepálinkát az or-. tudnak átvenni> ^ert minden létező raktáruk, pincéjük du­gig telt. Szőregen is minden hordó — ahányat csak be tudtak szerezni — megtelt. szág minden tájára. Többen is" megfigyelték, hogy a Bizományi Áruház­ban a legkeresettebb áru­cikkek közé kerültek az an­tik rézkarnisok. Persze, nem azért, mintha bárki is ilyes­mivel akarná díszíteni a la­kását, hanem mert ezekből a legjobb vezetéket lehet készí­annyira, hogy — bár nyers­anyag bőségesen van —, le kellett állni a barackkal. A jóféle fütyülős tehát, úgy látszik, nem kell senkinek. ölvITIdleIn A jubileumi verseny jutalma „ ,, , , , . . . , Fontos vállalásokkal, sikeres munkaversennyel tiszte­~ - -- .. t. , „ csakhogy draga"ak ! legtek idén a KMP megalakulása félszázadik jubileumá­tem hazi kisüsti pálinkafő- találják az emberek a lite- nak a ruhagyári dolgozók Tegnap délután került sor az Avatás ző berendezésekhez. Jó üzlet a jugoszláv tisztaszesz is. Aki megvásárol 80 vagy 100 forintért egy liter tiszta­szeszt, tulajdonképpen — a saját kis pancsoló munkáját nem számítva — három li­ter konyakot vásárol. Régi, tán azt is mondhatnánk, köz­tudott dolgok ezek. A feke­te pálinkafőzés ma olyan nagyméretűvé hogy pénzügyőri, rendőri eszközökkel rendet teremteni aligha lehetséges. Mi oka annak, hogy a magyar szesztörvényeket, az állami szeszmonopólium sza­renként 100—140 forint körü­li kiskereskedelmi árat, ami­kor 10 forintos cukorból ma­guk is nyerhetnek egy liter pálinkát. A mostani feltételek mel­lett a termelők sem találják meg számításaikat a hagyo­mányos főzésben. A kifőzött termék fele ugyanis a tör­már vény értelmében az államot lett, uieti, a másik feléért pedig külön kell főzetési díjat fi­zetni és szolgáltatni kell a tűzrevalót is. Így aztán éven át a cefrének való gyümölcs nagyobb része elpusztul a fák alatt. Btadni sem nagyon bályait sok, egyébként köz- érdemes, mert a 60 filléres tiszteletben álló, feddhetetlen kilónkénti cefregyümölcs­magánéletű állampolgár is árak, még a munkabér és a megsérti? Véleményem sze- szállítás költségeit is nehe­rint az, hogy a szesz főzését, zen fedezik. Viszontagságok a busszal Nem szeretek utazni. Ta- bár nem útlevélhatóság az ián azért — ritkán kerülök AKÜV. Csak a táblát nem kapcsolatba a járművekkel, értem. Azóta se sikerült rá­így az autóbuszokkal. Né- jönnöm, mire szolgál, hány napja mégis engedtem a 10. sz. AKÖV külföldet a csábitásnak és Szabadká- járó országúti cirkálója sza­ra készülődtem. kadozott ülésekkel, kiálló, A pénztár ablakán kis ruhatépő csavarokkal, pi­tábla hirdette: „Jegyváltás- szóktól vastag burkolattal hoz kérjük az útlevelet fel- rendelkezett. Az utasfülké­mutatni." Ijedten vettem ben összesen nyolc lámpa észre, hogy az bizony ott- égett. Vajon az AKÖV for­hon maradt. Nosza, haza- galmistái miért ilyen agyon­ugrottam érte, mit számít az használt kocsikkal bonyolít­a kis kerülő. Felmutattam uz ják a nemzetközi forgalmat? útlevelet, s annak rendje- De hazóig akadt még cso_ módja szerint megkaptam a dáikoznivaló. A szegedi vá­jegyeket És ugyanugy az góhídnál jártunk, amikor az utanam következők — akik egyik utas tisztelettel meg­viszont nem mutatták fel. kérdezte sofőrünket: „Meg­Talán protekciósok gondol- állna_e néhány utcával ar­tam, de nem. Figyeltem. rébb így nem kellene vfs7._ Volt, aki felmutatta, s volt szagyalogolnia a Marx tér­aki nem de jegyet mindenki röl?,. „Nem. ez teljesen le­egyformán kapott. Tévedés hetetlen, tiltják a szabályok." ne essek, ezt én is igy tar­tom helyesnek, mert ugye­üzem művelődési termében a verseny mozgalom ünnepé­lyes értékelésére. Mári Sándorné szb-titkár megnyitó sza­vai után Berzsenyi. Lajos párttitkár méltatta u Kommu­nisták Magyarországi Pártja megalakulásának történel­mi jelentőségét, ötven év harcait és eredményeit. Ezután Ábrahám István, a gyár igazgatója 22 dolgozónak adta át a Kiváló Dolgozó jelvényt, 77-en pedig pénzjutalmat kap­tak Kitüntették, illetve jutalmazták ez alkalommal az ..Alkotmány" és a „Piros Rózsa" szocialista brigádokat, a Forradalmi brigád a szocialista címet nyerte el kiváló munkájával, összesen 60 ezer forintot osztottak ki a munkaverseny élenjárói között. japán szakszervezeti - Kozmosz—254. Csütör­c . tökön a Szovjetunióban pá- — Fotocellás „őr". A jövő vezetők Szegeden , ára bocsalottak a Kozmosz év elején új biztonsági be­__ _ ; rendezest szerelnek fel a A Pedagógusok Szakszer- —254 elnevezesu szovjet debreceni Déri Múzeumban: vezete Központi Vezetőségé- műholdat. A szputnyik a ko- a felügyelők mellett foto­nek vendégeként a közel- róbban bejelentett program- cellás „múzeumőr" is raun­műltban japán szakszervezeti kába lép, amely a legértéke­sebb műtárgyakra ügyel majd. A múzeumban egyéb­ként most restaurálják Mun­kácsy Mihály „Ecce homo" című világhírű festményét. — Kétszeres szívátültetés. AI.LAMI GAZDASAGOK, TSZ-FK. HAZTAJT GAZDÁLKODÓK számára egyaránt nélkülöz­hetetlen a „PÖRÖLY" univerzális őrlő. morzsoló, takar­mányelőkészítő kisgép. Morzsol és őröl egyldöben vagy külön-külön. Nagy kapacitású. Üzembiz­tos. Magyar szabadalom. Jótállás. Raktárról azonnal szállítjuk! A kívánt szcmcscnagyság­han, llsztflnomságlg őröl kukoricát, gabonát, száraz­takarmányt. Egy őra alatt 200 kg kuko­ricát morzsol, a nedvesség­tartalomtól és a rostale­mrztől függően 40—90 kg-ot őröl. A „PÖRÖLY'-ÖRLÖ MINŐSÉG! Forgalomba hozzák az AGROTRÖSZT MEGYEI AGROKER VÁLLALATAI. Kiderült: ha tetszik, ha nem, a központi pályaudvarig kell utaznunk — hiszen eddig szól a jegyünk. Eltelt néhány nap, s a rossz emlékeket kezdem el­felejteni. Jóleső érzéssel gon­dolok a megérkezésre, őr­zöm emlékemben a szín­pompás képet, a csillogó rá­diótornyot, a tévékamerá­kat, a villogó Indítólámpákat. Milyen nagyot fejlődött a közlekedés! Matkó István vezetők látogattak hazánkba. nak megfelelően folytatja a A japan pedagógusok szak- világűr kutatását, szervezetének két vezetője — Tadao Yoshimagsu és Tos- — Szabó Ferenc szerzői hio Yaguchi — tegnap, csü- cstJc. A filharmónia B ka­törtökön este Szegedre ér- marabérleti sorozatában Sza­kezett. A vendégedet a Szak- bó Ferenc kamaraműveit szervezetek Csongrád megyei mutatja be a Tátrai vonós- A kaliforniai Stanford-egye­Tanácsának székházában négyes, Perényi Miklós, Ba- tem orvosi központjának Ökrös János, a Pedagógusok lássa György, Sziklay Erika legújabb szívátültetéses bete­Szakszervezete Csongrád me- és Szűcs Lóránt ma, péntek ge csütörtök reggel néhány gyei bizottságának titkára, est<* 8 órai kezdettel a Tisza órán belül a második űj szí­valamint a bizottság több Szálló nagytermében. vet kapta, mert az első nem tagja fogadta Jelen voltak „. . . .. ... működött megfelelően. Való­a fogadáson a József Attila ~ Hófehér őzgida. Értékes, színű hogy az orvostudo­Tudományegyetem szakszer- yitka zs™/ «® z°?lóglal mány történetében ez volt az vezeti bizottságának vezetői érdekességkent hofeher oz- eiső olyan eset. amikor egy is. A japán vendégek szegedi gld? ,aZ betegbe két űj szívet operál­ácsi erdősegben. Kulonle- £ak gessége a zsákmánynak, hogy míg az úgynevezett albinó _ olaszországi körutazás példányok többnyire csak címmel Rimóczy Károly világosszürkék, ez a fiida szakfelügyelő tart előadást teljesen fehér. Az értékes nla, pénteken este 6 órai — Beszüntették a mentési állatot preparálják. kezdettel a nyugdíjasok mű­munkálatokat az Egyesült AnHH.hvn mlskolel velódési otthonában. fi,mfeszl^r Sza^eí tartózkodásuk alatt a szak­szervezeti mozgalom felépí­tését tanulmányozzák, és el­látogatnak a JATE több in­tézetébe is. a bányában, napja robbanás történt Ezzel hivatalosan is lemondtak a „Ahá-,., zetek. Országos Tanácsa és db0iz„Pe£ln2; Miskolc Város tanácsa a hagyományos miskolci film­hentrekedt 78 hánvász éle fesztivált 1969-ben a korábbi bentrekedJ^ TH bányász ele- évektöl eltéröen nem nla_ jusban. hanem április 15-19 megteszitett mentési mun- • , . „. kálatok eredményeként 21 bányászt sikerült kimenteni S^ron a robbanás után, amely ?egy aJkalonimal Budapesten /.„léd m ?. ' is rendeztek rövidfilm-szem­roéreL ° y 'ét. s most ennek a lebonyo­melyen- lítását is vállalták a miskol­— Halálos üzemi baleset, ciak. A fesztiválon résztvevő Szombathelyen a Nyugat- filmek elbírálósára új rend­magyarországi Fűrészüzem szert dolgoznak ki. kazánházában elszakadt a szénszállító felvonó drótkö- — Gépkocsitól megijedt a tele és a felvonó rázuhant Iova a úton Rózsa An­Kiss János 55 éves segéd- tal. Asotthalom. II. kerület munkás, vépi lakosra aki a I35- szám alatti lakosnak, helyszínen meghalt. Á fele- A kocsit a ló áthúzta a me­lősség megállapítására vizs- netlrány szerinti baloldalra, gálát indult. ahol szembejött motorkerék­párral Kothencz Lajos — Ölt az ital. Oros község Asotthalom, Kinizsi utca 13. határában ittasan hajtotta szám alatti lakos. Az össze­lovaskocsiját Verbai Balázs ütközés következtében a mo­57 éves kovács. A szántó- toros súlyos sérüléseket földön n kocsival felborult szenvedett. Az ügyben a és a helyszínen meghalt. vizsgálat folyik. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, va­lamint a Szegedi Kossuth Ha­lászati Szövetkezetnek és a Tá­péi FMSZ-nek, akik szeretett Gyászközlemények vétükkcl és virágaikkal mély lájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. A gyászoló család. Párizsi Krt. 45. T. 1867. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak. ismerősöknek, i, , , • Fájdalomtól megtört szívvel "Ki , édesapa, nagyapa, LELE tudatjuk, hogy felejthetetlen jó ANTAL temetesén reszt vettek, féri, vő sógor és rokon dr. virágaikkal fájdalmunkat enyhí- FODOR JENŐ hirtelen elhunyt szomszédoknak, akik szeretett tenl igyekeztek. A gyászoló csa- Temetése november 23-án 11.30 bal°ttunk, NIKO' ITS JÁNOSNÉ Iád, Tápé, Dózsa u. 70. órakor lesz a Gyevi-temető ra- temetésén megjelentek, részvé­Szomorú szívvel tudatjuk, hogy valalozójábót. Gyászoló felesé- tűkkel és virágaikkal mély fát­üzv. SUSULA KALMANNE, szc- ge, selmeezl u. 17. T. 1869. Őalmuukat enyhíteni igyekeztek, retett édesanyánk, anyós és nagymama november 20-án, éle- Köszönetet mondunk mindazon tének 81. évében csendesen cl-* rokonoknak, ismerősöknek, hunyt. Temetése november 22- munkatársaknak, a móravárosi én délután 2 órakor lesz a re- pártszervezet vezetőségének és formáttis temető ravatalozójaból. tagságának, akik szeretett ha­A gyászoló család, Pulcz u. 25. lőttünk. BÜRGÉS MIH\LYNE T. 1871. búcsúztatásán megjelentek, rcsz­A gyászoló család. T. 1863. Munkásokat, alkalmazottakat keresnek A szegedi MlitiYEI BÍROSAO keres perfekt gyors- és gépírót ös egy hivatalsegédet Időszaki munkára. Bérezés megegyezés szerint. A SZOLNOKI JARASI TA­NÁCS műszaki ellenőri munká­ra építésztechnikust alkalmaz. Jelentkezés írásban, elözö tevé­kenység Ismertetésével. x DEGAZ villany- és lánghegesz­tőket, szerelök mellé segédmun­kásokat, röldásőkat azonnali be­lépéssel relvesz. xDK. 12 366. VIZSGÁZOTT FCTÖT és ÉJ­JELIŐRÖKET azonnali felvétel­re keres Csongrád—Békés me­gyei Vas- és Műszaki Nagyke­reskedelmi Vállalat szegedi te­lepe, Szeged, Bakay Nándor u. 52. sz. KERESÜNK BUDAPESTI ÉS VIDÉKI VAf.TOZO MUNKA­HELYRE lakatos-szereló szak- cs segédmunkásokat. Külszolgálat i költséget, havonta egyszeri ha­zautazást, hetenként) hazautazá­st köHséghozzáJárulást, szállást terítünk, minden héten szabad szombat, 44 órás muukahét. BE­REZES: teljesítménybérezés, ke­reset korlátozás nélkül. JELENT. KEZES: „Fémmunkás" Váll. Szerelési üzem, Budapest XIII., Lomb u. 11. Felvétel esetén a felutazást költséget megtérítjük. Gyakorlattal és munkaügyi is­meretekkel rendelkező bérelszá­molót felveszünk. Jelentkezést: Postafiók 82-re kérjük. xS. 99 326 Azonnali belépésre takarítónőt keres a Körös.v József Statisz­tikai Kollégium. Szeged. Moszk­vai krt. 3. Jelentkezés: 10—16 óráig, xS. <|9 36e PÉNTEK, 1968. NOVEMBER 22. DÉL-MAGYARORSZÁG 5 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom